Liitto toi­mii 5/1992 vsk 47 s. 436

Lääkärikartelli ry: Lääkäriryhmien uusi edunvalvontaelin

Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto ovat tehostaneet toimintaansa edunvalvonnassa perustamalla Lääkärikartellin. Periaatepäätös yhteistyön tiivistämisestä tehtiin jo syksyllä -90, mutta vuoden vaihteessa kartellista päätettiin tehdä rekisteröity yhdistys, jolloin se voi toimia virallisena osapuolena palkkaneuvotteluissa. Tavoitteena onkin, että lääkäriryhmät saisivat oman virkaehtosopimuksen, jonka sisällöstä kartelli voisi itsenäisesti sopia Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa.

Marit Henriksson

Syynä kartelliyhteistyöhön on toisaalta tarve kokonaistaa Akavan järjestökenttää, toisaalta lisätä lääkäriryhmien vaikutusmahdollisuuksia kunnallisessa sopimusjärjestelmässä. Lääkärikartelli muodostaa Akavan sisälle merkittävän yhteenliittymän, jota voidaan pitää riittävän laaja-alaisena saadakseen oman sopimusoikeuden.

Liitot säilyvät itsenäisinä

Akava koostuu kaikkiaan 33 jäsenliitoista, joista osa on niin pieniä, etteivät ne pysty itsenäisesti huolehtimaan edunvalvonnastaan vaan joutuvat turvautumaan keskusjärjestöjen apuun. Tästä syystä Akavan piirissä on ryhdytty tiivistämään yhteistyötä samalla alalla toimivien liittojen kesken, esimerkkinä opettajajärjestöjen muodostama OAJ ja valtion palveluksessa olevia edustavista järjestöistä koostuva VAKAVA. Kokonaistamisen tavoitteena on, että näin syntyvät yhteistyöelimet vastaisivat kyseisen alan edunvalvonnasta, jolloin Akavan keskustoimisto voisi täysipainoisesti paneutua keskusjärjestötehtäviin kuten tu-lo-, vero- ja muuhun yhteiskuntapolitiikkaan.

15 100-jäseninen Lääkäriliitto, 5 800-jäseninen Hammaslääkäriliitto ja 1 140-jäseninen Eläinlääkäriliitto ovat aina kuuluneet Akavan vahvoihin liittoihin ja ne ovat kyenneet hoitamaan itsenäisesti omien jäsentensä edunvalvonnan, mutta silti yhteistyön tiivistymisen uskotaan johtavan niiden painoarvon kasvuun niin Akavan sisällä kuin ulospäinkin. Liitot säilyttävät jatkossakin itsenäisyytensä. Kartelli on neuvottelu- ja sopimustoimintaa koordinoiva elin, muuhun liittojen toimintaan kuin edunvalvontaan sillä ei ole tarkoitus puuttua.

Yhteisesti on hyväksytty periaate, että jäsenliitot saavat asettaa omat sopimustavoitteensa ja samoin päättää itse neuvottelutuloksen hyväksymisestä. Jos esimerkiksi yksi liitto ei ratkaisua hyväksy, se voi aloittaa työtaistelun muiden kartellin jäsenten sitä estämättä. Näinollen kartelli ei rajoita esimerkiksi Lääkäriliiton mahdollisuuksia ajaa jäsentensä etuja.

Oma sopimus tavoitteena

Kartellin keskeinen tavoite on oman kunnallisen sopimuksen aikaansaaminen lääkäreille sekä hammas- ja eläinlääkäreille. Nykyinen kokonaisvaltainen neuvottelujärjestelmä, jossa keskusjärjestötasolla päätetään lähes koko kuntakentän kattavasta sopimuksesta, on tehnyt lääkärien kaltaisten ryhmien erityisongelmien käsittelyn hankalaksi. Lisäksi kunnallisella työnantajalla samoin kuin muilla palkansaajajärjestöillä on jatkuvasti ollut pyrkimyksenä hakea rahat matalapalkka- ym. ratkaisuihin suhteellisten hyvätuloisten ryhmien palkankorotusvarasta. Oma sopimus merkitsisi, että lääkärit saisivat oman palkkapotin, jonka jakoon muilla ryhmillä ei olisi asiaa.

Lääkäreiden oma sopimusoikeus on esillä neuvotteluissa, joita parhaillaan käydään uudesta kunnallisesta pääsopimuksesta. Kunnallisen alan neuvottelu- ja sopimusmenettelyä säätelevä pääsopimus sanottiin irti kaksi vuotta sitten, mutta neuvotteluissa ei ole vielä päästy uuteen, kaikkia osapuolia tyydyttävään malliin.

