Katsaus­artikkeli Suom Lääkäril 2022; 77 : e33316 www.laakarilehti.fi/e33316 (Julkaistu 8.11.2022)

Ympäristön muutokset lisäävät uusien epidemioiden ja pandemioiden riskiä

Ihmisen toiminta on tärkein syy uusien infektiotautien ja epidemioiden kiihtyvään ilmaantumiseen ja leviämiseen.

Noin kaksi kolmasosaa uusista infektiotaudeista ihmisillä on zoonooseja.

Ympäristön ja ilmaston muutosten seurauksena virusten lajihyppäykset ovat lisääntyneet. Eläinten ja ihmisten rajapinnan seuranta tulee keskittää alueille ja väestöihin, joissa riski lajihyppäykselle on suurin ja seurantajärjestelmät puutteellisia.

Monitieteinen ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden One Health -tutkimus on keskeistä niin varautumisessa kuin pandemioiden syiden ymmärtämisessä.

Pekka NuortiTarja Sironen

Epidemioiden ja pandemioiden toistuva ilmaantuminen on ollut osa ihmiskunnan historiaa jo alkaen neoliittiseltä kaudelta, jolloin metsästäjä-keräilijät asettuivat aloilleen harjoittamaan maanviljelystä ja alkoivat kesyttää kotieläimiä (1). Mikrobien aiheuttamat taudit ja epidemiat ovat muokanneet yhteiskuntia koko tunnetun ajan (1,2).

Vuonna 1992 Institute of Medicine (IOM) esitteli käsitteet ”uudet ja uudelleen ilmaantuvat infektiot” (emerging and reemerging infectious diseses) (3). Jälkimmäisellä tarkoitetaan historiallisesti tunnettuja ihmisten taudinaiheuttajia, joiden ilmaantuvuus lisääntyy uudelleen väestössä. Nämä ovat levinneet uusille alueille, muuttuneet tarttuvammiksi tai vakavammiksi, esimerkiksi mikrobilääkkeille vastustuskykyisiksi, kuten moniresistentti tuberkuloosi ja klorokiiniresistentti malaria (4). Taudinaiheuttajien sopeutuminen uusiin vektorieläimiin, hyppäykset lajista toiseen sekä siirtyminen uusille maantieteellisille alueille vaikuttavat yleistyneen vuosien 1940 ja 2004 välillä, myös huomioiden seurantajärjestelmien tehostuminen (5).

Mikrobi, isäntä ja ympäristö

Uusien ja tunnettujen mikrobien ilmaantumista ja leviämistä edesauttavat monien tekijöiden, muun muassa ihmis- ja tuotantoeläintiheyden kasvun, sosioekonomisen eriarvoisuuden ja globaalien yhteiskuntien keskinäisriippuvuuden, yhteisvaikutukset. Etenkin ympäristön ja ilmaston muutoksista johtuva ekosysteemien epätasapaino on viime aikoina lisääntynyt. Tehostuneiden seuranta- ja laboratoriomenetelmien ansiosta uusia infektioita myös tunnistetaan aiempaa paremmin ja nopeammin.

Tautien ilmaantumiseen ja jalansijan saamiseen liittyviä tekijöitä voidaan käsitteellistää ja jaotella klassisen epidemiologisen kolmion perusteella sen mukaan, liittyvätkö ne pääasiassa patogeeneihin ja niiden säilymöön, ihmisten käyttäytymiseen vai ympäristön muutoksiin (taulukko 1).

Lukuisten muuttujien täsmälliset syy-seuraussuhteet tai syyosuudet eivät ole tiedossa. Tautien ilmaantuminen on lisääntynyt monimutkaisten sosioekonomisten, ekologisten ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta, jota ymmärrämme edelleen puutteellisesti (5). Tarvitsemme lisää tutkimustietoa, jotta uusien tautien ilmaantumista voidaan ehkäistä ja seurauksia lievittää.

