Alkuperäis­tutkimus Suom Lääkäril 2023; 78 : e36144 www.laakarilehti.fi/e36144 (Julkaistu 15.6.2023)

Lääkevalinnalla on merkitystä tyypin 2 diabeteksessa

– Emprise-arkivaikuttavuustutkimus

Lähtökohdat Vertailimme empagliflotsiinin ja dipeptidyylipeptidaasi-4:n (DPP-4) estäjien vaikuttavuutta ja terveydenhuollon resurssien käyttöä Suomessa. Työ tehtiin osana EU:n ja Aasian Emprise-tutkimusta (EUPAS27606, NCT03817463).

Menetelmät Ei-interventionaalinen, retrospektiivinen kohorttitutkimus käytti suomalaisia rekisteriaineistoja. Aikuiset, jotka aloittivat tyypin 2 diabetekseensa lääkehoidon empagliflotsiinilla tai DPP-4:n estäjillä 5/2014–12/2018, kaltaistettiin pareiksi ≥ 170 muuttujaan perustuvilla propensiteettipisteillä. Päätetapahtumia ja terveydenhuollon resurssien käyttöä vertailtiin Coxin mallilla ja Poissonin regressiomallilla.

Tulokset 11 801 potilasparia kaltaistettiin. Empagliflotsiinia käyttävillä oli DPP-4:n estäjiin verrattuna pienempi sydämen vajaatoiminnan (HR = 0,54; 95 %:n LV 0,39–0,74), kuoleman (HR = 0,36; 0,27–0,48), sydäninfarktin, aivohalvauksen tai kokonaiskuolleisuuden yhteismuuttujan (HR = 0,53; 0,43–0,66) ja loppuvaiheen munuaistaudin (ESRD) (HR = 0,43; 0,19–0,95) riski. Lisäksi empagliflotsiinipotilailla terveydenhuollon resurssien käyttö oli merkitsevästi vähäisempää. Tulokset olivat samansuuntaisia sydän- ja verisuonitautia sairastavilla ja muilla diabetespotilailla.

Päätelmät Empagliflotsiinia käyttäneillä oli pienempi vakavien päätetapahtumien riski sekä vähemmän terveydenhuollon resurssien käyttöä DPP-4:n estäjiin verrattuna.

Leo NiskanenEmilie Toresson-GripJoel GunnarssonPaula CasajustMikko TuovinenLotta K. StenmanAnastasia UstyugovaEmprise-tutkimusryhmän puolesta

Tyypin 2 diabetekseen liittyy merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen taakka, joka näkyy terveydenhuollon resurssien käytössä (1,2,3,4). Vuonna 2011 diabeteksen hoidon osuus terveydenhuollon menoista Suomessa oli arviolta noin 10 % (5).

Kliinisissä tutkimuksissa natrium-glukoosi-kuljettajaproteiini-2:n estäjät (SGLT-2i) ovat vähentäneet sydän- ja verisuonitauti (SVT) -tapahtumia ja kuolleisuutta (6,7). Nämä kontrolloidut tutkimukset on toteutettu rajatuilla potilasprofiileilla, eivätkä ole täten yleistettävissä kansalliseen potilasväestöön. 

Arkivaikuttavuustutkimus (RWE, real world evidence) mahdollistaa lääkkeen vaikuttavuuden arvioimisen kattavammassa potilasjoukossa kuin kontrolloiduissa satunnaistetuissa tutkimuksissa (RCT, randomised controlled trial). Moderneilla tilastomenetelmillä pystytään parantamaan tutkimusasetelman hallintaa ja minimoimaan valintaharha ja kuolemattomuusharha (8,9). Kansalliset terveydenhuollon rekisterit ovat Suomessa kattavia ja niiden tietoja yhdistelmällä voidaan saada tietoa lääkkeen vaikuttavuudesta todellisessa terveydenhuollon ympäristössä.

Empagliflozin comparative effectiveness and safety (Emprise) -tutkimusohjelma vertaa hoidon vaikuttavuutta, turvallisuutta ja terveydenhuollon resurssien käyttöä tyypin 2 diabetespotilailla, jotka käyttävät empagliflotsiinia tai dipeptidyylipeptidaasi-4:n (DPP-4) estäjää. Tutkimusohjelma perustuu Yhdysvalloista ja 11 muusta Euroopan ja Aasian maasta saatuihin tosielämän tietoihin (10). Tässä esitetään vaikuttavuuteen ja terveydenhuollon resurssien käyttöön liittyvät tulokset EU:n ja Aasian Emprise-tutkimuksen suomalaisaineistosta (EUPAS27606, NCT03817463).