Kunnallinen työmarkkinalaitos on toistaiseksi suhtautunut varsin nihkeästi ehdotukseen sopimusjärjestelmän hajottamisesta siten, että esimerkiksi lääkäriryhmät saisivat oman sopimuksensa. Viime aikoina keskusteluissa on jopa esitetty paluuta vanhaan kokonaisvaltaiseen malliin. Lääkärikartelli on kuitenkin edellyttänyt, että Akava saa hyväksyä ainoastaan sellaisen pääsopimuksen, joka turvaa lääkäreille oman virkaehtosopimuksen. Uusi pääsopimus pyritään saamaan valmiiksi maaliskuun aikana.

Jotta Lääkärikartelli olisi oikeustoimikelpoinen elin, joka voi toimia neuvottelijana ja allekir-joittaa sopimuksia, päätettiin se rekisteröidä yhdistykseksi. Samalla sille määriteltiin säännöt sekä sovittiin sen hallituksen kokoonpanosta. Hallitus on kartellin keskeinen elin, joka asettaa yleiset sopimustavoitteet, seuraa neuvottelujen kulkua ja hyväksyy sopimukset.

Kartellin puheenjohtajana toimii Lääkäriliiton puheenjohtaja Markku Äärimaa ja varapuheenjohtajina Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja sekä eläinlääkäriliiton puheenjohtaja. Lisäksi Lääkäriliitolle kuuluu kolme kartellin muusta viidestä hallituspaikasta.

Toistaiseksi kartellin toiminta on keskittynyt erityisesti pääsopimusneuvottelujen seuraamiseen ja oman sopimusoikeuden valmisteluun. Lisäksi lääkäriryhmät ovat yhdistäneet voimansa pyrkiessään vaikuttamaan Akavan ratkaisuihin, kuten erilaisten toimielinten valintoihin. Jatkossa kartelli aikoo toimia edunvalvojana paitsi kunnallisella alalla myös valtion ja TOES-sektoreilla.

Kartellin on tarkoitus harjoittaa yhteistyötä myös muiden terveydenhuoltoalalla toimivien liittojen kanssa. Se voi mahdollisesti tulevaisuudessa ottaa jäsenikseen muita ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita terveydenhuoltoalalla toimivia henkilöitä edustavia yhdistyksiä, mikäli hallitus yksimielisesti niin päättää.

Lue myös

Lähiaikoina kartelliyhteistyötä lääkäriryhmien välillä aiotaan kehittää myös paikallistasolla. Käytännössä tämä merkitsee luottamusmiehinä toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien yhteistyön tiivistymistä. Tavoitteena on, että kaikissa kunnissa ja kuntainliitoissa olisi Lääkärikartellia edustava luottamusmies. Palkankorotusvarasta yhä suurempi osa jaetaan tulevaisuudessa kunta- ja työpaikkatason päätöksillä. Siksi lääkäriryhmien edunvalvonnan onnistuminen edellyttää paitsi omaa sopimusta myös kiinteää paikallistason yhteistyötä kartellin jäsenten kesken.

Lääkärikartelli ry

Puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Markku Äärimaa, Suomen Lääkäriliitto SLL

varapuheenjohtajat:

Toiminnanjohtaja Atilla Samaletdin, Suomen Hammaslääkäriliitto SHLL

Puheenjohtaja Seppo Soro, Suomen Eläinlääkäriliitto SEL

Muut hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja Kale Juva, SLL

Neuvottelupäällikkö Matti Koivistoinen, SLL

Apul.neuvottelupäällikkö Mikko Kangas, SLL (sihteeri)

Lakimies Ritva Ahti, SHLL

Toiminnanjohtaja Kalevi Juntunen, SEL

Hallituksen varajäsenet:

Varapuheenjohtaja Antti Hyvärinen, SLL

LL Björn Eklund, SLL

Apul.toiminnanjohtaja Santero Kujala, SLL

Järjestöpäällikkö Juha Kiehelä, SLL

Varatoiminnanjohtaja Matti Pöyry,

HLL

Hammaslääkäri Juha Valtakoski,

SHLL

Kaupungineläinlääkäri Maija Hatakka, ELL

Erikoistutkija Marjukka Anttila, EL

Lääkärikartellin jäsenjärjestöt

jäsen- kunnan

määrä palveluks.

Lääkäriliitto 15 100 9 100

Hammas-lääkäriliitto 5 800 2 300

Eläinlääkäri-liitto 1 140 450

Yhteensä 22 040 11 850

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030