Lehti 19: Liitto toi­mii 19/2017 vsk 72 s. 1243

Yrityskauppojen vaikutus lääkärien sopimuksiin

Yksityissektorilla tapahtuvat yrityskaupat ovat herättäneet paljon kysymyksiä lääkärin asemasta. Ole tarkkana sopimusten kanssa, jos työnantaja tai sopimuskumppani vaihtuu.

Kati Lehtonen

Työsuhteisen henkilöstön siirtymisessä työnantajalta toiselle noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita.

Liikkeenluovutuksessa yrityksen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle työnantajalle siten, että luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että työntekijät siirtyvät liikkeen luovutuksen yhteydessä ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen.

Uusi työnantaja ei saa yksinomaan liikkeenluovutuksen perusteella yksipuolisesti muuttaa ehtoja eli esim. alentaa palkkaa. Työsuhteen ehtojen yksipuolinen muuttaminen on mahdollista ainoastaan irtisanomisperusteella (taloudellis-tuotannollinen peruste sekä asiallinen ja painava syy) ja noudattamalla irtisanomisaikaa. Jos irtisanomisen peruste on olemassa ja työntekijän tehtäviä muutetaan, on tällöin mahdollista myös, että palkkauksessa tapahtuu muutoksia.

Uusi työnantaja on velvollinen noudattamaan liikkeenluovuttajaa sitonutta työehtosopimusta työehtosopimuksen voimassaolokauden loppuun asti. Yksityisellä sektorilla lääkäreillä ei ole normaali- eikä yleissitovaa työehtosopimusta. Mikäli työsopimuksessa ei muuta sovita eikä ole viittausta TES:iin, niin silloin noudatetaan voimassaolevan lain säännöksiä.

Liikkeenluovutuksen yhteydessä voidaan tehdä myös työntekijöiden osalta ns. siirtosopimus. Työnantajien välinen siirtosopimus on kahden työnantajaosapuolen välinen oikeustoimi, jolla ei voi esimerkiksi sitovasti sopia työntekijöiden etujen heikennyksistä.

Jos lääkäri siis liikkeenluovutustilanteessa toimii työsuhteisena, hänen asemansa ei lähtökohtaisesti muutu, jollei ole irtisanomiseen oikeuttavaa perustetta. Kannattaa kuitenkin olla selvillä, mitä tapahtuu ja varmistaa esimerkiksi se, miten mahdollisesti jo pitkältä ajalta kertyneiden vuosilomien tai säästövapaiden osalta toimitaan.

Ammatinharjoittaja eri asemassa

Ammatinharjoittaja on yrittäjä, joka ei ole työsuhteessa, joten hänellä ei ole työlainsäädännön turvaa. Muutostilanteessa tämä merkitsee sitä, että itsenäisiin yrittäjiin ei suoraan sovelleta edellämainittuja liikkeenluovutuksen periaatteita.

Ammatinharjoittajan yksilöllinen vastaanottotoiminnan sopimus ja sen ehdot tulee käydä muutostilanteessa läpi. Tarkasteltavia asioita ovat esim. vuokraprosentin suuruus, irtisanomisaika, potilasrekisteri, ostopalvelusopimukset ja mahdolliset viranomaisilmoitukset.

Muutostilanteessa ammatinharjoittajalääkärin kannattaa selvittää, mitä muutokset merkitsevät ja lukea uusi tarjottava sopimus tarkkaan. Tämä on tärkeää myös silloin, jos vanhaa sopimusta "vain tarkistetaan". Koska suurimmilla asemilla vastaanottavia lääkäreitä on yleensä paljon, saatetaan sopimukset uudistaa sellaisenaan entisin ehdoin. Asemilla on kuitenkin eri potilasrekisterijärjestelmiä ja käytäntöjä, joten yleensä sopimukset on tarpeen käydä läpi.

Entä jos työskentelymalliin esitetään muutosta?

Muutostilanteessa saatetaan joskus esittää myös muutosta työskentelymalliin, esimerkiksi niin, että lääkäri siirtyisi työsuhteesta ammatinharjoittajaksi tai päinvastoin. Tällöin on erityisesti syytä olla valppaana ja selvittää, onko muutokselle juridiset perusteet ja mitä tällainen muutos merkitsee, koska työsuhteessa ja yrittäjyyssuhteessa toimiminen perustuvat eri lainsäädäntöön ja muutoksilla voi olla moninaisia seurauksia.

Lue myös

Tärkeää lääkärin kannalta on myös selvittää, mitä muutos aiempaan ansiotasoon merkitsee. Tätä tarkastelua varten liitolla on apuna sekä Palkkatohtori että Practicus-laskuri. Laskurit löytyvät liiton verkkosivuilta www.laakariliitto.fi.

Muutos ei aina merkitse tilanteen heikentymistä. Lääkäriasemat eivät toimi ilman lääkäreitä. Niinpä muutostilanne voi olla lääkärille myös mahdollisuus tarttua uuteen tilaisuuteen tai tarkastella nykyistä vallitsevaa työskentelymalliaan.

Liiton lakimies auttaa tarvittaessa

Jos muutostilanne aiheuttaa epävarmuutta tai uusi tai muutosehdotuksia sisältävä sopimus mietityttää, asioista kannattaa kysyä ja ottaa yhteyttä liiton lakimiehiin joko puhelimitse tai sähköpostilla: lakimiehet@laakariliitto.fi.

VT Kati Lehtonen on Suomen Lääkäriliiton lakimies.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030