1. Lääkärilehti
  2. Tieteessä
  3. Sähkösavukkeiden terveyshaitat
Katsaus­artikkeli 34/2020 vsk 75 s. 1594 - 1598

Sähkösavukkeiden terveyshaitat

• Sähkösavukkeet sisältävät haitallisia yhdisteitä, joiden pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tarpeeksi tietoa. Myös passiivinen altistus kemikaaleille voi olla riski.

• Niiden käyttöä tupakasta vieroitukseen ei ole tutkittu riittävästi. Nykytiedon mukaan niistä ei ole merkittävää apua. Sähkösavuke on etenkin nuorille reitti nikotiinituotteiden käyttöön.

• Eläin- ja solutason tutkimukset osoittavat, että sähkösavukkeilla on monia negatiivisia vaikutuksia, vaikkakaan ne eivät näyttäisi olevan yhtä moninaisia kuin tavallisella tupakalla.

Sähkösavukkeiden terveyshaitat Kuva 1 / 4
       

Suomen kunnianhimoisena tavoitteena on pyrkiä savuttomaan ja nikotiinittomaan Suomeen vuoteen 2030 mennessä (11 Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen. Työryhmän toimenpide-ehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 21/2018.). Tupakointi onkin vähentynyt, mutta THL:n tuoreimman tilaston mukaan väheneminen näyttäisi pysähtyneen (22 Jääskeläinen M, Virtanen S. Tupakkatilasto 2018 Nuorten tupakointi vähenee mutta aikuisilla tupakoinnin väheneminen on pysähtynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 44/2019.). Lisäksi nuuskan käyttö on yleistynyt, ja uudet nikotiinia sisältävät tuotteet, kuten sähkösavukkeet, ovat uhka positiiviselle kehitykselle. Sähkösavukkeiden käyttö on lisääntymässä kautta maailman erityisesti nuorten keskuudessa (33 Kinnunen JM, Pere L, Raisamo S ym. Nuorten terveystapatutkimus 2019. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019;56. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2019.,44 Pisinger C, Dagli E, Filippidis FT ym. ERS and tobacco harm reduction. Eur Respir J 2019;54:6.). Esimerkiksi Yhdysvalloissa niiden käytön on raportoitu ylipäätään lisääntyneen (55 King BA, Patel R, Nguyen KH ym. Trends in awareness and use of electronic cigarettes among US adults, 2010-2013. Nicotine Tob Res 2015;17:219–27.,66 Finney Rutten LJ, Blake KD, Agunwamba AA ym. Use of E-Cigarettes among current smokers: Associations among reasons for use, quit intentions, and current tobacco use. Nicotine Tob Res 2015;17:1228–34.).

Sähkösavukkeita markkinoidaan tupakasta vieroitukseen ns. harm reduction -periaatteella. Käyttöä tutkittaessa on kuitenkin saatu näyttöä siitä, että tupakkaa ja sähkösavukkeita käytetään ennemminkin yhdessä (77 Rhoades DA, Comiford AL, Dvorak JD ym. Vaping patterns, nicotine dependence and reasons for vaping among American Indian dual users of cigarettes and electronic cigarettes. BMC Public Health 2019;19:1211.). Vieroituksen sijasta tämä pitää yllä nikotiiniriippuvuutta (44 Pisinger C, Dagli E, Filippidis FT ym. ERS and tobacco harm reduction. Eur Respir J 2019;54:6.). Nämä seikat aiheuttavat riskin, että uudet tupakoimattomat sukupolvet altistuvat nikotiinille ja heille kehittyy riippuvuus sähkösavukkeista. Yhdysvalloissa suosituimman sähkösavukkeen säiliö sisältää saman verran nikotiinia kuin savukerasia, ja siitä saa noin 200 hengenvetoa (88 Omaiye EE, McWhirter KJ, Luo W, Pankow JF, Talbot P. High-nicotine electronic cigarette products: Toxicity of JUUL fluids and aerosols correlates strongly with nicotine and some flavor chemical concentrations. Chem Res Toxicol 2019;32:1058–69. doi:10.1021/acs.chemrestox.8b00381).

Mikä on sähkösavuke?

Sähkösavukkeiden käyttö voi jopa heikentää mahdollisuuksia päästä eroon tupakasta.

Sähkösavukkeet ovat akku- tai paristokäyttöisiä laitteita, joilla höyrystetään ja hengitetään erilaisia nesteseoksia (kuva 1). Laite sisältää tavallisesti akun, höyrystimen ja nestesäiliön tai -patruunan (99 Bals R, Boyd J, Esposito S ym. Electronic cigarettes: A task force report from the European Respiratory Society. Eur Respir J 2019;53:1801151.). Markkinoilla on monenlaisia samalla periaatteella toimivia laitteita, ja kyseessä onkin enemmän tuoteperhe kuin yksi laite (1010 Euroopan parlamentin asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3.4. 2014. 2014/40. https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_fi.).

Sähkösavukkeet eivät sisällä tupakkaa, eikä niitä käytettäessä tapahdu palamisreaktiota. Niitä käytetään hengittämällä höyryksi kuumentunutta nestettä, joka koostuu propyleeniglykolista tai glyserolista, aromeista ja tavallisesti nikotiinista (1111 Hiemstra PS, Bals R. Basic science of electronic cigarettes: Assessment in cell culture and in vivo models. Respir Res 2016;17:127.). Aluksi sähkösavukkeet luettiin lääkevalmisteiksi, ja ne siirtyivät tupakkalain piiriin vasta vuonna 2012. Samalla markkinointi kiellettiin, mutta savukenesteitä sai tilata ETA-alueelta kolmen kuukauden annoksen verran.

