Liitto toi­mii 24-32/2021 vsk 76 s. 1578 - 1580

Näin luet palkkalaskelmaa

Mitä asioita lääkärin palkkakuitista yleensä löytyy ja mitä kohtia laskelmasta kannattaa itse tarkistaa?

Anu Tilander Ja Laura Lindholm
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Palkanmaksun yhteydessä työnantajan on annettava työntekijälle laskelma, josta selviää palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Se voidaan antaa myös sähköisessä muodossa. Palkkalaskelmaa kutsutaan myös palkkatodistukseksi.

Palkkalaskelman sisällölle on standardi

Palkkalaskelmaan merkitään palkkalaskentaa koskevan standardin mukaan työntekijän nimen, ammatin ja syntymäajan sekä työnantajan nimen ja toimipisteen sijaintikunnan ohella seuraavat tiedot:

• maksettu ennakonpidätyksen alainen palkkakertymä edelliseltä kalenterivuodelta, kuluvalta kalenterivuodelta sekä viimeiseltä palkanmaksukaudelta

• palkanmaksukausi

• tiedot vuosilomaetuuksista (esim. lomaraha ja lomakorvaus)

• viimeisenä palkanmaksukautena toimitettu ennakonpidätys

• muut työntekijän bruttotulosta tehtävät vähennykset, kuten työntekijän eläkemaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu

• vuoro- ja kausityöstä maksetut lisät viimeiseltä palkanmaksukaudelta

• palvelussuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä.

Palkkalaskelma on vapaamuotoinen, joten se voi näyttää eri työnantajilla erilaiselta. Standardin noudattaminen on työnantajalle vapaaehtoista, mutta palkkalaskelmien sisältö on käytännössä vakiintunut standardin mukaiseksi.

Palkka koostuu monesta osasta

Kunnissa ja kuntayhtymissä, YTHS:llä, yliopistoissa, valtiolla, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ssä ja Sydänsairaala Oy:ssä työskentelevien lääkärien palkkauksen rakenne ja palkan vähimmäismäärä määräytyy virka- ja työehtosopimusten mukaan. Työsuhteessa yksityisellä sektorilla olevan lääkärin palkka puolestaan perustuu siihen, mitä työnantaja ja työntekijä ovat sopineet.

Esimerkiksi terveyskeskuksissa ja sairaaloissa lääkärin säännölliseltä työajalta maksettavan palkan keskeiset osat ovat tehtäväkohtainen palkka, työkokemuslisä, henkilökohtainen lisä ja terveyskeskuksissa lisäksi toimenpidepalkkiot. Näiden lisäksi voidaan maksaa myös muita palkanosia, kuten rekrytointilisää. Päivystystä tai esimerkiksi jononpurkua kliinisenä lisätyönä tekeville maksetaan omat korvauksensa.

Tehtäväkohtaisen palkan vähimmäismäärä on määritelty Lääkärisopimuksessa, jossa vähimmäismäärää kutsutaan peruspalkaksi. Maksettavat tehtäväkohtaiset palkat ovat kuitenkin lähes aina peruspalkkaa korkeammat.

Työkokemuslisän suuruus on 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun työkokemuslisään oikeuttavaa aikaa on kertynyt viisi vuotta ja 8 %, kun sitä on 10 vuotta.

Toimenpidepalkkiot maksetaan Lääkärisopimuksessa sovittujen toimenpideluetteloiden perusteella.

Lääkärisopimuksessa on määräaikaisesti sovittu myös laajennetusta toiminnasta maksettavasta korvauksesta. Laajennetun toiminnan korvaus on osa tehtäväkohtaista palkkaa.

YTHS:n lääkäreillä palkka puolestaan muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, joka sisältää kokemuslisän. Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää.

Lisätyöt ja päivystykset

Mahdolliset työaikalisät eritellään palkkalaskelmassa erikseen. Säännöllisen työajan ulkopuolella suoritettavasta päivystyksestä maksettavat korvaukset on määritelty Lääkärisopimuksessa.

Lääkäreillä on työpaikkapäivystystä tai vapaamuotoista päivystystä eli puhelinpäivystystä. Lisäksi on harvemmin käytettävä päivystysmuoto, poikkeava työpaikkapäivystys, jonka käyttö on hyvin rajattua. Joissakin työpaikoissa maksettavista korvauksista on sovittu paikallisesti.

