Alkuperäis­tutkimus Suom Lääkäril 2023; 78 : e34542 www.laakarilehti.fi/e34542 (Julkaistu 27.6.2023)

Lääkärijohtajan ammatti-identiteetti – tasapainoilua kahden roolin välillä

Lähtökohdat Lääkärijohtajat työskentelevät monissa rooleissa. Tutkimus tarkasteli lääkärijohtajien ammatti-identiteettiä ja vertasi sitä lääkäreihin, jotka eivät ole esihenkilöasemassa.

Menetelmät Aineisto pohjautui Lääkäri 2018 -tutkimukseen (lääkärijohtajia 1 127 ja ei-esihenkilöasemassa olevia lääkäreitä 4 002). Ajallista trendiä tarkasteltiin vertaamalla Lääkäri-tutkimussarjan vuosien 2003 ja 2018 aineistoja. Ammatti-identiteettiä selvitettiin 27:llä lääkärintyötä kuvaavalla ilmaisulla.

Tulokset Lääkärijohtajat kokivat olevansa eniten työryhmän jäseniä. Muita yleisiä ilmaisuja olivat kehittäjä ja terveysasiantuntija. Lähes kolme neljästä (72 %) koki olevansa johtajia. Johtajaidentiteetti on vahvistunut 2000-luvun aikana.

Päätelmät Yhä useampi lääkärijohtaja koki olevansa ammatti-identiteetiltään johtaja, mutta vielä enemmän he tunnistivat itsensä työryhmän jäseniksi. Johtajan ammatti-identiteetin rakentumista voidaan edistää kehittämällä lääkärijohtajien koulutusta ja tukemalla rooliin kasvamista.

Joonas PyörnyValtteri KorkiakoskiPyry MattilaMinna KailaSami HeistaroMarkku Sumanen

Identiteetti on monitulkintainen käsite. Yleensä sillä tarkoitetaan kokemusta siitä, keitä koemme olevamme, ja toisaalta samanaikaisesti kokemusta siitä, millaiseksi emme itseämme koe (1). Ammatti-identiteetillä puolestaan tarkoitetaan sitä, kuinka määrittelemme itsemme työkontekstissa ammatillisten ominaisuuksien, uskomusten, arvojen, motiivien ja kokemusten perusteella (2).

Ammatti-identiteetti on jatkuvassa dynaamisessa muutoksessa, ja siihen vaikuttavat muun muassa yksilön persoona, koulutus, organisaatiot, roolimallit, mentorit ja omat kokemukset (3,4,5). Tässä tutkimuksessa ammatti-identiteettiä tarkastellaan lääkärijohtamisen kontekstissa. Vahvan ammatti-identiteetin on tunnistettu ohjaavan lääkärien käyttäytymistä haastavissa työtilanteissa, auttavan käsittelemään työssä kohdattavia ristiriitaisia tilanteita ja vähentävän koettua työn kuormitusta (2,6,7). Ammatti-identiteetillä on myös suuri merkitys lääkärien kokemaan työn mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen (8,9).

Monet lääkärijohtajat tekevät johtamistyötehtävien lisäksi päivittäin potilastyötä, vaikka työtehtävien yhteensovittaminen voi olla haastavaa (10,11,12). Toisaalta potilastyön tekeminen lisää lääkärijohtajan ymmärrystä potilastyölähtöisen lääkärintyön haasteista, mitä alaisena olevat kollegat tutkitusti arvostavat (13).

Usein lääkärijohtajatkin voivat kokea potilastyön ensisijaiseksi ja johtamistyöt toissijaisiksi (14). Johtaminen saattaa jäädä tuolloin vähemmälle huomiolle. Se, kuinka lääkärijohtaja arvottaa ja näkee johtamisroolinsa ammatti-identiteetissään, vaikuttaa johtamisen merkityksellisyyden kokemiseen (15,16,17).

