Alkuperäis­tutkimus Suom Lääkäril 2023; 78 : e38666 www.laakarilehti.fi/e38666 (Julkaistu 14.12.2023)

Psyykkiset haasteet ja kuntoutuspsykoterapiaa saaneet ­– alueellinen eriarvoisuus Suomessa

Lähtökohdat Yhä useampi suomalainen saa Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa. Selvitimme sen saantia ja itseraportoitujen psyykkisten oireiden esiintyvyyttä alueilla.

Menetelmät Käytimme Tilastokeskuksen ja Kelan rekisteritietoja (n = 661 743) sekä FinTerveys 2017 -kyselyaineistoa (n = 2 553). Ne koskivat 18–64-vuotiaista ansiotyössä käyviä. Tarkastelimme psyykkisten oireiden (psyykkisen kuormittuneisuuden ja masennusoireiden) esiintyvyyttä sekä kuntoutuspsykoterapian saantia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueilla. Tutkimme alueellisten esiintyvyyksien välistä suhdetta.

Tulokset Itseraportoitujen psyykkisten oireiden esiintyvyydessä ja kuntoutuspsykoterapian saannissa oli alueellisia eroja. Pohjois-Suomen yhteistyöalueella oli yhtä kuntoutuspsykoterapiaa saanutta kohden 36 psyykkisesti oireilevaa. Etelä-Suomen ja Itä-Suomen yhteistyöalueilla vastaava suhdeluku oli 19. Sisä-Suomessa suhdeluku oli 18 ja Länsi-Suomessa 24.

Päätelmät Alueelliset erot psyykkisten haasteiden hoidossa ja kuntoutuksessa synnyttävät Suomessa yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Tähän on syytä kiinnittää huomiota kuntoutuspsykoterapian järjestämisessä.

Johanna KaustoKia GluschkoffSanna SelinheimoJarno TurunenSari MiettinenPäivikki KoponenKaija Appelqvist-SchmidlechnerAri Väänänen

Suomessa on yhä suuria alueellisia terveyseroja. Vaikka kokonaissairastavuus on vähentynyt tasaisesti 2000-luvulla, ei kehitys ole toteutunut alueellisesti yhdenvertaisesti. Itä- ja Pohjois-Suomessa väestön somaattinen terveys on edelleen muita huonompi (1,2,3).

Mielenterveysongelmien esiintyvyyden alueelliset erot eivät ole aivan yhtä suoraviivaisia. Vakavien mielenterveyden häiriöiden sairastavuustaakkaa kuvaava ikävakioitu mielenterveysindeksi oli vuosina 2017–2019 suurin Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja pienin Uudellamaalla (1). Epidemiologisissa tutkimuksissa ei ole kuitenkaan saatu merkittävää näyttöä mielenterveysongelmien esiintyvyyden alueellisista eroista (4,5).

Myös mielenterveyspalveluissa, niiden saatavuudessa, saavutettavuudessa ja laadussa on todettu olevan alueellisia eroja (6). Kelan osittain korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa voivat saada 16–67-vuotiaat, joilla työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi. Hakijan tulee olla saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään kolme kuukautta asianmukaista hoitoa, jotta voidaan arvioida, onko kuntoutus tarpeen työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi (7).

On tärkeää, että kokonaishoitovastuu säilyy hoitavalla taholla terveydenhuollossa koko kuntoutusprosessin ajan. Kuntoutuspsykoterapia ei siis ole mielenterveyspalveluiden kokonaisuudessa ensisijainen hoitomuoto, vaan se on suunnattu pitkää psykoterapiaa vaativien työ- ja opiskelukykyä vaarantavien mielenterveyden ongelmien kuntoutukseen (8).

