1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Näin puolueet haluavat sotea jatkaa
Ajan­kohtai­sta

Näin puolueet haluavat sotea jatkaa

Viiden järjestäjän mallilla ei ole näkyvää suosiota.

Näin puolueet haluavat sotea jatkaa Kuva 1 / 1

Lääkäriliiton asiantuntija Tuomo Lamponen on koonnut neljän suuren puolueen vaalien jälkeiset sote-kommentit yhteen. Mukana ovat SDP, kokoomus, keskusta ja vihreät.

Perussuomalaiset puuttuu listalta, koska puolue ei ole avannut vaalien jälkeen sote-näkemyksiään.

Järjestäminen

SDP

Sote-palveluiden järjestäminen siirretään sote-kunnille. Ne ovat perustuslain 121 § 4 momentissa tarkoitettuja kuntaa suurempia itsehallintoalueita.

Kokoomus

Sote-palveluiden tulee rakentua kuntien yhteistyön pohjalle. Kuntien yhteistyö voi rakentua esimerkiksi kuntayhtymien pohjalle. Kuntien yhteistyön edellytysten parantamiseksi kuntien yhteistoimintaa koskevaa lainsäädäntöä voidaan kehittää paremmin sote-palvelujen järjestämistä tukevaksi. Kokoomus ei aja kuntaliitoksia.

Keskusta

Uusi sote rakennetaan 18 maakunnan pohjalle. On arvioitava, että onko Helsingin osalta erityistarve omaan alueelliseen ratkaisuun. Tämän tulee tapahtua olemassa olevia rakenteita (HUS) rikkomatta.

Vihreät

Voidaan edetä maakuntarakenteen pohjalta eli 18 sote-maakunnalla. Mahdollista on myös rakentaa malli tätä suurempien sote-alueiden (9–12 kpl) pohjalle. Metropolialueella on omat haasteensa, ja ne on otettava uudessa sote-mallissa huomioon.

Järjestäjän tehtävät

SDP

Erona maakuntiin sote-kunnat keskittyvät ainakin ensi vaiheessa nimenomaan sote-palveluiden järjestämiseen, eikä niille siirretä laaja-alaisesti eri tehtäviä.

Kokoomus

Mahdolliset muut uudistukset, kuten valtion aluehallinnon tai kasvupalveluiden uudistaminen, on tehtävä sotesta erillisenä kokonaisuutena.

Keskusta

Tavoitteena on monialainen maakunta. Se tarkoittaa sitä, että sote-palveluiden rinnalla maakunnat osaltaan vastaavat jatkossa myös elinvoima- ja aluekehitystehtävistä sekä työvoima- ja yrityspalveluista.

Vihreät

Siirretään ensi vaiheessa sote-alueille tai maakunnille vain sosiaali- ja terveyspalvelut.

Hallinto

SDP

Sote-kunnille valitaan oma valtuusto suoralla vaalilla.

Kokoomus

Nykyinen järjestelmä.

Keskusta

Maakunnat ovat kansanvaltaisia. Päättäjät valitaan suorilla vaaleilla.

Vihreät

Sote-alueille tulee niiden määrästä riippumatta olla suorilla vaaleilla valittu valtuusto.

Verotus

SDP

Sote-kunnille valmistellaan oma verotusoikeus. Verotuksen myötä sote-kuntien on ensisijaisesti katettava itse alijäämänsä, jolloin niille tulee vastuu omasta taloudestaan ja kannustimet taloudelliseen tehokkuuteen.

Kokoomus

Nykyinen järjestelmä.

Keskusta

Maakuntaveron vaikutukset on selvitettävä huolellisesti ja laajasti. Se ei saa johtaa ansiotuloverojen kokonaistason kiristymiseen. Maakuntavero ei ole lisävero vaan uusi muoto verotuksessa.

Vihreät

Sote-alueille tulee antaa verotusoikeus. Tavoitteena on luoda rahoitusjärjestelmä, jolla turvataan alueiden kyky niille lain mukaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Erojen tasaaminen

SDP

Turvataan sote-palveluiden riittävä rahoitus sekä puretaan terveydenhuollon monikanavarahoitus. Sote-kuntien välisiä eroja taloudellisissa voimavaroissa tasataan valtionosuuksin ja verotulojen tasauksen kautta.

Kokoomus

Sote-palvelujen järjestäjien rahoitus hoidetaan kuntien verorahoitusosuuden ja valtionosuuksien kautta. Rahoitus osoitetaan sote-palvelujen järjestäjälle tarvepohjaisen kapitaatiomallin mukaisesti.

Keskusta

Alueelliset ja väestörakenteesta johtuvat erot on tasattava. Rahoitusmallin on hillittävä kustannusten nousua.

