Alkuperäis­tutkimus Suom Lääkäril 2023; 78 : e38077 www.laakarilehti.fi/e38077 (Julkaistu 16.11.2023)

Lääkehoidon valinnassa korostuvat vaikuttavuus ja valmisteen tuttuus

Lähtökohdat Lääkemääräykset lisääntyvät vuosi vuodelta, mutta lääkehoitopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu Suomessa vähän. Tarkastelimme näitä tekijöitä eri työskentelysektoreilla.

Menetelmät Tutkimusaineisto koostui keväällä 2021 kerätyistä Lääkehoitopäätöksiin vaikuttavat tekijät -kyselytutkimuksen vastauksista (n = 1 672).

Tulokset   Lääkehoidon vaikuttavuus ja tuttuus lääkärille itselleen olivat kaksi tärkeintä tekijää. Lisäksi Käypä hoito -suositukset, muut hoitosuositukset ja lääkkeen saatavuus apteekista arvioitiin tärkeimpien tekijöiden joukkoon eri työskentelysektoreilla. Lääkeyritysten markkinointi ja lääkkeiden ympäristövaikutukset arvioitiin vähiten tärkeiksi. Lääkkeen tehon ja turvallisuuden tärkeyttä pidettiin oletuksena eikä arvioitu erikseen.

Päätelmät  Suomalaislääkärien lääkehoidon valinnassa vaikuttavat useat tekijät, jotka vaihtelevat osittain työskentelysektorin mukaan. Tärkein tekijä kaikilla sektoreilla on lääkehoidon vaikuttavuus.

Sara TorkkolaNiina KarttunenJohanna JyrkkäHanna-Mari Jauhonen

Vuosittainen lääkemääräysten ja lääketoimitusten määrä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi viime vuosikymmeninä (1). Lääkärillä on Suomessa lainsäädännön nojalla erityinen oikeus päättää lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta sekä määrätä lääkkeitä (2). Lääkkeen määräämisasetus ohjaa valitsemaan lääkkeen ensisijaisesti tutkittuun tehoon ja turvallisuuteen sekä sairauden yleisesti hyväksyttyyn hoitokäytäntöön perustuen (3). Lisäksi tulee huomioida hinta ja kustannusvaikuttavuus.

Tutkimusten perusteella tiedetään, että potilas, lääkärin kliininen kokemus ja työskentelysektori vaikuttavat lääkehoidon valintaan (4,5). Suomessa lääkehoitopäätöksiin ja lääkkeen valintaan vaikuttavia tekijöitä on tutkittu vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella suomalaisten lääkärien lääkehoidon valintaan vaikuttavia tekijöitä ja selvittää, onko eri sektoreilla työskentelevien välillä eroavia näkemyksiä tärkeiksi koetuissa tekijöissä.

Aineisto ja menetelmät

Tämä tutkimus perustuu Lääkehoitopäätöksiin vaikuttavat tekijät -kyselytutkimukseen, joka toteutettiin Fimean, Suomen Lääkäriliiton ja Kelan yhteistyönä keväällä 2021 (6). Kutsu kyselyyn lähetettiin 8 521:lle Lääkäriliiton jäsenrekisteristä poimitulle lääkärille. Otokseen poimittiin rekisteristä kaikki alle 65-vuotiaat ja muilla kuin diagnostisilla erikoisaloilla työskentelevät lääkärit. Kyselyn vastausprosentti oli 21 %.

Taustamuuttujina käytettiin vastaajan ikää, sukupuolta, perustutkinnon suorittamisvuotta, erikoistumisvaihetta ja työskentelysektoria (taulukko 1). Mielenkiinnon kohteena olivat tekijät, jotka voivat olla tärkeitä lääkärin lääkehoitopäätökselle – kysymyksenasettelussa määriteltyjen lääkkeen tehon ja turvallisuuden lisäksi.

Kyselyyn vastaajat arvioivat listattujen tekijöiden tärkeyttä viisiportaisella Likert-asteikolla. Lisäksi asteikossa oli vaihtoehtona ”En osaa sanoa”. Listauksessa oli mukana niin lääkevalmisteeseen ja potilaaseen liittyviä kuin lääkehoidon yhteiskunnallisia ulottuvuuksia (6).

