Alkuperäis­tutkimus Suom Lääkäril 2023; 78 : e36142 www.laakarilehti.fi/e36142 (Julkaistu 24.8.2023)

Lapsen astmalääkehoidon toteutuminen riippuu perhetaustasta

Lähtökohdat Lasten sitoutuminen astmalääkitykseen on aiemman tutkimuksen perusteella heikkoa. Selvitimme, miten perheen ominaisuudet ennustavat astmalääkitykseen sitoutumista.

Menetelmät Tilastokeskuksen sekä Kelan rekistereistä poimittiin kaikki vuosina 1995–2017 astmalääkkeiden erityiskorvausoikeuden saaneet 1–13-vuotiaat lapset (n = 80 167). Sitoutumista mitattiin korvausoikeutta seuraavana kalenterivuonna hoitavien astmalääkkeiden ostokertoina (vähintään 3 ostokertaa/vuosi) ja hoitavien astmalääkeostojen osuutena kaikista ostetuista astmalääkeostoista (vähintään 50 % kaikista ostoista). Analyyseihin käytettiin Poisson-regressiota.

Tulokset Hoitoon sitoutuneita oli hoitavien lääkkeiden ostokertoina mitattuna 56 % ja hoitavien lääkkeiden osuutena mitattuna 92 % lapsista. Sitoutuneiden osuus kasvoi vuosina 1996–2018. Sitoutuminen oli heikointa vieraskielisissä perheissä ja matalasti koulutettujen vanhempien lapsilla.

Päätelmät Suomalaislasten sitoutuminen astmalääkitykseen on parantunut, mutta on yhä heikkoa. Hoito ei myöskään toteudu tasa-arvoisesti: matalasti koulutettujen ja vieraskielisten perheiden lasten hoitoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Nina JokirinneHeta MoustgaardElina HiltunenPekka Martikainen

Kansainvälisten katsaustutkimusten perusteella lasten sitoutuminen astmalääkehoitoon on heikkoa, ja määrätyistä lääkkeistä käytetään keskimäärin vain 30–70 % (1,2). Kansainvälisissä tutkimuksissa on lisäksi havaittu perhetaustan ennustavan lasten sitoutumista astmalääkehoitoon (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13). Sitoutuminen on heikkoa erityisesti etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla (3,4,5,6,7,8) sekä yhden vanhemman perheissä (3,6). Myös perheen matalan sosioekonomisen aseman on havaittu olevan yhteydessä lapsen heikompaan sitoutumiseen joissain (3,7,11,12,13), mutta ei kaikissa tutkimuksissa (3,7,13).

Ajankohtaista tutkimustietoa suomalaislasten astmalääkehoitoon sitoutumisesta ja siihen yhteydessä olevista perhetekijöistä on kuitenkin vähän. Vuonna 2006 astman arvioitiin olevan huonossa hoitotasapainossa jopa 20 prosentilla suomalaislapsista (14), ja vuonna 2002 suomalaisteineistä alle puolet raportoi sitoutuneensa astmalääkehoitoonsa (15).

Tilanne on saattanut kuitenkin kansallisten astma- ja allergiaohjelmien (16,17) seurauksena parantua. Esimerkiksi suomalaislasten sairaalahoito astman vuoksi on puolittunut vuosina 2005–2014 (18). Toisaalta keuhkojen tulehdustilaa vähentävien hoitavien astmalääkkeiden käyttö on pysynyt suomalaislapsilla vakaana vuosina 2006–2017, kun taas keuhkoputkia avaavien lääkkeiden käyttö on lisääntynyt (19).

Väestötason lääkekäyttötrendien perusteella on kuitenkin vaikea arvioida lääkehoitoon sitoutumista astmadiagnoosin saaneilla lapsilla, koska etenkin avaavilla lääkkeillä voi olla myös muita käyttöaiheita (20).

