Alkuperäis­tutkimus Suom Lääkäril 2024; 79 : e39227 www.laakarilehti.fi/e39227 (Julkaistu 18.6.2024)

Uniapnean ilmaantuvuus kasvoi – alueelliset erot merkittäviä

Lähtökohdat Uniapnean diagnostiikan ja hoidon kysyntä on kasvanut, mitä selittänevät terveydenhuoltohenkilöstön koulutus, ylipainon lisääntyminen ja sairauden saama huomio tiedotusvälineissä. Vuonna 2017 ilmaantuvuus suomalaisessa aikuisväestössä oli 6/1 000. Selvitimme ilmaantuvuuden muutosta ja alueellisia eroja.

Menetelmät Vuonna 2020 uuden uniapneadiagnoosin (ICD-10-koodi G47.3) saaneet täysi-ikäiset henkilöt poimittiin Impro-tutkimusaineistosta, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekistereihin. Ilmaantuvuutta arvioitiin neljän ikäryhmän, sukupuolen, kolmen kuntatyypin ja sairaanhoitopiirin perusteella.

Tulokset Ilmaantuvuus aikuisväestössä vuonna 2020 oli 8,9 (95 %:n luottamusväli 8,8–8,9) / 1 000 henkilöä. Naisten osuus uusista potilaista oli 38 %. Ilmaantuvuus oli suurinta 40–64-vuotiailla, Länsi-Suomessa ja taajamatyyppisissä kunnissa. Vähäisimmän ilmaantuvuuden sairaanhoitopiirit sijaitsevat melko tasaisesti eri puolilla maata.

Päätelmät Uniapnean ilmaantuvuus Suomessa on kasvanut 2010-luvun loppupuolella. Alueellisia eroja selittänevät erot ylipainon ja lihavuuden esiintyvyyksissä.

Marja PalomäkiTerhi KolariTarja SaaresrantaUlla AnttalainenMarkku PartinenJaana KetoMiika Linna 

Obstruktiivinen uniapnea tarkoittaa hengitysilmavirtauksen rajoittumista tai estymistä, joka johtuu ylähengitysteiden unenaikaisesta ahtautumisesta. Jos toistuviin apneajaksoihin liittyy unen häiriintyminen ja päiväväsymys, puhutaan obstruktiivisesta uniapneaoireyhtymästä (1). 

Uniapnea on yleinen kansantauti, johon liittyy huomattavaa oheissairastavuutta (2). Kansallinen uniapneaohjelma arvioi 20 vuotta sitten, että keski-ikäisistä miehistä 3 % ja naisista 2 % sairastaa uniapneaa (3).

Kolmen tutkimuskohortin tietoihin perustuen vuonna 2018 esitettiin uniapnean esiintyvyydeksi Suomessa 4,2 % (4). Vuosien 2015–2019 tutkimuksessa, joka perustui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n hoitorekisteritietoihin, esiintyvyys suomalaisessa aikuisväestössä oli 3,7 % ja ilmaantuvuus vuonna 2017 oli 6/1 000 (0,6 %) (5).

Diagnosoimatonta uniapneaa on ollut todennäköisesti huomattavasti enemmän. Jos sairaus määritellään ainoastaan unenaikaisia hengityskatkoksia mittaavan apnea-hypopneaindeksin (AHI) perusteella, saadaan valikoimattomalle aikuisväestölle tehdyissä epidemiologisissa tutkimuksissa esiintyvyydeksi jopa kymmeniä prosentteja (6).

Uniapnea yleistyy ylipainoisuuden ja lihavuuden lisääntyessä. FinTerveys 2017 -tutkimuksessa suomalaisessa aikuisväestössä 26 % miehistä ja 28 % naisista oli lihavia (kehon painoindeksi ≥ 30 kg/m2). Jos nykyinen kehitys jatkuu, ennuste lihavuuden esiintymiselle vuonna 2028 on noin 30 % molemmilla sukupuolilla (7).

Uniapnean diagnostiikan ja hoidon kysyntään ovat vaikuttaneet myös pitkäjänteinen koulutus ja sairauden saama huomio tiedotusvälineissä (8,9).

