Lehti 15-16: Alkuperäis­tutkimus 15-16/2009 vsk 64 s. 1453 - 1457

Maidon peptideistä on hyötyä verenpaineen hallinnassa

Lähtökohdat

Tutkimuksen tarkoituksena oli meta-analyysiä käyttäen arvioida maidon kaseiinista pilkottuja tripeptidejä (Ile-Pro-Pro ja Val-Pro-Pro) sisältävien maitovalmisteiden verenpainetta alentavaa vaikutusta henkilöillä, joilla oli lievästi kohonnut verenpaine.

Menetelmät

Meta-analyysissä oli 5 suomalaista kliinistä kaksoissokkoutettua ja lumekontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 295 tutkimushenkilöä.

Tulokset

Meta-analyysi osoitti, että peptidejä sisältävää maitojuomaa käyttäneessä ryhmässä systolisen verenpaineen keskimääräinen lasku oli -4,0 mmHg (95 %:n LV -5,9 - -2,1; p < 0,001) suurempi kuin lumejuomaryhmässä ja diastolisen verenpaineen lasku -2,1 mmHg (95 %:n LV -3,4 - -0,8; p = 0,002) suurempi kuin lumejuomaryhmässä.

Päätelmät

Meta-analyysi osoittaa, että pitkäkestoisessa, useiden viikkojen käytössä maitovalmisteilla, jotka sisältävät Ile-Pro-Pro- ja Val-Pro-Pro-tripeptidejä, on verenpainetta alentavaa vaikutusta, ja verenpaineen laskua voidaan pitää kliinisesti merkittävänä ravitsemushoidon tuloksena.

Tiina JauhiainenHannu KautiainenHeikki Vapaatalo

Kohonneen verenpaineen ja sen komplikaatioiden ennaltaehkäisy, varhainen diagnosointi ja tehokas sekä lääkkeellinen että lääkkeetön hoito ovat tärkeässä asemassa sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyssä. Suomalaisten verenpainearvot ovat laskeneet merkittävästi viimeisten 30 vuoden aikana, mutta tuoreimpien tutkimusten mukaan edullinen kehitys on pysähtynyt, ja kohonnut verenpaine on edelleen merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. Finriski 2007 -tutkimuksessa 44 %:lla 25-74-vuotiaista naisista ja miehistä systolinen verenpaine oli >= 140 mmHg (1). Vuoden 2007 lopussa noin 500 000 henkilöllä oli Kansaneläkelaitoksen erityiskorvausoikeus kohonneen verenpaineen lääkehoitoon, ja tämän lisäksi noin 200 000 henkilöä käytti verenpainetta alentavia lääkkeitä peruskorvattuina. Näiden lisäksi on vielä paljon sellaisia, joiden kohonnutta verenpainetta ei ole diagnosoitu tai verenpainearvoja vasta seurataan. Hoidetuistakin tapauksista vain noin kolmannes on tavoitetasoissa (2).

Ravintotekijöillä on merkittävä vaikutus kohonneen verenpaineen ehkäisyssä ja hoidossa. Vähäinen natriumin ja riittävä kaliumin ja kalsiumin saanti auttavat alentamaan verenpainetta sekä ehkäisemään kohonneen verenpaineen syntyä. Lisäksi tutkimusnäyttö maidon peptidien ja verenpaineen välisistä yhteyksistä viittaa siihen, että peptideillä olisi verenpainetta alentavaa vaikutusta, joka saattaisi selittyä ainakin osaksi ang>=iotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE 1) -estovaikutuksen kautta (3).

Maidon peptideistä on tutkittu eniten kahden, kaseiinista fermentaatiossa (maidon hapatuksessa) syntyvän, tripeptidin isoleusiini-proliini-proliinin (Ile-Pro-Pro) ja valiini-proliini-proliinin (Val-Pro-Pro) verenpainevaikutuksia. Näiden tripeptidien verenpainetta alentavaa mekanismia on selvitetty useissa tutkimuksissa, ja tripeptidien on myös osoitettu imeytyvän osittain hajoamatta suun kautta annettuina (4,5).