Tässä tutkimuksessa selvitetään astmadiagnoosin saaneiden suomalaislasten sitoutumista astmalääkitykseen ja sitä ennustavia perhetekijöitä.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksessa käytettiin Tilastokeskuksen rekistereihin perustuvaa kokonaisaineistoa Suomen väestöstä. Aineisto sisälsi pseudonymisoidut tiedot väestötietojärjestelmästä ja koulutusrekisteristä. Näihin on yhdistetty lisäksi Kelan rekisteritietoja lääkkeiden erityiskorvausoikeuksista ja lääkeostoista. 

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat lapset, jotka saivat ensimmäisen astmalääkkeen erityiskorvausoikeuden 1–13-vuotiaana vuosina 1995–2017 (n = 83 483). Jotta pystyimme tarkastelemaan lääkehoitoon yhteydessä olevia vanhempien ja perheen ominaisuuksia, rajattiin pois lapset, jotka eivät erityiskorvausoikeuden alkamisvuonna asuneet perheissä (n = 857), joilla ei ollut väestössä kahta biologista vanhempaa (n = 2 237), jotka eivät asuneet kummankaan biologisen vanhempansa kanssa (n = 30) tai joilla oli puuttuvia tietoja (n = 192). Rajausten jälkeen aineistoon jäi 80 167 lasta. Löyhempi rajaus lapsiin, joilla oli vähintään yksi biologinen vanhempi, ei muuttanut tuloksia.

Lapsen sitoutumista astmalääkehoitoon mitattiin erityiskorvausoikeutta seuranneen kalenterivuoden aikana ostettujen lääkkeiden ostokertojen ja tyypin perusteella (liitetaulukko 1). Lääkehoitoon sitoutumista mitattiin kahdella eri tavalla: 1) hoitavien astmalääkkeiden määränä ja 2) hoitavien lääkkeiden osuutena kaikista ostetuista astmalääkkeistä. Hoitavat lääkkeet ovat keskeisessä asemassa astman hoidossa. Astma ylläpitää keuhkoissa tulehdusta, jota hoitavat lääkkeet helpottavat. Lyhytvaikutteisia avaavia lääkkeitä käytetään yleensä oireiden nopeaan lieventämiseen (10,21).

Hoitavien lääkkeiden ostomääränä mitattu vuosittainen sitoutuminen lääkehoitoon perustui astmalääkeostojen kattamiin päiviin. Lapsella tuli olla kalenterivuoden aikana ainakin kolme lääkeostoa, ja ensimmäisen ja viimeisen lääkeoston välillä piti olla vähintään 180 päivää. Tämän katsottiin kattavan noin 75 % vuoden lääkemäärästä. Hoitavien lääkkeiden osuutena mitattu sitoutuminen lääkehoitoon katsottiin hyväksi, jos hoitavien lääkkeiden osuus kaikista astmalääkeostoista oli suurempi kuin 50 %. Molempia mittareita on käytetty aiemmissa lääkehoitoon sitoutumista tarkastelevissa tutkimuksissa (22,23).

Tutkimuksen selittävät tekijät valittiin aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella aineiston mahdollisuudet huomioiden. Kaikki selittävät tekijät, vanhempien terveysmittareita lukuun ottamatta, mitattiin lapsen ensimmäisen astmalääkkeiden erityiskorvausoikeuden alkamisvuoden lopussa.

Astman erityiskorvausoikeuden alkamisvuodet, 1995–2017, jaettiin viisivuotisjaksoihin. Viimeinen jakso oli vain kolme vuotta, 2015–2017. Lasten ikä (1–13 vuotta) erityiskorvausoikeuden alkamisvuoden lopussa jaettiin kolmevuotisikäluokkiin. Asuinkunnat luokiteltiin kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin. Lapsen äidinkieli luokiteltiin suomeen tai ruotsiin ja muuhun kieleen. 