Maantieteelliset erot ja etäisyys terveydenhuoltoon vaikuttavat sairauksien ennusteeseen jopa teollistuneissa länsimaissa (10). Tietoa asuinpaikan ja terveydenhuoltopalveluiden etäisyyden vaikutuksesta uniapneaan on niukasti.

Kanadalaisessa tutkimuksessa uniapnean oireita ilman diagnosoitua uniapneaa raportoitiin sitä enemmän, mitä kauempana tutkittavat asuivat erikoissairaanhoidon palveluista (11). Toisessa kanadalaistutkimuksessa havaittiin etäisyyden uniapneakeskuksesta liittyvän diagnosoidun uniapnean vaikeusasteeseen: jokainen 10 kilometrin etäisyyden kasvu suurensi AHI:ä 1,4:llä/t (12).

Tavoitteenamme oli tutkia kliinisessä työssä saatua vaikutelmaa uniapnean ilmaantuvuuden kasvusta ja arvioida alueellisia eroja ilmaantuvuudessa sekä kuntatyypin että sairaanhoitopiirien mukaan.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimus toteutettiin retrospektiivisenä rekisteritutkimuksena. Tutkimuksessa käytettiin aineistoa Suomen Akatemian rahoittamasta Impro-hankkeesta, joka arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon reformien vaikutuksia terveyspalveluiden vaikuttavuuteen (13).

Tässä käytetty osa-aineisto sisältää THL:n Avohilmo- ja Hilmo-rekistereistä poimitut julkisten terveyspalvelujen käyttötiedot kaikista vähintään 18-vuotiaista henkilöistä, joille oli asetettu ICD-10-tautiluokituksen uniapneadiagnoosi G47.3 pää- tai sivudiagnoosiksi perus- tai erikoissairaanhoidossa vuonna 2020.

Mukaan otettiin ainoastaan potilaat, joiden tiedoissa ei esiintynyt G47.3-diagnoosia neljän edeltävän vuoden aikana. Tutkimusaineiston rajoitusten vuoksi neljää vuotta pidempää edeltävää ajanjaksoa ei ollut mahdollista käyttää.

Uniapnean ilmaantuvuus laskettiin suhteessa Tilastokeskuksen tietokannan mukaiseen Suomen aikuisväestöön (yli 18-vuotiaat) 31.12.2020 (stat.fi/tup/tilastotietokannat/index.html). Kuntaluokituksena käytettiin virallista tilastotuotannon alueluokitusstandardia. Se on kaupunkimaisuuden kuvaaja ja jakaa kunnat taajamaväestön osuuden ja suurimman taajaman väkiluvun perusteella kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin.

Uniapnean ilmaantuvuuden määrittämisessä kuntatyypeittäin ja sairaanhoitopiireittäin käytettiin Tilastokeskuksen tilastotietokannan tietoja aikuisväestön lukumäärästä kuntatyypeissä ja sairaanhoitopiireissä 31.12.2020. Tieto kuntatyyppien väestön keskimääräisestä iästä haettiin samasta lähteestä.

Kuntaluokituksen, ikäluokan ja sukupuolen yhteys ilmaantuvuuteen analysoitiin negatiivisilla binomisilla malleilla. Näiden kolmen päävaikutuksen lisäksi testattiin kaikki mahdolliset yhdysvaikutukset. Lopullisessa mallissa oli tilastollisesti merkitsevät tekijät: kuntaluokka, ikäluokka, sukupuoli sekä ikäluokan ja sukupuolen yhdysvaikutus.

Sairaanhoitopiiriä ei voitu liittää samaan mallinnukseen, koska eri sairaanhoitopiirien lukumäärät olivat erillisessä aineistossa. Sairaanhoitopiireille laskettiin ilmaantuvuus ja 95 %:n luottamusväli (LV) Jeffreyn menetelmällä.

Vuoden 2020 ilmaantuvuutta verrattiin vuoden 2017 ilmaantuvuuteen laskemalla molemmille vuosille ilmaantuvuudet, ilmaantuvuuksien erotus ja sen 95 %:n luottamusväli sekä merkitsevyystesti Waldin menetelmällä.