Tähän tutkimukseen otettiin mukaan vastaajat, jotka olivat vastanneet kaikkiin lääkehoidon valintaa koskeviin kysymyksiin (n = 1 672). Aineiston ulkopuolelle rajattiin vain osin kysymyksiin vastanneet (n = 127) sekä vastaaja, joka ilmoitti, ettei määrää tällä hetkellä lääkkeitä (n = 1).

Tulokset raportoidaan frekvensseinä. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin khiin neliö -testillä ja tarvittaessa Kruskal–Wallisin testillä. Tilastollisen merkitsevyyden rajana oli p-arvo < 0,05.

Aineiston analyysiä varten vastanneiden ikä ja perustutkinnon suorittamisvuosi luokiteltiin neljään eri luokkaan. Puuttuvaksi tiedoksi merkittiin lääkehoitopäätöksiin vaikuttavien tekijöiden ”En osaa sanoa” -vaihtoehdot. Vastausvaihtoehdot ”Ei kovin tärkeä” ja ”Ei lainkaan tärkeä” yhdistettiin uudeksi muuttujaksi ”Ei tärkeä”, koska vastaajien määrä oli näissä luokissa pieni. Päätoimen toimipaikan vastausvaihtoehto ”Yliopistollinen sairaala” ja ”Kunnallinen sairaala” yhdistettiin uudeksi muuttujaksi ”Sairaala”. Toimipaikan vastausvaihtoehto ”Muu” merkittiin puuttuvaksi tiedoksi, koska saatavilla ei ollut tarkempaa tietoa työskentelypaikasta.

Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics (versio 27) -ohjelmalla.

Tutkimusetiikka ja tutkimusluvat

Aineiston käyttölupa tähän tutkimukseen saatiin Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimealta. Kyselytutkimukseen vastatessaan vastaaja on saanut tiedon, että aineistoa käytetään myös opinnäytetöissä. Aineisto on pseudonymisoitu, joten yksittäisiä vastaajia ei pysty tunnistamaan.

Tätä tutkimusta varten ei tarvittu lupaa tai eettistä ennakkoarviointia tutkimuseettiseltä toimikunnalta, koska tutkimusasetelma ei kuulunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ennakkoon arvioitavien tutkimusasetelmien listaukseen (7). Tutkimuksessa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä.

Tulokset

Tutkimusaineiston vastaajista 69 % oli naisia. Vastaajista kolmasosa (32 %) kuului ikäluokkaan 55–64 vuotta ja kaksi kolmasosaa (67 %) oli erikoislääkäreitä (taulukko 1). Vastaajista 47 % työskenteli sairaalassa, 26 % terveyskeskuksessa, 8 % työterveyshuollossa ja 12 % yksityisellä sektorilla. Vastanneista 7 % ilmoitti päätoimen toimipaikaksi jonkin muun kuin edellä mainitut.

Kolme tärkeintä lääkehoitopäätökseen vaikuttavaa tekijää olivat (kysymysasettelussa mainittujen lääkkeen tehon ja turvallisuuden lisäksi) lääkehoidon vaikuttavuus, lääkkeen tuttuus lääkärille ja Käypä hoito -suositukset (taulukko 2, kuvio 1).

Tekijöissä oli jonkin verran eroa eri työskentelysektoreiden välillä. Kuitenkin työskentelysektorista riippumatta kolmen tärkeimmän tekijän joukossa olivat kaikilla lääkehoidon vaikuttavuus ja lääkkeen tuttuus itselle.

Sairaalassa työskenteleville lääkäreille organisaation lääkevalikoima ja muu hoitosuositus, kuten erikoislääkäriyhdistysten tai organisaation hoitosuositus, olivat tärkeämpiä tekijöitä lääkehoidon valinnassa kuin muilla sektoreilla työskenteleville lääkäreille (p < 0,001). Kollegan antama neuvo oli sairaalassa ja terveyskeskuksissa työskenteleville lääkäreille erittäin tärkeä tai tärkeä tekijä useammin kuin työterveydessä tai yksityisellä sektorilla työskenteleville lääkäreille (p < 0,001).

Yksityisellä sektorilla potilaan esittämä toivomus (p < 0,006) ja lääkkeen saatavuus apteekista (p < 0,001) olivat erittäin tärkeitä tekijöitä useammin kuin muilla sektoreilla. Toisaalta yksityisellä sektorilla lääkkeen hinta potilaalle ja lääkkeen korvattavuus olivat muita sektoreita useammin ei-tärkeitä tekijöitä (p < 0,001).

