992 osumaa

20.4.1992 Principerna för profylax av koronarsjukdom bör omprövas

Resultaten av en sen uppföljning av den så kallade direktörsstudien som utfördes i Finland på 70-talet har skapat ansenlig förvirring med hänsyn till principerna för hur kranskärlssjukdom kan förebyggas. Trots att kända riskfaktorer avsevärt kunde reduceras i behandlings-gruppen, var såväl den sammantagna mortaliteten som dödligheten i hjärtsjukdomar signifikant större än i kontrollgruppen.

Aarne Pasanen

1.5.1992 Läkarutbildningens intagningskvoter måste justeras

I början av 1980-talet diskuterades läkarutbildningens volym livligt. Prognosgrupp II lämnade sitt betänkande år 1983 och förutspådde då att vi år 1988 skulle ha en överproduktion av läkare. Trots att gruppens kalkyler ännu för några år sedan kritiserades kraftigt har det visat sig att prognoserna hållit med kuslig precision. Nu har vi fått ett klart läkaröverskott även om det skett tre år senare än vad prognosgruppen förutsåg.

Santero Kujala

10.5.1992 När är en läkare jävig?

Hälso- och sjukvården genomgår en strukturell förändringsprocess. Enheterna inom den offentliga vården uppträder allt mer som både säljare och köpare av tjänster. De nya försöksavtalen gör det t.o.m. möjligt för enheterna att köpa tjänster av sina egna anställda. Det har därför blivit allt mer angeläget att klarlägga spelreglerna, att reda ut vem som kan besluta om köp och när skötseln av en tjänst innebär jäv.

Markku Äärimaa

20.5.1992 Behandlingsriktlinjer vid koronarsjukdom 1992

I enlighet med riksplanerna för social-, hälso- och sjukvården har landets sjukvårdsdistrikt ålagts att utarbeta distriktsvisa behandlingsanvisningar vid koronarsjukdom. En arbetsgrupp tillsattes av Kardiologiska Föreningen i Finland för att utarbeta riktlinjer till stöd för sjukvårdsdistriktens regionala utbildningsprogram. Instruktionen är nu klar och redovisas i detta temanummer av Finlands Läkartidning.

Mikko Katila

Social trygghet för unga forskare

En framgångsrik forskarbana kräver inte bara begåvning utan också hårt arbete och målmedveten utbildning. Den tid då stora upptäckter gjordes genom att någon mediterade över varför ett äpple föll i huvudet på en annan tänkare i stället för att försvinna upp i skyn hör till vetenskapshistoriens gryning. Dagens forskare erövrar steg för steg litet nytt vetande. Då en forskare unnas lyckan att få göra en stor och avgörande upptäckt har den redan föregåtts av en lång räcka små observationer som kanske krävt livslånga och blott av ett fåtal kända insatser av många andra forskare.

Olli Simell Taito Pekkarinen

10.7.1992 Kommunala huvudavtalet förkastades

Sedan Kommunsektorns fackförbund KAT inom FFC för två år sedan sade upp det kommunala huvudavtalet har arbetsmarknadsparterna förhandlat om ett nytt huvudavtal. I slutet av maj förelades parterna ett av förhandlarna signerat förslag som skulle undertecknas i början av juni. Något avtal kom dock inte till stånd. AKAVA kunde för sin del ha godkänt avtalet endast om man hade fått garantier om att läkarna och den tekniska sektorn kunde träffa egna avtal. Sådana garantier gavs inte. Också KAT förkastade förslaget till nytt huvudavtal.

Markku Äärimaa

Ledare 19-20/1992 Kommentteja

10.8.1992 Statsandelssystemet ändras, hur påverkas patienterna?

Statsandelssystemet kommer att revideras avsevärt från och med början av 1993. Lagar och lagändringar relaterade till frågan godkändes av regeringen i juni. Från nästa års början kommer statsandelar för bland annat socialvården samt hälso- och sjukvården att kalkyleras fram och utbetalas direkt till primärkommunerna. Centralt för beloppens storlek är invånarantal och åldersstruktur. Bärkraftsklassificeringen kommer delvis att bibehållas.

Santero Kujala

Ledare 22-23/1992 Kommentteja
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030