Tilastollisen merkitsevyyden rajana käytettiin riskitasoa 0,05. Analyysit tehtiin SAS for Windows (versio 9.4) -ohjelmistolla. Kuvat piirrettiin käyttäen R-ohjelman ggplot2-pakettia.

Tulokset

Vuoden 2020 aikana uuden uniapneadiagnoosin sai Suomen aikuisväestössä 39 769 henkilöä, joista 24 792 (62 %) oli miehiä ja 14 977 (38 %) naisia. Suomen täysi-ikäinen väestö 31.12.2020 oli 4 492 267 henkilöä (miehiä 49 %) (statfin.fi).

Uniapnean ilmaantuvuus sukupuolen, ikäluokan ja kuntatyypin mukaan on esitetty kuviossa 1. Ilmaantuvuus koko aikuisväestössä oli 8,9 (95 %:n LV 8,8–8,9) /1 000 henkilöä. Miehillä ilmaantuvuus oli 9,0 (95 %:n LV 8,7–9,2) ja naisilla 4,7 (95 %:n LV 4,5–4,9) /1 000. Miehillä ilmaantuvuus oli 1,9-kertainen verrattuna naisiin (95 %:n LV 1,8–2,0). Ilmaantuvuus oli suurinta 40–64-vuotiailla: 13,9 (95 %:n LV 13,4–14,5) /1 000. Pienintä se oli yli 80-vuotiailla: 3,3 (95 %:n LV 3,1–3,6) /1 000.

Verrattaessa vuotta 2020 vuoteen 2017 uniapnean ilmaantuvuus kasvoi 3,2:lla /1 000 henkilöä (95 %:n LV 3,1– 3,3, p < 0,0001).

Sukupuolien välillä oli tilastollisesti merkitsevästi erilainen ilmaantuvuuden ikäjakauma (p < 0,001). Suurin sukupuolien välinen ero oli 18 39-vuotiailla ja lähes yhtä suuri yli 80-vuotiailla. Ikäryhmissä 40–64 v ja 65–79 v sukupuolien välinen ero ilmaantuvuudessa oli samantasoinen.

Aikuisväestön määrä ja väestön keskimääräinen ikä kuntatyypeittäin on esitetty liitetaulukossa 1.

Uniapnean ilmaantuvuudessa oli tilastollisesti merkitsevä ero eri kuntaluokissa (p < 0,001), ikäluokissa (p < 0,001) ja sukupuolen mukaan (p < 0,001) sekä sukupuolittain eri ikäluokissa (p < 0,001).

Ilmaantuvuus oli suurinta taajamissa: 7,2 (95 %:n LV 6,9–7,5) / 1 000. Maaseudulla se oli 6,5 (95 %:n LV 6,2–6,8) ja kaupungeissa 5,9 (95 %:n LV 5,7–6,1). Taajamissa oli 1,2-kertainen ilmaantuvuus verrattuna kaupunkeihin (95 %:n LV 1,2–1,3). Maaseudulla ilmaantuvuus oli 1,1-kertainen verrattuna kaupunkeihin (95 %:n LV 1,1–1,2). Taajamissa oli 1,1-kertainen ilmaantuvuus verrattuna maaseutuun (95 %:n LV 1,0–1,2).

Ilmaantuvuus vaihteli sairaanhoitopiirin mukaan 5,4:sta (95 %:n LV 5,0–5,9) 13,5:een (95 %:n LV 12,9–14,1) /1 000 (kuva 1). Ero pienimmän ja suurimman ilmaantuvuuden välillä oli yli kaksinkertainen. Pienimmän ilmaantuvuuden sairaanhoitopiirit sijaitsevat varsin tasaisesti eri puolilla Suomea, kun taas suurimman ilmaantuvuuden sairaanhoitopiirit sijaitsevat Länsi-Suomessa.

Päätelmät

Diagnosoidun uniapnean ilmaantuvuus Suomessa on lisääntynyt voimakkaasti 2010-luvun loppupuolella. Diagnostisissa kriteereissä ei ole tapahtunut viime vuosina kasvua selittäviä muutoksia.