Lääkeyritysten markkinointi ja lääkkeen ympäristövaikutukset olivat vähiten tärkeitä tekijöitä lääkehoitopäätöksessä (taulukko 2, kuvio 1). Toisaalta noin 13 % vastaajista ei osannut arvioida ympäristötekijöiden tärkeyttä (6). Sairaalassa työskentelevillä lääkkeen kotimaisuus arvioitiin kolmen vähiten tärkeän tekijän joukkoon (p < 0,001) (taulukko 2).

Päätelmät

Tämän tutkimuksen perusteella tärkeimmät lääkärien lääkehoitopäätöksiin vaikuttavat tekijät ovat lääkehoidon vaikuttavuus, lääkkeen tuttuus lääkärille ja Käypä hoito -suositukset. Lääkehoidon vaikuttavuus on noussut yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä lääkehoitopäätöstä tehtäessä myös muissa tutkimuksissa (8,9). Kuitenkin eräässä katsaustutkimuksessa havaittiin, että lääkärin henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten kokemus, vaikuttivat lääkemääräyspäätökseen useammin kuin lääkehoidon vaikuttavuus tai hoitosuositukset (10).

Lääkkeen tuttuus oli tärkeä tekijä suomalaisille lääkäreille lääkettä valittaessa. Tätä havaintoa tukevat aikaisemmat tutkimukset, joiden mukaan kliininen kokemus vaikuttaa lääkemääräyskäytäntöihin (11,12). Lääkäreille muodostuu usein uran aikana niin sanottu lääkevalikko, jonka syntyyn vaikuttavat samat tekijät kuin lääkehoitopäätökseen (13). Lääkevalikon sisältö riippuu lääkärin työskentelysektorista tai erikoisalasta, mutta sille tyypillistä on, että potilaiden hoidossa suositaan tiettyjä lääkkeitä.

Lääkärien hoitopäätösten tueksi on laadittu erilaisia kansallisia suosituksia, kuten suomalaiset Käypä hoito -suositukset (14), jotka nousivat esille tässä tutkimuksessa yhtenä tärkeimmistä lääkehoitopäätöksiä ohjaavista tekijöistä. Hoitosuositusten ajatellaan olevan hyvä apuväline kliinisessä työssä (12,15).

Etenkin uran alkuvaiheessa tukeudutaan hoitosuosituksiin (12), mutta tämän tutkimuksen vastaajat olivat jakautuneet tasaisemmin uran eri vaiheisiin. Tämä viittaa siihen, että myös kokeneemmat lääkärit pitävät hoitosuosituksia tärkeinä lääkehoidon valintaa tukevina ohjeina.

Sairaalassa työskenteleville muut hoitosuositukset olivat tärkeämpiä, mikä voi johtua siitä, että erityisesti sairaalaerikoisaloille kansalliset ja kansanväliset erikoislääkäriyhdistykset laativat omia hoitosuosituksiaan. Lisäksi sairaaloissa on käytössä peruslääkevalikoima (16), jonka puitteissa lääkehoidon valinta usein tehdään, joten sen tärkeys korostui sairaaloissa työskentelevillä.

Avoterveydenhuollossa potilas ostaa lääkkeen apteekista, jolloin lääkkeen saatavuus apteekista on tärkeämmässä roolissa lääkärin valitessa lääkettä. Lääkkeiden apteekkisaatavuuden on pystynyt tarkistamaan nettiportaalista kesästä 2020 lähtien. Kyselyn sisältö oli laadittu jo vuonna 2019, ja alkuperäinen aineiston keräys oli tarkoitus toteuttaa maalis–huhtikuussa 2020, mutta koronapandemian takia aineiston keräystä jouduttiin siirtämään vuodella. Saatavuushäiriöt ovat sen jälkeen lisääntyneet edelleen (17).