Tutkimustietoa lääkärijohtajien ammatti-identiteeteistä on suhteellisen vähän. Laadullisissa tutkimuksissa on havaittu lääkärijohtajien tasapainoilevan johtaja- ja lääkäriroolien välillä (16,17,18). On myös havaittu, että lääkärijohtajat kokevat identiteettinsä ensisijaisesti lääkäriksi eivätkä johtajaksi (19,20,21,22).

Lääkäreitä on alkanut kuitenkin kiinnostamaan johtaminen entistä enemmän ja lääkärijohtamisesta on tullut yhä ammattimaisempaa toimintaa (10,16,18,23,24,25). Lääkärijohtajien identiteetistä tarvitaan lisätutkimusta, jotta esihenkilöasemassa olevia ja johtajaksi pyrkiviä henkilöitä pystytään tukemaan entistä paremmin ammatilliseen rooliin kasvussa.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin lääkärijohtajien ammatti-identiteettiä ja miten se on kehittynyt vuosien 2003 ja 2018 välillä. Lisäksi vertailtiin lääkärijohtajien ja ei-esihenkilöasemassa olevien lääkärien ammatti-identiteetin eroja.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen aineisto perustuu Lääkäri 2018 -poikkileikkaustutkimukseen. Se on osa tutkimussarjaa, joka on jatkunut vuodesta 1988 lähtien viiden vuoden välein toteutettavana kyselytutkimuksena.

Tutkimuksen perusjoukkona olivat kaikki Suomessa asuvat alle 70-vuotiaat lääkärit, jotka olivat tutkimuksen toteutuksen aikana Suomen Lääkäriliiton rekisterissä, yhteensä 23 131 lääkäriä. Lääkäri 2018 -tutkimuksen otokseen poimittiin parillisina päivinä syntyneet henkilöt. Tämä otos sisälsi 11 336 lääkäriä. Vastauksia kertyi 5 187 ja vastausosuus oli 46 %.

Tutkimuksessa tarkasteltiin ammatti-identiteettiä 27 ilmaisun avulla. Kysymyksenasetteluna oli: ”Miten hyvin seuraavat lääkärin työtä kuvaavat ilmaisut vastaavat sinua lääkärinä?”. Aineiston jatkokäsittelyssä ilmaisujen viisiportainen Likertin asteikko muokattiin kolmiportaiseksi, mikä on validoitu menetelmä (26). Lopputuloksena muodostui kolme luokkaa ilmaisujen vastaavuudesta: ”erittäin tai melko huonosti”, ”vaikea sanoa” ja ”melko tai erittäin hyvin”.

Lääkäreillä on sekä virallisia, formaalisia että epävirallisia, informaalisia johtamisasemia (27,28,29,30). Tässä tutkimuksessa lääkärijohtajiksi luokiteltiin aiemman kirjallisuuden mukaisesti (10,25) lääkärit, jotka olivat virallisessa esihenkilöasemassa. Vastaajat jaettiin lääkärijohtajiin ja ei-esihenkilöasemassa oleviin kysymyksellä ”Toimitko tällä hetkellä esimiestehtävissä?”.

Lopullisessa aineistossa lääkärijohtajia oli 1 127 ja ei-esihenkilöasemassa olevia lääkäreitä 4 002. Aineistosta rajattiin pois lääkärit, jotka eivät olleet vastanneet esihenkilöasemaan koskevaan kysymykseen (58 vastaajaa).

Lääkärijohtajien identiteettien ajallista muutosta arvioitiin vertaamalla Lääkäri-tutkimussarjan vuosina 2003 ja 2018 kerättyjä aineistoja. Lääkärijohtajien vastausten kokonaislukumäärillä ei ollut merkittävää eroa aineistojen välillä, vaikka vuoden 2003 aineistossa vain ns. seniorilääkärit (yli 10 vuotta valmistumisesta) vastasivat kysymykseen ”Toimitko esimiesasemassa?”.

Tilastollista merkitsevyyttä testattiin khiin neliö -testillä. Tilastolliset analyysit toteutettiin IBM SPSS Statistics -ohjelman versiolla 27.