Aineisto ja menetelmät

Tutkimusasetelma

Tässä ei-interventionaalisessa, retrospektiivisessa kohorttitutkimuksessa yhdisteltiin tietoja ajalta 5/2014–12/2018 seuraavista rekistereistä: hoitoilmoitusrekisterit, kuolinsyyrekisterit, lääkekorvausrekisteri, tilastokeskuksen sosiodemografiset tiedot ja alueelliset keskuslaboratoriot (Fimlab, Huslab ja Tykslab).

Populaatio

Tutkimukseen hyväksyttiin aikuiset, ennen indeksipäivämäärää (tutkimuslääkkeen ensimmäinen apteekkiosto) diagnosoidut tyypin 2 diabetesta sairastavat, jotka olivat tutkimusjaksolla lunastaneet ainakin yhden reseptin empagliflotsiinia tai jotakin DDP-4:n estäjää ja jotka eivät olleet käyttäneet mitään SGLT-2:n estäjää tai DDP-4:n estäjää indeksipäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Potilaat, joilla oli tyypin 1 diabetes, loppuvaiheen munuaistauti (ESRD), jonkin muun sairauden aiheuttama diabetes tai raskausdiabetes 12 kuukautta ennen indeksipäivämäärää, suljettiin tutkimuksen ulkopuolelle. 

Empagliflotsiini- ja DPP-4:n estäjä -kohortit kaltaistettiin propensiteettipisteen avulla 1:1-suhteella. Tasapainon arviointiin käytettiin 171 kovariaattia, joihin sisältyi sosiodemografisia ja elämäntapoihin liittyviä muuttujia ja diabeteksen lisäsairauksia. 

Päätetapahtumat

Ensisijaisiin päätetapahtumiin sisältyi sairaalahoito sydämen vajaatoiminnan takia (jatkossa vain sydämen vajaatoiminta; 1), kokonaiskuolleisuus (2), 1 + 2 -yhdistelmä, sydäninfarkti (3), aivohaveri (4) sekä 3 + 4 + 2 -yhdistelmä. Toissijaiset SVT-päätetapahtumat sisälsivät SVT-kuolleisuuden (5), 1 + 5 -yhdistelmän, 3 + 4 + 5 -yhdistelmän (ns. MACE; major cardiovascular event yhdistelmäpäätetapahtuma) ja perkutaanisen sepelvaltimotoimenpiteen (PCI). 

Munuaispäätetapahtumana oli loppuvaiheen munuaistauti (ESRD), joka määriteltiin vähintään yhtenä seuraavista: eGFR toistuvasti alle 15 ml/min / 1,73 m2, dialyysihoito tai munuaissiirre. Terveydenhuollon resurssien käyttöön liittyvät tulokset sisälsivät ensimmäisen sairaalahoitojakson, kaikki sairaalahoitojaksot, päivystyskäynnit sekä poliklinikkakäynnit. Sairaalakäyntien ensisijaiset syyt taulukoitiin kansainvälisen tautiluokituksen 10. painoksen (ICD-10) mukaan. Alaryhmäanalyysit tehtiin sen mukaan, oliko potilaalla tiedossa oleva SVT tai sydämen vajaatoiminta vai ei. 

Lääkkeiden käyttöä sekä vaikuttavuustuloksia ja terveydenhuollon resurssien käytön tuloksia seurattiin tutkimuslääkkeen ensimmäisen yhtäjaksoisen käyttöjakson päättymiseen asti.

Tilastolliset menetelmät

Vaikuttavuustuloksille ja terveydenhuollon resurssien käytön tuloksille tehtiin kuvaileva analyysi. Päätetapahtumien ja ensimmäisen sairaalahoidon riskitiheydet (HR) 95 %:n luottamusväleillä (LV) laskettiin Coxin suhteellisen vaaran mallilla. 