Tuoreen suomalaistutkimuksen valossa uniapneaan liittyvien poliklinikkakäyntien määrä kasvoi vuosina 1996–2018 erikoissairaanhoidossa 1 160 % ja perusterveydenhuollossa 190 % (14). Sairauden hoito on muuttunut yhä enemmän hoitajavetoiseksi, ja valtaosa lisääntyneistä käynneistä lieneekin tapahtunut uniapneahoitajan vastaanotolla.

Samalla tarkastelujaksolla vuosittaiset sairauspoissaolopäivät uniapnean vuoksi lisääntyivät 4 100 % (14).

Ylipainon ja lihavuuden lisääntymisen ohella mahdollisia taustatekijöitä ovat terveydenhoitohenkilöstön pitkäjänteinen koulutus, hoitoresurssien paranemisen luoma hoidon lisääntynyt kysyntä ja uniapnean saama julkisuus tiedotusvälineissä.

Lähetemäärien kasvusta voi päätellä, että pikaista kehityksen muutosta ei ole realistista odottaa (15). Tilanne Suomessa on samansuuntainen kuin esimerkiksi Ranskassa, jossa kymmenvuotisjaksolla 2009–2018 ylipainehengityshoidon (CPAP-hoito) määrä kolminkertaistui ja vuositasolla uusien hoitojen ilmaantuvuus 1,9-kertaistui (16).

Naisten osuus kliinisesti diagnosoidussa uniapneassa on jo lähes 40 %. Se on enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa kansalliseen uniapnearekisteriin ilmoitetuista tapauksista naisten osuus on kolmannes (17).

Aiempien tutkimusten mukaan uniapnean esiintyvyys vaihdevuodet saavuttaneilla naisilla on lähes samaa luokkaa kuin samanikäisillä miehillä (18). Aineistossamme ilmaantuvuus naisilla myös vanhemmissa ikäryhmissä on kuitenkin selvästi pienempi kuin miehillä. Tämä viittaa siihen, että naisten uniapnea on alidiagnosoitu, kuten ruotsalaisessa tutkimuksessa on hiljattain havaittu (19).

Uniapnea diagnosoidaan Suomessa naisilla keskimäärin 58,8-vuotiaana ja miehillä keskimäärin 56,3-vuotiaana (5). Suurin ilmaantuvuus 40–64-vuotiailla samoin kuin pienin ilmaantuvuus kaikkein vanhimmassa ikäluokassa ovat sopusoinnussa aiemman tiedon kanssa.

Youngin ym. laajassa väestötutkimuksessa uniapnean esiintyvyys kasvoi ikääntymisen mukana ja saavutti huipun noin 75-vuotiailla, minkä jälkeen esiintyvyys ei enää lisääntynyt (20).

Uniapnean ilmaantuvuus oli molemmilla sukupuolilla pienin kaupunkityyppisissä ja suurin taajamatyyppisissä kunnissa. Mahdollisia selittäviä tekijöitä voivat olla muun muassa erot terveyspalveluiden saatavuudessa ja väestön demografiassa (21). THL:n alueellista hyvinvointia selvittäneissä raporteissa on lisäksi havaittu merkittäviä eroja terveyskäyttäytymisessä kaupungissa asuvien hyväksi (22).

Ilmaantuvuudessa sairaanhoitopiireittäin oli suurta vaihtelua. THL:n sairastavuusindeksin (23) mukaista jakoa sairaampaan Itä-Suomeen ja terveempään Länsi-Suomeen ei ollut havaittavissa, vaan uniapnean ilmaantuvuus oli suurin neljän Länsi-Suomessa sijaitsevan sairaanhoitopiirin alueella. Tämä vaikuttaa olevan yhteydessä lihavuuden yleisyyteen Länsi-Suomessa.

THL:n FinSote 2020 -tutkimuksessa selvitettiin kyselytutkimuksella ylipainon ja lihavuuden yleisyyttä uusilla hyvinvointialueilla yli 20-vuotiailla (24). Suurin lihavien osuus (27,7 %) oli Kanta-Hämeen, toiseksi suurin Satakunnan ja kolmanneksi suurin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Näitä vastaavat aiemmat sairaanhoitopiirit ovat tutkimuksessamme neljän kärkijoukossa uniapnean ilmaantuvuudessa.

