1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Voiko kliininen ravintovalmiste jarruttaa muistisairauden etenemistä?
Tiede­pääkirjoitus 15/2021 vsk 76 s. 915

Voiko kliininen ravintovalmiste jarruttaa muistisairauden etenemistä?

Kuvituskuva 1

Hilkka Soininen

Muistisairaudet ja niistä yleisin Alzheimerin tauti ovat väestön vanhetessa iso haaste nyt ja tulevaisuudessa. Uusia lääkkeitä Alzheimerin taudin hoitoon on odoteltu jo parikymmentä vuotta. Ymmärrys taudin biologisesta taustasta ja genetiikasta on lisääntynyt. Beeta-amyloidi- ja tau-proteiinit ovat edelleen olleet lääkekehityksen kohteena, mutta huomio on kiinnittynyt myös inflammaatioon ja solukalvojen ja synapsien suojaamiseen. Erityisesti iäkkäillä potilailla Alzheimer-patologian ohella nähdään usein myös muuta aivopatologiaa, kuten vaskulaarisia muutoksia.

Sekä geenit että elintavat vaikuttavat Alzheimerin taudin syntyyn vuosikymmenien kuluessa. Oikea ja varhainen diagnoosi ja kokonaistilanteen, kuten muiden sairauksien, lääkitysten elintapojen ja riskitekijöiden kartoitus ovat lähtökohta hoidon suunnittelussa. Elintapatekijöistä ylipaino keski-iässä lisää riskiä sairastua iäkkäänä, sen sijaan laihtuminen on tavallista taudin ensioireiden ilmetessä ja taudin edetessä. Ravitsemus onkin saanut yhä enemmän huomiota sekä muistisairauksien ehkäisyssä että hoidossa. Yksittäisillä ravintoaineilla tehdyt hoitokokeet ovat olleet tehottomia (11 Cummings J, Passmore P, McGuinness B ym. Souvenaid in the management of mild cognitive impairment: an expert consensus opinion. Alzheimers Res Ther 2019;11:73.).

Ravitsemuksella on merkitystä Alzheimerin taudin ehkäisyssä ­ja hoidossa.

LipiDiDiet-tutkimus on osa laajaa eurooppalaista tutkimuskonsortiota, jossa on tutkittu ravinnon rasvahappojen vaikutusta aivoihin ja kognitioon ikääntyvillä ja muistisairauksissa. Satunnaistetun, kontrolloidun kaksoissokkotutkimuksen osallistujilla oli tutkimuksen alkaessa lieviä kognitiivisia ja muistin ongelmia ja ainakin yksi Alzheimerin taudin biomarkkerilöydös, mutta ei dementiaa. 311 osallistujaa satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen käytti päivittäin kliinistä ravintovalmistejuomaa ja toinen vertailuvalmistetta. Tutkimuksessa seurattiin ravintovalmisteen vaikutuksia muun muassa tiedonkäsittelyyn, muistiin, toimintakykyyn ja aivojen magneettikuvauslöydöksiin. Mukana oli 11 eurooppalaista keskusta.

Kahden vuoden seurannassa ensisijaisessa kognitiota mittaavassa vastemuuttujassa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Mutta toissijaisissa vastemuuttujissa todettiin merkittäviä eroja osoittaen, että varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon suunniteltu kliininen ravintovalmiste voi auttaa arjen toimintakyvyn säilymistä ja hidastaa tiettyjen aivoalueiden surkastumista. (22 Soininen H, Solomon A, Visser PJ ym. 24-month intervention with a specific multinutrient in people with prodromal Alzheimer’s disease (LipiDiDiet): a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet Neurol 2017;16:965–75.). Kolmen vuoden seurannassa myös ensisijaisessa vastemuuttujassa oli merkitsevä ero hoito- ja vertailuryhmän välillä.

Tulokset osoittivat, että ravintovalmisteen käyttö hidastaa toimintakyvyn, muistin ja kognition heikkenemistä sekä aivojen kokonaistilavuuden ja muistin kannalta tärkeän rakenteen, hippokampuksen, pienenemistä (33 Soininen H, Solomon A, Visser PJ ym. 36-month LipiDiDiet multinutrient clinical trial in prodromal Alzheimer’s disease. Alzheimer’s Dement 2021;17:29–40). Tutkimus osoitti, että mitä varhaisemmassa vaiheessa hoito aloitettiin ja mitä pitempään sitä jatkettiin, sitä parempi vaste saatiin.

Lue myös

Käytetty ravintovalmiste sisältää omega-3-rasvahappoja, uridiinimonofosfaattia, koliinia, C-, E-, B12- ja B6-vitamiineja, foolihappoa, fosfolipidejä ja seleeniä. Kliinisissä tutkimuksissa valmisteen on todettu olevan hyvin siedetty ja turvallinen. Eläintutkimuksissa tämän ravintoaineyhdistelmän on todettu suojaavan aivoja ja vähentävän Alzheimerin taudille ominaisia muutoksia. Positiivisia vaikutuksia muistiin ja aivojen toiminnallisiin yhteyksiin on havaittu myös lievän dementiavaiheen Alzheimer-potilailla (22 Soininen H, Solomon A, Visser PJ ym. 24-month intervention with a specific multinutrient in people with prodromal Alzheimer’s disease (LipiDiDiet): a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet Neurol 2017;16:965–75.).

Ravitsemuksella on merkitystä Alzheimerin taudin ehkäisyssä ja hoidossa. Iäkkäiden ihmisten ravintosuositusten mukainen tasapainoinen ravitsemus on lähtökohta. LipiDiDiet-tutkimus osoitti, että varhaisvaiheen taudissa kliininen ravintovalmiste voi jarruttaa oireiden ja aivomuutosten etenemistä ja suotuisa vaikutus ulottui kolmeen vuoteen.

Lisää tutkimuksia tarvitaan selvittämään, päästäänkö parempiin tuloksiin yhdistämällä kliinisen ravintovalmisteen käyttö monimuotoiseen riskitekijäinterventioon tai lääkehoitoon.

Kirjoittajat
Hilkka Soininen
emeritaprofessori
Itä-Suomen yliopisto
Sidonnaisuudet

Hilkka Soininen: Palkkio laitokselle LipiDiDiet-tutkimuksen kliinisen osion toteuttamisesta (EU, JPND, Nutricia). Konsultointipalkkiot (ACImmune, Merck, Novo Nordisk), Muistiliiton valtuuskunnan puheenjohtaja 2019–20.

Kirjallisuutta
1
Cummings J, Passmore P, McGuinness B ym. Souvenaid in the management of mild cognitive impairment: an expert consensus opinion. Alzheimers Res Ther 2019;11:73.
2
Soininen H, Solomon A, Visser PJ ym. 24-month intervention with a specific multinutrient in people with prodromal Alzheimer’s disease (LipiDiDiet): a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet Neurol 2017;16:965–75.
3
Soininen H, Solomon A, Visser PJ ym. 36-month LipiDiDiet multinutrient clinical trial in prodromal Alzheimer’s disease. Alzheimer’s Dement 2021;17:29–40

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.