Päivystys-, sairaalahoito- ja poliklinikkakäyntien kokonaismäärää verrattiin eri hoitoryhmissä käyttämällä Poissonin regressiomallia, jotta ilmoitetut esiintyvyyssuhteet (RR) voitiin arvioida 95 %:n luottamusväleillä.

Tilastollisissa analyyseissa käytettiin STATA 16:tta.

Tulokset

Aineisto

Tutkimukseen soveltuvia potilaita oli Suomessa 124 395 (kuva 1). Valintakriteerien soveltamisen ja kaltaistuksen jälkeen 11 801 paria sisällytettiin analyyseihin. Molemmissa kohorteissa suurin osa potilaista oli miehiä (58 %) ja keski-ikä lähes 63 vuotta (taulukko 1).

Yleisimmät aineistossa käytetyt DPP-4:n estäjät olivat sitagliptiini (55 %), linagliptiini (29 %) ja sitagliptiinin + metformiini (10 %). Muiden DPP-4:n estäjien osuus oli 6 % (liitetaulukko 1). 

Vaikuttavuustulosten keskimääräinen seuranta-aika oli 7,70 kk empagliflotsiinikohortille ja 10,27 kk DPP-4:n estäjä -kohortille, terveydenhuollon resurssien käytön tulosten vastaavasti 8,31 kk ja 12,46 kk, ensimmäisen sairaalahoidon analyysissä hiukan lyhyempi (6,77 vs. 8,67 kk).

Vaikuttavuustulokset

DPP-4:n estäjään verrattuna empagliflotsiiniin liittyi merkitsevä, 46 %, 64 %, 58 % ja 47 % pienempi sydämen vajaatoiminnan (HR = 0,54; 95 %:n LV 0,39–0,74), kokonaiskuolleisuuden (HR = 0,36; 0,27–0,48) ja näiden yhdistelmän (HR = 0,42; 0,34–0,53) sekä sydäninfarktin, aivohaverin ja kokonaiskuolleisuuden yhdistelmän (HR = 0,53; 0,43–0,66) riski. Sydäninfarkteissa ja aivohavereissa ei ollut merkitseviä eroja, kun ne analysoitiin erikseen. Toissijaisissa päätetapahtumissa empagliflotsiinin käyttöön liittyi pienempi SVT-kuolleisuuden (–56 %, HR = 0,44; 0,30–0,65) sekä SVT-kuolleisuuden ja sydämen vajaatoiminnan yhdistelmän (–50 %, HR = 0,50; 0,39–0,65) riski, DPP-4:n estäjään verrattuna. MACE:ssa ja PCI:ssä merkitseviä eroja ei havaittu. Empagliflotsiinin käyttöön liittyi pienempi loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnan riski (HR = 0,43; 0,19–0,95) (kuva 2).

Tulokset olivat samankaltaiset riippumatta siitä, oliko potilaalla tiedossa oleva sydämen vajaatoiminta (tuloksia ei esitetä) tai sydän- ja verisuonisairaus vai ei (liitetaulukko 2).

Terveydenhuollon resurssien käyttö

Empagliflotsiinin käyttö liittyi pienempään ensimmäisen sairaalahoidon riskiin (HR = 0,80; 95 %:n LV 0,75–0,85) verrattuna DPP-4:n estäjään. Lisäksi empagliflotsiiniin liittyi 22 %, 26 % ja 32 % vähemmän poliklinikkakäyntejä (RR = 0,78; 95 %:n LV 0,77–0,79), päivystyskäyntejä (RR = 0,74; 0,69–0,80) ja sairaalakäyntejä (RR = 0,68; 0,64–0,71) (kuva 3). Tulokset olivat samankaltaiset riippumatta siitä, oliko potilaalla olemassaoleva sydämen vajaatoiminta (tuloksia ei esitetä) tai sydän- ja verisuonisairaus vai ei (liitetaulukko 3). 

Sairaalahoidossa olleiden potilaiden sairaalajakson keskimääräinen pituus oli lyhyempi empagliflotsiini- kuin DDP-4:n estäjä -ryhmällä (7,9 vs. 13,5 päivää), ja sairaalapäiviä oli potilasvuotta kohden vähemmän (1,5 vs. 3,0 päivää).

