Lehti 31: Ajan­kohtai­sta 31/1996 vsk 51 s. 3288

Työaikakiistassa torjuntavoitto Turussa

Lääkärit saavuttivat torjuntavoiton työaikakiistan ensimmäisessä erässä Turussa lokakuun puolivälissä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksessa 15.10.96 ollut esitys lääkärien siirtämisestä jaksotyöhön jouduttiin jättämään pöydälle lääkärien päättäväisen esiintymisen johdosta. Tarkoituksena oli siirtää lääkärit jaksotyöhön työnjohdollisena toimenpiteenä neuvottelematta siitä ammattikunnan edustajien kanssa.

Esitystä oli valmisteltu kaikessa hiljaisuudessa ja se tuli lääkärikunnan tietoon vasta muutama päivä ennen sairaanhoitopiirin hallituksen ko-kousta. Lääkärikunta reagoi siihen kuitenkin nopeasti ja jämäkästi. Anestesiologian klinikalla järjestettiin 14.10. kokous, jossa työnantajan esitys sai yksimielisen tuomion. Sairaanhoitopiirin johdon tietoon saatettiin, että jaksotyöhön siirtyminen heikentäisi oleellisesti lääkärien työolosuhteita, palkkaa ja potilasturvallisuutta sekä haittaisi erikoistumiskoulutusta. Anestesiologian klinikalla pidetty kokous kesti kaikkiaan neljä tuntia, joiden ajaksi sairaalan operatiivinen toiminta keskeytyi.

Luottamusmies Riku Aantaa ku-vailee tunnelmia Turussa: "TYKS:n lääkärit ovat tunnetusti viime vuosina olleet maamme kaltoimmin kohdeltuja: kaikki palkat aina haitarin alapäästä ja kolmen viikon jakso päivystyskorvauksia laskettaessa. Jos olisin pa-ranoiaan taipuvainen saattaisin jopa epäillä KT:n ehdottaneen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille, että se kokeilee TYKS:n lääkäreiden reaktioita jaksotyöesitykseen vähän niin kuin esimerkiksi kovemmille luille."

Jaksotyöhön siirtyminen olisi ollut mahdotonta jo senkin vuoksi, ettei ole olemassa sopimusta siihen liityvistä ilta-, yö-, lauantai- tai pyhätyön korvauksista. Jos sairaanhoitopiirin hallitus olisi päättänyt siirtää lääkärit jaksotyöhön, TYKS:ssa oltaisiin sopimuksettomassa tilassa työnantajapuolen yksipuolisella päätöksellä.

Kokoukseen osallistuneet lääkärit olivat huolissaan myös vuorotyön vaikutuksista potilasturvallisuuteen. Vastaanottoaikojen järjestäminen sa-malle lääkärille monimutkaistuisi huomattavasti. Hoidon taso ja apulaislääkärien koulutus kärsisivät konsultaatiomahdollisuuksien heiketessä, kun kouluttajat olisivat eri aikaan töissä kuin koulutettavat. Erikoistumiskoulutusta jouduttaisiin pidentämään vähintään 20-30 %:lla, jotta potilastapauksia tulisi koulutusaikana riittävästi.

Eniten suuttumusta lääkärien keskuudessa herätti vuorotyöhön liittyvä ansiotason lasku. Paljon päivystävillä anestesiologeilla vuosipalkan lasku voisi olla huikea, kun progressiivisen korvausjärjestelmän takia menetettäisiin arvokkaimmat tunnit. Turussa arvioitiin, että työmäärän vähetessä 20 % palkka saattaisi laskea jopa 40 %.

Työaikauudistus olisi kaatunut myös siihen, ettei siihen liittyviä henkilöstötarpeita ollut riittävästi selvitetty. Aantaa katsoo, että esimerkiksi anestesiologiassa ilta-, yö, lauantai- ja pyhävuorojen pyörittäminen suunnitelluilla henkilöresursseilla olisi ollut täysin mahdotonta.

Lue myös

Muut operatiiviset alat osoittivat selkeän tukensa anestesiologien ko-koukselle ja niiden oli tarkoituksena suunnittella omia toimenpiteitään seuraavina päivinä. Kun sairaanhoitopiirin hallitus kuitenkin jätti jaksotyöesityksensä pöydälle, lääkärit päättivät toistaiseksi pidättyä muista toimista antaakseen Lääkäriliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen neuvottelijoille työrauhan sopia työaikakiista valtakunnan tasolla. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen seuraava kokous on 28.10. ja lääkärit seuraavat valppaina paikallisen työnantajan suunnitelmia.

Marit Henriksson

Edellä ole uutinen on kirjoitettu Lääkäriliiton Internet-ilmoitustauluilla käydyn keskustelun pohjalta. Internetin välityksellä liiton toimisto ja lääkärit eri puolilla maata saattoivat reaaliajassa seurata asian käsittelyä Turussa ja antaa tukensa sikäläisille lääkäreille. Ilmoitustaululta kannattaa seurata, miten tilanne kehittyy piirin hallituksen seuraavan kokouksen 28.10. yhteydessä. Keskustelu löytyy osoitteesta: http://www.fimnet.fi (valitse: FiMnet jäsenille, Ilmoitustaulut, Edunvalvonta, Työaikalaki: lokakuu 1996)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030