Tulokset

Lääkärijohtajien iän mediaani oli 54 vuotta ja kvartaalivälit (Q1–Q3) 48–60 vuotta, ei-esihenkilöasemassa toimivien lääkärien 46 vuotta ja 35–59 vuotta. Lääkärijohtajista oli miehiä suurempi osa kuin ei-esihenkilöasemassa toimivista lääkäreistä (47,2 % vs. 32,5 %).

Erikoislääkäreitä oli lääkärijohtajista 90,7 %, ei-esihenkilöasemassa olevista lääkäreistä 60,9 % (p < 0,001). Lääkärijohtajilla oli lähiesihenkilönä lääkäritaustainen henkilö harvemmin kuin ei-esihenkilöasemassa olevilla (79,4 % vs. 92,8 %, p < 0,001).

Suurin osa lääkärijohtajista tunnisti itsensä yleisimmin työryhmän jäseneksi (kuvio 1). Muita kuvaavia ilmaisuja olivat kehittäjä, terveysasiantuntija ja auttaja. Lähes kolme lääkärijohtajaa neljästä koki olevansa johtajia.

Suurin positiivinen muutos 15 vuoden aikana on tapahtunut priorisoija- ja johtaja-ilmaisujen valinnassa (taulukko 1). Myös ilmaisu työryhmän jäsen oli vahvistunut entisestään lääkärijohtajien keskuudessa. Kehittäjä- ja innovaattori-ilmaisut lisättiin vasta vuoden 2018 kyselyyn, joten niistä ei ollut ajallista vertailuaineistoa.

Ei-esihenkilöasemassa olevat lääkärit tunnistivat itsensä ensisijaisesti potilastyölähtöisen lääkärin työtä kuvaavien ilmaisujen, kuten auttaja, terveysasiantuntija ja kuuntelija, avulla. Lääkärijohtajat tunnistivat itsensä vahvemmin johtajaksi, kehittäjäksi ja innovaattoriksi kuin ei-esihenkilöasemassa olevat (taulukko 2).

Pohdinta

Tutkimus osoitti, että suurin osa lääkärijohtajista tunnisti itsestään niin potilastyölähtöisen lääkärin kuin johtajan työtä kuvaavia identiteettejä. Yhä useammat lääkärijohtajat kokivat itsensä johtajaksi ja työryhmän jäseneksi.

Ei-esihenkilöasemassa olevien lääkärien ja lääkärijohtajien ammatti-identiteetit erosivat toisistaan: ei-esihenkilöasemassa toimivilla painottuivat potilastyölähtöiset ilmaisut, lääkärijohtajilla myös esihenkilöasemaa kuvaavat ilmaisut olivat yleisiä.

Johtajaksi koki itsensä lähes kolme neljästä lääkärijohtajasta. Aiemman kirjallisuuden perusteella lääkärijohtajat tunnistavat itsensä vahvemmin lääkäreiksi eikä johtajiksi (10,14,19,20,21,22). Tuloksemme ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa, koska lääkärijohtajilla esiintyi yleisinä monia potilastyölähtöisen lääkärin identiteettiä kuvaavia ilmaisuja.

Toisaalta tuloksemme tukevat Huikko-Tarvaisen ym. (17) havaintoa siitä, että nykyään lääkärijohtajat tunnistavat itsensä johtajan roolista yhä useammin, vaikka johtaminen ei olisikaan lääkärijohtajilla vahvin identiteetin osa-alue. Ajallisessa tarkastelussa huomattiin, että lääkärijohtajilla johtajaidentiteetti on vahvistunut 2000-luvun aikana. Nämä löydökset tukevat ajatusta siitä, että lääkärijohtaminen on murroksessa (10,16,17,18,23,25). Siitä on tulossa yhä ammattimaisempaa ja yhä keskeisempi osa-alue lääkärijohtajien työtä.

Yleisinä esiintyneiden ilmaisujen työryhmän jäsen, kehittäjä ja opettaja voidaan ajatella kuvastavan lääkärijohtajien identiteetissä ilmenevää jaettua johtajuutta, jossa roolit ja vaikutusvalta jakautuvat tasaisemmin tiimin jäsenten kesken sen sijaan, että ne keskittyisivät yhdelle nimetylle johtajalle (31,32). Suomessa jaettua johtajuutta on havaittu lääkäritaustaisilla johtajilla vähemmässä määrin (33) ja siihen on liitetty vain rajallisia mahdollisuuksia terveydenhuolto-organisaatioissa (34).