Zoonoosit – ihmisten ja eläinten rajapinta

Arviolta noin kaksi kolmasosaa infektiotaudeista, joita pidetään ihmisillä uusina, on zoonooseja eli eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja (5). Virukset voivat hypätä ihmisiin villieläimistä, kotieläinten kautta tai vektorien tai väli-isäntien välityksellä (6). Tunnettuja esimerkkejä lajisiirtymästä (”spillover”) ovat esimerkiksi simpanssien HI-virus, SARS-1:n siirtyminen lepakoista väli-isännän (sivettikissa) kautta, sekä 2009 H1N1 -pandemia sian, linnun ja ihmisen influenssan geenien rekombinaation seurauksena.

Uusien infektioiden ilmaantumisessa on keskeistä ymmärtää ihmisten ja eläinten välisiä rajapintoja sekä mikrobien potentiaalia loikata eläinlajien välillä ja eläimistä ihmisiin. Ilmeisesti vain harvat virusryhmät pystyvät lajihyppäyksiin. Näiden virusten ominaisuuksia tutkimalla voimme tulevaisuudessa mahdollisesti arvioida, mihin seurantaa kannattaisi kohdistaa (7).

Taudinaiheuttajien siirtyminen eläimistä ihmisiin vaikuttaa lisääntyneen (8). Ihmisen tunkeutuminen uusille alueille on tuhonnut luontaisia elinympäristöjä ja altistanut uusille eläinlajeille ja niiden taudinaiheuttajille. Avainasemassa ovat ihmisten ja eläinten välisten kontaktien määrä, tyyppi ja tartunnan todennäköisyys eläin-ihmiskontaktin aikana (9). Ihmisten käyttäytyminen, sosioekonomiset, kultuurilliset sekä ympäristön ja ilmaston muutoksiin liittyvät tekijät muovaavat yhteyksiä vaikuttamalla muun muassa eläinkontaktien tyyppiin ja määrään.

Esimerkiksi eliöyhteisöjen monimuotoisuuden eli biodiversiteetin vähenemistä maankäytön muutosten ja trooppisten metsien tuhoamisen seurauksena pidetään tärkeänä virusten siirtymistä edesauttavana tekijänä (10). Zika- ja hendravirusten leviäminen sekä ebolaepidemiat on yhdistetty metsäkatoon. Eastern equine encephalitis -viruksen uudelleenilmaantuminen on puolestaan liitetty maankäytön muutoksiin (11,12).

Säilymöeläinten määrään, käyttäytymiseen ja vastustuskykyyn vaikuttavat monet tekijät. Biodiversiteetin väheneminen on joissain tutkimuksissa yhdistetty lisääntyneeseen tartuntariskiin (esimerkiksi hantavirusinfektiot, borrelioosi, malaria ja Länsi-Niilin virusinfektio, WNV). Runsaan biodiversiteetin alueet, esimerkiksi trooppiset metsät, ovat säilymöeläinten asuinaluetta ja mahdollinen uusien patogeenien lähde. Ekosysteemien monimuotoisuuden säilymisen tärkeydestä ei kuitenkaan ole epäilystä (10).

Ilmastonmuutoksen seurauksena elinympäristössä tapahtuu muutoksia, jotka edesauttavat infektioiden leviämistä. Ilmaston lämpenemisen ja yleistyneiden sään ääri-ilmiöiden on jo pitkään havaittu luovan vektorivälitteisille taudinaiheuttajille uusia ekologisia lokeroita ja edesauttavan vektorien ja mikrobien leviämistä uusille maantieteellisille alueille, esimerkkeinä WNF-enkefaliitin leviäminen Pohjois-Amerikkaan, denguekuumeen leviäminen Väli-Amerikkaan ja zikavirusinfektion leviäminen Etelä-Amerikkaan.

Kun uuteen vektoriin sopeutunut mikrobi on siirtynyt uudelle mantereelle, sen hävittäminen on osoittautunut erittäin vaikeaksi tai mahdottomaksi. Myös Suomessa on näyttöä muun muassa puutiaisten välittämien tautien ja pogostantaudin esiintymisalueiden laajenemisesta (13,14). Ilmastonmuutos muuttaa villieläinten esiintymisalueita, mikä johtaa lajien uusiin kohtaamisiin ja virusten hyppäyksiin lajista toiseen (15). Erityisen merkittävää tämä on lepakoiden kohdalla, sillä lentokykyisinä ne pystyvät siirtymään nopeasti uusille alueille. Lisäksi lepakot kantavat lukuisia viruksia.

