1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Hyvinvointi osaksi koulutusta
Liitto toi­mii 14/2018 vsk 73 s. 870

Hyvinvointi osaksi koulutusta

Opiskelijoiden hyvinvointi puhututti jo yhdeksättä kertaa järjestetyssä halloped-tapaamisessa.

Hyvinvointi  osaksi koulutusta Kuva 1 / 1

Lääkäriliiton tutkija Piitu Parmanne esitteli Lääkäriliiton tutkimustuloksia opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. Lähes 40 % vastaajista koki opiskelun melko tai erittäin raskaaksi. Huomattavaa oli myös, että naiset kokevat opiskelun keskimäärin raskaampana kuin miehet.

Muihin korkeakoulualoihin verrattuna lääketieteen opiskelijat voivat kuitenkin suhteellisen hyvin (Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016). Positiivista oli myös se, että opiskelujen kuormittavuudesta huolimatta suuri osa koki lääketieteellisen tiedekunnan olevan itselleen oikea paikka. Kuormitusta kokevat henkilöt osasivat myös hakea psyykkistä tukea.

Yleisesti ottaen korkeakouluopiskelijoita kuormittaa itsenäinen ote opiskelusta, uusi oppimisympäristö, työmäärä, arvosanat ja kilpailu. Lääketieteen opiskelijoita kuormittaa lisäksi sairauden ja kuoleman kohtaaminen, eettiset kysymykset sekä sairaalaympäristö. Liiton tutkimuksessa nousi esiin myös potilasvastuun aiheuttama stressi.

Opiskelijat toivovat palautetta ja joustavuutta

Lääkäriliiton tutkimuksessa opiskelijoilta kysyttiin keinoja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tärkeäksi tuntui nousevan matalan kynnyksen psykologinen tuki sekä vertaistuki. Myös mentorointia toivottiin.

Konkreettisina opiskeluun liittyvinä asioina nousivat esiin pakolliset opinnot ja niiden raskaiksi koetut korvauskäytännöt. Joustavuutta toivottiin ylipäätään, ja lukujärjestykset toivottiin saatavan hyvissä ajoin. Arvosanojen suhteen kannatusta sai siirtyminen hyväksytty/ hylätty jaotteluun. Kurssikoot koettiin myös liian suuriksi. Palautetta arvostetaan.

Emeritaprofessori Marjukka Mäkelä kertoi hyvinvoinnin tukirakenteiden vaihtelevan yliopistoittain.

– Hyvinvointia ei useinkaan ole integroitu koulutukseen, vaan se on siitä erillään, sanoi Mäkelä.

– Opiskelijatuki on hajanaista, siitä on vaikea saada yhteiskuvaa. Joissain tiedekunnissa mentorointi on pakollista, jossain sitä ei ole ollenkaan.

Lue myös

Mäkelä kertoi myös lääketieteellisen peruskoulutuksen arvioinnista, jossa tarkastellaan koko yliopistoyhteisön hyvinvointia valtakunnallisesti. Raportti julkaistaan 15.6., ja sen on tarkoituksena tarjota suosituksia ja toimia työkaluna uudistamiseen.

Mikä halloped?

Suomen Medisiinariliitto ja Lääkäriliitto järjestävät vuosittain yliopistohallinnon opiskelijaedustajien eli hallopedien tapaamisen. Tapahtuma kokoaa yhteen hallopedien lisäksi tiedekuntien opetuksesta vastaavaa henkilökuntaa keskustelemaan ajankohtaisista opetukseen liittyvistä aiheista. Tapaamisten tarkoituksena on edistää halloped-yhteistyötä, lääketieteellisen koulutuksen laatua ja opiskelijoiden hyvinvointia parantavaa toimintaa. Tavoitteena on myös lisätä tiedekuntien opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välistä vuoropuhelua sekä jakaa tietoa hyviksi havaituista käytännöistä tiedekuntien kesken.

Kirjoittajat
Pauliina Pohjala

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Maskeja suositellaan joukkoliikenteeseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa kasvomaskien käyttöä esimerkiksi joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikea välttää.

Ajassa
Kansallisten osaamiskeskittymien kehittämiselle viisi miljoonaa euroa

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa määrärahaa terveysalan kasvustrategialle.

Tieteessä
Aivot mukana säätelemässä insuliiniherkkyyttä

Aivojen kyky vastata insuliiniin voi heikentyä yhtä varhain kuin lihasten.

Ajassa
Koronavirustartunnoissa selvä kasvu

Tapausten määrä arvioidaan silti valtakunnallisesti melko pieneksi.

Ajassa
Tutkimusprofessori Timo Partoselle Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinto

Palkinnon perusteluissa korostetaan Partosen pitkää ja johdonmukaista työtä luotettavan mielenterveystiedon levittäjänä.

Ajassa
Sydäninfarktipotilaille hyötyä tavallista korkeammasta verenpaineesta

Sydäninfarktin aiheuttaman sydämenpysähdyksen jälkeen potilaille pitäisi ehkä tavoitella tavallista korkeampaa verenpainetta, osoittaa HUSissa tehty tutkimus.