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella itseraportoitujen psyykkisten oireiden esiintyvyyttä ja Kelan kuntoutuspsykoterapian saantia eri alueilla Suomessa. Tavoitteena oli selvittää, kuinka Kelan kuntoutuspsykoterapian saanti suhteutuu koettujen psyykkisten oireiden esiintyvyyteen eri alueilla Suomessa, sekä millaisia alueellisia eroja on havaittavissa.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen perusaineistona oli laaja kansallinen rekisteriaineisto, joka sisältää tiedot tärkeimmistä psyykkisten haasteiden rekisterivasteista sekä erilaisista sosioekonomisista ja demografisista taustamuuttujista (seurantatiedot vuoteen 2019 saakka) (9).

Tämän tutkimuksen aineistossa (n = 1 093 429) analyysi rajattiin työssäkäyviin ja Manner-Suomessa asuviin (n = 661 743 vuonna 2016). Aineistossa on yhdistetty Tilastokeskuksen ja Kelan rekisteriaineistojen tietoja.

Kuntoutuspsykoterapian käyttöön liittyvät rekisteritiedot ovat vuodelta 2017. Lisäksi tarkasteltiin psyykkisten oireiden esiintyvyyttä 18–64-vuotialla ansiotyössä käyvillä hyödyntäen FinTerveys 2017 -tutkimuksen kyselyaineistoa (n = 2 553) (10).

Muuttujat

Poimimme rekisteristä tiedot koskien Kelan korvaamia kuntoutuspsykoterapiajaksoja (0 = ei, 1 = kyllä) vuodelta 2017, ja laskimme psykoterapian saannin keskimääräisen esiintyvyyden vuoden ajalta.

Koettuja psyykkisiä oireita koskeviin kysymyksiin tutkittavat vastasivat vuonna 2017 FinTerveys 2017 -tutkimuksessa. Oireita mitattiin kahdella validoiduilla mittarilla, jotka olivat General Health Questionnaire -12 (GHQ-12) (11) sekä Beck Depression Inventory (BDI) (12,13).

Kahdestatoista kysymyksestä koostuva GHQ-12 on ajankohtaisen psyykkisen kuormittuneisuuden itsearviointiväline. Osioiden yhteenlaskettu pistemäärä on 0–12 pistettä. Pistemäärän 4 tai enemmän määriteltiin osoittavan psyykkistä kuormittuneisuutta (0 = ei, 1 = kyllä) (14).

BDI on mittari, joka on tarkoitettu masennusoireiden seulontaan ja arviointiin. BDI:stä käytettiin lyhennettyä kuuden osion versiota (15). Vastaaja valitsee kussakin osiossa neljästä masennusoireita koskevasta väittämästä parhaiten omaa tilannettaan (oireiden vaikeusastetta) kuvaavan vaihtoehdon. Osioiden yhteenlaskettu pistemäärä on 0–18 pistettä. Pistemäärän 5 tai enemmän määriteltiin osoittavan masennusta (0 = ei, 1 = kyllä).

Psyykkisten oireiden esiintyvyys laskettiin siten, että henkilöllä luokiteltiin olevan oireita, jos hän sai arvon 1 vähintään toisesta mielenterveyden oireiden mittarista (toisin sanoen oli joko psyykkisesti kuormittunut tai raportoi masennusoireita tai näitä molempia).

Finterveys 2017 -tutkimuksen kyselyyn vastanneiden taustatiedot sekä tiedot alueellisesta jakaumasta ovat vuoden 2016 lopusta.

Tilastolliset analyysit

Aluksi laskimme itseraportoitujen psyykkisen kuormittuneisuuden ja masennuksen sekä kuntoutuspsykoterapian saannin esiintyvyyden (%) sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueittain. Huomioimme FinTerveys 2017 -tutkimuksen otanta-asetelman ja korjasimme painokertoimilla kadon vaikutusta siten, että tulokset edustaisivat väestöä mahdollisimman hyvin.