Lue myös

Aiempien tutkimusten perusteella lääkehoitopäätöksiin vaikuttavissa tekijöissä on eroja eri työskentelysektoreilla (18). Tässä tutkimuksessa yksityisellä sektorilla työskentelevien vastauksissa erottui potilaan esittämän toivomuksen tärkeys. Suomessa on tutkittu myös lääkkeen käyttäjän halua osallistua lääkehoitoa koskevaan päätöksentekoon: suurin osa väestökyselyn vastaajista haluaa keskustella lääkärin kanssa hoitovaihtoehdoista (19,20,21) sekä osallistua lääkkeen valintaan. Tämän tutkimuksen perusteella ero potilaan toivomuksen koetussa tärkeydessä oli pieni eri sektoreiden välillä. Tulosten perusteella ei voi päätellä, mistä ero sektoreiden välillä johtuu.

Tässä tutkimuksessa markkinointi oli yksi vähiten tärkeistä lääkehoitopäätökseen vaikuttaneista tekijöistä. Tuoreessa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa havaittiin lääkealan etuuksien ja lääkärien lääkkeenmääräämiskäytäntöjen välillä olevan yhteys (22). Tulosten eroja voi selittää se, että tässä kyselytutkimuksessa ei selvitetty lääkäriin kohdistuneen lääkemarkkinoinnin määrää tai sitä, millaista lääkemarkkinointia lääkäreille oli ollut tarjolla Suomessa. Voi siis olla, että markkinointi on ollut Suomessa vähäistä tai lääkäri ei itse tunnista markkinoinnilla olleen vaikutusta hänen tekemiinsä valintoihin. Suomessa lääkemarkkinointia rajoitetaan, ja alalle on luotu itsesääntelynä eettinen ohjeisto markkinointiin (23).

Lääkkeen ympäristövaikutukset olivat myös tekijä, jota ei pidetty tärkeänä lääkehoitopäätöksiä tehdessä. Tähän syynä voi olla se, että lääkkeiden ympäristövaikutukset ovat nousseet keskusteluun vasta viime vuosina (24). Suomessa lääkkeiden ympäristötiedot on lisätty Pharmaca Fennicaan vuoden 2022 alussa (25).

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet

Vastaajissa olivat hieman yliedustettuina vanhemmat lääkärit, naiset ja erikoistuneet. Vastausprosentti oli 21 %, mikä vastaa aiempia Suomessa tehtyjä lääkäreille suunnattuja kyselytutkimuksia (26). Kyselyaineisto kerättiin keväällä 2021, jolloin korona-ajan kiireet saattoivat rajoittaa vastaamista.

Tutkimuksessa selvitettiin lääkehoitopäätöksiin vaikuttavien tekijöiden tärkeyttä strukturoidulla kyselyllä. Lääkevalmisteen tehon ja turvallisuuden oletettiin olevan tärkeitä tekijöitä. Lääkehoidon vaikuttavuutta ei erikseen määritelty kyselylomakkeella. Kaikkia olennaisia tekijöitä ei välttämättä tunnistettu, eikä vastaajilla ollut mahdollisuutta mainita muita tekijöitä avovastauksessa.

Potilaaseen liittyvistä tekijöistä mukana olivat potilaan toive ja lääkkeen tuttuus, mutta käytännön työssä myös annosmuodon ja -koon sopivuus voi olla tärkeä. Kyselylomakkeessa yhtenä tekijänä oli ”Lääke on helppo valita lääkkeenmääräämiseen käytettävässä järjestelmässä”, koska osa lääkkeenmääräämisohjelmistoista tukee päätöksentekoa tarjoamalla eri valmisteiden lisäksi myös eri annosmuodot ja annoskoot lääkkeenmäärääjälle. Kaikki vastaajat arvioivat listattujen tekijöiden tärkeyttä, vaikka osa tekijöistä ei toteutunut heidän työskentelysektorillaan, mikä johti useisiin ”En osaa sanoa” -vastauksiin (6).

Kysely tehtiin Lääkäriliiton jäsenille, jotka edustavat noin 90 %:a suomalaisista lääkäreistä. Liittoon kuulumattomilla ei ollut mahdollisuutta vastata kyselyyn. Tutkimuksessa tarkasteltiin vastauksia päätoimen toimipaikan perusteella, mutta työuran kestoa tai kliinistä kokemusta ei huomioitu. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan päätoimen toimipaikka, joten työskentelysektori perustuu lääkärin antamaan tietoon. Vastaajia, jotka määräävät lääkkeitä vain päätoimessaan, vain sivutoimessaan tai sekä että, ei verrattu keskenään analyysissä. Analyysistä poistettiin myös vastaajat, jotka ilmoittivat, etteivät määrää lainkaan lääkkeitä.