Toisaalta jaetun johtajuuden johtamistyylillä on havaittu olevan lukuisia positiivisia vaikutuksia, kuten potilaiden hoidon laadun ja lopputuloksen parantuminen (35,36). Lääkärit toivovat esihenkilöiltä työlleen autonomiaa ja toiminnan vapautta (13), mikä saattaa mahdollistaa osallistavan johtamistyylin. Tuloksemme antavat viitteitä siitä, että lääkärijohtajat toimivat jaetun johtajuuden johtamistavan mukaisesti ja heijastelevat sitä ammatti-identiteetissään.

Lääkärijohtajat erosivat ammatti-identiteetiltään ei-esihenkilöasemassa olevista lääkäreistä, mikä kuvastaa sitä, että lääkärijohtajat ovat alkaneet muodostaa omaa ammatillista ryhmittymäänsä ja kokevat kuuluvansa siihen. Johtamisroolin hyväksymisen on havaittu vähentävän lääkärijohtajan rooliristiriitoja, lisäävän motivaatiota johtamiseen ja parantavan kykyä vaikuttaa organisaation kehittämiseen (10). Tuloksemme osoittavat, että lääkärijohtajat tunnistavat oman johtamisasemansa aiempaa selkeämmin, mikä saattaa kertoa rooliristiriitojen kokemisen vähentymisestä.

Lue myös

Kuitenkin potilastyö on keskeisessä osassa valtaosalla lääkärijohtajista (10,12,15,16,17). Potilastyölähtöisen lääkärin ammatti-identiteetin osa-alueet vaikuttaisivat olevan yhä erottamaton osa lääkärijohtajan ammatti-identiteettiä.

Jatkuvan johtamiskoulutuksen on arvioitu edistävän lääkärijohtajien johtajaidentiteetin kehittymistä sekä vähentävän koettua kuilua potilastyön ja johtamisen välillä (14,18). Lisäksi lääkärijohtajat tarvitsevat kokeneemmilta johtotehtävissä toimivilta lääkäreiltä tukea vahvemman ammatillisen johtajaidentiteetin kehittymiseen (18,37).

Johtamiskoulutuksen lisääminen ei kuitenkaan yksinään lisää johtajaidentiteetin omaksumista. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota työnkuvan muokkaamiseen ja johtajaksi valikoitumiseen (15). On arvioitu, että lääkärijohtajien tulisi luopua osittain kliinisistä tehtävistä pystyäkseen keskittymään paremmin johtamistehtäviin.

Koko ammattikunnassa tarvitaan muutosta asenteissa ja suhtautumisessa johtamista kohtaan, koska aiempien tutkimusten perusteella lääkärijohtajat kokevat, ettei lääkärikunta arvosta heidän johtamistyötään (18). Nämä muutokset tukisivat lääkärijohtajien ammatti-identiteetin kehittymistä, millä voi olla suuri vaikutus johtamistyön tehokkuuteen ja sen merkityksellisyyden kokemiseen (11,14,16,17,18,38).

Tutkimuksen aineisto on poikkeuksellisen kattava ja edustaa luotettavasti Suomessa työskenteleviä ei-esihenkilöasemassa olevia lääkäreitä ja lääkärijohtajia, vaikka naiset ja vanhemmat lääkärit ovat aineistossa hieman yliedustettuina (39). Tutkimusasetelma asettaa rajoitteensa ammatti-identiteetin havainnointiin ja tarkasteluun. Kyselylomakkeen ilmaisut eivät välttämättä kuvaa kaikkia ulottuvuuksia, joilla lääkärit haluaisivat ammatti-identiteettiään kuvata. Lisäksi ilmaisut kuvaavat hyvin yksiulotteisesti identiteettiä. Vastaajia ei myöskään pyydetty laittamaan ilmaisuja arvojärjestykseen.