Virusten hyppäys isännästä toiseen

Eläinten patogeenien evoluutiossa tarttumiskykyiseksi ihmisiin on kuvattu viisi vaihetta (16,17): 1) Eläimen mikrobi ei luonnollisessa tilassaan tartu ihmiseen. 2) Tartuntoja ihmisiin tapahtuu suoraan tai vektorin välityksellä, mutta ei ihmisestä toiseen (esimerkiksi jänisruttobakteeri, Sindbis-virus, puumalavirus, rabiesvirus). 3) Ihmisestä toiseen syntyy sekundaaritartuntoja muutaman tartuntasyklin verran (ebola, apinarokko). 4) Eläimistä peräisin oleva patogeeni kykenee aiheuttamaan pitkiä tartuntaketjuja ihmisissä ilman uutta siirtymää (COVID-19, influenssat). 5) Viimeisessä vaiheessa patogeeni esiintyy ainoastaan ihmisissä, jotka ovat myös taudin ainoa säilymö (isorokko, tuhkarokko ja tuberkuloosi).

Eläinperäisten patogeenien yksittäiset hyppäykset ihmisiin saattavat olla havaittua yleisempiä, mutta tähän asti kyky tarttua jatkuvasti ihmisestä toiseen on kehittynyt harvoin suhteessa taudinaiheuttajien määrään. Patogeenien lajisiirtymävaihetta villieläimistä ihmisiin on esitetty potentiaalisesti tärkeäksi primaariprevention kohteeksi (18).

Vaikka lisääntyneiden ihmis-eläinkontaktien merkityksestä uusien zoonoottisten infektioiden ilmaantumisessa on tutkimusnäyttöä, täsmällisten syy-seuraussuhteiden tai eri tekijöiden yhteisvaikutuksen osoittaminen on vaikeaa (9). Virusten evoluutiossa on esitetty useita mahdollisia molekulaarisia mekanismeja isännän vaihdokselle. Se, miksi ja miten eläimiin sopeutuneet mikrobit hyppäävät lajista toiseen ja kehittävät kyvyn tarttua ihmisiin, on kuitenkin edelleen hämärän peitossa (11).

Ihmisen toiminta

Ihmisen toiminta on aina ollut tärkeimpiä uusien infektioiden ilmaantumista ja leviämistä edesauttava tekijä. Köyhyys, ahtaat asuinolosuhteet, puutteellinen hygienia ja viemäröinnin puute liittyvät klassisten epideemisten taudinaiheuttajien (esimerkiksi koleravibrio ja tuberkuloosibakteeri) historialliseen ja uudelleenilmaantumiseen. Väestön demografiset muutokset, väestönkasvu ja kaupungistuminen edesauttavat myös jyrsijöiden ja loiseläinten välittämien tautien leviämistä. Ihmisten kansainvälisen liikkuvuuden, matkailun, muuttoliikkeen ja pakolaisuuden sekä eläinten ja elintarvikkeiden maailmanlaajuisen kaupan ja liikkuvuuden jatkuva lisääntyminen on ilmeinen tautiriskejä lisäävä ja epidemioiden leviämistä tehostava tekijä.

Intensiivisen maanviljelyn ja karjankasvatuksen laajeneminen, villieläinten metsästys ja kauppa sekä trooppisten metsien tuhoaminen vaikuttavat ympäristön ekologiseen tasapainoon ja eliöyhteisöjen monimuotoisuuteen sekä luovat uusia ekologisia lokeroita taudinaiheuttajien lisääntymiselle. Tämän perusteella jotkut tutkijat ovat esittäneet pandemioiden primaariprevention keinoiksi trooppisten metsien suojelua sekä maanviljelyn ja villieläinten kaupan sääntelyä (18).

Malesialaisten siankasvattajien Nipah-virusepidemian syynä oli metsien kaskeaminen maanviljelyä varten: kotinsa menettäneet lepakot siirtyivät sikafarmien läheisyyteen ja tartuttivat sikoja, jotka välittivät viruksen edelleen tilojen työntekijöihin. Aedes aegypti -hyttyslajin välittämien arbovirustautien ja -epidemioiden (keltakuume, denguekuume, Chikungunya- ja zikavirusepidemiat) räjähdysmäinen leviäminen viime vuosikymmeninä liittyy olennaisesti väestönkasvuun, ahtaaseen asumisen, urbaanien alueiden ahtauteen sekä huonoon hygieniaan ja sanitaatioon. Hyttysvektorin sopeutuminen veden säilytystapoihin on luonut sille uusia kasvupaikkoja (1).