Vihreät

Verotusoikeuden lisäksi tarvitaan maakuntien valtionrahoitusjärjestelmä. Maakuntien väliset erot palvelutarpeissa ja järjestämisen olosuhteissa on huomioitava.

Tuottaminen

SDP

Sote-kunnat tuottavat palveluita pääosin itse julkisena toimintana, voivat hankkia niitä ostopalveluina yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, sekä hyödyntää ulkopuolista tuotantoa muun muassa käyttämällä palveluseteleitä ja henkilökohtaista budjettia.

Kokoomus

Jatkossakin julkinen sektori kantaa vastuun palveluiden järjestämisestä. Verovaroin tuotetut palvelut ovat jatkossakin julkisia, vaikka tuottaja olisi yksityinen. Palvelusetelin antaminen valituissa palveluissa säädetään lainsäädännöllä aina velvoittavaksi. Tarjotaan palvelu- ja asiakasseteleitä merkittävästi nykyistä useammin.

Keskusta

Sosiaali- ja terveyskeskusten palvelut tuotetaan julkisena palveluna. Yksityinen sektori, järjestöt ja osuuskunnat täydentävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Asiakasseteliä käytetään palvelujen täydentämiseen ja jonojen purkuun. Ikäihmisille, vammaisille ja lapsiperheille luodaan ns. henkilökohtainen budjetti.

Vihreät

Vastuu sote-palveluiden kokonaisuudesta pidetään julkisella järjestäjällä. Yksityiset ja kolmannen sektorin sote-toimijat pysyvät roolissaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon täydentäjinä. Sote-alueet voivat itse päättää, missä määrin haluavat valinnanvapautta lisätä nykyisellä pohjalla eli esimerkiksi palveluseteleillä.

Lue myös

Asiakasmaksut

SDP

Sote-kunnat rahoittavat toimintaansa myös asiakasmaksuilla. Asiakasmaksuja ei tule korottaa nykyisestä ja perusterveydenhuollon vastaanottomaksuista luovutaan.

Kokoomus

Ei kantaa. (Kokoomuksen näkemys sote-palveluiden kehittämiseksi. Julkaistu: 20.3.2019)

Keskusta

Asiakasmaksut säädetään lailla yhdenvertaisiksi koko maassa. Maksujen tasosta päätettäessä on huomioitava pienituloiset.

Vihreät

Alennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja tehdään kokeiluja maksuttomuudesta. Annetaan maksuttomat palvelut varattomille.

Tietojärjestelmät

SDP

Sote-kunnat hyödyntävät uusinta teknologiaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä. Näin parannetaan tiedonkulkua, vältetään turhaa työtä ja päällekkäisyyksiä.

Kokoomus

Yhtenäistetään sote-tiedontuotantoa. Harmonisoidaan kansalliset tietomäärittelyt, tietorakenteet ja kirjaamisohjeet niin, että tiedot voidaan kertakirjata sujuvasti osana palveluprosesseja.

Keskusta

Tietojärjestelmät on kansallisesti yhteen sovitettava. Tietojärjestelmien hyödyntämisellä ja digitalisaation mahdollistamana sosiaali- ja terveysmenojen kasvua on mahdollista taittaa.

Vihreät

Uudet asiakas- ja potilastietojärjestelmät parantavat tiedon kulkua eri ammattilaisten välillä ja tuovat helpotusta lomakkeiden täyttöön ja muuhun rutiinityöhön.

Muuta

Kokoomus

Kiristetään hoitotakuuta. On tarjottava palvelusetelin avulla mahdollisuus valita muu palvelua tuottava taho, jos hänelle ei pystytä tarjoamaan palvelua hoitotakuun ja palvelulupausten määrittämässä ajassa.

Kuva: Sami Perttilä

Kirjoittajat
Tuomo Lamponen

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Uusi Lääkärisopimus astuu voimaan

Palkkaratkaisu on työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen ja tuo 3,04 prosentin palkankorotukset sopimuskauden aikana.

Ajassa
Suojavarusteissa alkaa janottaa

Työ koronaterveys­asemalla on jatkuvaa päivystystä.

Kolumni
Kun tutkimuksesta tulee ase

Esijulkaisuja käytetään misinformaation ja salaliittoteorioiden polttoaineena, kirjoittaa Johanna Vehkoo.

Tieteessä
Kuinka tunnistan gerastenian

Gerastenian tunnistaminen auttaa ennusteen arvioinnissa.

Tieteessä
Lasten ADHD-lääkehoito on yleistynyt

Erot poikien ja tyttöjen lääkkeiden käytössä ovat edelleen verrattain suuria.

Tieteessä
Lääkkeiden käytön lisääntyminen näkyy ympäristössä

Lääkeainejäämiä esiintyy Suomessakin mitattavina pitoisuuksina sekä luonnonvesissä että puhdistamolietteessä.