Käytännöt 44/2019 vsk 74 s. 2512 - 2516

Hyvänlaatuisen niskakivun hoito perusterveydenhuollossa

Niskakivun spesifiset ja vakavat syyt sekä kipua pitkittävät tekijät on tärkeä tunnistaa.

Kipua provosoiviin mekaanisiin ja psykologisiin kuormitustekijöihin kannattaa puuttua jo varhain.

Yksilöllinen potilasinformaatio ja terapeuttinen harjoittelu ovat hoidon kulmakiviä. Passiivisilla hoidoilla ei ole pitkäaikaisvaikuttavuutta.

Hyvä vuorovaikutus edistää potilaan toipumista ja vähentää kipuun liittyvää pelkoa.

Jaro KarppinenKatri LaimiRiikka HolopainenMikko LausmaaMaija PaukkunenAnna-Sofia SimulaJari Arokoski
Kipupiirros
Vuorovaikutus ja asenne
Motivointi
Niskakivussa huomioitavia työhön sekä kivun pitkittymiseen liittyviä tekijöitä

Niskakivulla tarkoitetaan tässä yleistä epäspesifistä hyvänlaatuista kipua. Terveys 2011 -tutkimuksessa 27 % yli 30-vuotiaista miehistä ja 41 % naisista kertoi poteneensa niskavaivoja edeltäneen kuukauden aikana (1).

Niskakipupotilaan tutkiminen

Kliinisen tutkimisen ja huolellisen haastattelun tarkoituksena on tunnistaa ensin potilaat, joiden oireeseen on ehkä spesifinen syy, kuten hermojuurioire tai tulehduksellinen reumasairaus, tai vakava syy, kuten kasvain, infektio, murtuma tai sisäelinperäinen heijastekipu (1,2).

Valtaosalla niskakipuisista täsmälliseen diagnoosiin ei ole mahdollista päästä (1). Potilas odottaa kuitenkin vastausta kysymyksiin, onko hänellä vakava sairaus, mistä vaiva johtuu, mitä sille voi tehdä ja mikä on sen ennuste. Hänelle on tärkeää kertoa, että niskakipu on tavallista ja että vakavat syyt on suljettu pois. Kipuun liittyvät yksilölliset psykososiaaliset ja mekaaniset tekijät tulee selvittää potilasta kuunnellen ja selittää niiden vaikutus kipuun.

Haastattelu

Oireiden alkaminen vähitellen esimerkiksi pitkään kestäneen staattisen asennon jälkeen tai oireiden helpottuminen välillä viittaa hyvänlaatuiseen vaivaan (2). Anamneesia tarkennetaan kartoittamalla niskakivussa huomioitavia tekijöitä työssä ja vapaa-aikana (taulukko 1) (1,2).

Valtaosalla täsmälliseen diagnoosiin ei ole mahdollista päästä.

Paikallisen epäspesifisen niskakivun tyypillisiä oireita ovat niska-hartiaseudun jomottelu, jäykkyyden ja heikkouden tunne ja takaraivolla tuntuva päänsärky. Työhön liittyvien oireiden potilas kuvaa yleensä ilmaantuneen vähitellen, ja usein alkuvaiheessa oireet helpottuvat vapaa-aikana.

Toimintakyvyn arvioinnissa kannattaa käyttää strukturoituja toimintakykyä arvioivia kyselyjä (1). Suosittelemme kipupiirrosta kivun arvioinnin osana (http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=ima02269) (kuva 1). Kipuongelman pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä ennustavia psykososiaalisia tekijöitä kannattaa arvioida Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire -lomakkeella (taulukko 1).

Kliininen tutkimus

Niskapotilaan mekaanisen kliinisen tutkimuksen voi kerrata aiemmista artikkeleista (1,2). Potilaan havainnoinnin ja kliinisen tutkimuksen aikana kerrotaan potilaalle löydökset ja niiden merkitys helposti ymmärrettävin termein (kuva 2).

Niskavaivan erotusdiagnostiset haasteet on kuvattu tarkemmin muualla (1,2). Laboratoriotutkimuksia tarvitaan vain epäiltäessä vakavaa tai spesifistä sairautta. Kuvantamistutkimuksia tarvitaan akuutissa niskakivussa vain epäiltäessä vakavaa sairautta. Kaularangan (natiivi)röntgenkuvausta voidaan harkita toimintakykyä merkittävästi haittaavan yli kolme kuukautta kestäneen niskakivun perustutkimuksena. Magneettikuvaus voidaan tehdä ensisijaisena kuvantamistutkimuksena, kun epäillään vakavaa tai spesifistä syytä. Oireettomillakin on kaularangan magneettikuvassa paljon rappeumalöydöksiä, joten löydösten tulkinnassa on oltava varovainen (1,2).