Varautuminen infektiouhkiin

IOM:n raporttia seuranneiden kolmen vuosikymmenen aikana uudet epidemiat ovat lisääntyneet ja niiden leviämistä edistävät tekijät yleistyneet (18). Tautien hyppäyksiin ja leviämiseen vaikuttavien ympäristötekijöiden ymmärtäminen mahdollistaa paremman varautumisen sekä torjunta- ja ehkäisykeinojen kehittämisen. Vaikka suurin osa uusista taudeista on peräisin villieläimistä, todennäköisimmin ihmiseen siirtyviä, pandemioita aiheuttavia viruksia ei tähän mennessä ole kyetty tunnistamaan massiivisista virusten geneettisistä tyypitysprojekteista huolimatta (19,20).

Eläinvirusten geneettisten sekvenssien määritykset lisäävät ymmärrystämme virusten monimuotoisuudesta ja evoluutiosta, mutta käytännön työkaluja tautien ilmaantumisen ymmärtämiseen, ehkäisyyn ja torjuntaan etsitään edelleen. Yli 200 miljoonan dollarin Predict-projektissa kerättiin yli 140 000 biologista näytettä ja löydettiin yli 1 000 uutta virusta. Tästä huolimatta pandemian aiheuttamaa virusta ei vielä koskaan ole tunnistettu sekvensoinnin perusteella ennen ensimmäisten tautitapausten ilmaantumista (19). Valikoitu seuranta on todennäköisesti tehokkaampaa ja kustannusvaikuttavampaa kuin villieläinten laajamittainen tutkiminen. Seuranta tulee kohdentaa ihmisryhmiin, jotka ovat usein kontaktissa eläimiin ja toisaalta virusryhmiin, jotka ovat tehokkaita lajihyppäyksissä ja leviävät hengitysteitse; näitä ovat muun muassa koronavirukset, influenssavirukset ja paramyksovirukset (8).

