992 osumaa

Läkarförbundets direktiv till läkare som har sakkunniguppdrag samt utfärdar utlåtanden

Läkarförbundets styrelse godkände vid sitt möte i mars direktiv riktade till läkare med uppdrag att verka som sakkunniga och att skriva utlåtanden. Skrivning av utlåtanden är viktig samhällsverksamhet där kontaktytor är bl.a. domstolar, myndigheter och inrättningar av olika slag. Initiativ gällande direktiv för skrivning av utlåtanden och sakkunniguppdrag har inkommit från såväl myndigheter som förbundsmedlemmar. Rättsskyddscentralen för hälsovården önskade för ett par år sedan att Läkarförbundet skulle uppmärksamma omdömen från läkare med uppdrag att skriva sakkunnigutlåtanden. Myndigheter som rekvirerar utlåtanden stöter på svårigheter när skillnader uppstår mellan olika skolor och framför allt har utlåtanden i flera fall fokuserat på en annan sakkunnigläkare snarare än på det ärende som utlåtandet i grund och botten gäller. Det har med andra ord hänt att sakkunskapen hos en läkarkollega har ifrågasatts. Även patienter som får ett utlåtande i negativ riktning tenderar att betvivla utlåtandegivarens sakkunskap. Även ett antal medlemmar i förbundet har tagit kontakt och klagat över att bristande kollegialitet kunnat utläsas i utlåtanden.

Markku Äärimaa

De konservativa partiernas regeringsprogram

Efter otvivelaktigt tuffa förhandlingar hittade de stora regeringspartierna en gemensam nämnare för sitt kommande samarbete. Regeringsprogrammet kan beskrivas med orden försiktigt, konservativt och genomförbart. Mycket har lämnats till senare avgöranden och arbetet i regeringen kan alltså anses grundat på förtroende. Ett av de stora partierna lämnade partiledningen helt utanför regeringen, vilket avviker från tidigare praxis. Om Paavo Lipponen dessutom avgår som ordförande år 2005 kan det hända att man inom regeringen får föra en hård ordförandekamp mitt under den bästa arbetsperioden. Det återstår att se vilka konsekvenserna blir av att många beslut senareläggs.

Heikki Pälve

Ledare 16-17/2003 Kommentteja

Prevention av fallskador bland äldre lönar sig

Antalet fall och konsekvenserna av fall bland äldre personer - frakturer, andra skador och även dödsfall - har i Finland ökat avsevärt under de senaste 30 åren. Om inga åtgärder vidtas i förebyggande syfte kommer fallen att öka även under kommande decennier allt eftersom antalet äldre blir fler och medelåldern fortsätter att stiga. Kraven på preventionsprogram ökar även av att skadornas åldersrelaterade förekomst, alltså den genomsnittliga skaderisken, har ökat - vilket klart härrör från att åldringar faller allt oftare samtidigt som fallskadorna har blivit allvarligare.

Pekka Kannus

Ledare 18-19/2003 Kommentteja

Laadukasta ja luotettavaa psykiatrista tietoa - miksi ja mistä?

Lääketieteellisen tiedon runsauden vuoksi käyttökelpoisten tietolähteiden valinta on vaikeaa (1). Tiedon tulvan toteaa pyrkiessään kartoittamaan eri lähteitä tiedon hakua varten: lehtiä, kirjoja, oppaita, sähköistä mediaa, tietopalveluja sekä jokaisen omaa tieto- ja kokemusvarastoa. Pysyäkseen ajan tasalla lääkärin tulisi lukea huomattavasti enemmän kuin hän todellisuudessa ennättää (2).