Lääkärijohtajien käsitteleminen yhtenä vastausryhmänä huomioimatta esimerkiksi työskentelysektoria tai johtajapositiota saattaa lisätä tulosten epätarkkuutta ja vähentää niiden yleistämisen mahdollisuutta. Kyselytutkimuksille tyypillinen matala vastausosuusprosentti vähentää tuloksien luotettavuutta, mutta toisaalta kansainvälisesti vertailtuna vastausosuus on vastaavan kokoluokan tutkimuksiin verrattuna hyvä (39).

Kaikkien lääkärien ammatti-identiteettiin on keskeisesti yhteydessä työskentelypaikka ja erikoisala, jopa johtamisasemaa vahvemmin (15). Toisaalta persoonallisuus vaikuttaa työpaikkoihin hakeutumiseen jo uran alkuvaiheissa, ja tämän vuoksi on vaikea tehdä suoria päätelmiä työskentelypaikan tai erikoisalan vaikutuksesta ammatti-identiteettiin (39,40). Ylipäätänsä on tunnistettava se, että monet tekijät vaikuttavat ammatti-identiteettiin esihenkilöaseman lisäksi. Jatkotutkimusta tarvitaan selvittämään laajemmin sellaisia lääkärijohtajien ammatti-identiteettiin yhteyksissä olevia tekijöitä, joita tämä tutkimus ei selitä.

Johtamisesta tulisi tehdä kiinnostava ja vaihtoehtoinen urakehitysmahdollisuus lääkäreille. Lääkärijohtajien roolia, ammatillista tukea ja koulutusta tuleekin kehittää monipuolisesti, jotta taataan tulevaisuuden lääkärijohtajien ammatillisen identiteetin ja johtamisosaamisen kehitys. Motivoituneita lääkärijohtajia tarvitaan jatkossakin ylläpitämään kustannustehokasta ja laadukasta terveydenhuoltoa (41,42).

Kirjoittajat

Joonas Pyörny LK, KTK Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta ja johtamisen ja talouden tiedekunta

Valtteri Korkiakoski LK Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Pyry Mattila LL, MPH, väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopisto

Minna Kaila LT, professori Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta /Clinicum KTO

Sami Heistaro LT, terveydenhuollon erikoislääkäri, MBA, koulutuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto

Markku Sumanen LT, professori Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta


Sidonnaisuudet

Joonas Pyörny, Valtteri Korkiakoski, Markku Sumanen: Ei sidonnaisuuksia.

Pyry Mattila: Apuraha (Duodecim).

Minna Kaila: ELJ koulutusohjelmajohtaja, Lääkäriseura Duodecim pj.

Sami Heistaro: Työsuhde, Helsingin sote-lautakunnan varajäsen, Hus valtuuston varajäsen.


Faktat

Tämä tiedettiin

• Lääkärijohtajien ammatti-identiteettiä on tutkittu vähän.

• Lääkärijohtajat saattavat kokea haasteita potilastyön ja johtamisen yhteensovittamisesta.

• Ammatti-identiteetillä on suuri vaikutus lääkärien kokemaan työn mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen.

Tutkimus opetti

• Yhä useampi lääkärijohtaja tunnistaa itsensä johtajana, mutta ei koe itseään voimakkaimmin johtajaksi.

• Lääkärijohtaja tunnistaa itsensä yleisimmin työryhmän jäseneksi, kehittäjäksi ja terveysasiantuntijaksi.

• Lääkärijohtajat yhdistävät johtajan ja toisaalta potilastyölähtöisen lääkärin identiteettejä.