Uudistettu tupakkalaki vuonna 2016 linjasi, että sähkösavukkeita koskevat yleensä samat käyttö-, markkinointi- ja myyntisäädökset kuin perinteisiä savukkeita (1212 Tupakkalaki 29.6. 2016/549. https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160549.). Ostajan ja myyjän on oltava täysi-ikäisiä, nikotiininesteiden myynti on luvanvaraista, sähkösavukkeita ei saa markkinoida, ja tuotteen esilläpito on kielletty vähittäismyyntipisteissä. Käyttö on kielletty samoissa paikoissa kuin tupakointikin, eikä internet- ja etämyynti ole sallittua. Höyrystettäväksi tarkoitetuissa nesteissä kiellettiin lisäksi makujen ja tuoksujen käyttö (1212 Tupakkalaki 29.6. 2016/549. https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160549.). Useimmissa muissa maissa nämä ovat sallittuja.

Käyttö painottuu nuorempiin ikäryhmiin

Tuotteita on markkinoitu aggressiivisesti viime vuosina. Vuonna 2017 noin 15 prosenttia eurooppalaisista oli kokeillut sähkösavukkeita (1313 Laverty AA, Filippidis FT, Vardavas CI. Patterns, trends and determinants of e-cigarette use in 28 European Union Member States 2014–2017. Prev Med (Baltim) 2018;116:13–18.). Käytön yleisyys vaihtelee maittain (44 Pisinger C, Dagli E, Filippidis FT ym. ERS and tobacco harm reduction. Eur Respir J 2019;54:6.), mutta luotettavaa tietoa käytöstä ja myyntimääristä on haastavaa saada. Suomessa käyttö on vielä vähäistä, mutta sekä päivittäinen että satunnainen käyttö on yleistymässä painottuen nuorempiin ikäryhmiin, nuuskan käyttäjiin sekä ennestään tupakoiviin (22 Jääskeläinen M, Virtanen S. Tupakkatilasto 2018 Nuorten tupakointi vähenee mutta aikuisilla tupakoinnin väheneminen on pysähtynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 44/2019.,1414 Rahman MA, Hann N, Wilson A ym. Electronic cigarettes: Patterns of use, health effects, use in smoking cessation and regulatory issues. Tob Induc Dis 2014;12:21.,1515 Heino A. Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 33/2019.). Sukupuolen ja koulutuksen yhteydet sähkösavukkeiden käyttöön ovat heikot niin väestössä kuin päivittäin tupakoivilla (66 Finney Rutten LJ, Blake KD, Agunwamba AA ym. Use of E-Cigarettes among current smokers: Associations among reasons for use, quit intentions, and current tobacco use. Nicotine Tob Res 2015;17:1228–34.) (taulukko 1).

Tupakointitausta yleinen

Yli puolet sähkösavukkeita käyttävistä nuorista käyttää niissä nimenomaan nikotiinipitoisia nesteitä (33 Kinnunen JM, Pere L, Raisamo S ym. Nuorten terveystapatutkimus 2019. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019;56. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2019.,1616 Puupponen M, Ruokolainen O, Ollila H ym. Savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden aloittamisalttius, käyttö ja hankinta sekä suhtautuminen tekstivaroituksiin nuorilla keväällä 2016. Tutkimuksesta tiiviisti 1, tammikuu 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.). Enemmistö (66 %) kokeilleista tai käyttäneistä nuorista ilmoittaa aloittamismotiivikseen halun kokeilla jotakin uutta, ja noin neljänneksen motiivina on kavereiden esimerkki (33 Kinnunen JM, Pere L, Raisamo S ym. Nuorten terveystapatutkimus 2019. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019;56. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2019.). Valtaosa tupakoi entuudestaan (88 Omaiye EE, McWhirter KJ, Luo W, Pankow JF, Talbot P. High-nicotine electronic cigarette products: Toxicity of JUUL fluids and aerosols correlates strongly with nicotine and some flavor chemical concentrations. Chem Res Toxicol 2019;32:1058–69. doi:10.1021/acs.chemrestox.8b00381), ja 7–8 % pyrkii sähkösavukkeen avulla lopettamaan tupakoinnin (33 Kinnunen JM, Pere L, Raisamo S ym. Nuorten terveystapatutkimus 2019. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019;56. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2019.,1717 Barrington-Trimis JL, Berhane K ym. Psychosocial factors associated with adolescent electronic cigarette and cigarette use. Pediatrics 2015;136:308–17.).

On viitteitä siitä, että nuoret, jotka eivät tupakoi tai käytä muita nikotiinituotteita, ovat kiinnostuneempia sähkösavukkeista kuin savukkeista ja nuuskasta (66 Finney Rutten LJ, Blake KD, Agunwamba AA ym. Use of E-Cigarettes among current smokers: Associations among reasons for use, quit intentions, and current tobacco use. Nicotine Tob Res 2015;17:1228–34.,1717 Barrington-Trimis JL, Berhane K ym. Psychosocial factors associated with adolescent electronic cigarette and cigarette use. Pediatrics 2015;136:308–17.). Vähintään yhtä nikotiinituotetta aiemmin kokeilleiden nuorten alttius aloittaa sähkösavukkeiden käyttö on noin kolme kertaa yleisempää kuin nuuskaamisen aloittaminen ja kaksi kertaa yleisempää kuin alttius tupakoinnin aloittamiseen (1616 Puupponen M, Ruokolainen O, Ollila H ym. Savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden aloittamisalttius, käyttö ja hankinta sekä suhtautuminen tekstivaroituksiin nuorilla keväällä 2016. Tutkimuksesta tiiviisti 1, tammikuu 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.). Nuorilla sähkösavuke saattaa olla portti tupakoinnin aloittamiseen (77 Rhoades DA, Comiford AL, Dvorak JD ym. Vaping patterns, nicotine dependence and reasons for vaping among American Indian dual users of cigarettes and electronic cigarettes. BMC Public Health 2019;19:1211.). Kynnys tupakointiin voi madaltua sähkösavukkeen helposti hengitettävän höyryn ja erilaisten makuaineiden vuoksi (1717 Barrington-Trimis JL, Berhane K ym. Psychosocial factors associated with adolescent electronic cigarette and cigarette use. Pediatrics 2015;136:308–17.).