Vanhempien koulutus jaettiin perusasteeseen, keskiasteeseen ja korkea-asteeseen korkeimmin koulutetun vanhemman koulutusasteen mukaan. Asuntokunnan tulot jaettiin kulutusyksiköillä siten, että perheen ensimmäinen aikuinen sai painon 1 ja muut yli 13-vuotiaat perheenjäsenet saivat painon 0,5. Alle 13-vuotiaat lapset saivat painon 0,3 (24). Tämän jälkeen tulot jaettiin tertiileihin. Perhemuoto luokiteltiin yhden tai kahden vanhemman perheisiin. 

Vanhempien astma (kyllä/ei) pääteltiin siitä, oliko vähintään toisella vanhemmista astmalääkkeiden erityiskorvausoikeus lapsen erityiskorvausoikeuden alkamisvuonna. Vanhemman mielenterveysoireilu (kyllä/ei) pääteltiin vastaavasti siitä, oliko vähintään toisella vanhemmista lapsen erityiskorvausoikeuden alkamisvuonna ainakin kaksi psyykenlääkeostoa: anatomis-terapeuttis-kemiallisen ATC-luokituksen koodit N05 (psykoosi- ja neuroosi-, ja unilääkkeet) ja N06 (masennuslääkkeet ja keskushermostoa stimuloivat lääkkeet), pois lukien dementialääkkeet N06D. 

Lapsen astmalääkehoitoon sitoutumista perhetekijöiden mukaan tarkasteltiin kuvailevassa osuudessa ristiintaulukoinnin sekä khiin neliö -testin avulla. Poisson-regressioanalyysissa yhteyksiä tarkasteltiin huomioiden selittäviä tekijöitä samanaikaisesti. Mallissa 1 ennustettiin hoitoon sitoutumista erikseen kullakin selittäjällä vakioiden lapsen sukupuoli, ikä ja astman erityiskorvausoikeuden alkamisvuosi. Malli 2 sisälsi kaikki selittävät muuttujat samanaikaisesti. Tulokset esitetään hoitoon sitoutumisen suhteellisena riskinä (Incidence Rate Ratio, IRR) vertailuryhmään verrattuna 95 prosentin luottamusväleineen (25,26,27). Analyyseissä käytettiin Stata 16.1 -ohjelmistoa. 

Tulokset

Lasten astmalääkehoitoon sitoutumisen yleisyys

Astmalääkehoitoon sitoutuneiden lasten osuus oli 56 %, kun sitoutumista mitattiin hoitavien lääkkeiden määränä (taulukko 1). Vastaava osuus oli 92 %, kun sitoutumista mitattiin hoitavien lääkkeiden osuutena. Sitoutuminen yleistyi tutkimusjaksolla 1996–2018. Se oli yleisempää pojilla kuin tytöillä ja yleisintä 4–6-vuotiailla. Asuinkunnan kaupunkimaisuuden mukaan lasten lääkehoitoon sitoutuminen vaihteli vain vähän.

Perhetekijöiden mukaiset erot olivat samansuuntaisia eri lääkehoitomittareilla, mutta suurempia hoitavien lääkkeiden määrällä kuin hoitavien lääkkeiden osuudella mitattuna. Hoitavien lääkkeiden määrällä mitattuna hoitoon sitoutuneiden osuus oli jopa 10 prosenttiyksikköä pienempi vieraskielisillä kuin äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuvilla lapsilla. Enintään perusasteen koulutuksen suorittaneiden vanhempien lapsilla hoitoon sitoutuneiden osuus oli yli 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin korkea-asteen koulutuksen saaneiden vanhempien lapsilla.

Perheen tulojen mukaiset erot lasten lääkehoitoon sitoutumisessa olivat kapeampia, mutta harvinaisinta hoitoon sitoutuminen oli alimman tuloluokan perheiden lapsilla. Hoitoon sitoutuminen oli hieman yleisempää kahden kuin yhden vanhemman perheissä. Astmaa sairastavien vanhempien lapsilla sitoutuminen oli vain vähän muita yleisempää. Psyykenlääkkeitä ostaneiden vanhempien lasten hoitoon sitoutuminen oli hieman harvinaisempaa.

