Lehti 18-19: Ajan­kohtai­sta 18-19/1997 vsk 52 s. 2296

Muistithan tehdä ammattitauti-ilmoituksen

Ilona Valtanen

On jälleen aika muistuttaa kollegoita ammattitautien ilmoitusvelvollisuudesta, josta on säädetty laissa työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (1037/93, 22 pykälä): "Milloin lääkäri on todennut työn suorittajassa ammattitautilaissa (1343/88) tarkoitetun ammattitaudin tai työstä johtuneen muun sairaalloisen tilan, on hänen viipymättä tehtävä salassapitosäännösten estämättä asiasta ilmoitus vahvistettua kaavaa käyttäen työsuojelun piiriviranomaisella." Lisäksi "lääkärin on epäillessään sairautta ammattitaudiksi perehdyttävä työntekijän työolosuhdetietoihin niiden haittatekijöiden osalta, jotka voivat vaikuttaa ammattitaudin syntyyn".

Ilmoitus lähetetään kolmena kappaleena sen työsuojelupiirin toimistoon, jonka alueella sairastuneen työpaikka sijaitsee (tai eläkkeellä oleva asuu). Työsuojelupiiristä tiedot toimitetaan Työterveyslaitoksen rekisteriin sekä sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolle.

Lue myös

Ammattitauti-ilmoituksiin perustuen Työterveyslaitos ylläpitää työperäisten sairauksien rekisteriä. Kun ammattitauti-ilmoitus on tehty mahdollisimman pian, työsuojelupiiri pystyy tarvittaessa välittömästi puuttumaan ongelmallisiin työkohteisiin ja näin tukemaan työterveyshuollon toimintaa. Ilmoitusten avulla saadaan myös välitöntä tietoa esimerkiksi uusista altisteista.

Ilmoituslomakkeita (nro 106) voi tilata Suomen Teollisuuslääketieteen Yhdistyksen toimistosta mieluiten faksilla (09) 393 0773 tai puhelimitse (09) 393 0766.

Kirjoittajat

Ilona Valtanen
vs. ylilääkäri, STM, työsuojeluosasto

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030