Maitovalmisteen, joka sisältää Ile-Pro-Pro- ja Val-Pro-Pro-tripeptidejä ja maidon kalsiumia ja kaliumia, on osoitettu alentavan verenpainetta useissa kokeellisessa (6,7,8) ja viidessä kliinisessä kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa (9,10,11,12,13). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä meta-analyysi näiden viiden yksittäisen kliinisen tutkimuksen tuloksista.

Aineisto ja menetelmät

Edellä mainittuihin tutkimuksiin (9,10,11,12, 13) osallistui yhteensä 295 henkilöä, joiden verenpaine oli lievästi koholla (taulukko 1). Interventioajat vaihtelivat 8 viikosta 24 viikkoon. Kaikissa tutkimuksissa henkilöitä neuvottiin pitämään ruokailu- ja liikuntatottumukset samanlaisina koko tutkimuksen ajan, ja niitä seurattiin kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksissa käytettyjen tuotteiden koostumukset on esitetty taulukossa 1. Sepon ym. 2002 julkaisusta otettiin meta-analyysiin mukaan kaikki analyysitiedot lääkärin vastaanotolla tekemistä mittauksista (n = 17) (12). Sepon ym. 2003 julkaisusta ovat mukana kaikki analyysitiedot verenpaineen kotimittauksista (n = 36) (11). Tuomilehdon ym. 2004 tutkimuksesta mukana tässä meta-analyysissä ovat vain ristikkäistutkimusasetelman ensimmäisen tutkimusjakson arvot. Verenpaine oli mitattu tässä tutkimuksessa lääkärin tekemällä mittauksella (n = 59) (13). Jauhiaisen ym. 2005 julkaisusta otettiin meta-analyysiin mukaan kaikki analyysitiedot 24 tunnin vuorokausiverenpainemittauksesta (n = 94) (10). Jauhiaisen ym. 2007 tutkimus on osajulkaisu väitöskirjatyössä. Meta-analyysiin otettiin samat arvot kuin julkaisussa lääkärin tekemistä verenpainemittauksista (n = 89) (9). Nämä meta-analyysiin otetut kliiniset tutkimukset ovat toisistaan riippumattomia.

Tilastomenetelmät

Meta-analyysi suoritettiin käyttäen kiinteiden vaikutusten mallia. Vaikutuksen suuruutta arvioitiin laskemalla aktiivi- ja lumehoidolla olleiden potilaiden välinen painotettu muutoksen erotus (weighted mean difference, WMD) ja sen 95 %:n luottamusväli (LV).

Tulokset

Meta-analyysissä mukana olleissa tutkimuksissa systolinen verenpaine laski vaihdellen 2-10 mmHg ja diastolinen verenpaine vastaavasti 1-7 mmHg enemmän kuin lumeryhmässä. Hoitomyöntyvyys kaikissa tutkimuksissa oli hyvä, eikä tutkimuksissa havaittu haittavaikutuksia.

Meta-analyysi osoitti, että peptidejä sisältävän maitojuoman painotettu keskimääräinen ero (WMD) oli systolisessa verenpaineessa -4,0 mmHg (95 %:n LV -5,9 - -2,1; p < 0,001) verrat-tuna lumejuomaan ja diastolisessa veren-paineessa -2,1 mmHg (95 %:n LV -3,4 - -0,8; p = 0,002) (kuvio 1). Merkitsevää heterogeenisyyttä ei havaittu tutkimusten välillä. Vaikutuksen suuruus ei myöskään ollut selkeästi annoksesta riippuvainen.

Pohdinta

Meta-analyysi osoitti, että maitovalmisteilla, jotka sisältävät Ile-Pro-Pro- ja Val-Pro-Pro-tripeptidejä sekä maidon kalsiumia ja kaliumia, on verenpainetta alentavaa vaikutusta. Viiden kliinisen tutkimuksen meta-analyysissä saatu kokonaisvaikutus verenpaineeseen oli tilastollisesti merkitsevä, ja verenpaineen laskua voidaan pitää myös kliinisesti merkittävänä ravitsemushoidon tuloksena.