Regressioanalyysi

Kun lapsen sukupuoli, ikä ja astmalääkityksen erityiskorvausoikeuden alkamisvuosi huomioitiin regressioanalyysissa (taulukot 2 ja 3, malli 1), perheen ominaisuuksista vain vanhempien matala koulutus oli molemmilla lääkemittareilla tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä lapsen heikkoon hoitoon sitoutumiseen. Tämä yhteys oli myös pitkälti riippumaton muista perhetekijöistä, jotka vakioitiin mallissa 2. Vieraskielisyys oli vahvasti yhteydessä lapsen heikompaan hoitoon sitoutumiseen hoitavien lääkkeiden määrällä, mutta ei hoitavien lääkkeiden osuudella, mitattuna. Yhteys oli riippumaton muista perhetekijöistä. Muiden perhetekijöiden yhteydet lasten astmalääkehoitoon sitoutumiseen olivat heikkoja (taulukot 2 ja 3).

Päätelmät

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että jaksolla 1996–2018 astman erityiskorvausoikeuden saaneilla suomalaislapsilla astmalääkehoitoon sitoutuneiden osuus oli hoitavien lääkkeiden määrällä mitattuna 56 %. Vain hieman yli puolelle astmaan sairastuneista lapsista siis ostettiin hoitavia astmalääkkeitä vähintään kolme kertaa vuoden aikana, eli ainakin yhdeksän kuukauden säännöllistä käyttöä vastaava määrä.

Havainto heikosta astmalääkehoitoon sitoutumisesta on yhdenmukainen aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa (1,2,14). Ostetut lääkkeet olivat kuitenkin hoitosuositusten mukaisesti useammin hoitavia kuin avaavia 92 %:lla lapsista.

Astman lääkehoitoon sitoutuminen parani vuosien 1996–2018 välillä. Tämä voi johtua kansallisista astma- ja allergiaohjelmista, joissa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi viestintään ja ohjaukseen (16,17). 

Erilaisista perheistä tulevien lasten erot astmalääkkeiden käytössä tulivat selkeimmin esille mitattaessa hoitoon sitoutumista hoitavien lääkkeiden määrällä. Erot olivat pienempiä, kun sitoutumista mitattiin hoitavien lääkkeiden osuudella. Hoitavien lääkkeiden ostomäärissä on siis perhetekijöiden mukaan selkeitä eroja, ja erityisesti vieraskielisissä ja matalan koulutuksen perheissä hoitavia lääkkeitä suositusten mukaan ostavien osuus on jopa 10 prosenttiyksikköä muita perheitä pienempi. Näin suurella erolla on todennäköisesti jo kliinistä merkitystä. Kuitenkin, kun lääkkeitä ostetaan, lähes kaikissa perheissä hoitavia ostetaan enemmän kuin avaavia lääkkeitä, ja erot perheiden välillä ovat pieniä. 

Lue myös

Tässä tutkimuksessa vieraskielisten lasten hoitoon sitoutumisen havaittiin olevan muita heikompaa. Myös aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu etnisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten muita heikompi astmalääkehoitoon sitoutuminen (4,5,6,12). On esitetty, että nämä erot johtuvat väestöryhmien välisistä sosioekonomista eroista (5). Tämän tutkimuksen tulokset eivät tue hypoteesia, sillä erot kieliryhmien välillä säilyivät, vaikka sosioekonomisia tekijöitä vakioitiin. Toisaalta etnisiin vähemmistöihin kuuluvat perheet eivät ehkä tunne terveydenhuollon toimintatapoja (5), ja heikko kielitaito voi vaikeuttaa hoito-ohjeiden ymmärtämistä (12).

Hoitoon sitoutuminen on suomalaislapsilla harvinaisempaa perusasteen koulutuksen saaneiden vanhempien perheissä ja pienituloisissa perheissä. Tuloryhmien väliset erot ovat kuitenkin pieniä. Perheen tulotason vähäistä merkitystä suomalaislasten lääkehoitoon sitoutumisessa saattaa selittää suomalainen reseptilääkkeiden erityiskorvausjärjestelmä, joka korvaa astmalääkkeiden kuluista 65 % (28).

Aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu vaihtelevia tuloksia perheen sosioekonomisen aseman merkityksestä lasten astmahoitoon sitoutumisessa. Pääsääntöisesti yhteyttä perheen matalan tulotason ja lapsen hoitoon sitoutumisen välillä ei havaittu tai yhteys oli heikko (3,7,11,12,13,29,30,31). Aiempien tulosten epäsystemaattisuus voi johtua monien tutkimusten pienestä otoskoosta ja vaihtelevista tutkimuskonteksteista.

Tämän tutkimuksen vahvuutena on koko Suomen väestön kattava rekisteriaineisto, jossa lasten tiedot voitiin yhdistää biologisten vanhempien terveys-, asuntokunta- ja asuinkuntatietoihin. Tiedot perheiden sosiodemografisista ominaisuuksista ja lasten lääkeostoista perustuivat kattaviin viranomaisrekistereihin, joten niissä ei ollut itseraportointiin liittyvää harhaa. Astmaa sairastavat lapset tunnistettiin erityiskorvausoikeuden alkamisesta, joten voitiin olla varmoja lasten astmadiagnooseista ja lääkehoidon tarpeesta. Lisäksi lääkehoitoon sitoutumista kartoitettiin kahdella usein käytetyllä mittarilla (22,23).

Ostotietojen perusteella ei kuitenkaan voi päätellä, kuinka paljon lääkkeitä lapselle on määrätty, eikä sitä, onko apteekista ostetut lääkkeet käytetty. Ostokertoihin perustuvista tiedoista ei myöskään käy ilmi ostettu annosmäärä. Suuria annosmääriä kerralla ostaneen perheen lapsi voi siis näyttäytyä aineistossa virheellisesti heikosti hoitoon sitoutuneena. Korkeatuloisilla perheillä sekä perheillä, joiden lapsilla on hoitokuluvakuutus, voi olla paremmat mahdollisuudet ostaa kerralla suuria annosmääriä, minkä vuoksi todelliset erot lasten astmalääkehoitoon sitoutumisessa voivat olla tässä havaittuja suurempia.

Tämän tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että suomalaislasten astmalääkehoito ei toteudu tasa-arvoisesti perhetaustasta riippumatta. Lapsen astmalääkkeiden käytön seurannassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota vieraskielisiin ja vähän koulutettujen perheiden lapsiin.

Kirjoittajien ilmoittama käsikirjoitukseen liittyvä rahoitus: Kela

Kirjoittajat

Nina Jokirinne VTM, projektisuunnittelija, väitöskirjatutkija Helsingin yliopisto, Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG) ja väestöntutkimuksen yksikkö

 

Heta Moustgaard dosentti, FT, VTM, yliopistotutkija Helsingin yliopisto, Helsingin humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti ja väestöntutkimuksen yksikkö

 

Elina Hiltunen VTM, väitöskirjatutkija Helsingin yliopisto, väestöntutkimuksen yksikkö  

Pekka Martikainen professori Helsingin yliopisto, väestöntutkimuksen yksikkö, The Max Planck Institute for Demographic Research ja Stockholm University, Department of Public Health Sciences


Sidonnaisuudet

Nina Jokirinne, Heta Moustgaard, Elina Hiltunen: Apuraha (Kela: tutkimushanke Lasten ja nuorten lääkekäyttö ja sitä ennustavat perhe- ja aluetekijät).

Pekka Martikainen: Ei sidonnaisuuksia.


Faktat

Tämä tiedettiin

• Suomalaislasten heikosta sitoutumisesta astman lääkehoitoon on viitteitä, mutta sitoutumisen yleisyyttä ja siihen yhteydessä olevia perhetekijöitä ei tunneta.