Myös kliinisestä lisätyöstä maksettavista korvauksista on terveyskeskusten lääkärien osalta sovittu Lääkärisopimuksessa, mutta monissa paikoissa korvauksista on sovittu paikallisesti paremmin. Sairaalassa työskentelevien osalta em. korvaukset perustuvat puhtaasti paikallisiin sopimuksiin.

Myös ylityökorvauksista on sovittu Lääkärisopimuksessa.

Laajennetun toiminnan korvauksen lisäksi klo 18 jälkeen tehtävästä säännöllisestä työajasta maksetaan 15 % suuruinen iltatyökorvaus sekä korotetut toimenpidepalkkiot.

Jos olet tehnyt työtä säännöllisen työajan ulkopuolella, tarkista palkkalaskelmasta, että korvaukset on maksettu oikein. Paikallisista sopimuksista saat tietoa esimieheltäsi tai työpaikkasi luottamusmieheltä.

Palkkalaskelma korvaa vuosilomapalkkalaskelman

Palkkalaskelma korvaa yleensä myös vuosilomapalkkalaskelman.

Lomapalkan tai lomakorvauksen maksamisen yhteydessä työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle laskelman, josta näkyvät lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja määräytymisen perusteet. Jos nämä tiedot selviävät jo palkkalaskelmasta, erillisen vuosilomapalkkalaskelman antaminen ei ole tarpeen.

Myös sairausajan palkka selviää palkkalaskelmasta yleensä erikseen. Silloin laskelmassa näkyy miinuksena varsinaisen palkan vähennys ja plussana sairausajan palkka eli sama euromäärä.

Kunnissa kuukausipalkkaiselle työntekijälle osalta kuukautta maksettava palkka lasketaan siten, että lasketaan jokaista keskeytyksen ulkopuolista kalenteripäivää kohden niin mones osa kalenterikuukauden varsinaisesta palkasta kuin siinä kuukaudessa on kalenteripäiviä. Jos työntekijä olisi esimerkiksi palkattomalla vapaalla 28.6.–8.7., maksettaisiin kesäkuulta 27/30 ja heinäkuulta 23/31 työntekijän varsinaisesta palkasta.

Verot ja pakolliset maksut

Lääkärien työnantaja perii palkasta automaattisesti seuraavat verot ja maksut:

• verojen ennakonpidätys

• eläkemaksut

• työttömyysturvamaksu

• sairausvakuutuksen päivärahamaksu

Tarkista, että veroprosenttisi on palkkalaskelmassa sama kuin verokortissasi.

Palkkatulon verokortti uudistui vuoden 2019 alussa. Verokorteilla ei enää ole lainkaan palkkakausikohtaisia tulorajoja, vaan käytössä on ainoastaan vuosituloraja. Ennakonpidätys toimitetaan ennakonpidätysprosentin mukaan verokorttiin merkittyyn tulorajaan asti.

Tulorajan ylittävältä osalta ennakonpidätys toimitetaan lisäprosentin mukaan. Verokortin vuosituloraja vastaa 12,5 kuukauden palkkaa. Siihen sisältyy lomaraha, joka on arvioitu puolen kuukausipalkan suuruiseksi. Lisätietoa löytyy verottajan sivuilta: www.vero.fi.

Muut korvaukset, kuten kulu- ja matkakorvaukset ja päivärahat

Palkkalaskelmasta on hyvä tarkastaa myös, että matkustamiskustannukset ja päivärahat sekä muut mahdolliset korvaukset on maksettu oikein.

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien matkakustannusten korvauksista on sovittu Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa.

Muista tarkistaa jokainen palkkalaskelma

Palkkalaskelmasta työntekijä voi tarkistaa, että palkka on laskettu ja maksettu oikein.

On tärkeää tarkistaa palkkalaskelma joka kerta. Erityisen tarkkaan se kannattaa käydä läpi, jos kuukauteen sisältyy jotain erityistä, kuten vuosiloma, lomarahan maksaminen tai palkallinen poissaolo, kuten sairausloma tai palkallinen äitiys- tai isyysvapaa.