Lue myös

Uudet ja muuttuvat infektiouhat ovat nykyinen normaalitilanne. Kysymykseen siitä, kuinka hyvin olemme varautuneet niihin, ei ole yksiselitteistä vastausta. Uusissa epidemioissa potentiaalisen laajuuden, vakavuuden tai tautitaakan ennakointi ja riskitietoisuus ovat säännönmukaisesti olleet alkuvaiheessa puutteellisia: esimerkkeinä mm. HIV/AIDS (1980), SARS (2003), H1N1 (2009), Chikungunya (2014), zika (2015), ebola (2014–2022) ja COVID-19 (2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991,1990,1989,1988,1987,1986,1985,1984,1983,1982,1981,1980,1979,1978,1977,1976,1975,1974,1973,1972,1971,1970,1969,1968,1967,1966,1965,1964,1963,1962,1961,1960,1959,1958,1957,1956,1955,1954,1953,1952,1951,1950,1949,1948,1947,1946,1945,1944,1943,1942,1941,1940,1939,1938,1937,1936,1935,1934,1933,1932,1931,1930,1929,1928,1927,1926,1925,1924,1923,1922,1921,1920,1919,1918,1917,1916,1915,1914,1913,1912,1911,1910,1909,1908,1907,1906,1905,1904,1903,1902,1901,1900,1899,1898,1897,1896,1895,1894,1893,1892,1891,1890,1889,1888,1887,1886,1885,1884,1883,1882,1881,1880,1879,1878,1877,1876,1875,1874,1873,1872,1871,1870,1869,1868,1867,1866,1865,1864,1863,1862,1861,1860,1859,1858,1857,1856,1855,1854,1853,1852,1851,1850,1849,1848,1847,1846,1845,1844,1843,1842,1841,1840,1839,1838,1837,1836,1835,1834,1833,1832,1831,1830,1829,1828,1827,1826,1825,1824,1823,1822,1821,1820,1819,1818,1817,1816,1815,1814,1813,1812,1811,1810,1809,1808,1807,1806,1805,1804,1803,1802,1801,1800,1799,1798,1797,1796,1795,1794,1793,1792,1791,1790,1789,1788,1787,1786,1785,1784,1783,1782,1781,1780,1779,1778,1777,1776,1775,1774,1773,1772,1771,1770,1769,1768,1767,1766,1765,1764,1763,1762,1761,1760,1759,1758,1757,1756,1755,1754,1753,1752,1751,1750,1749,1748,1747,1746,1745,1744,1743,1742,1741,1740,1739,1738,1737,1736,1735,1734,1733,1732,1731,1730,1729,1728,1727,1726,1725,1724,1723,1722,1721,1720,1719,1718,1717,1716,1715,1714,1713,1712,1711,1710,1709,1708,1707,1706,1705,1704,1703,1702,1701,1700,1699,1698,1697,1696,1695,1694,1693,1692,1691,1690,1689,1688,1687,1686,1685,1684,1683,1682,1681,1680,1679,1678,1677,1676,1675,1674,1673,1672,1671,1670,1669,1668,1667,1666,1665,1664,1663,1662,1661,1660,1659,1658,1657,1656,1655,1654,1653,1652,1651,1650,1649,1648,1647,1646,1645,1644,1643,1642,1641,1640,1639,1638,1637,1636,1635,1634,1633,1632,1631,1630,1629,1628,1627,1626,1625,1624,1623,1622,1621,1620,1619,1618,1617,1616,1615,1614,1613,1612,1611,1610,1609,1608,1607,1606,1605,1604,1603,1602,1601,1600,1599,1598,1597,1596,1595,1594,1593,1592,1591,1590,1589,1588,1587,1586,1585,1584,1583,1582,1581,1580,1579,1578,1577,1576,1575,1574,1573,1572,1571,1570,1569,1568,1567,1566,1565,1564,1563,1562,1561,1560,1559,1558,1557,1556,1555,1554,1553,1552,1551,1550,1549,1548,1547,1546,1545,1544,1543,1542,1541,1540,1539,1538,1537,1536,1535,1534,1533,1532,1531,1530,1529,1528,1527,1526,1525,1524,1523,1522,1521,1520,1519,1518,1517,1516,1515,1514,1513,1512,1511,1510,1509,1508,1507,1506,1505,1504,1503,1502,1501,1500,1499,1498,1497,1496,1495,1494,1493,1492,1491,1490,1489,1488,1487,1486,1485,1484,1483,1482,1481,1480,1479,1478,1477,1476,1475,1474,1473,1472,1471,1470,1469,1468,1467,1466,1465,1464,1463,1462,1461,1460,1459,1458,1457,1456,1455,1454,1453,1452,1451,1450,1449,1448,1447,1446,1445,1444,1443,1442,1441,1440,1439,1438,1437,1436,1435,1434,1433,1432,1431,1430,1429,1428,1427,1426,1425,1424,1423,1422,1421,1420,1419,1418,1417,1416,1415,1414,1413,1412,1411,1410,1409,1408,1407,1406,1405,1404,1403,1402,1401,1400,1399,1398,1397,1396,1395,1394,1393,1392,1391,1390,1389,1388,1387,1386,1385,1384,1383,1382,1381,1380,1379,1378,1377,1376,1375,1374,1373,1372,1371,1370,1369,1368,1367,1366,1365,1364,1363,1362,1361,1360,1359,1358,1357,1356,1355,1354,1353,1352,1351,1350,1349,1348,1347,1346,1345,1344,1343,1342,1341,1340,1339,1338,1337,1336,1335,1334,1333,1332,1331,1330,1329,1328,1327,1326,1325,1324,1323,1322,1321,1320,1319,1318,1317,1316,1315,1314,1313,1312,1311,1310,1309,1308,1307,1306,1305,1304,1303,1302,1301,1300,1299,1298,1297,1296,1295,1294,1293,1292,1291,1290,1289,1288,1287,1286,1285,1284,1283,1282,1281,1280,1279,1278,1277,1276,1275,1274,1273,1272,1271,1270,1269,1268,1267,1266,1265,1264,1263,1262,1261,1260,1259,1258,1257,1256,1255,1254,1253,1252,1251,1250,1249,1248,1247,1246,1245,1244,1243,1242,1241,1240,1239,1238,1237,1236,1235,1234,1233,1232,1231,1230,1229,1228,1227,1226,1225,1224,1223,1222,1221,1220,1219,1218,1217,1216,1215,1214,1213,1212,1211,1210,1209,1208,1207,1206,1205,1204,1203,1202,1201,1200,1199,1198,1197,1196,1195,1194,1193,1192,1191,1190,1189,1188,1187,1186,1185,1184,1183,1182,1181,1180,1179,1178,1177,1176,1175,1174,1173,1172,1171,1170,1169,1168,1167,1166,1165,1