Makulan degeneraatioon lääke

Yhdysvaltojen Lääke- ja elintarvikevirasto (FDA) on hyväksynyt verteporfiinin (Visudyne), joka on ensimmäinen makulan nesteiseen vanhuudenrappeumaan kehitetty lääke. Se annetaan laskimoon ja aktivoidaan silmään suunnatulla laservalolla siten, että elvyttävä vaikutus kohdistuu sairaaseen verisuonistoon. Hoito ei palauta jo vaurioituneen silmän näkökykyä, mutta hidastaa retinan vaurioitumista ja säilyttää siten näkökyvyn pitempään. Hyvä uutinen ikääntyvälle väestölle.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

ASA auttaa antikoagulanttina annoksesta riippumatta

Yhteensä 11 plasebokontrolloitua tutkimusta ja niiden noin 9 600 potilasta käsittävien aineistojen meta-analyysi osoitti, että ASA:n eri annoksilla (50-1 500 mg/vrk) saatiin TIA:n tai halvauksen sairastaneilla yhtäläinen edullinen uuden sairastumisen ehkäisevä hoitotulos. Tilastoanalyysit eivät osoittaneet mitään selvää annos-vaikutussuhdetta uuden halvauksen ehkäisyssä. Tulos tukee meilläkin omaksuttua ASA:n annostelua (50-300 mg/vrk) valtimotukosten estohoidossa.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lisää haittahavaintoja ja varoituksia yrttilääkkeistä

Eri puolilta maailmaa on kantautunut tietoja rohdoksien ja erityisesti kiinalaisten yrttilääkkeiden aiheuttamista vakavista haitoista, kuten munuaisvaurioista. Myös masennusoireisiin ilmeisen laajasti käytetty mäkikuisma on tuottanut ongelmia, koska sen on todettu aiheuttaneen interaktioita eräiden HIV-lääkkeiden sekä joidenkin yleisesti käytettyjen muiden reseptilääkkeiden kanssa. Lääkettä määrätessä on tärkeätä kysyä myös potilaan käyttämistä rohdoksista ja huomauttaa haitallisten yhteisvaikutuksien mahdollisuudesta. Rohdosten käytön yleistyessä lääkärin on syytä tuntea niiden yhteisvaikutukset tavanomaisimpien lääkehoitojen kanssa.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä, Timo Klaukka

Vastasyntyneiden HIV estettävissä

HIV siirtyy äidistä raskauden aikana vastasyntyneeseen ja vuosittain infektoituu tällä tavoin lähes 600 000 lasta. Valtaosa heistä syntyy Saharan eteläpuolisissa Afrikan maissa, joilla on niukasti voimavaroja terveydenhuoltoon. Nyt käytettävissä on kolme lyhytkestoista, tutkimuksin dokumentoitua ehkäisyhoitoa, joiden kustannuksetkin ovat kohtuulliset. Nk.Thai-versiossa annetaan äidille ja vastasyntyneelle tsidovudiinia, PETRA-versiossa tsidovudiiniin lisätään lamivudiini, ja uusimmassa versiossa HIVNET käytetään nevirapiinia yhtenä annoksena. Näitä äskettäin kehitettyjä hoitoja kutsutaan lääkkeellisiksi rokotteiksi HIV:a vastaan. Ongelmia tuottaa raskaana olevien saaminen Afrikassa hoitojen piiriin sekä imetys, mikä lisää tarttumisriskiä, mutta on välttämätön mm. puhtaan veden ja äidinmaitokorvikkeiden puuttuessa. Kun äiti ja isä usein kuolevat AIDS:iin, jää pelastunut lapsi orvoksi.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Nevirapiinista vakavia iho- ja maksahaittoja

Euroopan lääkevalmistekomitea (CPMP) on lisännyt HIV-lääke nevirapiinin (Viramune) käyttöön liittyviä varotoimia. Tietoon on tullut useita vakavia, joskus kuolemaankin johtaneita ihosivuvaikutuksia (mm. Stevens-Johnson-oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi) sekä hepatiitteja, joihin usein on liittynyt ennakoivasti tai samanaikaisesti yliherkkyysoireita, kuten kuumeilua, ihottumaa, nivel- ja lihaskipuja, eosinofiliaa, granulosytopeniaa ja munuaisen toimintahäiriöitä. Reaktiot ovat ilmenneet yleensä kahden ensimmäisen hoitokuukauden kuluessa. Lääkkeen annostelussa aikuisilla ei saa ylittää 200 mg:n kerta-annosta vuorokaudessa kahden ensimmäisen hoitoviikon aikana, maksafunktioita tulee seurata entistä tiheämmin ja iho- tai yliherkkyysoireiden ilmaantuessa hoito tulee keskeyttää.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Globaali etiikka ja lääketiede

Globaali etiikka pyrkii määrittelemään eri kulttuureja ja uskontoja yhdistäviä arvolähtökohtia. Sen tavoitteena on yhteisen moraalinormiston hahmottaminen maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi. Taloudellisen globalisaation eriarvoisuutta lisäävän vaikutuksen hillitsemiseksi tarvitaan lisää vastuukykyisyyttä ja kokonaisuuden huomioon ottavaa ajattelua. Kirjoituksessa pohditaan, mitä tämä merkitsisi bioetiikan ja lääkärin työn kannalta. Kirjoittaja on osallistunut globaali etiikka -prosessin kehittämiseen vuodesta 1992 lähtien yhteistyössä saksalaisen professori Hans Küngin kanssa.