Myös palkkasaatavat vanhenevat, joten palkan oikeellisuus on syytä tarkistaa kuukausittain.

Jos huomaat, ettei palkkaasi ole maksettu oikein, ota yhteyttä palkanlaskentaan tai esimieheen. Ota yhteyttä myös silloin, jos palkkaa on maksettu liikaa. Työnantajalla on yleensä oikeus periä takaisin liikaa maksettu palkka, ja mitä suuremmaksi summa ehtii kertyä, sen ikävämpi tilanne on.

Jos asia ei korjaannu työnantajan kanssa keskustelemalla, voit olla yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen. Jos tämäkään ei auta, ole yhteydessä Lääkäriliittoon.

Vuosilomapalkka, lomaraha ja palkalliset poissaolot kuntasektorilla

Vuosiloman ajalta maksetaan varsinainen palkka.

Lue myös

Varsinainen palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta lisästä, työkokemuslisästä ja määrävuosilisästä, syrjäseutulisästä, rekrytointilisästä, luottamusmieskorvauksesta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta sekä laajennetun toiminnan korvauksesta.

Lääkäreillä vuosiloma-ajan palkkaa korotetaan kuitenkin prosenttiluvulla, joka saadaan laskemalla, kuinka monta prosenttia on edellisenä lomanmääräytymisvuonna säännölliseltä työajalta maksetut tämän sopimuksen mukaiset toimenpide- ja käyntipalkkiot sekä todistus- ja lausuntopalkkiot samalta ajalta maksetusta varsinaisesta palkasta. Myös lomakorvaus ja lomaraha lasketaan samalla tavoin.

Palvelussuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus lasketaan käyttäen sen lomanmääräytymisvuoden aikana maksettuja palkkioita ja varsinaista palkkaa, jona palvelussuhde päättyy. Eri palkanlaskentaohjelmissa tällä palkanosalla on eri nimiä, mutta on tärkeätä, että se maksetaan oikein.

Sopimuksen mukaan lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, mutta usein maksukuukaudesta on paikallisesti sovittu toisin.

Palkallisten poissaolojen kuten sairauslomien, palkallisen äitiys- ja isyysvapaan ja tilapäisen hoitovapaan ajalta maksettavaa varsinaista palkkaa korotetaan samalla tavoin kuin vuosiloman ajalta maksettavaa palkka.

Vuoden 2021 palkankorotukset

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä korotettiin 1.4.2021 1,0 prosentin yleiskorotuksella.

Lisäksi paikallisesti on neuvoteltu 1.4. tulleen keskitetyn erän ja paikallisen järjestelyerän (yhteensä 0,8 %) kohdentamisesta. Kun päätökset palkankorotusten kohdentamisesta on tehty, ne maksetaan takautuvasti 1.4. lukien.

YTHS:n lääkärien palkkoja on korotettu 1.4.2021 1,9 prosentin yleiskorotuksella.

Mehiläinen Länsi-Pohjan lääkärien tehtäväkohtaista palkkaa, henkilökohtaista lisää ja suoritekorvauksia on korotettu 1.5.2021 1,5 prosentin yleiskorotuksella. Lisäksi käytettävänä on 0,3 prosentin paikallinen järjestelyerä.

Sydänsairaalan lääkärien tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä korotettiin 1.4.2021 1,0 prosentin yleiskorotuksella. Lisäksi paikallisesti on neuvoteltu 1.4. tulleen keskitetyn erän ja paikallisen järjestelyerän (yhteensä 0,8 %) kohdentamisesta, kuten kuntapuolellakin.

Yliopistojen lääkärien palkkoihin tehtiin 1.6.2021 1,1 prosentin yleiskorotus.

Valtion lääkärien palkkoihin tehtiin 1.6.2021 0,97 prosentin (kuitenkin vähintään 20,37 euron) palkankorotus. Paikallisesti sovittavana virastoeränä on jaettu 1.5.2021 1 prosentin korotus.

Muista tarkistaa palkkalaskelmastasi, että yleiskorotukset on tehty oikean suuruisena!

Kirjoittajat

Anu Tilander Ja Laura Lindholm

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030