Ei voi suositella vieroittautumiseen

Sähkösavukkeita markkinoidaan usein vaarattomina ja niiden käyttöä perinteistä tupakointia terveellisempänä. Niitä markkinoidaan myös apuvälineiksi tupakoinnin lopettamiseen (66 Finney Rutten LJ, Blake KD, Agunwamba AA ym. Use of E-Cigarettes among current smokers: Associations among reasons for use, quit intentions, and current tobacco use. Nicotine Tob Res 2015;17:1228–34.,1414 Rahman MA, Hann N, Wilson A ym. Electronic cigarettes: Patterns of use, health effects, use in smoking cessation and regulatory issues. Tob Induc Dis 2014;12:21.,1818 Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D ym. A randomized trial of e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy. N Engl J Med 2019;380:629–37.). Osa sähkösavukkeen käyttäjistä on kokenut saaneensa niistä apua tupakasta vieroittautumiseen (1818 Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D ym. A randomized trial of e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy. N Engl J Med 2019;380:629–37.,1919 Hartmann-Boyce J, Mcrobbie H, Bullen C ym. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2016;9:CD010216.), ja osa käyttäjistä onnistuukin lopettamaan niiden avulla (1414 Rahman MA, Hann N, Wilson A ym. Electronic cigarettes: Patterns of use, health effects, use in smoking cessation and regulatory issues. Tob Induc Dis 2014;12:21.).

Nikotiinipitoisten sähkösavukkeiden käyttö lievittää tupakoijien vieroitusoireita (1818 Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D ym. A randomized trial of e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy. N Engl J Med 2019;380:629–37.). Tieteellisesti pitävää näyttöä sähkösavukkeiden tehosta toimivana ja turvallisena tupakoinnin lopettamisen vieroituskeinona ei kuitenkaan ole (44 Pisinger C, Dagli E, Filippidis FT ym. ERS and tobacco harm reduction. Eur Respir J 2019;54:6.,99 Bals R, Boyd J, Esposito S ym. Electronic cigarettes: A task force report from the European Respiratory Society. Eur Respir J 2019;53:1801151.,1414 Rahman MA, Hann N, Wilson A ym. Electronic cigarettes: Patterns of use, health effects, use in smoking cessation and regulatory issues. Tob Induc Dis 2014;12:21.) eikä myöskään niiden paremmasta tehosta verrattuna nikotiinikorvaushoitoon (88 Omaiye EE, McWhirter KJ, Luo W, Pankow JF, Talbot P. High-nicotine electronic cigarette products: Toxicity of JUUL fluids and aerosols correlates strongly with nicotine and some flavor chemical concentrations. Chem Res Toxicol 2019;32:1058–69. doi:10.1021/acs.chemrestox.8b00381,1818 Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D ym. A randomized trial of e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy. N Engl J Med 2019;380:629–37.).

Rinnakkaiskäyttö yleistä

Tutkimukset viittaavat siihen, että sähkösavukkeiden käyttö voi jopa heikentää mahdollisuuksia päästä eroon tupakasta ja että ne myös ylläpitävät nikotiiniriippuvuutta (44 Pisinger C, Dagli E, Filippidis FT ym. ERS and tobacco harm reduction. Eur Respir J 2019;54:6.). Suuri osa sähkösavukkeella tupakoinnin lopettamista yrittävistä alkaa jälleen tupakoida (99 Bals R, Boyd J, Esposito S ym. Electronic cigarettes: A task force report from the European Respiratory Society. Eur Respir J 2019;53:1801151.), jatkaa molempien tuotteiden rinnakkaiskäyttöä (77 Rhoades DA, Comiford AL, Dvorak JD ym. Vaping patterns, nicotine dependence and reasons for vaping among American Indian dual users of cigarettes and electronic cigarettes. BMC Public Health 2019;19:1211.) tai jää sähkösavukkeiden käyttäjäksi eikä pääse irti nikotiiniriippuvuudestaan (44 Pisinger C, Dagli E, Filippidis FT ym. ERS and tobacco harm reduction. Eur Respir J 2019;54:6.,99 Bals R, Boyd J, Esposito S ym. Electronic cigarettes: A task force report from the European Respiratory Society. Eur Respir J 2019;53:1801151.,1818 Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D ym. A randomized trial of e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy. N Engl J Med 2019;380:629–37.). Nikotiiniriippuvuus on usein voimakkaampi yhteiskäyttäjillä kuin vain toista nikotiinituotetta käyttävillä (2020 Morean M, Krishnan-Sarin S, O’Malley SS. Comparing cigarette and e-cigarette dependence and predicting frequency of smoking and e-cigarette use in dual-users of cigarettes and e-cigarettes. Addict Behav 2018;87:92–6.).

Rinnakkaiskäyttöön voi johtaa myös se, että tupakoija käyttää sähkösavukkeita korvaamaan tai täydentämään tupakointia tilanteissa, joissa tupakointi ei ole rajoitusten vuoksi mahdollista (44 Pisinger C, Dagli E, Filippidis FT ym. ERS and tobacco harm reduction. Eur Respir J 2019;54:6.,1414 Rahman MA, Hann N, Wilson A ym. Electronic cigarettes: Patterns of use, health effects, use in smoking cessation and regulatory issues. Tob Induc Dis 2014;12:21.). Yhteiskäyttäjät altistuvat kummankin tuotteen terveyshaitoille (44 Pisinger C, Dagli E, Filippidis FT ym. ERS and tobacco harm reduction. Eur Respir J 2019;54:6.).