Tämän jälkeen laskimme alueellisten esiintyvyyksien väliset suhdeluvut ja niille 95 %:n luottamusvälin (LV). Jos suhdeluku > 1, itseraportoitujen psyykkisten oireiden esiintyvyys ylittää kuntoutuspsykoterapian esiintyvyyden. Suhdeluvun voidaan myös tulkita kuvaavan sitä, kuinka monta henkilöä kokee psyykkisiä oireita yhtä kuntoutuspsykoterapian saajaa kohden.

Analyyseissä käytettiin R-tilasto-ohjelman versiota 4.1.2 (16).

Tulokset

Tutkittavien taustatiedot ja alueellinen jakauma on esitetty taulukossa 1.

Itseraportoitujen psyykkisten oireiden esiintyvyys, kuntoutuspsykoterapian saanti ja niiden suhdeluku on esitetty alueen mukaan taulukossa 2 ja kuviossa 1.

Psyykkisiä oireita esiintyi yleisimmin Pohjois-Suomen (34,4 %:lla tutkittavista) ja harvimmin Sisä-Suomen alueella (19,8 %:lla tutkittavista). Kuntoutuspsykoterapian saajia oli suhteellisesti eniten Etelä-Suomen alueella (1,2 % tutkittavista) ja vähiten Länsi-Suomen ja Pohjois-Suomen alueilla (1,0 % tutkittavista).

Esiintyvyyksien suhdeluvun perusteella Sisä-Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueilla oli 18,2 ja 18,6 psyykkisiä oireita raportoivaa yhtä kuntoutuspsykoterapian saanutta kohden. Vastaava suhdeluku oli Pohjois-Suomen alueella 36,0, Itä-Suomen alueella 19,0 ja Länsi-Suomen alueella 24,3.

Päätelmät

Alueelliset erot terveydessä ja terveyspalveluiden saatavuudessa ovat keskeinen yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lähde. Tässä tutkimuksessa, joka koski 18–64-vuotiaita ansiotyössä olevia suomalaisia, havaittiin itseraportoituja psyykkisiä oireita esiintyvän yleisimmin Pohjois-Suomen yhteistyöalueella. Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapian saajia sen sijaan oli suhteellisesti eniten Etelä-Suomen alueella.

Esiintyvyyksien suhdeluvun perusteella eniten psyykkisesti oireilevia yhtä kuntoutuspsykoterapiaa saanutta kohden oli Pohjois-Suomen yhteistyöalueella ja vähiten Sisä-Suomen alueella. Alueelliset erot ovat jonkin verran suuremmat kuin aikaisemmissa tarkasteluissa (17), mutta suoraa vertailua tutkimusten välillä ei voi tehdä.

OECD (18) kiinnitti jo yli kymmenen vuotta sitten huomiota alueelliseen eriarvoisuuteen mielenterveyspalveluiden saatavuudessa Suomessa. Kelan selvityksessä todettiin tuolloin, että alueelliset erot psykoterapeuttien ja psykoterapiapalvelujen jakautumisessa olivat suuria (19).

Vuoden 2023 alusta alkaen vastuu sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä siirtyi 21 hyvinvointialueelle. Yhtenä uudistuksen tavoitteena on tasoittaa alueellisia eroja terveydessä ja terveyspalveluiden saatavuudessa. Tätä kirjoitettaessa ei ole ratkaistu, säilyykö Kelan järjestämä kuntoutus ennallaan vai tuleeko siihen muutoksia hyvinvointialueiden terveys- ja sosiaalipalveluiden järjestäytymisen myötä.

Kuntoutuspsykoterapiaan pääsy on parantunut vuoden 2011 lakiuudistuksen jälkeen, ja kuntoutuksen tarve tunnistetaan nykyisin aiempaa paremmin (20). Vuonna 2021 kuntoutuspsykoterapian saajia oli Suomessa noin 60 000, ja määrä on yli kolminkertaistunut vuoden 2011 jälkeen (21).