Lopuksi

Suomalaisten lääkärien tärkeimmät lääkehoitopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat lääkevalmisteen tehon ja turvallisuuden lisäksi lääkehoidon vaikuttavuus, lääkkeen tuttuus lääkärille ja Käypä hoito -suositukset. Tekijöissä on pieniä eroja työskentelysektoreiden välillä. Lääkäreillä tulisi olla kliinisessä työssä helposti saatavilla lääkehoitopäätösten tueksi erityisesti tutkittua tietoa lääkehoidon vaikuttavuudesta ja hoitosuosituksista sekä lääkkeen saatavuudesta.

Kirjoittajat

Sara Torkkola proviisori  Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos hinta- ja markkina-analyytikko, Orion Oyj, Suomen myynti ja markkinointi

Niina Karttunen FaT, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos,

Johanna Jyrkkä dosentti, FaT, TtM, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut

Hanna-Mari Jauhonen LT, aluehallintoylilääkäri Itä-Suomen aluehallintovirasto


Sidonnaisuudet

Sara Torkkola: Työsuhde (Orion, lääketurvaosasto 31.10.2023 asti).

Niina Karttunen: Työsuhde (A-klinikkasäätiö, lääkeneuvonta Päihdelinkissä), korvaus käsikirjoituksen valmistelusta (Suomen Farmasialiitto: Asiakas apteekissa -palstan artikkeli).

Johanna Jyrkkä: Ei sidonnaisuuksia.

Hanna-Mari Jauhonen: Apurahat (Kela).


Faktat

Tämä tiedettiin

• Lääkemääräysten määrä ja lääkkeiden kulutus on lisääntynyt

• Lääkehoidon valintaan vaikuttaa useita erilaisia tekijöitä, kuten lääkkeen ominaisuudet, saatavilla olevat vaihtoehdot sekä potilaaseen liittyvät tekijät

• Lääkehoidon valintaa ohjataan Suomessa muun muassa lainsäädännöllä, jonka mukaan valinnan tulisi ensisijaisesti perustua tutkimusnäyttöön.

Tutkimus opetti

• Suomalaisille lääkäreille tutkimusnäyttöön perustuva lääkehoidon vaikuttavuus on tärkein tekijä lääkehoitopäätöksessä työskentelysektorista riippumatta. Tärkeitä ovat myös lääkkeen tuttuus lääkärille ja Käypä hoito -suositukset.

• Lääkeyritysten markkinointi ja lääkkeiden ympäristövaikutukset olivat vähiten tärkeitä tekijöitä.

• Eri työskentelysektoreilla työskentelevillä saattaa olla toisistaan eroavia tekijöitä vaikuttamassa lääkehoitopäätöksessä; niistä tarvitaan lisätietoa.