Terveyshaittojen vertailu

Sähkösavukkeiden käyttö altistaa samoille haitta-aineille kuin tupakointi, mutta altistuminen on yleensä vähäisempää. Niiden käyttöön siirtyneillä tupakoitsijoilla on laajoissa biomarkkeritutkimuksissa todettu elimistössä pienemmät pitoisuudet mm. nikotiinia, nitrosoamideja ja VOC-yhdisteitä (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä) (2121 Goniewicz ML, Smith DM, Edwards KC ym. Comparison of nicotine and toxicant exposure in users of electronic cigarettes and combustible cigarettes. JAMA Netw Open 2018 Dec 7;1(8):e185937. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2018.5937.,2222 D’Ruiz CD, Graff DW, Robinson E. Reductions in biomarkers of exposure, impacts on smoking urge and assessment of product use and tolerability in adult smokers following partial or complete substitution of cigarettes with electronic cigarettes. BMC Public Health 2016 Jul 11;16:543. doi: 10.1186/s12889-016-3236-1.,2323 Goniewicz ML, Gawron M, Smith DM, Peng M, Jacob P, Benowitz NL. Exposure to nicotine and selected toxicants in cigarette smokers who switched to electronic cigarettes: a longitudinal within-subjects observational study. Nicotine Tob Res 2017;19:160–7.). Yhteiskäyttäjillä taas pitoisuudet ovat olleet suurempia kuin pelkästään tupakoivilla tai sähkösavukkeita käyttävillä (2323 Goniewicz ML, Gawron M, Smith DM, Peng M, Jacob P, Benowitz NL. Exposure to nicotine and selected toxicants in cigarette smokers who switched to electronic cigarettes: a longitudinal within-subjects observational study. Nicotine Tob Res 2017;19:160–7.).

Vertailevaa tutkimusta terveysvaikutuksista on vielä rajallisesti, mutta tietämyksemme varmasti lisääntyy lähivuosina. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa osoitettiin, että yhteiskäyttäjillä oli enemmän sydänperäisiä oireita ja hengenahdistusta kuin niillä, jotka ainoastaan tupakoivat (2424 Wang JB, Olgin JE, Nah G ym. Cigarette and e-cigarette dual use and risk of cardiopulmonary symptoms in the Health eHeart Study. PLoS One 2018 Jul 25;13(7):e0198681. doi: 10.1371/journal.pone.0198681. eCollection 2018.).

Kokeelliset terveysvaikutukset

Sähkösavukkeiden välittömiä terveysvaikutuksia on tutkittu solu- ja eläinmalleissa. Tutkimus on kohdistunut sekä hengitettävän höyryn että yksittäisten ainesosien vaikutuksiin. Haasteena on sähkösavukkeiden vaihteleva koostumus ja käytettävien makuaineiden runsaus. Lisäksi höyryttelyä vastaavia olosuhteita on vaikeaa luoda "in vitro" (99 Bals R, Boyd J, Esposito S ym. Electronic cigarettes: A task force report from the European Respiratory Society. Eur Respir J 2019;53:1801151.).

Useimmat tutkimukset ovat havainneet haitallisia vaikutuksia niin solu- kuin eläinmalleissakin. Vaikka vaikutukset ovat olleet yleensä lievempiä kuin tupakalla, niitä on ollut laajalti sekä solujen elinvoimaisuuteen, oksidatiiviseen stressiin, tulehdusmarkkerien tuotantoon että infektiopuolustukseenkin (1111 Hiemstra PS, Bals R. Basic science of electronic cigarettes: Assessment in cell culture and in vivo models. Respir Res 2016;17:127.,2525 Lerner CA, Sundar IK, Yao H ym. Vapors produced by electronic cigarettes and E-juices with flavorings induce toxicity, oxidative stress, and inflammatory response in lung epithelial cells and in mouse lung. PLoS One 2015;10:e0116732.).

Sähkösavukenesteiden lämmittämisen on havaittu vapauttavan karsinogeenisia aineita (2626 Kosmider L, Sobczak A, Fik M ym. Carbonyl compounds in electronic cigarette vapors: Effects of nicotine solvent and battery output voltage. Nicotine Tob Res 2014;16:1319–26.). Lisäksi sekä nikotiinia sisältävän että nikotiinittoman höyryn on todettu olevan sytotoksista ja aiheuttavan DNA-juosteiden katkeamista keratinosyyteissä sekä pään ja kaulan alueen syöpäsolukannoissa (2727 Yu V, Rahimy M, Korrapati A ym. Electronic cigarettes induce DNA strand breaks and cell death independently of nicotine in cell lines. Oral Oncol 2016;52:58–65.). Eläinkokeissa on todettu mutageenisuutta rotilla (2828 Canistro D, Vivarelli F, Cirillo S ym. E-cigarettes induce toxicological effects that can raise the cancer risk. Sci Rep 2017;7:2028.) ja havaittu hengitysteiden astmatyyppisen tulehduksen lisääntymistä (2929 Lim H Bin, Kim SH. Inhallation of e-cigarette cartridge solution aggravates allergen-induced airway inflammation and hyper-responsiveness in mice. Toxicol Res 2014;30:13–8.) sekä lisääntynyttä infektioherkkyyttä (3030 Hwang JH, Lyes M, Sladewski K ym. Electronic cigarette inhalation alters innate immunity and airway cytokines while increasing the virulence of colonizing bacteria. J Mol Med 2016;94:667–79.). Nikotiinipitoiselle inhalaationesteelle altistuminen on eläinkokeissa käynnistänyt nikotiinimäärästä riippuvaisten, keuhkoahtaumataudille tyypillisten muutosten ilmaantumisen (3131 Garcia-Arcos I, Geraghty P, Baumlin N ym. Chronic electronic cigarette exposure in mice induces features of COPD in a nicotine-dependent manner. Thorax 2016;71:1119–29.).

Nesteiden ainesosien terveysvaikutukset

Nikotiini

Sähkösavukemainonnan kohdistaminen nuoriin on huolestuttavaa.

