4 osumaa

Lääkärien ja tiedotusvälineiden yhteistyö Myyrmannin pommiräjähdyksen jälkeen

Korkeatasoinen viestintä sekä lääkärien ja toimittajien hyvät suhteet vaikuttivat merkittävästi tiedotuksen sujumiseen niin koti- kuin ulkomaisille tiedotusvälineille Myyrmannin pommiräjähdyksen jälkeen. Tiedotusvälineillä on tarve saada nopeasti täsmällistä tietoa onnettomuuspaikalta ja lääkäreillä on hyvät mahdollisuudet edesauttaa tiedotusvälineiden toimintaedellytyksiä ääritilanteissa.

Jörgen Lundälv

Massmedier, kriskommunikation och skadeprevention - viktiga kunskapsfrågor för läkare inom hälso- och sjukvården

Autentiska bilder av pågående losstagningsarbete på en olycksplats innebär svåra kränkningar av offer och andra drabbade, närstående och vittnen. Läkare behöver mer kunskap om journalistiska arbetsmetoder i krissituationer. För journalister och fotografer behövs utbildning och medverkan i katastrofövningar. Offer och andra drabbade vid olyckor och katastrofer borde informeras om sina möjligheter att lämna klagomål på massmediernas bevakning och arbetsmetoder. En patient som upplevt en traumatisk händelse har dock en begränsad möjlighet att få sin sak prövad eftersom opinionsnämnden för massmedier inte behandlar klagomål som är äldre än tre månader.

Jörgen Lundälv

Läkarens sensitivitet högt värderad hos trafikskadade En retrospektiv studie av trafikskadades upplevelser av hälso- och sjukvård i Finland

Traumavården upplevs som välutvecklad av en majoritet av de tillfrågade trafikskadade som ingått i en nationell studie år 1996 av levnadsvillkor för trafikskadade i Finland. Hela 70 procent ansåg att de blivit positivt bemötta av läkare såväl under det akuta omhändertagandet efter olyckan som under rehabiliteringsprocessen. Studien visar att läkarens vilja att lyssna och sensitivitet i rehabiliteringsprocessen är något som värderats högt. Kvinnor som erfarit traumatiska olyckor är mer tillfredsställda med läkarkontakten än männen.

Jörgen Lundälv

Avoin artikkeli Alkuperäis­tutkimus 25/1999 Kommentteja
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030