Sairaalahoidon ensisijaiset syyt on esitetty liitetaulukoissa 4–5. Odotetusti sairaalahoidon ensisijainen syy liittyi yleisimmin verenkiertojärjestelmään (24 % ja 25 % DPP-4:n estäjä- ja empagliflotsiiniryhmissä). Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden alaryhmässä ensisijainen syy liittyi sydämen vajaatoimintaan (13 %) (tuloksia ei esitetä).

Päätelmät

Suomessa tyypin 2 diabetes aiheuttaa merkittäviä kustannuksia erityisesti kalliiden liitännäissairauksien takia (1,2,3). Tässä tutkimuksessa tarkastelimme empagliflotsiinin vaikuttavuutta ja siihen liittyvää terveydenhuollon resurssien käyttöä verrattuna DPP-4:n estäjiin.

Tutkimuksen lähtökohta oli väestöpohjainen, ja tasapainoisesti kaltaistettujen parien määrä oli mittava. Aineiston taustatiedot ennen kaltaistusta osoittivat, että empagliflotsiinia on Suomessa määrätty keskimäärin nuoremmille potilaille, joilla oli vähemmän SVT-sairauksia ja parempi munuaisfunktio verrattuna potilaisiin, joille oli määrätty DPP-4:n estäjä.

Suomalaiset tulokset ovat vertailukelpoisia muiden Emprise-ohjelman maiden kanssa (6,11,12). Empagliflotsiinin käyttöön yhdistettiin muun muassa merkittävästi pienempi sydämen vajaatoiminnan (–46 %), kokonaiskuolleisuuden (–64 %), SVT-kuolleisuuden (–56 %) ja sydäninfarkti + aivohaveri + kokonaiskuolleisuus -yhdistelmäpäätetapahtuman (–47 %) riski DPP-4:n estäjään verrattuna. 

Vuoden aikana tuhannen potilaan otoksessa voidaan siis ehkäistä viisi sydämen vajaatoiminnan sairaalahoitoa, 14 kuolemaa, yksi ESRD sekä 13 MACE-yhdistelmätapahtumaa. Tulos on yhteneväinen hiljattain julkaistun SGLT2:n estäjiä koskevan meta-analyysin kanssa (13); poikkeuksena kuolemat, jotka vähenivät tässä aineistossa voimakkaammin. Vastaavasti statiinilla voidaan ensimmäisenä hoitovuonna ehkäistä MACE-tapahtumia 0,3 %-yksikköä eli kolme tapahtumaa tuhatta tyypin 2 diabetespotilasta kohden, kun LDL-kolesteroli laskee 1 mmol/l (14). 

Lue myös

Yhtenevästi muiden maiden tulosten kanssa sydäninfarkteissa, aivohavereissa ja PCI:ssa ei havaittu merkitseviä eroja (6,11,12). Emprise-tutkimuksen tulokset osoittavat, että EMPA-REG Outcome -tutkimuksen tulokset potilaista, joilla oli kardiovaskulaarinen sairaus, ovat sovellettavissa laajempaan potilasväestöön. Tulokset eivät riippuneet siitä, oliko potilaalla kardiovaskulaarisairaus vai ei.

Empagliflotsiinin käytöllä voitiin vuoden aikana tuhatta potilasta kohden ehkäistä 830 poliklinikkakäyntiä, 60 päivystyskäyntiä ja 160 sairaalahoitojaksoa verrattuna DPP-4:n estäjään. Syytä poliklinikkakäyntien pienempään määrään ei tiedetä. Sen voisi ajatella liittyvän pienempään seurannan tarpeeseen sairaalahoitojaksojen jälkeen, mutta syy-seuraussuhteet ovat vain olettamuksia. Pienempi sairaalajaksojen määrä liittyy todennäköisesti empagliflotsiinin vaikutuksiin sydän- ja verisuonijärjestelmän toimintaan. Vastaavasti yhdysvaltalaisessa Emprise-tutkimuksessa empagliflotsiinin käyttöön liittyi merkittävästi vähäisempi terveydenhuollon resurssien käyttö DPP-4:n estäjään verrattuna (15). Tällä havainnolla on merkitystä Suomessa, jossa DPP-4:n estäjiä on perinteisesti käytetty paljon.