• Ulkomaisten tutkimusten perusteella lapsen sitoutuminen astmalääkitykseen on heikompaa yksinhuoltajaperheissä ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvissa perheissä, mutta tutkimustulokset sosioekonomisen aseman yhteydestä astmalääkitykseen sitoutumiseen ovat ristiriitaisia. 

Tutkimus opetti

• Suomalaislasten sitoutuminen astman lääkehoitoon on parantunut vuosien 1996–2018 välillä, mutta on edelleen heikkoa.

• Vain 56 %:lle astmaan sairastuneista suomalaislapsista ostettiin hoitavia astmalääkkeitä vähintään yhdeksän kuukauden säännöllistä käyttöä vastaavan määrän vuodessa. Yli 92 % lapsista käytti kuitenkin suositusten mukaisesti enemmän hoitavia kuin avaavia astmalääkkeitä. 

• Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vieraskielisten ja matalan koulutustason perheistä tulevien lasten astmalääkehoidon toteutumiseen ja seurantaan.


Kirjallisuutta
1
Klok T, Kaptein AA, Brand PLP. Non-adherence in children with asthma reviewed: The need for improvement of asthma care and medical education. Pediatr Allergy Immunol 2015;26:197–205.
2
Morton RW, Everard ML, Elphick HE. Adherence in childhood asthma: the elephant in the room. Arch Disease Child 2014;99:949–53.
3
Drotar D, Bonner MS. Influences on adherence to pediatric asthma treatment: a review of correlates and predictors. J Dev Behav Pediatr 2009;30:574–82.
4
Cantarero-Arévalo L, Perez Vicente R, Juarez SP, Merlo J. Ethnic differences in asthma treatment among Swedish adolescents: a multilevel analysis of individual heterogeneity. Scand J Public Health 2016;44:184–94.
5
Cantarero-Arévalo L, Holstein BE, Andersen A, Kaae S, Nørredam M, Hansen EH. Inequalities in asthma treatment among children by country of birth and ancestry: a nationwide study in Denmark. J Epidemiology Community Health 2013;67:912–7.
6
McQuaid EL, Everhart RS, Seifer R ym. Medication adherence among Latino and non-Latino white children with asthma. Pediatrics 2012;129:1404–10.
7
Gray WN, Netz M, McConville A, Fedele D, Wagoner ST, Schaefer MR. Medication adherence in pediatric asthma: a systematic review of the literature. Pediatr Pulmonol 2018;53:668–84.
8
De Keyser HH, Ramsey R, Federico MJ. They just don’t take their medicines: Reframing medication adherence in asthma from frustration to opportunity. Pediatr Pulmonol 2020;55:818–25.
9
Vähätalo I, Ilmarinen P, Tuomisto LE ym. 12-year adherence to inhaled corticosteroids in adult-onset asthma. ERJ Open Res 2020;6:00324–2019.
10
Mäkelä M, Malmberg P, Pelkonen A. Näin tutkin, hoidan ja seuraan lasten astmaa. Suom Lääkäril 2018;73:342–8. www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL62018-342.pdf
11
Cardet JC, Louisias M, King TS ym. Income is an independent risk factor for worse asthma outcomes. J Allergy Clin Immunol 2018;141:754–60.
12
Dahlén E, Komen J, Jonsson EW, Almqvist C, Kull I, Wettermark B. Eliminated patient fee and changes in dispensing patterns of asthma medication in children – An interrupted time series analysis. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2019;125:360–9.
13
Harvey MW, Slatcher RB, Husain SA, Imami L, Zilioli S. Socioeconomic status and medication adherence among youth with asthma: the mediating role of frequency of children’s daily routines. Psychol Health 2022;37:1–17.
14
Pelkonen A, Malmberg P, Remes S, Mäkelä M. Pienten lasten astma: diagnostiikan ja hoidon linjauksia. Suom Lääkäril 2006;61:3713–18.
15
Kyngäs HA. Compliance of adolescents with asthma. Nurs Health Sci 1999;1:195–202.
16
 Haahtela T, Pietinalho A, Tuomisto LE ym. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta – suuri muutos parempaan. Suom Lääkäril 2006;61:4369–78.
17
Haahtela T, Valovirta E, Saarinen K ym. The Finnish Allergy Program 2008–2018: Society-wide proactive program for change of management to mitigate allergy burden. J Allergy Clin Immunol 2021;148:319–26.
18