Nikotiini on tärkeä sähkösavukenesteiden ainesosa mutta myös nikotiinittomia nesteitä käytetään. Nikotiinilla pyritään samoihin keskushermostovaikutuksiin kuin muulloinkin, kun sitä käytetään. Keuhkoissa nikotiinireseptoreja on eniten epiteelisoluissa, ja nikotiinireseptorien aktivoituminen aiheuttaa proteaasin tuotannon aktivoitumisen ja musiinin tuotannon sekä sileän lihaksen supistumisen ja johtaa keuhkoputkien supistumiseen samankaltaisesti kuin keuhkoahtaumataudin synnyssä (3232 Fu XW, Wood K, Spindel ER. Prenatal nicotine exposure increases GABA signaling and mucin expression in airway epithelium. Am J Respir Cell Mol Biol 2011;44:222–9.,3333 Boucherat O, Boczkowski J, Jeannotte L ym. Cellular and molecular mechanisms of goblet cell metaplasia in the respiratory airways. Exp Lung Res 2013;39:207–16.,3434 Maouche K, Medjber K, Zahm JM ym. Contribution of α7 nicotinic receptor to airway epithelium dysfunction under nicotine exposure. Proc Natl Acad Sci USA 2013;110:4099–104.).

Tutkimukset ja tieto höyrystetyn nikotiinin vaikutuksista keuhkoihin ovat toistaiseksi lähinnä eläinmalleista, ja tietoa on vain vähän. Vaikutuksista ihmisen keuhkoihin tarvitaan lisää tutkimuksia, jotta voitaisiin arvioida höyrystetyn nikotiinin erillisiä vaikutuksia esimerkiksi keuhkoahtaumatautiin. Vertailevaa tietoa savukkeiden, sähkösavukkeiden ja nuuskan vaikutuksista sydän- ja verenkiertoelimistöön ei myöskään ole käytössä.

Propyleeniglykoli ja kasvipohjainen glyseriini

Elintarvikkeissa käytetään lisäaineina propyleeniglykolia ja kasvipohjaisia glyseriinejä. Propyleeniglykolia on käytetty myös lääkesumutteissa ja teatterisavussa. Eläinkokeissa sen haitat hengitettynä ovat olleet lieviä (3535 Montharu J, Le Guellec S, Kittel B ym. Evaluation of lung tolerance of ethanol, propylene glycol, and sorbitan monooleate as solvents in medical aerosols. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2010;23:41–6.), mutta aineiden pilkkoutumiseen vaikuttaa myös lämpötila. Korkeissa lämpötiloissa voi muodostua potentiaalisesti toksisia aldehydejä, kuten asetaldehydiä, formaldehydiä ja akroleiinia. Suurina pitoisuuksina ne voivat olla ärsyttäviä, karsinogeenisia sekä aiheuttaa sydän-, verenkierto- ja hengityselimistön haittoja (3636 Haussmann HJ. Use of hazard indices for a theoretical evaluation of cigarette smoke composition. Chem Res Toxicol 2012;25:794–810.).

Lue myös

Oksidoivat kemikaalit

Sähkösavukehöyryjen oksidoivien kemikaalien pitoisuudet ovat paljon pienempiä kuin tupakoitaessa vapautuvat määrät (3737 Goel R, Durand E, Trushin N ym. Highly reactive free radicals in electronic cigarette aerosols. Chem Res Toxicol 2015;28:1675–77.). Höyryttimissä on toisaalta eroja, ja on vaikea vetää johtopäätöksiä yksittäisten laitteiden aiheuttamista riskeistä. Oksidoivat kemikaalit vaurioittavat solukalvoja, aiheuttavat tulehdusta ja ovat sekä aterogeenisia että trombogeenisia aiheuttaen sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia (3838 Csordas A, Bernhard D. The biology behind the atherothrombotic effects of cigarette smoke. Nat Rev Cardiol 2013;10:219–30.).

Pienhiukkaset

Pienhiukkasten terveyshaitat voivat olla sekä paikallisesti ärsyttäviä että oksidatiivisia. Nanopartikkelit ovat mahdollinen uhka, mutta niiden pitoisuuksista sähkösavukkeita käytettäessä ei ole tutkittua tietoa. Höyrystinlaitteista voi kuumennettaessa irrota metallihiukkasia. Metallihiukkasten määrät ovat pienempiä kuin savukkeissa, mutta esimerkiksi kadmium, nikkeli ja kromi ovat terveydelle haitallisia. Joistakin sähkösavukenesteistä on löytynyt isoja metallihiukkasia, ja ne voivat olla haitallisia keuhkoille (3939 Williams M, Villarreal A, Bozhilov K ym. Metal and silicate particles including nanoparticles are present in electronic cigarette cartomizer fluid and aerosol. PLoS One 2013; 8:e57987.).

Makuaineet

Sähkösavukenesteissä käytetään monenlaisia makuaineita, joilla saattaa olla haittavaikutuksia. Haasteena on, että makuaineiden turvallisuutta on tutkittu elintarvikkeissa, mutta tietoa niiden turvallisuudesta hengitettynä ei ole. Tiedetään, että osa makuaineista on sytotoksisia ja jotkut voivat hengitettyinä aiheuttaa tulehdusta keuhkoissa ja edesauttaa esimerkiksi ahtauttavan ilmatiehyttulehduksen (bronchiolitis obliterans, OB) syntyä (1717 Barrington-Trimis JL, Berhane K ym. Psychosocial factors associated with adolescent electronic cigarette and cigarette use. Pediatrics 2015;136:308–17.). Ainakin diasetyylin ja 2,3-pentanediolin tiedetään vaikuttavan värekarvojen ja solun tukirangan (sytoskeleton) rakentumiseen ihmisen keuhkoputken epiteelisoluissa. Paracelsus määritteli myrkyn seuraavasti: “The dose makes the poison", mutta sähkösavukkeiden makuaineiden suhteen pikemminkin “The route of exposure makes the poison" (4040 Clapp PW, Peden DB, Jaspers I. E-cigarettes, vaping-related pulmonary illnesses, and asthma: A perspective from inhalation toxicologists. J Allergy Clin Immunol 2020;1:97–9.).