Niskavaivojen hoito

Kun kipu pitkittyy tai toistuu, kannattaa puuttua sitä provosoiviin mekaanisiin ja psykologisiin kuormitustekijöihin jo varhain. Niskakipuista rohkaistaan akuutissa vaiheessakin pysymään aktiivisena ja jatkamaan tavanomaisia toimiaan kivusta huolimatta (1).

Kipulääkkeeksi suositellaan ensisijaisesti parasetamolia ja tulehduskipulääkkeitä (1). Kivun hoidossa keskeisiä ovat kuitenkin lääkkeettömät hoidot (3). Hyvä hoitosuhde on oleellinen. Hyvä vuorovaikutus, positiivisten odotusten luominen ja positiiviset viestit näyttäisivät olevan yhteydessä hoidon vaikuttavuuteen kipupotilailla (4).

On olennaisen tärkeää, että oireen pitkittyessä tai pahentuessa potilaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä perusterveydenhuoltoon – mielellään häntä jo aiemmin hoitaneeseen ammattilaiseen. Jos seurantakäynti lääkärille ei onnistu, seuranta voidaan järjestää fysioterapeutille.

Potilasinformaatio

Pelkkä kirjallinen potilasohjaus ei aina riitä niskakivun hoidoksi (5). Yleisesti niskakipuun vaikuttavia tekijöitä (taulukko 1) voi käsitellä potilaan kanssa, kunhan ei kiellä niskan kuormittamista. Vastaanotolla on hyvä kertoa potilaan tarinasta esiin nousseita yksilöllisiä selittäviä tekijöitä kivulle, vakuuttaa siitä, että vakavat syyt on suljettu pois ja kertoa vaivan tavallisuudesta, hyvänlaatuisuudesta sekä hyvästä ennusteesta (1).

Kuvantamislöydökset epäspesifisessä hyvänlaatuisessa niskakivussa tulkitaan positiivisessa valossa, koska poikkeavien kuvantamislöydösten perusteella ei voida ennustaa tulevaa niskakipua (6).

Työhön kohdistuvat toimenpiteet

Työhön ja työympäristöön liittyviä tekijöitä arvioidaan ensisijaisesti työterveyshuollossa (1). Työfysioterapeutin arvio on tärkeässä roolissa yksilöllisten tekijöiden selvittämiseksi, jos kipu on toistuvaa tai pitkittyy. Tuoreen Cochrane-katsauksen mukaan ergonomiamuutosten vaikuttavuudesta näyttöpäätetyöhön liittyvissä niskaoireissa tarvitaan vielä lisätutkimuksia (7).

Sairauspoissaolon tarve kaularankavaivoissa harkitaan tapauskohtaisesti ottamalla huomioon potilaan toiminta- ja työkyky ja työn kuormittavuus. Jos sairauspoissaoloa tarvitaan, 1–3 päivää on useimmiten riittävä (1). Jos työkyvyttömyys jatkuu yli 2 viikkoa, tilanne on syytä arvioida ensisijaisesti työterveyshuollossa.

Niskakipuista rohkaistaan akuutissa vaiheessakin pysymään aktiivisena.

Työhön paluun tukemiseen voidaan käyttää työtehtävien muokkausta tai asteittaista työhön paluuta esimerkiksi Kelan osasairauspäivärahan tai työterveyshuollon päätöksellä tehdyn työkokeilun avulla. Pitkittyvässä tilanteessa tarvitaan useimmiten moniammatillista työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien arviointia ja toimenpiteitä.

Aktiivinen konservatiivinen hoito

Terapeuttisella harjoittelulla on myönteisiä vaikutuksia niskakipuun, ja sitä voidaan suositella erityisesti pitkittyneestä niskakivusta kärsiville. Akuutin niskakivun hoidossa spesifisestä harjoittelusta ei ole luotettavaa näyttöä (1). Kuitenkin akuutissa vaiheessakin on hyvä tarkistaa potilaan liikunnallinen sekä yleinen aktiivisuuden taso. Harjoittelun ja manuaalisen terapian yhdistäminen ei todennäköisesti ole tehokkaampaa kuin pelkkä harjoittelu (8).