Kivistö JE, Protudjer JLP, Karjalainen J, Bergström A, Korppi M. Trends in paediatric asthma hospitalisations – differences between neighbouring countries. Thorax 2018;73:185–7.
19
Kivistö JE, Karjalainen J, Huhtala H, Protudjer JLP. The use of short-acting beta-2 adrenergic receptor agonists for asthma increased among Finnish and Swedish children from 2006 to 2017. Acta Paediatrica 2020;109:1620–6.
20
Denholm R, van der Werf ET, Hay AD. Use of antibiotics and asthma medication for acute lower respiratory tract infections in people with and without asthma: retrospective cohort study. Respir Res 2020;21:4.
21
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäreiden Allergologiayhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Astma. Käypä hoito -suositus 29.3.2022. www.kaypahoito.fi/hoi06030
22
Herttua K, Martikainen P, Batty GD, Kivimäki M. Poor adherence to statin and antihypertensive therapies as risk factors for fatal stroke. J Am Coll Cardiol 2016;67:1507–15.
23
Price D, Thomas M, Haughney J ym. Real-life comparison of beclometasone dipropionate as an extrafine- or larger-particle formulation for asthma. Respir Med 2013;107:987–1000.
24
OECD Income (IDD) and Wealth (WDD) Distribution Databases – OECD. www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
25
Hilbe JM. Modeling count data. Teoksessa: Lovric M, toim. International Encyclopedia of Statistical Science. Berlin, Heidelberg: Springer 2011:836–9.
26
Loomis D, Richardson DB, Elliott L. Poisson regression analysis of ungrouped data. Occup Environ Med (London, England) 2005;62:325–9.
27
Gelman A, Hill J, Vehtari A. Regression and other stories. Analytical methods for social research. Cambridge, UK: Cambridge University Press 2021:263–70.
28
Kela. 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet. www.kela.fi/laake203
29
Gong T, Lundholm C, Rejnö G, Mood C, Långström N, Almqvist C. Parental socioeconomic status, childhood asthma and medication use – a population-based study. PloS One 2014;9:106579.
30
Strömberg Celind F, Wennergren G, Vasileiadou S, Alm B, Åberg N, Goksör E. Higher parental education was associated with better asthma control. Acta Paediatr 2019;108:920–6.
31
Cope SF, Ungar WJ, Glazier RH. Socioeconomic factors and asthma control in children.Pediatr Pulmonol 2008;43:745–52.

English summary

Child’s adherence to asthma medication treatment depends on family characteristics

BackgroundBased on previous studies children’s asthma medication adherence is weak. We examined family characteristics linked to asthma medication adherence among Finnish children.

MethodsWe identified all 1–13-year-old children who received an entitlement for special reimbursement of asthma medication in 1995–2017 (n=80,167) from the registers of Statistics Finland and the Social Insurance Institution. We measured medication adherence in the calendar year following the first entitlement for special reimbursement by the number of purchases of asthma controller medications (min. 3/year) and by the share of controller medication purchases of all purchased asthma medication purchases (min. 50 %). We used Poisson-regression for the analysis.

Results56 % of the children were adherent when adherence was measured by the number of controller medication purchases and 92 % when measured by the share of controller medications. Adherence increased between 1996–2018. Adherence was weakest in families using other languages than Finnish or Swedish and in families with low parental education.

ConclusionsAsthma medication adherence has improved, but it is still weak. Social inequalities exist in the asthma treatment of Finnish children. Non-adherence, particularly among children with foreign-language backgrounds and low parental education should be addressed.

Nina Jokirinne, Heta Moustgaard, Elina Hiltunen, Pekka Martikainen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030