Tällä hetkellä kuntoutuspsykoterapiaa voi saada yhdenvertaisin kriteerein alueesta riippumatta, mutta käytännössä alueiden välillä on eroja palvelun saatavuudessa (22).

On mahdollista, että pohjoisilla alueilla puutteet kuntoutuspsykoterapiaan ohjautumisessa ja palveluiden saatavuudessa selittävät havaittuja tuloksia. Voi olla myös, että kuntoutuspsykoterapia ei toteudu ensisijaisesti alueellisen väestötarpeen, vaan esimerkiksi kuntoutuspsykoterapiaa tarjoavien psykoterapeuttien määrän mukaan.

Terveydenhuollon resurssipulasta aiheutuvat pitkät odotusajat ja viivästymiset kuntoutustarpeen arvioinnissa ja kuntoutukseen pääsyssä vaihtelevat alueittain. Tämän kaltaisten palvelujärjestelmiin liittyvien erojen on arveltu selittävän myös havaintoa siitä, että mielenterveysperusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä havaittiin alueellisia eroja (23).

Myös kulttuuriset ja maantieteellisiin etäisyyksiin liittyvät erot alueiden välillä saattavat aiheuttaa alueellisia eroja kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisessa.

Selvitimme tässä tutkimuksessa itseraportoitua psyykkistä oireilua, joka ei läheskään aina ole vakavuudeltaan sen kaltaista, että kuntoutuspsykoterapia olisi tarpeen. Mielenterveyspalveluiden tarpeenmukaista toteutumista voidaankin tarkastella myös perusterveydenhuollon mielenterveysperusteisten ja psykiatrian erikoisalan avohoitokäyntien näkökulmasta.

Perusterveydenhuollon mielenterveysperusteisia ja psykiatrian erikoisalan avohoitokäyntejä oli tutkimustamme vastaavina vuosina 2017–2019 eniten Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon alueella (760 käyntiä 1 000:ta 18 vuotta täyttänyttä asukasta kohden). Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa avohoidon palveluita käytettiin toiseksi eniten (744 käyntiä 1 000:ta asukasta kohden) (24).

Voikin olla, että eräillä pohjoisen Suomen alueilla vastataan potentiaaliseen hoidon tarpeeseen perusterveydenhuollon ja psykiatrian erikoisalan avohoidon kautta jonkin verran enemmän kuin eteläisessä Suomessa.

Kuntoutuspsykoterapian saatavuuden alueellisten erojen tasoittamiseksi tulisi kiinnittää huomiota mielenterveyspalveluiden hoitopolkujen kehittämiseen siten, että hoidon ja kuntoutuksen kesto ja intensiteetti vastaisivat psyykkisten oireiden vaikeusastetta (porrastettu hoitomalli). Digitaalisten terapiapalveluiden vahvistamisessa on huomioitava niiden saavutettavuus ja siihen liittyvät väestöryhmittäiset erot sekä muut käyttöön liittyvät haasteet (25).

Tämän tutkimuksen vahvuutena oli laajan kansallisen rekisteriaineiston ja kyselyaineiston hyödyntäminen. Puutteena mainittakoon se, että meillä ei ollut käytössämme avohoitokäyntitietoja, joista saatu tieto olisi täydentänyt kuvaa psyykkisen oireilun ja mielenterveyspalvelujärjestelmän vastaavuudesta.

Lopuksi

Pohjois-Suomen yhteistyöalueella Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian saajia oli suhteellisesti vähemmän. Lisäksi oirehtivien määrä suhteessa psykoterapiansaajien määrään oli suurempi kuin muilla yhteistyöalueilla.

Alueelliset erot mielenterveyspalveluissa ovat Suomessa tärkeä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lähde. Tähän on syytä kiinnittää huomiota hyvinvointialueiden resursoinnissa ja työikäisen väestön psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Kiitokset

Kiitämme päätoimittajaa ja vertaisarvioijia käsikirjoituksen asiantuntevasta kommentoinnista.