Pienin lihavien osuus FinSote 2020 -tutkimuksessa oli Helsingissä (17,4 %), toiseksi pienin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ja kolmanneksi pienin koko Uudenmaan maakunnan alueella. Vastaavasti uniapnean ilmaantuvuus oli tutkimuksessamme toiseksi pienintä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Uusien hyvinvointialueiden rajat poikkeavat osittain aiempien sairaanhoitopiirien rajoista, mikä on otettava huomioon tässä vertailussa.

Ylipainon ja lihavuuden yleisyyden lisäksi uniapnean ilmaantuvuuden eroihin vaikuttanevat väestön ikärakenne, sosiodemografiset erot sekä erot hoitoon hakeutumisen kynnyksessä ja sinne pääsyssä. Isot sairaanhoitopiirikohtaiset erot yli kuusi kuukautta hoitoon pääsyä odottaneiden välillä kertovat merkittävistä eroista diagnostiikan ja hoidon resurssoinnissa. Esimerkiksi 31.12.2020 yli kuusi kuukautta erikoissairaanhoitoon pääsyä odottaneiden määrä vaihteli sairaanhoitopiirin mukaan 0,1:stä 22,6:een / 10 000 asukasta (25).

COVID-19-pandemia käynnistyi samana vuonna, jota tutkimuksemme koskee, ja se on voinut vaikuttaa kirjattujen uniapneadiagnoosien määrään vuonna 2020. Pandemiaan liittyvien rajoitusten seurauksena etälääketieteen merkitys uniapnean diagnostiikassa ja hoidossa on kasvanut, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia muuttuneessa toimintaympäristössä sekä Suomessa että maailmalla (26,27).

Tutkimuksemme tarjoaa tuoreimman tiedon uniapnean epidemiologiasta Suomessa ja uutta tietoa ilmaantuvuuden alueellisista eroista. Esitetyt ilmaantuvuusluvut perustuvat THL:n hoitoilmoitusrekistereihin, joiden paikkansapitävyys pitkäaikaissairauksien suhteen on hyvä (28). Tutkimuksemme tuloksista voi olettaa olevan hyötyä uusien hyvinvointialueiden toiminnan suunnittelussa ja resurssoinnissa. 

LIITETAULUKKO 1. Tilastolliset kuntatyypit, aikuisväestön määrä ja väestön keskimääräinen ikä Suomessa 31.12.2020 

Kirjoittajat

Marja Palomäki LL, osastonylilääkäri Keski-Pohjanmaan keskussairaala, keuhkosairauksien poliklinikka

Terhi Kolari YtM, biostatistikko Turun yliopisto ja Tyks, biostatistiikan yksikkö

Tarja Saaresranta professori, ylilääkäri, Tyks Uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva johtaja Tyks, Medisiininen toimialue, keuhkosairauksien vastuualue Turun yliopisto, keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia

Ulla Anttalainen dosentti, osastonylilääkäri, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Tyks, Medisiininen toimialue, keuhkosairauksien vastuualue Turun yliopisto, keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia

Markku Partinen professori, neurologian dosentti Terveystalo Fokus Unen erikoisyksikkö ja Helsingin yliopisto, Clinicum

Jaana Keto FT, lääketieteellinen johtaja Jazz Pharmaceuticals

Miika Linna  professori Itä-Suomen yliopisto ja Aalto yliopisto


Sidonnaisuudet

Marja Palomäki: Apurahat (Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö, Väinö ja Laina Kiven Säätiö, Hengityssairauksien tutkimussäätiö, Ida Montinin säätiö), luentopalkkiot (GSK, Chiesi), työsuhde (Soite, Caritas-sairaala).

Terhi Kolari: Ei sidonnaisuuksia.

Tarja Saaresranta: Konsultointi (Jazz Pharmaceuticals), työsuhde (Tyks ja Turun yliopisto), apurahat (Hengityssairauksien tutkimussäätiö, Tampereen tuberkuloosisäätiö, Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö, Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö, Tyksin VTR-rahoitus), luentopalkkiot (Duodecim, Chiesi, Kajaanin AMK, Hyks, Helsingin yliopisto, Lääkäriliitto, Hengitysliitto, Härmän kuntokeskus), lisenssitulot ja tekijänpalkkiot (Duodecim: Keuhkosairaudet-kirja), korvaus koulutusaineiston tuottamisesta (Duodecim), muu (uniapnean Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja).