Lääkevalinnoilla voidaan vaikuttaa terveydenhuollon resurssien käyttöön. Vaikka aiempien tulosten valossa oli odotettavaa, että sydämen vajaatoiminnasta johtuva sairaalahoitotarve vähenisi, oli yllättävää, että tulos heijastui näin voimakkaasti resurssien käyttöön kokonaisuudessaan. Sydäninfarkteissa ja aivohavereissa ei nähty eroa. Voidaan spekuloida, että SGLT2:n estäjien moninaiset vaikutukset (16) diabetekseen liittyvien tautimekanismien korjaamisessa heijastuvat terveydenhuollon resurssien käyttöön laaja-alaisesti.

Tällä tutkimuksella on useita vahvuuksia. Suomalaisrekisterit ovat kattavia, mikä mahdollistaa empagliflotsiinin ja DPP-4:n estäjän arkivaikuttavuuden ja käytettävyyden tarkan kuvaamisen. Tutkimusväestön ominaisuudet heijastavat suomalaispotilaiden moninaisuutta samalla, kun tutkimusasetelma mahdollisti riittävän samankaltaisten kohorttien vertaamisen kaltaistamalla heidät ≥ 170 muuttujan avulla.

Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa näin laajalla otoskoolla on verrattu diabeteslääkkeiden vaikuttavuutta rekisteritietoja yhdistämällä Suomessa. Lääkevalintojen vaikutuksia terveydenhuollon resurssinkäyttöön on tutkittu vähän. Tässä tutkimuksessa vertailtavat lääkevalmisteet olivat keskenään varsin samanhintaisia, joten tulokset ovat hoidon vaikuttavuuden kannalta merkittäviä.

Tutkimuksen rajoituksiin sisältyy munuaistapahtumien vähäinen määrä (mitattuna ESRD:llä), mikä heikentää tilastollista voimaa ja pääteltävyyttä alaryhmissä. Lisäksi eGFR-laboratorioarvot olivat saatavilla vain noin 50 %:lta kohortista, joten niitä ei voitu käyttää kaltaistuksessa. Päätetapahtumien virheluokittelua ei voida kokonaan sulkea pois. Seurantajakso oli alle vuoden pituinen molemmissa hoitoryhmissä. Myöskään kausaliteettia ei voi vahvistaa tämän tutkimuksen kaltaisessa ei-interventionaalisessa asetelmassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että empagliflotsiinin käyttö yhdistettiin merkittävästi pienempään sydämen vajaatoiminnan, kokonaiskuolleisuuden ja SVT-kuolleisuuden riskiin ja vähäisempään terveydenhuollon resurssien käyttöön verrattuna DPP-4:n estäjän käyttöön tyypin 2 diabetespotilailla Suomessa. Tulos vahvistaa entisestään empagliflotsiinin asemaa diabeteksen lääkehoidon varhaisvaiheessa. 

Kiitokset

Pohjoismaisen Emprise-tutkimuksen rahoittivat Boehringer Ingelheimin ja Eli Lilly and Companyn Diabetes Alliance. TFS HealthSciencen Neus Valveny ja Alina Gavrus Ion tarjosivat lääketieteellisen kirjoittamisen apua tämän käsikirjoituksen laatimisen aikana. Tutkimuksen rahoitti Boehringer Ingelheim.

Kirjoittajat kiittävät kaikkia muita Emprise-tutkimusryhmän jäseniä avusta protokollan suunnittelussa ja aineiston analysoinnissa/käsittelyssä: Moe H. Kyaw (Boehringer Ingelheim, globaali); Maria Lajer ja Gitte Mateusen (Boehringer Ingelheim, Pohjoismaat); Lisette Koeneman (Lilly Deutschland GmbH, Saksa); Neus Valveny (Real World Evidence, TFS HealthScience, Barcelona, Espanja); Emma Söreskog (Quantify Research, Tukholma, Ruotsi); Riho Klement ja Fabian Hoti (IQVIA, Global Database Studies, Espoo, Suomi). 