Lue myös

Tutkimuksissa ei ole osoitettu, että jokin harjoitusmuoto olisi selvästi muita parempi (9), mutta harjoittelun tulee olla niska-hartiaseutua tarpeeksi kuormittavaa (10). Yksilöllinen harjoitteluohjelma ja -muoto kannattaa valita potilaan mieltymysten mukaan, sillä pitkäkestoinen ja säännöllinen harjoitteluun sitoutuminen tuo parempia ja pitkäaikaisempia tuloksia (11). Niskakivun pitkittyessä potilas kannattaa ohjata fysioterapeutin vastaanotolle omahoidon ohjausta ja progressiivisen intensiivisen fysioterapian ohjausta varten.

Jotta potilas sitoutuisi harjoitteluun ja liikunta muodostuisi osaksi elämäntapaa, tulee terveydenhuollon ammattilaisen osata kannustaa häntä. Psykososiaalisia ongelmia, kuten pelko-välttämiskäyttäytymistä, voidaan hoitaa moniammatillisesti. Lääkäri ja fysioterapeutti ovat hyvä työpari, joka tarvittaessa konsultoi psykologia tai ohjaa potilaan kipuryhmään.

Passiiviset hoitomuodot

Passiivisilla hoitomuodoilla, kuten hieronnalla, fysikaalisilla hoidoilla (esim. TNS-sähkö, lämpö, kylmä), akupunktiolla, kaulurin käytöllä, rangan traktiolla (venytys) tai nikamakäsittelyllä (manipulaatio tai kevyempi mobilisaatio) ei ole todettu pitkäaikaisvaikuttavuutta niskakipuisilla (1,12,13).

Hoidon porrastus

Niskakipupotilaiden hoito kuuluu pääosin perusterveydenhuoltoon ja työterveyshuoltoon, siltä osin kuin työterveyshuoltosopimuksessa on sovittu. Vakavaa sairautta epäiltäessä lisätutkimukset erikoissairaanhoidossa ovat tarpeen aina.

Kaularangan hermojuurioireyhtymän hoito toteutetaan perusterveydenhuollossa, jos oirekuva on lievä. Jos erikoissairaanhoidon arviota tarvitaan, potilas lähetetään ensisijaisesti fysiatrille. Jos epäillään myelopatiaa tai potilaalla on erityisen vaikea hermojuurioireyhtymä, tehdään lähete neurokirurgin arvioon. Systeemistä tulehduksellista reumasairautta epäiltäessä pyydetään reumatologin arvio (2).

Lopuksi

Niskakipupotilaan arvioinnissa korostuvat haastattelu ja kliininen tutkimus. Konetutkimuksilla on vähemmän sijaa. Keskeistä on vakavien syiden poissulkeminen, potilaan kokemus kuulluksi ja perusteellisesti tutkituksi tulemisesta sekä kivun pitkittymisen riskitekijöiden tunnistaminen.

Epäspesifisen niskakivun hoidossa puolestaan pyritään vakuuttamaan potilas oireiden hyvänlaatuisuudesta, kannustetaan liikkumaan kivusta huolimatta sekä tehdään tarvittaessa yksilöllinen hoitosuunnitelma (kuva 3).

Kiitämme LT, vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Postia (Työterveyslaitos, TTL), FT, erikoistutkija, työfysioterapeutti Erja Sormusta (TTL), erityisasiantuntija, TtM (väit.) Johanna Koromaa (TTL) ja LT, johtava asiantuntija Kari-Pekka Martimoa (Elo) hyvistä kommenteista. Erikoiskiitokset Elena Karppiselle ja Mikael Karppiselle kuvien teosta.

Kirjoittajat

Jaro Karppinen
LT, fysiatrian professori
Oulun yliopisto ja OYS, fysiatrian klinikka, Medical Research Center Oulu
Työterveyslaitos, Oulu
Katri Laimi
LT, fysiatrian dosentti
Turun yliopisto ja TYKS, fysiatrian yksikkö
Riikka Holopainen
fysioterapeutti, TtM
Jyväskylän yliopisto
MoveDoc Oy
Mikko Lausmaa
fysioterapeutti, OMT
Loisto Terveys Oy
Oulun yliopisto
Maija Paukkunen
työfysioterapeutti, projektipäällikkö
Pihlajalinna, työterveyspalvelut
Anna-Sofia Simula
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
ESSOTE
Oulun yliopisto
Jari Arokoski
LT, fysiatrian professori
Helsingin yliopisto ja HYKS, fysiatrian klinikka


Sidonnaisuudet

Jaro Karppinen: Luentopalkkiot (Fysios Oy, Mehiläinen, MSD, Orion, Pfizer), tekijänpalkkiot (Kustannus Oy Duodecim), osakkeet (Attendo, Movesole, Pihlajalinna, Terveystalo).