Kirjallisuutta
1
Kansaneläkelaitoksen tilastotietokanta. Kelasto: Lääkäreiden määräämien reseptilääkkeiden aikasarja. (siteerattu 6.5.2023). www.kela.fi/kelasto.
2
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994. (siteerattu 23.4.2023). /www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559#L4P22.
3
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010. (siteerattu 6.5.2023). www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101088.
4
Nikkarinen T, Huvinen S, Brommels M. Lääkkeenmääräämiskäytäntöjen muuttaminen koulutuksellisin keinoin. Rohto-projektin arviointiraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö 2002.
5
Autti-Rämö I. Kuka päättää, mikä lääkettä määräät? Duodecim 2020;136:175–7
6
Ruotsalainen J, Hämeen-Anttila K, Jyrkkä J, Saastamoinen L, Saastamoinen P, Jauhonen H-M. Lääkehoitopäätöksiin vaikuttavat tekijät – kyselytutkimus lääkäreille. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 8/2021
7
Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019. tenk.fi/sites/default/files/202101/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf
8
Merikoski M, Enlund H. Biologisten lääkkeiden käyttöönotto ja käyttö Suomessa. Terveydenhuollon käytäntöjä ja näkökulmia. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 2016;142.
9
Kalkan A, Roback K, Hallert E, Carlsson P. Factors influencing rheumatologists’ prescription of biological treatment in rheumatoid arthritis: an interview study. Implement Sci 2014;9:153. DOI: 10.1186/s13012-014-0153–5
10
Davari M, Khorasani E, MollaTigabu B. Factors influencing prescribing decisions of physicians: a review. Ethiop J Health Sci 2018;28:795–804. DOI: 10.4314/ejhs.v28i6.15
11
McKay R, Patrick DM, McGrail K, Law MR. Antibiotic prescribing for pediatric respiratory infections. Can Fam Physician 2019;65:e278–91.
12
Wrede S, Olakivi A, Fischer N, Sigfrids A. Autonomia ja ammatillisuus käytännön lääkäreiden näkökulmasta. Suomen Lääkäriliitto 2016.
13
Mäntyranta T, Helin-Salmivaara A. Mitkä seikat ohjaavat lääkärin lääkepäätöksiä? Suom Lääkäril 2002;57:770–3.
14
Duodecim. Käypä hoito -suositukset. www.kaypahoito.fi
15
Jousilahti P, Komulainen J, Hanski T, Kaila M, Ketola E. Perusterveydenhuollon lääkärit tuntevat hyvin Käypä hoito -suositukset. Suom Lääkäril 2007;62:3319–23.
16
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 6/2012. Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta.
17
Luhtanen P, Suvanto S, Linnolahti J, Lehtinen J, Mauriala T. Miltä lääkkeiden saatavuus näytti vuonna 2022? Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Sic! 3/2022. urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301031306
18
Aaltonen K, Miettinen J, Maljanen T, Virta L, Martikainen JE. Lääkkeiden määrääminen avohoidon eri sektoreilla. Suom Lääkäril 2018;73:1875–80.
19
Rikala M, Enlund H, Hämeen-Anttila K, Kuoppala J. Lääkebarometri 2015. Lääkkeet, lääkekorvaukset ja hoitopäätöksiin osallistuminen. Väestön näkökulma. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2016;3.
20
Jauhonen H-M, Merikoski M, Jyrkkä J, Hämeen-Anttila K. Lääkebarometri 2017. Kumppanuuden edellytykset lääkehoidossa. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2018;7.
21
Jyrkkä J, Ruotsalainen J, Hämeen-Anttila K. Lääkebarometri 2019. Lääkehoito hallussa? Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2020;1.
22
Mitchell AP, Trivedi NU, Gennarelli RL ym. Are financial payments from the pharmaceutical industry associated with physician prescribing? A systematic review. Ann Intern Med 2021;174:353–61. DOI: 10.7326/M20-5665
23
Lääketeollisuuden eettiset ohjeet 2023. (siteerattu 1.5.2023). www.laaketeollisuus.fi/media/julkaisut/esitteita-ja-raportteja/laaketeollisuuden-eettiset-ohjeet-2023.pdf
24
Lenzen M, Malik A, Li M ym. The environmental footprint of health care: a global assessment. Lancet Planet Health 2020;4:e271–9.
25
Lääketietokeskus. Lääkeaineiden ympäristötiedot. (siteerattu 6.5.2023). www.laaketietokeskus.fi/ymparistoluokitus
26
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Digikysely lääkäreille: tietokantaraportit. Tietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2021 -kysely. (siteerattu 6.5.2023). thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/sote-digitalisaation-seuranta/sote-digitalisaatiota-kuvaavat-indikaattorit-tietokantaraportteina/digikysely-laakareille-tietokantaraportit

English summary

Factors influencing the choice of drug treatment – a survey study for Finnish physicians

Background Prescriptions are increasing year by year, but little research has been done in Finland on the factors influencing medication decisions. The aim of the study was to examine the factors influencing the drug treatment decisions of Finnish physicians in different sectors of work.

Methods The survey data includes 1672 respondents to the survey ‘Factors influencing decisions in drug treatment’ which was carried out in the spring of 2021 (response rate 21 %).

Results  The effectiveness of the medication and familiarity to the physician were the two most important factors, followed by Current Care Guidelines, other treatment recommendations and the availability of the medicine from the pharmacy, which were rated as the most important factors across different sectors. Marketing by pharmaceutical companies and the environmental impact of medicines were rated as the least important factors. The importance of the efficacy and safety of the medicine were taken by default and not evaluated separately.

Conclusions Finnish physicians' choice of medication is influenced by a number of factors, partly depending on the sector of work, but the most important factor independent of the work sector is the effectiveness of the medical treatment.

Sara Torkkola, Niina Karttunen, Johanna Jyrkkä, Hanna-Mari Jauhonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030