Jäsen

Lääkäriliitto valmistelee eutanasiakantaansa

Valtuuskunta tekee päätöksen keväällä 2024 huolellisen suunnitelman pohjalta, kirjoittaa toiminnanjohtaja Janne Aaltonen.

Janne Aaltonen
Adobe/AOP

Eutanasia tai lääkäriavusteinen itsemurha on sallittu kymmenessä maassa. Ne ovat Hollanti, Belgia, Luxemburg, Sveitsi, Espanja, Portugali, Kanada, Kolumbia, Uruguay, ja Uusi-Seelanti.

Australiassa ja Yhdysvalloissa eutanasia on sallittu joissakin osavaltioissa.

Aihe puhututtaa monia maita, ja ainakin Ranskassa, Britanniassa ja Ruotsissa käydään sallimisesta keskustelua parhaillaan.

Jakaa mielipiteitä

Vuoden 2020 kyselytutkimus osoitti eutanasian laillistamista koskevien mielipiteiden Suomen lääkärikunnassa jakautuvan.

Työikäisistä lääkäreistä 48 prosenttia kannatti ja 47 prosenttia vastusti eutanasian laillistamista. Noin 5 prosenttia ei ottanut kantaa.

Myös lääkäriavusteinen itsemurha jakoi mielipiteitä. Noin 45 prosenttia oli sitä mieltä, että lääkärin tulee voida avustaa potilastaan itsemurhassa, kun taas 48 prosenttia suhtautui asiaan kriittisesti.

Pitkän aikavälin seuranta osoittaa asenteiden muuttuneen hieman sallivammiksi. Mielipiteet ovat aikaisempaa selkeämmin joko puolesta tai vastaan (1).

Mielipiteiden jakautuminen ei ole suomalainen ilmiö.

Vuonna 2021 Ruotsin lääkäriliiton tekemässä kyselyssä 41 prosenttia vastaajista kannatti kuolinavun (dödshjälp) laillistamista. 34 prosenttia vastusti ja 25 prosenttia ei osannut sanoa (2).

Kaksi muutakin havaintoa ovat Suomessa ja Ruotsissa samat: useampi on halukas sallimaan eutanasian kuin itse toteuttamaan sitä, ja mitä enemmän lääkärillä on kokemusta saattohoidosta, sitä kriittisemmin hän eutanasiaan suhtautuu. 

Suomen ja Ruotsin lääkäriliitot suhtautuvat eutanasiaan kriittisesti (3,4).

Myös Maailman lääkäriliitto (WMA) on vahvasti eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa vastaan (5). Kriittinen suhtautuminen perustuu elämän kunnioittamiseen. Oikeutta elämään pidetään perustavimpana ihmisoikeutena (6).

Koronapandemia osoitti, kuinka useimmat maat sovelsivat periaatetta käytännössä. Elämän suojelemiseksi oltiin valmiita rajoittamaan elinkeinonvapautta ja jopa liikkumista.

Juridiikkaa ja etiikkaa

Oikeudesta elää ei kuitenkaan välittömästi seuraa velvollisuutta elää.

Potilaslaki on Suomessa vuodesta 1992 antanut potilaalle oikeuden kieltäytyä hoidosta myös silloin, kun se johtaisi menehtymiseen (7). Itsemurhaa tai sen yrittämistä ei ole Suomessa kriminalisoitu.

Itsemurhassa avustamisen juridinen asema on epäselvempi, jos avustajana on lääkäri.

Suomessa itsemurhassa avustamista ei ole säädetty rangaistavaksi. Toisaalta lääkärillä on juridinen ja eettinen huolenpitovelvoite potilaista.

Suomessa ei ole oikeuskäytäntöä eikä näin ollen varmuutta siitä, mitä seuraamuksia lääkärille tulisi itsemurhassa avustamisesta. Tapauksia on ollut hyvin vähän, eikä lääkäreitä koskien Suomessa lainkaan.

Profession velvollisuus?

Ruotsissa lääkäri Staffan Bergström avusti vuonna 2020 ALS-potilaan kuolemaa antamalla hänelle kuolettavan lääkecocktailin (8). Käräjäoikeus tuomitsi hänet lääkeainerikkomuksesta sakkoihin. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnasta vastaava Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd otti Bergströmiltä pois lääkärinoikeudet.