Kirjallisuutta
1
Ashforth BE, Schinoff BS. Identity under construction: How individuals come to define themselves in organizations. Annu Rev Organ Psychol Organ Behav 2016;3:111–37.
2
Rees CE, Monrouxe LV. Who are you and who do you want to be? Key considerations in developing professional identities in medicine. Med J Aust 2018;209:202–3.
3
Ibarra H. Provisional selves: Experimenting with image and identity in professional adaptation. Adm Sci Q 1999;44:764–91.
4
Kumpula M. Vakuutusalan työn sisältö ja työntekijöiden ammatti-identiteetin muovautuvuus - Vakuutusvirkailijasta finanssialan myyjäksi? Turun yliopisto 2011.
5
Adams K, Hean S, Sturgis P, Clark JM. Investigating the factors influencing professional identity of first-year health and social care students. Learn Heal Soc Care 2006;5:55–68.
6
Monrouxe L V, Bullock A, Tseng H-M, Wells SE. Association of professional identity, gender, team understanding, anxiety and workplace learning alignment with burnout in junior doctors: a longitudinal cohort study. BMJ Open 2017;7:e017942.
7
Lesage F-X, Berjot S, Altintas E, Paty B. Burnout among occupational physicians: a threat to occupational health systems?—A nationwide cross-sectional survey. Ann Occup Hyg 2013;57:913–9.
8
Lynn M. Identity, identification and medical education: why should we care? Med Educ 2010;44:40–9.
9
Zhang W, Meng H, Yang S, Liu D. The influence of professional identity, job satisfaction, and work engagement on turnover intention among township health inspectors in China. Int J Environ Res Public Health 2018;15.
10
Tuomiranta M. Lääkärijohtaja – lääkäri vai johtaja? Tutkimus lääkärijohtajan roolijännitteistä ja johtamisroolin omaksumisesta erikoissairaanhoidossa. Tampereen yliopisto 2002.
11
Viitanen E, Wiili-Peltola E, Lehto J. Osastonlääkäri lähiesimiehenä ”Enemmän tämmönen seniorikonsultti.” Suom Lääkäril 2002;57:3755–7.
12
Andersson T. The medical leadership challenge in healthcare is an identity challenge. Leadersh Heal Serv 2015;28:83–99.
13
Huikko-Tarvainen S. Elements of perceived good physician leadership and their relation to leadership theory. Leadersh Heal Serv 2022;35:14–29.
14
Koskiniemi A, Vakkala H, Pietiläinen V. Leader identity development in healthcare: an existential-phenomenological study. Leadersh Health Serv (Bradf Engl) 2019;32:83–97.
15
Lehto J, Viitanen E, Autio V. Minkälaiset lääkärit nousevat johtaviin asemiin? Suom Lääkäril 2003;58:5209–13.
16
Huikko-Tarvainen S, Sajasalo P, Auvinen T. Mistä on lääkärijohtajat tehty? Electron J Bus Ethics Organ Stud 2019;24:40.
17
Huikko-Tarvainen S, Sajasalo P, Auvinen T. Lääkärijohtajan johtamisroolit. Laadullinen tutkimus. Suom Lääkäril 2020;75:2607–11.
18
Huikko-Tarvainen S, Sajasalo P, Auvinen T. Just a leader? Leadership work challenges and identity contradiction experienced by Finnish physician leaders. J Health Organ Manag 2021;35:195–210.
19
Llewellyn S. `Two-way windows’: clinicians as medical managers. Organ Studies 2001;22:593–623.
20
Quinn JF, Perelli S. First and foremost, physicians: the clinical versus leadership identities of physician leaders. J Health Organ Manag 2016;30:711–28.
21
Spehar I, Frich J, Kjekshus L. Professional identity and role transitions in clinical managers. J Health Organ Manag 2015;29:353–66.
22
Baker GR, Denis J-L. Medical leadership in health care systems: from professional authority to organizational leadership. Public Money Manag 2011;31:355–62.
23
Huikko-Tarvainen S. Suhtautuminen johtamistyöhön muuttumassa. Erikoislääkäri 2018;28:138–40.
24
Korkiakoski V, Kaila M, Sumanen M ym. Lääkärien kiinnostus terveydenhuollon johtamistehtäviin: tuloksia Lääkäri 2018 -tutkimuksesta. Suom Lääkäril 2021;76:719–21.
25
Huikko-Tarvainen S. Johtaminen lääkäriprofessiossa. Jyväskylän yliopisto 2022.
26
Matell MS, Jacoby J. Is there an optimal number of alternatives for Likert Scale items? Study I: Reliability and validity. Educ Psychol Meas 1971;31:657–74.
27
Wilkie V. Leadership and management for all doctors. Br J Gen Pract 2012;62:230–1.
28
Lönnqvist J. Lääkäri on johtaja. Erikoislääkäri 2014;24:22–4.
29
Tuso PJ. The Physician as Leader. Perm J 2003;7:68.
30
Berghout MA, Fabbricotti IN, Buljac-Samardžić M, Hilders CGJM. Medical leaders or masters? – A systematic review of medical leadership in hospital settings. PLoS One 2017;12:e0184522.
31
Carson JB, Tesluk PE, Marrone JA. Shared leadership in teams: An investigation of antecedent conditions and performance. Acad Manag J 2007;50:1217–34.
32
D’Innocenzo L, Mathieu JE, Kukenberger MR. A meta-analysis of different forms of shared leadership–team performance relations: J Manage 2014;42:1964–91.
33
Konu A, Viitanen E. Shared leadership in Finnish social and health care. Leadersh Heal Serv 2008;21:28–40.
34
Kaukoranta S-S. Onko erikoissairaanhoidossa sijaa jaetulle johtajuudelle? Lääkärijohtajien puhetta johtajuudesta. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopisto 2012.
35
Walker J. Developing a shared leadership model at the unit level. J Perinat Neonatal Nurs 2001;15:26–39.
36
Aufegger L, Alabi M, Darzi A, Bicknell C. Sharing leadership: current attitudes, barriers and needs of clinical and non-clinical managers in UK’s integrated care system. BMJ Lead 2020;4:128–34.
37
Brommels M. Vastuu tekee lääkäristä johtajan. Duodecim 2010;126:470–1.
38
Savage M, Savage C, Brommels M, Mazzocato P. Medical leadership: boon or barrier to organisational performance? A thematic synthesis of the literature. BMJ Open 2020;10:e035542.
39
Mattila P, Parmanne P, Rellman J ym. Lääkäri 2018. Uusinta tutkimustietoa lääkäreistä ja erikoislääkärikoulutuksesta. Suom Lääkäril 2020;75:548–65.
40
Mattila P, Hyppölä H, Sumanen M ym. Suomalaisella lääkärillä on auttajan identiteetti. Suom Lääkäril 2017;40:2244–2250.
41
Goodall AH. Physician-leaders and hospital performance: Is there an association? Soc Sci Med 2011;73:535–9.
42
Tasi MC, Keswani A, Bozic KJ. Does physician leadership affect hospital quality, operational efficiency, and financial performance? Health Care Manage Rev 2019;44:256–62.