Ulla Anttalainen: Apurahat (Tyks/evo, STVYS, HES, Tampereen Tuberkuloosisäätiö), luentopalkkiot (ResMed, Duodecim, Kätilöopisto), matka-, majoitus- tai kokouskulut (ResMed, Somnomed), muu (Wello oy, ResMed: Advisory Board).

Markku Partinen: Johtokunnan/hallituksen jäsenyys (Liikehäiriösairauksien liitto), konsultointi (Avadel, Bioprojet, Jazz Pharma, Orion Pharma, Takeda), työsuhde (Terveystalo), asiantuntijalausunto (Bioprojet, Orion), luentopalkkiot (GSK, MSD, Takeda).

Jaana Keto: Työsuhde (Jazz Pharmaceuticals).

Miika Linna: Työsuhde (Aalto yliopisto).


Faktat

Tämä tiedettiin

• Uniapnean ilmaantuvuus Suomessa vuonna 2017 oli 0,6 %.

• Ilmaantuvuuden alueellisista eroista ei ollut aiempaa tietoa.

Tutkimus opetti

• Uniapnean ilmaantuvuus Suomessa vuonna 2020 oli miehillä 9,0 (95 %:n LV 8,7–9,2) ja naisilla 4,7 (95 %:n LV 4,6–4,8) / 1 000 henkilöä.

• Uusia tapauksia oli 39 769, joista naisia oli 38 %.

• Ilmaantuvuudessa on suurta alueellista vaihtelua. Se on suurin alueilla, joissa lihavuus on yleisintä.