Liitetaulukot

Kirjoittajat

Leo Niskanen LKT, dos., endokrinologian ja sisätautien erikoislääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala

Emilie Toresson-Grip lääketieteen maisteri, Huddinge, Karoliininen instituutti, Tukholma, Ruotsi FM, Associate Director, Quantify Research, Tukholma, Ruotsi

 

Joel Gunnarsson FM, vanhempi tutkija Quantify Research, Tukholma, Ruotsi

Paula Casajust FM, Medical Writer TFS HealthScience, Barcelona, Espanja

 

Mikko Tuovinen KTM, Senior Market Access Manager Boehringer Ingelheim Finland Ky, Suomi

 

Lotta K. Stenman FT, Healthcare Affairs Manager Boehringer Ingelheim Finland Ky, Suomi

 

Anastasia Ustyugova LT, FT TA CardioMetabolism Respiratory, Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim Am Rhein, Saksa

 

Emprise-tutkimusryhmän puolesta


Sidonnaisuudet

Leo Niskanen: Johtokunnan/hallituksen jäsenyys (Kustannus Oy Duodecim), asiantuntijalausunto (Helsingin, Tampereen, Itä-Suomen ja Turun yliopistot: vastaväitös- ja esitarkastuspalkkiot, Tays: VRK-hankerahoituksen arviointi), luentopalkkiot (Amgen. Luustoliitto, Novo Nordisk. Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, MSD, Sanofi), lisenssitulot ja tekijänpalkkiot, korvaus koulutusaineiston tuottamisesta (Kustannus Oy Duodecim).

Emilie Toresson-Grip: Palkkiot osallistumisesta tutkimuksen toteutukseen, korvaus käsikirjoituksen kirjoittamisesta tai tarkistamisesta, kirjoitusapu, lääkkeet, laitteet tai hallinnollinen tuki (Boehringer Ingelheim).

Joel Gunnarsson: Palkkiot osallistumisesta tutkimuksen toteutukseen, korvaus käsikirjoituksen kirjoittamisesta tai tarkistamisesta, kirjoitusapu, lääkkeet, laitteet tai hallinnollinen tuki (Boehringer Ingelheim).

Paula Casajust: Palkkiot osallistumisesta tutkimuksen toteutukseen, korvaus käsikirjoituksen kirjoittamisesta tai tarkistamisesta, kirjoitusapu, lääkkeet, laitteet tai hallinnollinen tuki (Boehringer Ingelheim).

Mikko Tuovinen: Työsuhde (Boehringer Ingelheim Finland Ky)

Lotta K. Stenman: Työsuhde (Boehringer Ingelheim Finland Ky).

Anastasia Ustyugova: Työsuhde (Boehringer Ingelheim International GmbH).


Faktat

Tämä tiedettiin

•Sydän- ja verisuonitaudit ovat tyypin 2 diabeteksen merkittävimpiä lisäsairauksia.

•Lisäsairauksien ilmaantuminen moninkertaistaa tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannukset.

•Kansainvälisten hoitosuositusten mukaan kaikkien potilaiden, joilla on korkea sydän- ja verisuonitautien riski tai munuaisten vajaatoiminta, tulisi käyttää ennustenäytöllisiä diabeteslääkkeitä HbA1c:stä riippumatta.

Tutkimus opetti

•Kliinisissä tutkimuksissa havaitut empagliflotsiinin hyödyt olivat yhtä merkittävät myös rutiinikäytössä laajassa suomalaisessa potilasväestössä.

•Empagliflotsiinin valinta DPP-4:n estäjän sijaan voi tuottaa merkittäviä hyötyjä sekä terveydellisestä että taloudellisesta näkökulmasta.

•Tulokset olivat yhteneväiset riippumatta siitä, oliko potilailla sydän- ja verisuonitautia tai sydämen vajaatoimintaa tutkimuksen alkaessa vai ei.