English summary

The identity of a physician leader – balancing between the two roles

Background Physician leaders work in many roles and respond to the diverse expectations of the various stakeholders. Understanding of the professional identity of physician leaders is limited and thus further research is needed.

Methods The aim of this study was to examine the professional identity of the physician leaders and to compare the differences between them and non-leader physicians. The data were based on the Physician 2018 survey (1127 physician leaders and 4002 non-leader physicians). In addition, data from a comparable survey conducted in 2003 were used in the time series trend analysis. Professional identity was examined with 27 identity expressions.

Results Most physician leaders identified themselves as “members of a team”. The other common expressions were “developer” and “health professional”. Roughly three out of four physician leaders (72%) identified themselves as “leaders”. The leader identity among physician leaders has been strengthened during recent decades.

Conclusions In terms of professional identity, physician leaders identified themselves increasingly as leaders. Yet, a more common identity was a member of a team. The leadership education of physicians should be further developed to support physician leaders to adopt leadership roles in healthcare. These actions can assist in the formation of the professional identity of physician leaders.

Joonas Pyörny, Valtteri Korkiakoski, Pyry Mattila, Minna Kaila, Sami Heistaro, Markku Sumanen

Joonas Pyörny

B.M., Bachelor of Science in Economics and Business Administration

Faculty of Medicine and Health Technologies and Faculty of Management and Business, University of Tampere

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030