Liitto toi­mii 10/1992 vsk 47 s. 975

Styrelsebeslut

Lars-Einar Floman

Vid Läkarförbundets styrelsesammanträde den 12 mars 1992 behandlades bl.a. följande ärenden:

- Beslöts att förbundet hem-ställer till WMA om att organisationen förnyar Lissabondeklarationen från år 1981 om patientens rättigheter. Förbundets etiska utskott har gjort upp ett förslag till en ny deklaration som beaktar grund-principerna i den kommande finländska lagen om patientens rättigheter. I förbundets förslag betonas bl.a. patientens rätt att få information och besluta om sin vård samt datasekretessfrågor.

- Styrelsen fastslog förbundets inställning till vissa förslag till etiska deklarationer som kommer att behadlas vid WMA:s följande generalförsamling. Förslagen gäller behandlingsfel, HIV-epidemin, bullerskydd och resurser för äldrevården. Frågan om förbundets in-ställning till s.k. surrogatmoder-skap bordlades dock efter diskussion.

- För kännedom antecknades att Kommunala arbetsmarknadsverkets fullmäktige sammanträder den 7 april för att ta ställning till förslagen till försöksavtal gällande sjukhusläkares ersättning för tilläggsarbete samt husläkarverksamheten med befolkningsansvar och att arbetsmarknadsverkets styrelse enhälligt förordar ett godkännande. Läkarförbundets styrelse har för sin del redan godkänt avtalen.

- Styrelsen beslöt att förbundet inte i år höjer arvodesrekommendationen för privatpraktiserande läkare. Rekommendationen rörande mottagningsarvoden för allmänläkare och specialister justerades senast den 1 maj i fjol.

- Styrelsen diskuterade förbundets utlåtanden om de betänkanden som avgetts av konkurrens- kommitten på läkemedels-området och av den arbetsgrupp som behandlat frågan om ett läkemedelsverk. Bägge organen har tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet. Förbundets ståndpunkter har beretts av en särskild uppföljningsgrupp på läkemedels-området som nu konstaterades ha slutfört sitt uppdrag.

- Styrelsen fastställde förbundets utlåtande beträffande de ändringar av lagarna om utövning av hälso- och sjukvårdsyrken som EG:s direktiv förutsätter.

Lue myös

- Styrelsen fastställde modell-stadgar för förbundets underavdelningar. Rätt att ansluta sig till en underavdelning har enligt modellstadgarna en specialist på vederbörande medicinska område samt läkare som antagits till specialistutbildning inom specialiteten eller som är verksamma inom den.

- Styrelsen godkände nya direktiv för utbetalning av mötsarvoden samt ekonomiska förhållningsregler för förbundets under-avdelningar, lokalavdelningar och intressebevakningsavdelningar. Dessom antogs en instruktion för förbundets permanenta organ.

- Styrelsen beslöt att för förbundets medlemmar lediganslå stipendierna för utvecklingssam-arbete och hälsoekonomi, sammanlagt 100 000 mark.

- Styrelsen beslöt understöda Medicinarförbundets internationella utskotts verksamhet inom Fimsic med 12 000 mark.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030