164,1163,1162,1161,1160,1159,1158,1157,1156,1155,1154,1153,1152,1151,1150,1149,1148,1147,1146,1145,1144,1143,1142,1141,1140,1139,1138,1137,1136,1135,1134,1133,1132,1131,1130,1129,1128,1127,1126,1125,1124,1123,1122,1121,1120,1119,1118,1117,1116,1115,1114,1113,1112,1111,1110,1109,1108,1107,1106,1105,1104,1103,1102,1101,1100,1099,1098,1097,1096,1095,1094,1093,1092,1091,1090,1089,1088,1087,1086,1085,1084,1083,1082,1081,1080,1079,1078,1077,1076,1075,1074,1073,1072,1071,1070,1069,1068,1067,1066,1065,1064,1063,1062,1061,1060,1059,1058,1057,1056,1055,1054,1053,1052,1051,1050,1049,1048,1047,1046,1045,1044,1043,1042,1041,1040,1039,1038,1037,1036,1035,1034,1033,1032,1031,1030,1029,1028,1027,1026,1025,1024,1023,1022,1021,1020,1019,1018,1017,1016,1015,1014,1013,1012,1011,1010,1009,1008,1007,1006,1005,1004,1003,1002,1001,1000,999,998,997,996,995,994,993,992,991,990,989,988,987,986,985,984,983,982,981,980,979,978,977,976,975,974,973,972,971,970,969,968,967,966,965,964,963,962,961,960,959,958,957,956,955,954,953,952,951,950,949,948,947,946,945,944,943,942,941,940,939,938,937,936,935,934,933,932,931,930,929,928,927,926,925,924,923,922,921,920,919,918,917,916,915,914,913,912,911,910,909,908,907,906,905,904,903,902,901,900,899,898,897,896,895,894,893,892,891,890,889,888,887,886,885,884,883,882,881,880,879,878,877,876,875,874,873,872,871,870,869,868,867,866,865,864,863,862,861,860,859,858,857,856,855,854,853,852,851,850,849,848,847,846,845,844,843,842,841,840,839,838,837,836,835,834,833,832,831,830,829,828,827,826,825,824,823,822,821,820,819,818,817,816,815,814,813,812,811,810,809,808,807,806,805,804,803,802,801,800,799,798,797,796,795,794,793,792,791,790,789,788,787,786,785,784,783,782,781,780,779,778,777,776,775,774,773,772,771,770,769,768,767,766,765,764,763,762,761,760,759,758,757,756,755,754,753,752,751,750,749,748,747,746,745,744,743,742,741,740,739,738,737,736,735,734,733,732,731,730,729,728,727,726,725,724,723,722,721,720,719,718,717,716,715,714,713,712,711,710,709,708,707,706,705,704,703,702,701,700,699,698,697,696,695,694,693,692,691,690,689,688,687,686,685,684,683,682,681,680,679,678,677,676,675,674,673,672,671,670,669,668,667,666,665,664,663,662,661,660,659,658,657,656,655,654,653,652,651,650,649,648,647,646,645,644,643,642,641,640,639,638,637,636,635,634,633,632,631,630,629,628,627,626,625,624,623,622,621,620,619,618,617,616,615,614,613,612,611,610,609,608,607,606,605,604,603,602,601,600,599,598,597,596,595,594,593,592,591,590,589,588,587,586,585,584,583,582,581,580,579,578,577,576,575,574,573,572,571,570,569,568,567,566,565,564,563,562,561,560,559,558,557,556,555,554,553,552,551,550,549,548,547,546,545,544,543,542,541,540,539,538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,527,526,525,524,523,522,521,520,519,518,517,516,515,514,513,512,511,510,509,508,507,506,505,504,503,502,501,500,499,498,497,496,495,494,493,492,491,490,489,488,487,486,485,484,483,482,481,480,479,478,477,476,475,474,473,472,471,470,469,468,467,466,465,464,463,462,461,460,459,458,457,456,455,454,453,452,451,450,449,448,447,446,445,444,443,442,441,440,439,438,437,436,435,434,433,432,431,430,429,428,427,426,425,424,423,422,421,420,419,418,417,416,415,414,413,412,411,410,409,408,407,406,405,404,403,402,401,400,399,398,397,396,395,394,393,392,391,390,389,388,387,386,385,384,383,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373,372,371,370,369,368,367,366,365,364,363,362,361,360,359,358,357,356,355,354,353,352,351,350,349,348,347,346,345,344,343,342,341,340,339,338,337,336,335,334,333,332,331,330,329,328,327,326,325,324,323,322,321,320,319,318,317,316,315,314,313,312,311,310,309,308,307,306,305,304,303,302,301,300,299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289,288,287,286,285,284,283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,269,268,267,266,265,264,263,262,261,260,259,258,257,256,255,254,253,252,251,250,249,248,247,246,245,244,243,242,241,240,239,238,237,236,235,234,233,232,231,230,229,228,227,226,225,224,223,222,221,220,219,218,217,216,215,214,213,212,211,210,209,208,207,206,205,204,203,202,201,200,199,198,197,196,195,194,193,192,191,190,189,188,187,186,185,184,183,182,181,180,179,178,177,176,175,174,173,172,171,170,169,168,167,166,165,164,163,162,161,160,159,158,157,156,155,154,153,152,151,150,149,148,147,146,145,144,143,142,141,140,139,138,137,136,135,134,133,132,131,130,129,128,127,126,125,124,123,122,121,120,119,118,117,116,115,114,113,112,111,110,109,108,107,106,105,104,103,102,101,100,99,98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,87,86,85,84,83,82,81,80,79,78,77,76,75,74,73,72,71,70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0). 

