Ajan­kohtai­sta 16/1994 vsk 49 s. 1740

Laatupolitiikan periaatteet koottu

STAKESin asettama terveydenhuollon laatuneuvosto on laatinut terveyden laatupolitiikka-asiakirjan, jolla on tarkoitus ohjata palvelujen tuottajia, viranomaisia ja järjestöjä systemaattiseen laadun kehittämiseen. Asiakirjaan on koottu yleiset suuntaviivat ohjaamaan laatupolitiikkaa kaiken kokoisissa terveydenhuollon yksiköissä. Jokainen laitos voi kuitenkin itse päättää, miten laatua ryhdytään käytännössä kehittämään, totesi laatuneuvoston pj. Veikko Mäkelä.

Laadun kehittäminen on määritelty järjestelmälliseksi toiminnaksi, jolla etsitään laadun heikkouksia ja yritetään ratkaista ne. Se on prosessi, joka alkaa ongelmien selvittämisestä ja niiden tärkeysjärjestykseen asettamisesta ja etenee ratkaisumahdollisuuksien etsimiseen ja toteuttamiseen.

Mäkelä muistutti, että on pyrittävä oikeantasoiseen laatuun: ei liian huonoon eikä liian hyvään. Tavoitteena on resurssien optimaalinen käyttö. Koordinoidun laatupolitiikan tarve korostuu nyt, kun resurssit ovat niukat.

Terveydenhuolto on laadukasta, kun palvelut edistävät väestön terveyttä ja hoitojärjestelmien rakenne vastaa ihmisten tarpeita. Yksiköiden voimavarat tulee käyttää tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Terveydenhuoltohenkilöstön tulee olla ammattitaitoista. Keskeinen tavoite on myös väestön tyytyväisyys palveluihin.

- Laadun kehittäminen lähtee jokaisesta yksittäisestä työntekijästä, korosti laatuneuvoston asiakirjan vastaanottanut pääjohtaja Vappu Taipale. Laadun kehittämisen tulee olla osa terveydenhuoltohenkilöstön päivittäistä työtä. Se perustuu ensi sijassa siihen, että työyksiköt ja työntekijät arvioivat ja kehittävät itse omaa toimintaansa. Erityinen vastuu laadun kehittämisestä asetetaan kuitenkin laitosten johdolle.

Lue myös

Taipale totesi, ettei laadunvalvontaa varten ole tarkoitus luoda uutta byrokratiaa. STAKES ja muut viranomaiset ohjaavat laatupolitiikkaa sekä kehittävät mittareita ja valtakunnallisia tietojärjestelmiä, joiden perusteella laitokset voivat arvioida toimintaansa.

Kansalais-, potilas-, ammatti- ja tuottajajärjestöjen tehtäväksi laatuneuvosto katsoo keskustelun, tiedottamisen ja koulutuksen laatukysymyksistä. Lääkäriliiton näkemys on, että professionaalista laatutyötä olisi pitänyt tarkastella lähemmin, sillä sen asema korostuu varmasti tulevaisuudessa. Muuten liitto yhtyy asiakirjassa esitettyyn näkemykseen, että jatkuvan laadun kehittämisen tulee olla osa terveydenhuollon normaalia toimintaa.

Laatuneuvosto on koonnut näkemyksensä tiiviiksi kirjaseksi, jota on tarkoitus jakaa laajasti palvelujen tuottajille niiden oman laatupolitiikan pohjaksi. (MHe)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030