Kirjallisuutta
1
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito -suositus 4.10.2022. (siteerattu 20.09.2023). www.kaypahoito.fi
2
Bonsignore MR, Baiamonte B, Mazzuca E ym. Obstructive sleep apnea and comorbidities: A dangerous liaison. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2019;14:8 
3
Laitinen L, Anttalainen U, Pietinalho A ym. Sleep apnoea: Finnish National guidelines for prevention and treatment 2002–2012. Respir Med 2003;97:337–65.
4
Strausz S, Havulinna AS, Tuomi T ym. Obstructive sleep apnoea and the risk for coronary heart disease and type 2 diabetes: a longitudinal population-based study in Finland. BMJ Open 2018;8:e022752.
5
Palomäki M, Saaresranta T, Anttalainen U ym. Multimorbidity and overall comorbidity of sleep apnoea: a Finnish nationwide study. ERJ Open Research 2022;8:00646-2021.
6
Benjafield A, Ayas N, Eastwood P ym. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respir Med 2019;7: 687–98.
7
Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S, toim.: Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa: FinTerveys 2017 -tutkimus. THL, Raportti 4/2018.
8
Saaresranta T, Anttalainen U. Uniapneaepidemia – mitä hoidolla saavutetaan? Duodecim 2022;138:377–9.
9
Keränen T. Uniapnea ruuhkautti keuhkopoliklinikat. Suom Lääkäril 2020;1–2:24.
10
Kelly C, Hulme C, Farragher T ym. Are differences in travel time or distance to healthcare for adults in global north countries associated with an impact on health outcomes? A systematic review. BMJ Open 2016;6:e013059. doi.org/10.1136/bmjopen-2016- 013059
11
Spagnuolo CM, McIsaac M, Dosman J ym. Distance to specialist medical care and diagnosis of obstructive sleep apnea in rural Saskatchewan. Can Respir J 2019:1683124.
12
Allen A, Amram O, Tavakoli H ym. Relationship between travel time from home to a regional sleep apnea clinic in British Columbia, Canada, and the severity of obstructive sleep apnea. Ann Am Thorac Soc 2016;13:719–23.
13
THL. Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sote-uudistuksen tueksi (IMPRO). (siteerattu 16.11.2022). stnimpro.fi 
14
Mattila T, Hasala H, Kreivi HR ym: Changes in the societal burden caused by sleep apnoea in Finland from 1996 to 2018: A national registry study. Lancet Reg Health Eur 2022;16:100338.
15
Hus Mediatiedote 10.6.2022. Uniapnealähetteiden määrät kasvaneet vuoden aikana. (siteerattu 16.11.2022). www.hus.fi/ajankohtaista/uniapnealahetteiden-maarat-kasvaneet-vuoden-aikana 
16
Mandereau-Bruno L, Léger D, Delmas M: Obstructive sleep apnea: A sharp increase in the prevalence of patients treated with nasal CPAP. PLoS ONE 2021;16: e0245392.
17
Svenska Sömnapnéregistret: Årsrapport 2020. (siteerattu 16.11.2022). registercentrum.blob.core.windows.net/sesar/r/Arsrapport-2020-HklT7vdPfK.pdf. 
18
Bixler E, Vgontzas A, Lin H, ym. Prevalence of sleep-disordered breathing in women. Effects of gender. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:608–13.
19
Lindberg E, Benediktsdottir B, Franklin K ym. Women with symptoms of sleep-disordered breathing are less likely to be diagnosed and treated for sleep apnea than men. Sleep Med 2017;35:17–22.
20
Young T, Shahar E, Nieto J ym. Predictors of sleep-disordered breathing in community-dwelling adults. Arch Intern Med 2002;162:893–900.
21
Kestilä. L, Karvonen S, toim. Suomalaisten hyvinvointi 2018. THL 2019. www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137498/THL_Suomalaisten hyvinvointi 2018.pdf
22
Kaikkonen R, Murto , Pentala O ym. Terveys- ja hyvinvointierot suurissa kaupungeissa 2013 – ATH-tutkimuksen tuloksia. THL 2014. www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116073/URN_ISBN_978-952-302-207-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
23
THL:n sairastavuusindeksi 2019. www.julkari.fi/handle/10024/144327
24
Parikka S, Koskela T, Ikonen J ym. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2020. thl.fi/finsote
25
THL. Hoitoonpääsy erikoissairaaanhoidossa. thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/terveyspalvelut/hoitoonpaasy-erikoissairaanhoidossa
26
Grote L, Theorell-Haglöw J, Ulander R ym. Prolonged effects of the COVID-19 pandemic on sleep medicine services – longitudinal data from the Swedish sleep apnea registry. Sleep Med Clin 2021;16:409–16.
27
Sariola S: Korona vauhditti uniapnean etähoitoa. Suom Lääkäril 2021;76:854–5.
28
Laatikainen T, Koponen P, Reinikainen J ym: Kansanterveyden seuranta, arviointi ja ennakointi: Mitä tietoa Suomessa saadaan hoitoilmoitusrekistereistä ja mitä väestötutkimuksista? Suom Lääkäril 2020;75:853–8.

English summary

Increase in the incidence of sleep apnea and notable regional differences

Background  Continuous medical education of healthcare professionals, increase in obesity and the attention sleep apnea receives in the media are possible explanatory factors for the increase in the demand for sleep apnea diagnostics and treatment in recent years. In 2017, the incidence of sleep apnea in the Finnish adult population was 6/1,000. We aimed to investigate the possible change in the incidence of sleep apnea and to evaluate the regional differences in the incidence in Finland.

Methods  Patients who had received a sleep apnea diagnosis (ICD-10: G47.3) in 2020 were identified from the IMPRO research database, with a four-year wash-out period. The database includes total health care use information for the whole population of Finland, collected from the national patient registers of the Finnish Institute for Health and Welfare. The incidence of sleep apnea was assessed based on four age groups, gender, three different types of municipalities and hospital district. 

Results  Incidence of sleep apnea in Finnish adult population in 2020 was 8.9 (95% CI 8.8; 8.9) per 1,000 persons. Women accounted for 38% of new sleep apnea patients. The incidence was highest in the age group of 40 - 64 years old, in Western Finland and in semi-urban-type municipalities. The hospital districts with the lowest incidence are located fairly evenly across Finland.

Conclusions  The incidence of sleep apnea in Finland has increased in the late 2010s. The regional differences are only partly explained by differences in overweight and obesity.

Marja Palomäki, Terhi Kolari, Tarja Saaresranta, Ulla Anttalainen, Markku Partinen, Jaana Keto, Miika Linna

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030