Hallinto-oikeus totesi hiljattain, että päätös oli tehty asianmukaisesti (9).

Lue myös

Lääkärillä on velvollisuus auttaa potilasta ja lievittää hänen kärsimyksiään. Useimmissa maissa, joissa eutanasia on sallittu, siihen vaaditaan kärsimystä, joka ei asianmukaisella hoidolla lievity.

Sedaatiolla ja riittävällä kipulääkityksellä voidaan lievittää kipua ja tuskaa, mutta seurauksena voi olla alentunut tajunta, jota potilas ei halua tai koe elämisen arvoiseksi.

Voidaanko ajatella, että lääkäriprofessiolla olisi silloin velvollisuus edistää kuolemaa?

Tämä on ydinkysymys, sillä kuolema voidaan aikaansaada myös ilman lääkäriä ja lääkkeitä.

Päätöksentekoa valmistellaan

 Lääkäriliiton valtuuskunta käsitteli toukokuussa 2022 aloitteen pohjalta, tulisiko Lääkäriliiton kanta eutanasiaan muuttaa kielteisestä neutraaliksi.

Valtuuskunta päätti, että kantaa ei muuteta. Asia päätettiin käsitellä uudelleen kevätkokouksessa 2024 huolellisesti valmistellun suunnitelman pohjalta. Valmistelun elementit ilmenevät oheisesta taulukosta.

Tampereen yliopiston tutkijaryhmä toteuttaa tutkimuksen lääkärien eutanasiaa koskevista näkemyksistä ensi syksynä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin kesän jälkeen. Tutkijaryhmän on tarkoitus selvittää erikseen myös hoitohenkilökunnan suhtautumista.

Lääkäriliiton eettinen toimikunta on käsitellyt eutanasiaa käytännössä kaikissa kokouksissaan keväästä 2022 lähtien. Käsittelyä jatketaan, kunnes toimikunta päätyy tekemään esityksensä Lääkäriliiton hallitukselle.

Tutkimustulosten valmistuttua on tarkoitus käynnistää kollegakunnan laaja keskustelu.

Toteutustapaa ei ole vielä tarkemmin päätetty. Todennäköisimmin keskusteluun voi osallistua sekä paikan päällä että etäyhteydellä.

Kirjoittaja

Janne Aaltonen toiminnanjohtaja Lääkäriliitto


Faktat

Näin päätös etenee

1 Käsitteiden määrittely

2 Aiemman tiedon yhteen kokoaminen

3 Tutustumiset tilanteeseen eri maissa

4 Nykytilanteen juridinen kuvaus

5 Tampereen yliopiston koordinoima tutkimus

6 Yhteiskeskustelu terveydenhuollon ammattiryhmien eettisten toimielinten kesken

7 Artikkeli(t) + keskustelutilaisuudet lääkärien kesken

8 Ehdotuksen hahmottaminen ja muotoilu

9 Valtuuskunnan käsittely


Kirjallisuutta
1
3 https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/laakariliiton-kanta-hyva-saattohoito-tarkeinta-ei-eutanasialle/
2
4 https://slf.se/rad-och-stod/etik/lakarassisterat-sjalvmord/
3
5 https://www.wma.net/policies-post/declaration-on-euthanasia-and-physician-assisted-suicide/
4
6 https://ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet/kansalais-ja-poliittiset-oikeudet/oikeus-elamaan/
5
7 https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
6
8 https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/12/staffan-bergstrom-doms-efter-att-ha-hjalpt-als-sjuk-man-att-ta-sitt-liv/
7
9 https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/05/staffan-bergstrom-kommer-att-overklaga-beslut-om-legitimation/
8
Reetta P. Piili, Pekka Louhiala, Jukka Vänskä & Juho T. Lehto: Ambivalence toward euthanasia and physician-assisted suicide has decreased among physicians in Finland. BMC Medical Ethics, 2022. / https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00810-y
9
https://slf.se/nyheter/lakare-osakra-nar-det-galler-dodshjalp/
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030