Kirjallisuutta
1
1Bommer C, Heesemann E, Sagalova V ym. The global economic burden of diabetes in adults aged 20–79 years: a cost-of-illness study. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5:423–30. 
2
2Einarson TR, Acs A, Ludwig C, Panton UH. Prevalence of cardiovascular disease in type 2 diabetes: a systematic literature review of scientific evidence from across the world in 2007-2017. Cardiovasc Diabetol 2018;17:83.
3
Patorno E, Najafzadeh M, Pawar A ym. The EMPagliflozin compaRative effectIveness and SafEty (EMPRISE) study programme: Design and exposure accrual for an evaluation of empagliflozin in routine clinical care. Endocrinol Diab Metab 2020;3:e00103. onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/edm2.103
4
Seino Y, Kim DJ, Yabe D ym. Cardiovascular and renal effectiveness of empagliflozin in routine care in East Asia: Results from the EMPRISE East Asia study. Endocrinol Diab Metab 2021;4:e00183. onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/edm2.183
5
Patorno E, Pawar A, Franklin JM ym. Empagliflozin and the risk of heart failure hospitalization in routine clinical care: A first analysis from the EMPRISE study. Circulation 2019;139:2822–30.
6
Marilly E, Cottin J, Cabrera N ym. SGLT2 inhibitors in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials balancing their risks and benefits. Diabetologia 2022;65:2000–10.
7
Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaborators, Kearney PM, Blackwell L, Collins R ym. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis. Lancet 2008;371:117–25. 
8
Najafzadeh M, Pawar A, Déruaz-Luyet A ym. PDB128 reduced healthcare utilization in patients using empagliflozin: an interim analysis from the EMPagliflozin compaRative effectIveness and SafEty (EMPRISE) study. Value in Health 2019;22:S161. 
9
Tsimihodimos V, Filippatos T, Elisaf M. SGLT2 inhibitors and the kidney: Effects and mechanisms. Diabetes Metab Syndr 2018;12:1117–23. 
10
Einarson TR, Acs A, Ludwig C, Panton UH. Economic burden of cardiovascular disease in type 2 diabetes: A systematic review. Value Health 2018;21:881–90.
11
Nasri H, Rafieian-Kopaei M. Diabetes mellitus and renal failure: Prevention and management. J Res Med Sci 2015;20:1112.
12
Diabeteksen kustannukset Suomessa. Diabetesliitto 2021. (siteerattu 11.9.2011). www.diabetes.fi/yhteiso/vaikuttaminen/tutkimukset_ja_selvitykset/diabeteksen_kustannukset_suomessa#77719ad5
13
Zinman B, Wanner C, Lachin JM ym. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015;373:2117–28.
14
Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW ym. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017;377:644–57.
15
Eichler H, Pignatti F, Schwarzer‐Daum B ym. Randomized controlled trials versus real world evidence: Neither magic nor myth. Clin Pharmacol Ther 2021;109:1212–8.
16
Kim HS, Lee S, Kim JH. Real-world evidence versus randomized controlled trial: Clinical research based on electronic medical records. J Korean Med Sci 2018;33:e213.

English summary

The effectiveness of empagliflozin vs. DPP-4 inhibitors on cardiovascular outcomes and healthcare resource use in type 2 diabetes patients – Emprise real-world study

Background The effectiveness and healthcare resource utilization (HCRU) of empagliflozin vs dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (DPP-4i) in Finnish clinical practice were compared, as part of the EU and Asian Emprise study (EUPAS27606, NCT03817463).

Methods Non-interventional, retrospective cohort study using data from Finnish national registries. Adults with type 2 diabetes starting empagliflozin or DPP-4i in May 2014 to December 2018 were matched 1:1 using propensity scores based on ≥170 variables. Cardiovascular (CV) and HCRU outcomes were compared using Cox proportional hazards and Poisson regression models.

Results In 11,801 matched patient pairs, empagliflozin was associated with a lower risk of hospitalization for heart failure (HHF) (HR=0.54; 95% CI: 0.39–0.74), all-cause mortality (ACM) (HR=0.36; 0.27–0.48), a composite of myocardial infarction (MI), stroke and ACM (HR=0.53; 0.43–0.66), CV mortality (HR=0.44; 0.30–0.65), and end-stage renal disease (ESRD) (HR=0.43; 0.19–0.95) compared with DPP-4i. A lower HCRU, i.e. 32% lower rate of inpatient visits (RR=0.68; 0.64–0.71), was also observed in users of empagliflozin. The results were similar regardless of CV disease history.

ConclusionsEmpagliflozin use was associated with a lower risk of CV events and lower HCRU compared with DPP-4i.

Leo Niskanen, Emilie Toresson-Grip, Joel Gunnarsson, Paula Casajust, Mikko Tuovinen, Lotta K. Stenman, Anastasia Ustyugova, Emprise Study Group

Leo Niskanen

M.D., Ph.D., Associate Professor, Specialist in Endocrinology and Internal Medicine

Päijät-Häme Central Hospital

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030