Kirjoittajien ilmoittama käsikirjoitukseen liittyvä rahoitus:

Kela 18/26/2020

Kirjoittajat

Johanna Kausto erikoistutkija, FT, dosentti Työterveyslaitos, Helsinki

Kia Gluschkoff erityisasiantuntija, PsT, dosentti Työterveyslaitos, Helsinki

Sanna Selinheimo vanhempi asiantuntija, PsT Työterveyslaitos, Helsinki

Jarno Turunen vanhempi asiantuntija, KTM Työterveyslaitos, Oulu

Sari Miettinen erikoistutkija, TtT Kela, Tutkimusyksikkö, Helsinki

Päivikki Koponen johtava asiantuntija, TtT, dosentti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Kaija Appelqvist-Schmidlechner tutkimuspäällikkö, FT, dosentti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Ari Väänänen YTT, PhD, dosentti tutkimusprofessori Työterveyslaitos, Helsinki


Sidonnaisuudet

Johanna Kausto, Kia Gluschkoff, Sanna Selinheimo, Jarno Turunen, Ari Väänänen: Apuraha (Kela).

Sari Miettinen, Päivikki Koponen, Kaija Appelqvist-Schmidlechner: Ei sidonnaisuuksia.


Faktat

Tämä tiedettiin

• Kuntoutuspsykoterapiaan pääsy on parantunut vuoden 2011 lakiuudistuksen jälkeen, kun määrärahat eivät enää rajoita kuntoutuspsykoterapian saatavuutta.

• Mielenterveysongelmien esiintyvyydessä on väestöryhmittäisiä eroja ja mielenterveyspalveluiden saatavuudessa selviä alueellisia eroja.

Tutkimus opetti

• Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueella Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian saajia oli suhteellisesti vähemmän.

• Oirehtivien määrä suhteessa psykoterapian saajien määrään oli Pohjois-Suomessa suurempi kuin muilla yhteistyöalueilla.