Lue myös

Verenpaineen mittausmenetelmistä 24 tunnin verenpaineen seurantaa pidetään kultaisena standardina. Vakioiduissa olosuhteissa tehdyt kotimittaukset ovat tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan yhtä luotettavia kuin vuorokausimittaukset (14). Vastaanotolla tehdyissä mittauksissa saadaan yleensä korkeimmat verenpainelukemat, ja vaihtelu on suurinta. Kolmessa tutkimuksessa verenpaine mitattiin vastaanotolla, yhdessä tutkimuksessa käytettiin kotimittauksia ja yhdessä tutkimuksessa tehtiin vuorokausiverenpaineen seuranta.

Kahden gramman natriumin (= 5 g suolaa, NaCl) vähentäminen ruokavaliosta alentaa systolista verenpainetta keskimäärin -5,2 mmHg ja diastolista verenpainetta -3,7 mmHg hypertensiivisillä henkilöillä. Normotensiivisillä henkilöillä vaikutus oli keskimäärin -1,3 mmHg systolisessa verenpaineessa ja -1,1 mmHg diastolisessa verenpaineessa (15). Noin -2 mmHg systolisen verenpaineen laskun on arvioitu vähentävän odotettua kokonaisriskiä sydäninfarktiin ja aivohalvaukseen noin 4 % (16). On mahdollista, että osa maitovalmisteiden verenpainetta alentavasta vaikutuksesta perustuu sen mineraalikoostumukseen, vaikka suurin osa verenpainevaikutuksesta todennäköisesti selittyykin maidon peptidien vaikutuksilla, joista eniten on tietoa ACE 1:n estosta. Birkettin ym. 1998 meta-analyysin perusteella 1-2 g/pv otettu kalsiumlisä alentaa systolista verenpainetta -1,4 mmHg ja diastolista verenpainetta -0,8 mmHg (17). Vastaavasti noin 3 g/pv kaliumia alentaa meta-analyysin mukaan systolista verenpainetta noin -3 mmHg ja diastolista verenpainetta noin -2 mmHg (18).

Tulokset osoittavat, että maitovalmisteet, jotka sisältävät Ile-Pro-Pro- ja Val-Pro-Pro-tripeptidejä sekä maidon kalsiumia ja kaliumia, alentavat verenpainetta ilman haittavaikutuksia ja soveltuvat siten hyvin osaksi kohonneen verenpaineen elämäntapahoitoa sekä tukemaan muita verenpaineen kannalta edullisia elämäntapoja. Näitä tripeptidejä sisältäviä maitovalmisteita on Suomessa myynnissä terveysvaikutteisina elintarvikkeina. n

Tästä asiasta tiedettiin

- Maitovalmisteiden käyttäjillä on osoitettu olevan matalammat verenpainetasot kuin henkilöillä, jotka eivät käytä säännöllisesti maitovalmisteita.

- Maitovalmisteilla, jotka sisältävät Ile-Pro-Pro- ja Val-Pro-Pro-tripeptidejä, on osoitettu verenpainetta alentavaa vaikutusta.

- Pienelläkin verenpaineen laskulla on väestötasolla merkitystä sydän- ja verisuonitautien riskin vähentämisessä.

Tämä tutkimus opetti

- Meta-analyysi vahvisti käsitystä, että maitovalmisteet, jotka sisältävät Ile-Pro-Pro- ja Val-Pro-Pro-tripeptidejä, alentavat verenpainetta.

- Havaittua verenpaineen laskua voidaan epidemiologisten tutkimusten valossa pitää kliinisesti merkittävänä ravitsemushoidon tuloksena.

- Maitovalmisteet, jotka sisältävät Ile-Pro-Pro- ja Val-Pro-Pro-tripeptidejä, soveltuvat osaksi tukemaan muita verenpaineen kannalta edullisia elämäntapoja.


Sidonnaisuudet
Kirjoittajilla ei ole ilmoitettuja sidonnaisuuksia.