Katri Laimi: Korvaus koulutusaineiston tuottamisesta (Kustannus Oy Duodecim, Oppiportti).

Riikka Holopainen: Johtokunnan jäsenyys (MoveDoc Oy), työsuhde (Fysios Oy), luentopalkkiot

(Fysios Oy, Mehiläinen, Orion, Terveystalo), osakkeet

(MoveDoc Oy).

Mikko Lausmaa:

Osakkeet (Loisto Terveys Oy).

Maija Paukkunen:

Ei sidonnaisuuksia.

Anna-Sofia Simula:

Luentopalkkiot (Mehiläinen).

Jari Arokoski: Tekijänpalkkiot (Kustannus Oy Duodecim,

Kandidaattikustannus), Korvaus koulutusaineiston tuottamisesta (Kustannus Oy Duodecim,

Oppiportti).


Kirjallisuutta
1
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Niskakipu (aikuiset). Käypä hoito -suositus 16.1.2017. www.kaypahoito.fi
2
Arokoski J, Karppinen J, Kankaanpää M, Kaukinen P, Laimi K. Aikuisen kipeä niska. Duodecim 2014;130:2099–107.
3
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Kipu. Käypä hoito -suositus 22.8.2017. www.kaypahoito.fi
4
Howick J, Moscrop A, Mebius A ym. Effects of empathic and positive communication in healthcare consultations: a systematic review and meta-analysis. J R Soc Med 2018;111:240–52.
5
Yu H, Côté P, Southerst D ym. Does structured patient education improve the recovery and clinical outcomes of patients with neck pain? A systematic review from the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Spine J 2016;16:1524–40.
6
Hill L, Aboud D, Elliott J ym. Do findings identified on magnetic resonance imaging predict future neck pain? A systematic review. Spine J 2018;18:880–91.
7
Hoe VC, Urquhart DM, Kelsall HL, Zamri EN, Sim MR. Ergonomic interventions for preventing work-related musculoskeletal disorders of the upper limb and neck among office workers. Cochrane Database Syst Rev 2018;10:CD008570.
8
Fredin K, Lorås H. Manual therapy, exercise therapy or combined treatment in the management of adult neck pain - A systematic review and meta-analysis. Musculoskelet Sci Pract 2017;31:62–71.
9
Southerst D, Nordin MC, Côté P ym. Is exercise effective for the management of neck pain and associated disorders or whiplash-associated disorders? A systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Spine J 2016;16:1503–23.
10
Chen X, Coombes BK, Sjøgaard G, Jun D, O’Leary S. Workplace-based interventions for neck pain in office workers: Systematic review and meta-analysis. Phys Ther 2017;98:40–62.
11
Cheng CH, Su H-T, Yen L-W, Cheng H-YK. Long-term effects of therapeutic exercise on nonspecific chronic neck pain: a literature review. J Phys Ther Sci 2015;27:1271–6.
12
Seo SY, Lee KB, Shin JS ym. Effectiveness of acupuncture and electroacupuncture for chronic neck pain: A systematic review and meta-analysis. Am J Chin Med 2017;45:1573–95.
13
Yao M, Sun YL, Dun RL ym. Is manipulative therapy clinically necessary for relief of neck pain? A systematic review and meta-analysis. Chin J Integr Med 2017;23:543–54.


English summary

Treatment of benign neck pain in primary health care

Benign non-specific neck pain is a highly prevalent complaint. The aim of clinical examinations and patient interviews is to recognize not only the potential specific, serious causes of pain but also the factors that maintain or prolong neck pain, such as work-related factors, adverse lifestyles and psychosocial factors. The short version of the Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire enables the identification of patients at an increased risk of work disability. Patient information, which should be based on individualized assessment of pain-provoking factors, and active therapeutic exercise are the cornerstones of neck pain treatment, whereas passive modalities have no long-term efficacy. A good, empathetic therapeutic alliance supports recovery and helps decrease pain-related fear. Neck pain patients are usually treated in primary health care, and those with work disability need to be evaluated in occupational health care.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030