COVID-19-pandemia osoitti maailmanlaajuisen, reaaliaikaisen avoimen datan ja analyysin – geneettisen, virologisen, immunologisen, epidemiologisen ja kliinisen tutkimuksen yhdistämisen – vahvuudet pandemian vaikutusten torjunnassa. Toisaalta varautumisen strategia ei ole juurikaan muuttunut IOM:n raporttia seuranneiden vuosikymmenten aikana (4). Tarvitaan riskialueiden ihmisväestöjen tartuntatautien ajantasaista monitorointia, tautien nopeaa tunnistamista, epidemiologisten selvitysvalmiuksien, laboratorioiden diagnostisten valmiuksien sekä soveltavan tutkimuksen (mukaan lukien rokoteaihiot ja kandidaattilääkkeet) ja näiden alojen koulutuksen vahvistamista. Eläinten ja ihmisten rajapinnan seurantaa tulee vahvistaa erityisesti niillä alueilla ja väestöissä, joissa riski lajihyppäykselle on suurin ja seurantajärjestelmät yleensä puutteellisia (21,22,23). Moni- ja poikkitieteinen ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden One Health -tutkimus on keskeistä epidemioiden ja pandemioiden juurisyiden ymmärtämiseksi, varautumisen vahvistamiseksi ja uusiin infektioriskeihin sopeutumisen parantamiseksi.

Kirjoittajat

Pekka Nuorti LT, dosentti, epidemiologian professori Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteiden yksikkö  

Tarja Sironen PhD, apulaisprofessori Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, virologian osasto


Sidonnaisuudet

Pekka Nuorti: Työsuhde (THL, sivutoimi).

Tarja Sironen: Ei sidonnaisuuksia.