Kirjallisuutta
1
Vartiainen E, Peltonen M, Laatikainen T ym. FINRISKI-tutkimus: Sekä miesten että naisten sydän- ja verisuonisairauksien kokonaisriski pieneni viime vuonna. Suom Lääkäril 2008;63:1375-81.
2
Varis R, Savola H, Vesalainen R, Kantola I. Verenpainetaudin hoitotasapaino ei ole Suomessa vieläkään hyvä. Suom Lääkäril 2008;63:3289-94.
3
López-Fandiño R, Otte J, van Camp J. Physiological, chemical and technological aspects of milk-protein-derived peptides with antihypertensive and ACE-inhibitory activity. Int Dairy J 2006;16:1277-93.
4
Foltz M, Meynen EE, Bianco V, van Platerink C, Koning TM, Kloek J. Angiotensin converting enzyme inhibitory peptides from a lactotripeptide-enriched milk beverage are absorbed intact into the circulation. J Nutr 2007;137:953-8.
5
Jauhiainen T, Wuolle K, Vapaatalo H ym. Oral absorption, tissue distribution and excretion of a radiolabelled analog of a milk derived antihypertensive peptide Ile-Pro-Pro in the rat. Int Dairy J 2007;17:1216-23.
6
Sipola M, Finckenberg P, Korpela R, Vapaatalo H, Nurminen M-L. Effect of long-term intake of milk products on blood pressure in hypertensive rats. J Dairy Res 2002;69:103-11.
7
Sipola M, Finckenberg P, Santisteban J, Korpela R, Vapaatalo H, Nurminen M-L. Long-term intake of milk peptides attenuates development of hypertension in spontaneously hypertensive rats. J Physiol Pharmacol 2001;52:745-54.
8
Jauhiainen T, Collin M, Narva M, Poussa T, Korpela R. Effect of long-term intake of milk peptides and minerals on blood pressure and arterial function in spontaneously hypertensive rats. Milk Sci Int 2005;60:358-62.
9
Jauhiainen T. Blood pressure lowering effects of Lactobacillus helveticus fermented milk containing bioactive peptides Ile-Pro-Pro and Val-Pro-Pro: mechanistic, kinetic and clinical studies. Väitöskirja. Institute of Biomedicine, Pharmacology. Helsinki: University of Helsinki 2007.
10
Jauhiainen T, Vapaatalo H, Poussa T, Kyrönpalo S, Rasmussen M, Korpela R. Lactobacillus helveticus fermented milk lowers blood pressure in hypertensive subjects in 24-h ambulatory blood pressure measurement. Am J Hypertens 2005;18:1600-5.
11
Seppo L, Jauhiainen T, Poussa T, Korpela R. A fermented milk high in bioactive peptides has a blood pressure lowering effect in hypertensive subjects. Am J Clin Nutr 2003;77:326-30.
12
Seppo L, Kerojoki O, Suomalainen T, Korpela R. The effect of a Lactobacillus helveticus LBK-16H fermented milk on hypertension - a pilot study on humans. Milk Sci Int 2002;57:124-7.
13
Tuomilehto J, Lindström J, Hyyrynen J ym. Effect of ingesting sour milk fermented by Lactobacillus helveticus bacteria on blood pressure in subjects with mild hypertension. J Human Hypertens 2004;18:795-802.
14
Niiranen T. Home blood pressure measurement - epidemiology and clinical application. Väitöskirja. Publications of the National Public Health Institute, KTL 2008.
15
Geleijnse JM, Kok FJ, Grobbee DE. Blood pressure response to changes in sodium and potassium intake: a metaregression analysis of randomised trials. J Hum Hypertens 2003;17:471-80.
16
Selmer RM, Kristiansen IS, Haglerod A, Graff-Iversen S, Larsen HK, Meyer HE ym. Cost and health consequences of reducing the population intake of salt. J Epidemiol Community Health 2000;54:697-702.
17
Birkett NJ. Comments on a meta analysis of the relation between dietary calcium intake and blood pressure. Am J Epidemiol 1998;148:223-8.
18
Whelton PK, He J, Cutler JA ym. Effects of oral potassium on blood pressure. Meta-analysis of randomized controlled clinical trials. JAMA 1997;277:1624-32.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030