Kirjallisuutta
1
THL:n sairastavuusindeksi 2019: Sairastavuuden alueittaiset erot ovat suuria. Tilastoraportti 13/2022 26.4.2022.
2
Jokela S, Kilpeläinen K, Parikka S ym., toim. Terveyden eriarvoisuus Suomessa: Ehdotus seurantajärjestelmän kehittämiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 5/2021. urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-656-5
3
Koskinen S, Puska P. SOTE ja alueelliset terveyserot. Erikoislääkäri 2017;27:19–22.
4
Pirkola SP, Isometsä E, Suvisaari J ym. DSM-IV mood-, anxiety- and alcohol use disorders and their comorbidity in the Finnish general population – results from the Health 2000 Study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2005;40:1–10.
5
Markkula N, Suvisaari J, Saarni SI ym. Prevalence and correlates of major depressive disorder and dysthymia in an eleven-year follow-up – results from the Finnish Health 2011 Survey. J Affect Disord 2015;173:73–80.
6
Rissanen P, Parhiala K, Hetemaa T ym. Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2018: Asiantuntija-arvio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Päätösten tueksi 2/2020. urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-474-5
7
Kuntoutuspsykoterapia. www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
8
Heinonen E ym. Psykoterapiat. Kirjassa: Autti-Rämö I, Salminen A L, Rajavaara M, Melkas S, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim 2022.
9
Kausto J, Gluschkoff K, Turunen J, Selinheimo S, Peutere L, Väänänen A. Psychotherapy and change in mental health-related work disability: a prospective Finnish population-level register-based study with a quasi-experimental design. J Epidemiol Community Health 2022;76:925–30.
10
Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa: FinTerveys 2017 -tutkimus. Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S, toim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 4/2018. www.julkari.fi/handle/10024/136223.
11
Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychol Med 1979;9:139–45. DOI: 10.1017/s0033291700021644. PMID: 424481
12
Beck AT, Rush AJ, Shaw BF, Emery G. Cognitive therapy of depression. New York: Guilford 1979.
13
Beck AT, Steer RA, Brown GK. BDI II manual. San Antonio: Psychological Corporation 1996. Beck AT, Steer RA, Brown GK. BDI II Beckin depressioasteikko. Käsikirja. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy 2004.
14
Holi MM, Marttunen M, Aalberg V. Comparison of the GHQ-36, the GHQ-12 and the SCL-90 as psychiatric screening instruments in the Finnish population. Nord J Psychiatry 2003;57:233–8. DOI: 10.1080/08039480310001418
15
Aalto AM, Elovainio M, Kivimäki M, Uutela A, Pirkola S. The Beck Depression Inventory and General Health Questionnaire as measures of depression in the general population: A validation study using the composite international diagnostic interview as the gold standard. Psychiatry Res 2012;197:163–71. DOI: 10.1016/J.PSYCHRES.2011.09.008
16
Lumley T. Complex surveys: A guide to analysis using R. John Wiley and Sons 2010.
17
Parikka S, Koskela T, Ikonen J ym. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2020. thl.fi/finsote
18
www.oecd.org/els/health-systems/MMHC-Country-Press-Note-Finland.pdf
19
Valkonen J, Henriksson M, Tuulio-Henriksson A, Autti-Rämö I. Psykoterapeutit Suomessa. Psykoterapiapalvelut ja niiden järjestäminen. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 74/2011. helda.helsinki.fi/handle/10138/26519
20
Tuulio-Henriksson A. Yhä useampi saa kuntoutuspsykoterapiaa ahdistuneisuushäiriön vuoksi. Kelan tutkimusblogi 20.4.2017. blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3842.
21
helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/343057/Kelan_kuntoutustilasto_2021.pdf?sequence=5&isAllowed=y
22
Patana P. Mental Health Analysis Profiles (MhAPs): Finland. OECD Health Working Papers No.72. France: OECD Publishing 2014.
23
Karolaakso T, Autio R, Näppilä T ym. Contextual and mental health service factors in mental disorder-based disability pensioning in Finland – a regional comparison. BMC Health Serv Res 2021;21:1081. doi.org/10.1186/s12913-021-07099-4
24
Indikaattoripankki Sotkanet. sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?
25
Heiskanen T, Rinne H, Miettinen S, Salminen AL. Uptake of Tele-rehabilitation in Finland amongst pehabilitation Professionals during the COVID-19 pandemic. Int J Environ Res Public Health 2021;8:4383. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33924234/

English summary

Mental health problems and the use of rehabilitative psychotherapy – regional inequality in Finland

Background There are prominent sociodemographic differences in mental health in Finland. At the same time, a growing number of people receive rehabilitative psychotherapy. We aimed to examine if the prevalence of psychotherapy use corresponded to the prevalence of self-reported mental health problems across different regions in Finland.

Methods We used register-based data from Statistics Finland and The Social Insurance Institution (n=661743) and FinHealth2017 survey data (n=2553) from working age 18–64 population. We estimated the prevalence of self-reported mental health problems, the use of rehabilitative psychotherapy and the ratio (with 95% CI) of these prevalences in different collaborative areas.

Results There were significant regional differences both in the prevalence of self-reported mental health problems and the use of rehabilitative psychotherapy. In the Northern Finland collaborative area, there were 36 participants reporting mental health problems per one participant receiving rehabilitative psychotherapy. In the Southern and Eastern Finland collaborative areas, the correspondent figure was 19. In the Inland Finland and Western Finland collaborative areas the correspondent figures were 18 and 24.

Conclusions Regional differences in self-reported mental health problems and mental health services are an important source of inequality in Finland. This should be one focus in implementing the current reform of healthcare and social welfare structures.

Johanna Kausto, Kia Gluschkoff, Sanna Selinheimo, Turunen Jarno, Miettinen Sari, Päivikki Koponen, Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Ari Väänänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030