Tetrahydrokannabinoli ja kannabidioli

Niistä potilaista, jotka joutuivat Yhdysvalloissa 17.12.2019 jälkeen sairaalahoitoon elektronisten savukkeiden tai höyrystimien käyttöön liittyvän keuhkovaurion (EVALI) vuoksi, 80 % oli käyttänyt tetrahydrokannabinolia sisältäviä tuotteita (4141 Hartnett KP, Kite-Powell A, Patel MT ym. Syndromic surveillance for e-cigarette, or vaping, product use–associated lung injury. N Engl J Med 2019;10:1056.). Kannabinoidien laimentamiseksi näihin nesteisiin lisätään E-vitamiiniasetaattia, ja sitä on löytynyt EVALI-potilaiden bronkoalveolaarisesta huuhtelunesteestä (BAL) (4242 Blount BC, Karwowski MP, Shields PG ym. Vitamin E acetate in bronchoalveolar-lavage fluid associated with EVALI. N Engl J Med 2019;10.1056/NEJMoa1916433.). Sähkösavukkeiden todettuja kliinisiä haittavaikutuksia on koottu taulukkoon (taulukko 2).

Akuutti keuhkovaurio EVALI

Ensimmäiset sähkösavukkeiden tai höyrystimien käyttöön liittyvät keuhkovauriot (electronic cigarette, or vaping, product use -associated lung injury, EVALI) ilmenivät Yhdysvalloissa huhtikuussa 2019. Asiaan alettiin kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota heinäkuussa 2019, jolloin tapausten määrä kasvoi rajusti. Ensimmäisten 53 tapauksen joukossa oli yksi kuolemaan johtanut keuhkovaurio (4444 Layden JE, Ghinai I, Pray I ym. Pulmonary illness related to e-cigarette use in Illinois and Wisconsin — preliminary report. N Engl J Med 2019;10.1056/NEJMoa1911614.).

Hengenahdistus, yskä, rintakipu ja suolisto-oireet ovat olleet ensiavussa tyypillisiä oireita (taulukko 3). Kuvatut tapaukset ovat heterogeeninen kokoelma erityyppisiä keuhkotulehduksia, vaikeimpana akuutti hengitysvajausoireyhtymä ARDS. Potilaista 47 % on tarvinnut valvontatasoista hoitoa (4242 Blount BC, Karwowski MP, Shields PG ym. Vitamin E acetate in bronchoalveolar-lavage fluid associated with EVALI. N Engl J Med 2019;10.1056/NEJMoa1916433.). Yhdysvalloissa on tammikuuhun 2020 mennessä todettu 2 700 tapausta, jotka johtivat sairaalahoitoon. Potilaista 60 kuoli. EVALI-tapausten huippu saavutettiin syyskuussa 2019. Sen jälkeen ne alkoivat hitaasti vähetä. Potilaiden keski-ikä on ollut 19 vuotta. Heistä 67 % on ollut miehiä, 78 % alle 35-vuotiaita ja 80 % on käyttänyt sähkösavuketuotteita, jotka sisältävät tetrahydrokannabinolia (THC) (4141 Hartnett KP, Kite-Powell A, Patel MT ym. Syndromic surveillance for e-cigarette, or vaping, product use–associated lung injury. N Engl J Med 2019;10:1056.).

Vaikka keuhkovaurio on monimuotoinen, tapauksille on yhteistä nikotiinituotteiden ja THC:n tai kannabidioli (CBD)-tuotteiden höyryttely (4444 Layden JE, Ghinai I, Pray I ym. Pulmonary illness related to e-cigarette use in Illinois and Wisconsin — preliminary report. N Engl J Med 2019;10.1056/NEJMoa1911614.). Todennäköiseksi aiheuttajaksi on paljastumassa sähkösavukenesteissä käytetty E-vitamiiniasetaatti. Sitä on löydetty 94 %:lta EVALI-potilaista heidän BAL-nesteestään, mutta ei yhdeltäkään verrokkipotilaalta, vaikka he olisivatkin käyttäneet sähkösavukkeita (4242 Blount BC, Karwowski MP, Shields PG ym. Vitamin E acetate in bronchoalveolar-lavage fluid associated with EVALI. N Engl J Med 2019;10.1056/NEJMoa1916433.).

E-vitamiiniasetaattia alettiin käyttää höyrystettävissä kannabistuotteissa loppuvuodesta 2018. Rasvaliukoisen E-vitamiiniasetaatin reagointi fosfolipidien kanssa keuhkon pinnassa voi vaikeuttaa surfaktantin pyrkimystä ylläpitää pintajännitystä keuhkorakkuloissa, ja tämä johtaa lopulta hengitysvaikeuteen. Lisäksi E-vitamiiniasetaatin kuumennus vapauttaa keteeniä, joka on keuhkoja ärsyttävä aine (4242 Blount BC, Karwowski MP, Shields PG ym. Vitamin E acetate in bronchoalveolar-lavage fluid associated with EVALI. N Engl J Med 2019;10.1056/NEJMoa1916433.). Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan muiden toksisten aineiden määrittämistä varten.

Passiivinen altistuminen

Höyrystimet eivät tuota samankaltaista savun sivuvirtaa kuin poltettavat savukkeet, mutta höyryttelijän huoneilmaan hengittämät altisteet aiheuttavat passiivista altistumista. Se voi ärsyttää kurkkua, nenää ja silmiä. Passiivisesti altistuneiden nikotiinipitoisuudet ovat pienempiä kuin tupakansavulle altistuneilla, eikä passiivisen altistuksen terveysriskiä tiedetä. Mahdolliset haitat riippuvat käytettyjen nesteiden koostumuksesta, höyryttelijöiden määrästä samassa tilassa, huoneen koosta, höyrystimen tyypistä, tilan ilmanvaihdosta ja altistuksen kestosta (99 Bals R, Boyd J, Esposito S ym. Electronic cigarettes: A task force report from the European Respiratory Society. Eur Respir J 2019;53:1801151.).