Arja Tuunainen

Ledare 18-19/2003 Kommentteja

Återgång och nya utblickar

Statsrådets strategi om tillgång till vård innebär i praktiken en allmän vårdgaranti från början av år 2005. I beslutet konstateras nämligen att om den utsatta tiden överskrids åläggs patientens hemkommun eller samkommun att rekvirera den vård som behövs från andra serviceproducenter. Serviceutbudet inom den privata sektorn kommer förmodligen att öka, och inte nödvändigtvis bara när det gäller lätta eller polikliniska åtgärder. På grund av förändringar i EU:s rättspraxis gällande hälsovårdstjänster kan internationella sjukhuskedjor motses, vilka i så fall marknadsför sina tjänster också i Finland. Den förändring som nu inletts kräver att den offentliga hälso- och sjukvården genom att aktivt och kontinuerligt utveckla sin verksamhet förbättrar sin service och underlättar tillgången till vård.

Mats Brommels, Kati Myllymäki

Förstklassig fortbildning kräver resurser

Frågan om kompetensutveckling för läkare har på sistone varit föremål för ivrig debatt och projektering. Utöver traditionell fortbildning har en mer omfattande yrkesrelaterad fortbildning för läkare även andra inslag än de som sammanhänger med kvalitetskontroll av arbetet. Finlands Läkarförbund, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim och Finska Läkaresällskapet grundade i februari 2002 Rådet för utvärdering av läkares kompetensutveckling. Utöver grundarna medverkar universitet och specialistläkarförbund, som under den första treårsperioden företräds av Åbo universitet, Kirurgföreningen i Finland, Psykiaterföreningen i Finland och Finsk förening för allmänmedicin. Utvärderingsrådets första uppgift har varit att formulera kvalitetsregler för god fortbildning. Dessa ligger till grund för utvärderingsrådets rekommendation gällande anordnande av fortbildning. Rekommendationen har godkänts av styrelserna för Läkarförbundet, Duodecim och Läkaresällskapet och publiceras i detta nummer av Läkartidningen. Utifrån rekommendationerna kommer man att utarbeta en mer detaljerad guide för dem som anordnar kompetenshöjande kurser och kvalitetskriterierna för god fortbildning inkluderas i Läkarnas utbildningskalender.

Hannu Halila, Juha Pekka Turunen

Vad avser svårbehandlad psykos?

Psykotisk sjukdom, som oftast förlöper med störningar i känslo-, vilje- och tankelivet, drabbar individen genom att de psykiska skyddsmekanismerna allvarligt sviktar och kräver alltid vård utan dröjsmål. Olika manifestationer av schizofren psykos är otvivelaktigt mest krävande och leder vid utdragna tillstånd inte sällan till nivåsänkning som engagerar högre hjärnfunktioner och till nedsatt arbetsförmåga.

Ranan Rimón, Jari Tiihonen, Maija-Liisa Lehtonen, Hannu Naukkarinen, Heikki Vartiainen, Helena Terävä

UCS ansvarar för vården

Många svårt sjuka patienter som första gången besöker universitetscentralsjukhuset ställer en fråga till doktorn: Är det du som hädanefter sköter min behandling? Frågan är inte lätt att hantera. En cancerspecialist i Åbo lär svara: ÅUCS. Men namnet på ett sjukhus och bilder av läkare på väggarna brukar inte tillfredsställa patienten. En sjuk människa söker en person som hon kan lita på och anförtro vården åt.

Päivi Hietanen

Läkarens värden och Läkarförbundets uppgifter

Läkaryrket har alltid baserats på ett beständigt, samfällt och internationellt accepterat värdesystem vilket uttrycks som läkaretik. Läkarförbundets värden har hittills emellertid inte formulerats officiellt och därför har man under ett par års tid inom Läkarförbundet arbetat för att definiera Läkarförbundets värdegrund. Behovet av detta arbete har under senare år framstått allt tydligare. Styrelsen tillsatte i september 2001 en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett underlag för förbundets värden och åligganden. En omfattande diskussion bland medlemmarna fördes om frågeställningen under vårvintern och utfallet beaktades under beredningsarbetet. Utskottet godkände vid sitt vårmöte 9.-10.5. läkarnas grundläggande värden, Läkarförbundets uppgifter och kännetecken för Läkarförbundets verksamhet. De presenteras i denna tidning.

Markku Äärimaa, Heikki Pälve

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030