Kirjallisuutta
1
Morens DM, Daszak P, Markel H, Taubenberger JK. Pandemic COVID-19 joins history’s pandemic legion. mBio 2020;11.
2
Snowden FM. Epidemics and society: From the Black Death to the present. Yale University Press 2019.
3
Institute of Medicine. Lederberg J, Shope RE, Oaks SC, toim. Emerging infections: Microbial threats to health in the United States. Washington DC: National Academies Press 1992.
4
Lyytikäinen O, Nuorti P. New and newly reappearing infectious diseases – the moving goal of infection epidemiology. Duodecim 2002;118:2027–30.
5
Jones KE, Patel NG, Levy MA ym. Global trends in emerging infectious diseases. Nat Lond 2008;451:990–3.
6
Jones BA, Grace D, Kock R ym. Zoonosis emergence linked to agricultural intensification and environmental change. Proc Natl Acad Sci – PNAS 2013;110:8399–404.
7
Plowright RK, Parrish CR, McCallum H ym. Pathways to zoonotic spillover. Nat Rev Microbiol 2017;15:502–10.
8
Holmes EC. COVID-19-lessons for zoonotic disease. Sci Am Assoc Adv Sci 2022;375:1114–5.
9
Pike BL, Saylors KE, Fair JN ym. The origin and prevention of pandemics. Clin Infect Dis 2010;50:1636–40.
10
Keesing F, Belden LK, Daszak P ym. Impacts of biodiversity on the emergence and transmission of infectious diseases. Nat Lond 2010;468:647–52.
11
Morens DM, Fauci AS. Emerging pandemic diseases: How we got to COVID-19. Cell 2020;183:837.
12
Olivero J, Fa JE, Real R ym. Recent loss of closed forests is associated with Ebola virus disease outbreaks. Sci Rep 2017;7:14291. https://doi.org/10.1038/s41598-017-14727-9
13
Vapalahti O, Ruuhela R, Henttonen H. Uudet infektiotaudit Suomessa – ilmastonmuutosko syynä? Duodecim 2012;128:1381–7.
14
Suvanto M, Uusitalo R, Otte im Kampe E ym. Sindbis virus outbreak and evidence for geographical expansion in Finland, 2021. Euro Surveill 2022;27. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.31.2200580
15
Carlson CJ, Albery GF, Merow C ym. Climate change increases cross-species viral transmission risk. Nature 2022;607:555–62.
16
Dunavan CP, Wolfe ND, Diamond J. Origins of major human infectious diseases. Nature 2007;447:279–83.
17
WHO. Managing epidemics: key facts about major deadly diseases. (siteerattu 26.4.2022). World Health Organization 2018, 257 s. apps.who.int/iris/handle/10665/272442
18
Bernstein AS, Ando AW, Loch-Temzelides T ym. The costs and benefits of primary prevention of zoonotic pandemics. Sci Adv 2022;8: eabl4183.
19
Holmes EC, Rambaut A, Andersen KG. Pandemics: spend on surveillance, not prediction. Nature 2018;558:180–2.
20
Carlson CJ. From PREDICT to prevention, one pandemic later. Lancet Microbe 2020;1:e6–7.
21
WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence. (siteerattu 26.4.2022). www.who.int/initiatives/who-hub-for-pandemic-and-epidemic-intelligence
22
COVID-19 Knowledge Hub | GOARN. (siteerattu 26.4.2022). extranet.who.int/goarn/COVID19Hub 
23
CEPI. New Vaccines For A Safer World. (siteerattu 26.4.2022). cepi.net/

English summary

Environmental changes increase the risk of emergence and spread of new infections and pandemics

Infectious disease emergence, spread and persistence is facilitated by the complex interactions of increased human and animal population density and displacement, socioeconomic disparities, and the global interdependence of societies. Environmental changes contribute to the imbalance of ecosystems. Human action and behaviours are the most important drivers of disease emergence. The classic agent-host-environment triangle can be used to conceptualize and describe the interactions of factors associated with the emergence and persistence of diseases. Pandemic preparedness requires strengthening surveillance, diagnostics, research, and training. Capacity to rapidly link genomic sequencing, clinical, and epidemiologic data is needed for outbreak control. Monitoring of the human-animal interface should focus on areas and populations where the risk of zoonotic spillover is the greatest. Multidisciplinary One Health research is the key tool in preparedness and in understanding the root causes of pandemics.

Pekka Nuorti, Tarja Sironen

Pekka Nuorti

M.D., Ph.D., Associate Professor, Professor of Epidemiology

Tampere University, Faculty of Social Sciences, Health Sciences Unit

Tarja Sironen

Ph.D., Associate Professor

University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Virology

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030