Jäsen

Seksuaalista häirintää vähätellään 

Työyhteisöjen puuttumisessa asiaan on selvästi parantamisen varaa, ilmeni akavalaisten liittojen tutkimuksesta.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Seksuaalista häirintää työelämässä koskeneessa tutkimuksessa oli mukana 17 akavalaista liittoa, yhtenä Lääkäriliitto.

Suurin osa vastaajista ei ole havainnut seksuaalista häirintää työyhteisössään viimeisen kolmen vuoden aikana. Kuitenkin jopa reilu kymmenes on havainnut sitä.

Naiset ja nuorimmat työntekijät ovat sekä havainneet että itse kohdanneet häirintää selvästi muita useammin, samoin sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvat. Häirintä on ollut pääasiassa sanallista, mutta myös fyysistä.

Kun seksuaalista häirintää ilmenee, on työyhteisöjen puuttumisessa asiaan selvästi parantamisen varaa. Kysyttäessä mitä työnantajasi on tehnyt seksuaaliseen häirintään liittyen, joka neljäs vastaa ’ei mitään’.

Reilu kolmasosa vastaa, että työnantaja on laatinut ohjeistuksen seksuaalisen häirinnän varalle. Vain noin kymmenesosa vastaa, että työnantaja on nimennyt yhdyshenkilön ja järjestänyt koulutusta joko esihenkilöille tai koko henkilöstölle.

Avointa keskustelua toivotaan

Häirintä aiheuttaa uhreille erilaisia seurauksia. Lievimmillään uhri jää pois työpaikan sosiaalisista tapahtumista, vakavimmillaan asialla on terveysvaikutuksia. Häirintä voi vaikuttaa myös uralla etenemiseen, etenkin jos häiritsijä on johtavassa asemassa.

– Tutkimuksen avovastauksista ilmenee, että seksuaalista häirintää saatetaan usein vähätellä tai laittaa huumorin piikkiin tyyliin ”no Pekkahan on aina tuollainen”, toteaa Lääkäriliiton tutkija Peppiina Saastamoinen .

– Seksuaalisella häirinnällä voi kuitenkin olla vakavia vaikutuksia terveyteen ja muitakin seurauksia. Uhri voi joutua jopa vaihtamaan työpaikkaa.

Lue myös

Lääkäreistä kovin moni ei vastannut kyselyyn. Tuloksista ilmeni kuitenkin selvästi, että seksuaalinen häirintä on ongelma myös lääkäreille. Eniten sitä kohtaavat nuoret naiset, mutta uhriksi voi joutua myös mies.

Tutkimukseen vastanneet toivovat avointa keskustelua seksuaalisesta häirinnästä. Lisäksi toivotaan koulutusta niin esihenkilöille, luottamusmiehille kuin koko työyhteisölle.

Laki velvoittaa puuttumaan

Työnantajalla on työturvallisuuslain mukaan velvollisuus ryhtyä aktiivisiin toimiin ja puuttua tilanteeseen heti, kun hän saa häirinnästä tiedon.

Rikoslain seksuaalista ahdistelua koskeva pykälä koskee nykyään fyysisen teon lisäksi muun muassa sanallista tai muuta tekoa, kuten esitettyä tai lähetettyä kuvaa tai viestiä. Häiritsijä syyllistyy siis rikokseen entistä matalammalla kynnyksellä.

Kirjoittaja

Sari Kosonen


Faktat

Mitä on seksuaalinen häirintä?

Kyselyssä käytetyt termit avattiin kysymyslomakkeella seuraavasti:

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksismi tarkoittaa sellaisia tekoja tai näkemyksiä, jotka väheksyvät, alistavat tai syrjivät henkilöä tämän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030