Lopuksi

Sähkösavukemainonnan kohdistaminen nuoriin on huolestuttavaa, koska heidän tiedetään aloittavan nikotiinituotteiden käytön helpommin sähkösavukkeiden avulla. EVALI-epidemia Yhdysvalloissa osoittaa, että sähkösavukkeiden aineosat ovat moninaisia ja arvaamattomia, joten vakavienkin reaktioiden riski kasvaa.

Suomessa tulisi suhtautua sähkösavukkeisiin yhtä vakavasti kuin muihinkin nikotiinituotteisiin ja valistaa niiden haitoista kuten tupakan haitoista. Terveydenhoitohenkilökunnan koulutukseen tulee panostaa.

Kirjoittajat
Terttu Harju
dosentti, keuhkosairauksien erikoislääkäri, apulaisylilääkäri
Oulun yliopistollinen sairaala, MRC Oulu, Oulun yliopisto
Miia Aro
LL, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri
Filha ry, Turun yliopisto, Turun yliopistollinen keskussairaala
Katja Riikonen
TtM
Filha ry
Tuula Vasankari
dosentti, työelämäprofessori, keuhkosairauksien erikoislääkäri, pääsihteeri
Filha ry, Turun yliopisto
Sidonnaisuudet

Terttu Harju, Katja Riikonen, Tuula Vasankari: Ei sidonnaisuuksia.

Miia Aro: Apurahat (Hengityssairauksien tutkimussäätiö, Suomen tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen säätiö, Tampereen tuberkuloosisäätiö), korvaus käsikirjoituksen valmistelusta (Marfan-lehti), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Boehringer-Ingelheim, GSK, Takeda, Astra Zeneca, Novartis).

Kirjallisuutta
1
Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen. Työryhmän toimenpide-ehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 21/2018.
2
Jääskeläinen M, Virtanen S. Tupakkatilasto 2018 Nuorten tupakointi vähenee mutta aikuisilla tupakoinnin väheneminen on pysähtynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 44/2019.
3
Kinnunen JM, Pere L, Raisamo S ym. Nuorten terveystapatutkimus 2019. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019;56. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2019.
4
Pisinger C, Dagli E, Filippidis FT ym. ERS and tobacco harm reduction. Eur Respir J 2019;54:6.
5
King BA, Patel R, Nguyen KH ym. Trends in awareness and use of electronic cigarettes among US adults, 2010-2013. Nicotine Tob Res 2015;17:219–27.
6
Finney Rutten LJ, Blake KD, Agunwamba AA ym. Use of E-Cigarettes among current smokers: Associations among reasons for use, quit intentions, and current tobacco use. Nicotine Tob Res 2015;17:1228–34.
7
Rhoades DA, Comiford AL, Dvorak JD ym. Vaping patterns, nicotine dependence and reasons for vaping among American Indian dual users of cigarettes and electronic cigarettes. BMC Public Health 2019;19:1211.
8
Omaiye EE, McWhirter KJ, Luo W, Pankow JF, Talbot P. High-nicotine electronic cigarette products: Toxicity of JUUL fluids and aerosols correlates strongly with nicotine and some flavor chemical concentrations. Chem Res Toxicol 2019;32:1058–69. doi:10.1021/acs.chemrestox.8b00381
9
Bals R, Boyd J, Esposito S ym. Electronic cigarettes: A task force report from the European Respiratory Society. Eur Respir J 2019;53:1801151.
10
Euroopan parlamentin asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3.4. 2014. 2014/40. https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_fi.
11
Hiemstra PS, Bals R. Basic science of electronic cigarettes: Assessment in cell culture and in vivo models. Respir Res 2016;17:127.
12
Tupakkalaki 29.6. 2016/549. https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20160549.
13
Laverty AA, Filippidis FT, Vardavas CI. Patterns, trends and determinants of e-cigarette use in 28 European Union Member States 2014–2017. Prev Med (Baltim) 2018;116:13–18.
14
Rahman MA, Hann N, Wilson A ym. Electronic cigarettes: Patterns of use, health effects, use in smoking cessation and regulatory issues. Tob Induc Dis 2014;12:21.
15
Heino A. Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 33/2019.
16
Puupponen M, Ruokolainen O, Ollila H ym. Savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden aloittamisalttius, käyttö ja hankinta sekä suhtautuminen tekstivaroituksiin nuorilla keväällä 2016. Tutkimuksesta tiiviisti 1, tammikuu 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
17
Barrington-Trimis JL, Berhane K ym. Psychosocial factors associated with adolescent electronic cigarette and cigarette use. Pediatrics 2015;136:308–17.
18
Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D ym. A randomized trial of e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy. N Engl J Med 2019;380:629–37.
19
Hartmann-Boyce J, Mcrobbie H, Bullen C ym. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2016;9:CD010216.
20
Morean M, Krishnan-Sarin S, O’Malley SS. Comparing cigarette and e-cigarette dependence and predicting frequency of smoking and e-cigarette use in dual-users of cigarettes and e-cigarettes. Addict Behav 2018;87:92–6.
21
Goniewicz ML, Smith DM, Edwards KC ym. Comparison of nicotine and toxicant exposure in users of electronic cigarettes and combustible cigarettes. JAMA Netw Open 2018 Dec 7;1(8):e185937. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2018.5937.
22
D’Ruiz CD, Graff DW, Robinson E. Reductions in biomarkers of exposure, impacts on smoking urge and assessment of product use and tolerability in adult smokers following partial or complete substitution of cigarettes with electronic cigarettes. BMC Public Health 2016 Jul 11;16:543. doi: 10.1186/s12889-016-3236-1.
23
Goniewicz ML, Gawron M, Smith DM, Peng M, Jacob P, Benowitz NL. Exposure to nicotine and selected toxicants in cigarette smokers who switched to electronic cigarettes: a longitudinal within-subjects observational study. Nicotine Tob Res 2017;19:160–7.
24
Wang JB, Olgin JE, Nah G ym. Cigarette and e-cigarette dual use and risk of cardiopulmonary symptoms in the Health eHeart Study. PLoS One 2018 Jul 25;13(7):e0198681. doi: 10.1371/journal.pone.0198681. eCollection 2018.
25
Lerner CA, Sundar IK, Yao H ym. Vapors produced by electronic cigarettes and E-juices with flavorings induce toxicity, oxidative stress, and inflammatory response in lung epithelial cells and in mouse lung. PLoS One 2015;10:e0116732.
26
Kosmider L, Sobczak A, Fik M ym. Carbonyl compounds in electronic cigarette vapors: Effects of nicotine solvent and battery output voltage. Nicotine Tob Res 2014;16:1319–26.
27
Yu V, Rahimy M, Korrapati A ym. Electronic cigarettes induce DNA strand breaks and cell death independently of nicotine in cell lines. Oral Oncol 2016;52:58–65.
28
Canistro D, Vivarelli F, Cirillo S ym. E-cigarettes induce toxicological effects that can raise the cancer risk. Sci Rep 2017;7:2028.
29
Lim H Bin, Kim SH. Inhallation of e-cigarette cartridge solution aggravates allergen-induced airway inflammation and hyper-responsiveness in mice. Toxicol Res 2014;30:13–8.
30
Hwang JH, Lyes M, Sladewski K ym. Electronic cigarette inhalation alters innate immunity and airway cytokines while increasing the virulence of colonizing bacteria. J Mol Med 2016;94:667–79.
31
Garcia-Arcos I, Geraghty P, Baumlin N ym. Chronic electronic cigarette exposure in mice induces features of COPD in a nicotine-dependent manner. Thorax 2016;71:1119–29.
32
Fu XW, Wood K, Spindel ER. Prenatal nicotine exposure increases GABA signaling and mucin expression in airway epithelium. Am J Respir Cell Mol Biol 2011;44:222–9.
33
Boucherat O, Boczkowski J, Jeannotte L ym. Cellular and molecular mechanisms of goblet cell metaplasia in the respiratory airways. Exp Lung Res 2013;39:207–16.
34
Maouche K, Medjber K, Zahm JM ym. Contribution of α7 nicotinic receptor to airway epithelium dysfunction under nicotine exposure. Proc Natl Acad Sci USA 2013;110:4099–104.
35
Montharu J, Le Guellec S, Kittel B ym. Evaluation of lung tolerance of ethanol, propylene glycol, and sorbitan monooleate as solvents in medical aerosols. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2010;23:41–6.
36
Haussmann HJ. Use of hazard indices for a theoretical evaluation of cigarette smoke composition. Chem Res Toxicol 2012;25:794–810.
37
Goel R, Durand E, Trushin N ym. Highly reactive free radicals in electronic cigarette aerosols. Chem Res Toxicol 2015;28:1675–77.
38
Csordas A, Bernhard D. The biology behind the atherothrombotic effects of cigarette smoke. Nat Rev Cardiol 2013;10:219–30.
39
Williams M, Villarreal A, Bozhilov K ym. Metal and silicate particles including nanoparticles are present in electronic cigarette cartomizer fluid and aerosol. PLoS One 2013; 8:e57987.
40
Clapp PW, Peden DB, Jaspers I. E-cigarettes, vaping-related pulmonary illnesses, and asthma: A perspective from inhalation toxicologists. J Allergy Clin Immunol 2020;1:97–9.
41
Hartnett KP, Kite-Powell A, Patel MT ym. Syndromic surveillance for e-cigarette, or vaping, product use–associated lung injury. N Engl J Med 2019;10:1056.
42
Blount BC, Karwowski MP, Shields PG ym. Vitamin E acetate in bronchoalveolar-lavage fluid associated with EVALI. N Engl J Med 2019;10.1056/NEJMoa1916433.
43
Gotts J, Jordt E, McConnell R ym. What are the respiratory effects of e-cigarettes? BMJ 2019;366:l5275.
44
Layden JE, Ghinai I, Pray I ym. Pulmonary illness related to e-cigarette use in Illinois and Wisconsin — preliminary report. N Engl J Med 2019;10.1056/NEJMoa1911614.
English summary

Adverse health effects of electronic cigarettes

Electronic cigarettes (ECIGs) are devices that generate aerosols from liquids by vaporizing. They are used to inhale nicotine and other products and they contain potentially toxic chemicals. However, compared to conventional cigarettes, toxic chemicals are fewer and in lower concentrations. Second-hand exposure to ECIG chemicals can represent a potential risk, but the data are still scarce. Moreover, scientific evidence to support ECIGs as an aid to smoking cessation is still low, due to lack of controlled trials, especially those comparing ECIGs with other stop-smoking treatments such as nicotine replacement therapy. On the contrary, the use of ECIGs may promote excessive nicotine use, especially in adolescents. Animal studies and cell culture experiments have shown that ECIGs can have multiple negative effects. Further, the long-term effects of ECIGs are still unknown, thus there is no evidence that ECIGs are safer than tobacco in the long term, and therefore, negative health effects cannot be ruled out.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Kun oikeudet lähtevät

13 lääkäriä menetti viime vuonna ammatti­oikeutensa.

Pääkirjoitus
Lääkäri Z

Uuden ajan nuori odottaa enemmän – ei kauemmin, kirjoittaa Pekka Nykänen.

Ajassa
THL tarkensi sote-henkilöstön koronarokotusjärjestystä

Aiempaa useampi terveydenhuollon ja sosiaalipuolen työntekijä saa rokotuksen ennen vaalitoimitsijoita.

Kolumni
Hyvinvointimme historia on ollut taistelua taudinaiheuttajia vastaan

Penisilliinin keksiminen oli onnekas sattuma, kirjoittaa Reetta Huttunen.