Reijo E. Heinonen

Menestystä ja takaiskuja maailman lääkemarkkinoilla vuonna 1999

Omepratsoli, simvastatiini ja fluoksetiini ovat viime vuosina pitäneet myynnin arvon kärkitiloja lääkealalla, mutta muutkin statiinit ovat nyt saavuttamassa kärkeä. Maailman suurin lääkeyritys on pitkään ollut Merck & Co (MSD), mutta suurten yritysten fuusiot muuttanevat tilannetta. Läntisten teollisuusmaiden lääkemarkkinat olivat viime vuonna yrityksille tuottoisammat kuin vuonna 1998. Uusia lääkeaineita vedettiin myös vuonna 1999 pois markkinoilta, mutta onneksi suurilta ongelmilta vältyttiin.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä, Timo Klaukka

Masennuslääke-riippuvuus ja vieroitusoireet

Euroopan lääkevalmistekomitean (CPMP) lääketurvallisuustyöryhmä on julkaissut arvionsa lähinnä serotoniiniselektiivisiin masennuslääkkeisiin liittyvistä vieroitusoireista ja riippuvuusongelmista (ks. myös SLL 2000;55:984). Käytettävissä olleet tutkimukset ja lääkkeiden valmistajien toimittamat lisätiedot jäivät suppeiksi ja laadultaan vaihteleviksi. Koe-eläintutkimukset eivät selvitelleet adekvaatisti vieroitusoireiden tai riippuvuusoireiden ilmenemistä. Myös kliiniset tutkimukset olivat vajavaisia ja niitä tarvittaisiin lisää. Vaikka käytettävissä olevat tutkimukset eivät tällä hetkellä osoitakaan, että serotoniiniselektiiviset masennuslääkkeet synnyttäisivät riippuvuutta, tutkimuksellinen näyttö on vielä puutteellinen ja työryhmä kehottaa arvioimaan huolella tähän liittyvät kaikki uudet havainnot ja tutkimukset. Joka tapauksessa valmisteiden tuoteselosteissa on selvästi tuotava ilmi lääkityksen lopetukseen liittyvät vieroitusreaktiot. Arvioinnin kohteena olivat fluoksetiini, fluvoksamiini, klomipramiini, maprotiliini, nefatsodoni, paroksetiini, sitalopraami, sertraliini ja venlafaksiini.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Vastasyntyneiden HIV estettävissä

HIV siirtyy äidistä raskauden aikana vastasyntyneeseen. Vuosittain infektoituu maailmassa lähes 600 000 lasta, valtaosa Saharan eteläpuolisissa Afrikan maissa, joilla on niukat voimavarat terveydenhuoltoon. Nyt käytettävissä on kolme lyhytkestoista, tutkimuksin dokumentoitua ehkäisyhoitoa, joiden kustannuksetkin ovat kohtuulliset. Ns. Thai-versiossa annetaan äidille ja vastasyntyneelle tsidovudiinia, PETRA-versiossa tsidovudiiniin lisätään lamivudiini, ja uusimmassa versiossa HIVNET käytetään nevirapiinia yhtenä annoksena. Näitä äskettäin kehitettyjä hoitoja kutsutaan lääkkeellisiksi rokotteiksi HI-virusta vastaan. Ongelmia tuottaa raskaana olevien saaminen Afrikassa hoitojen piiriin sekä imetys, joka lisää tarttumisriskiä mutta on välttämätön mm. puhtaan veden ja äidinmaitokorvikkeiden puuttuessa. Kun äiti ja isä usein kuolevat AIDS:iin, jää pelastunut lapsi orvoksi.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Tuberkuloosilääkkeistä pulaa Englannissa

Tuberkuloositapaukset ovat lisääntyneet Englannissa 20 % kymmenessä vuodessa ja Lontoon seudulla jopa 80 %. Nyt on ilmennyt pulaa isoniatsidista, BCG-rokotteesta ja tuberkuliinitesteistä. Maan johtavat tuberkuloosiasiantuntijat ovat huolissaan siitä, että jopa 0,5 miljoonaa lasta ei saa ajoissa BCG rokotusta. Pulaa on myös tuberkuloosin hoitoon perehtyneistä hoitajista. Monilääkeresistentin tuberkuloositapauksen hoito on Englannissa kallista - arviolta jopa yli puoli miljoonaa markkaa. WHO:n tuoreen selvityksen mukaan hoitoresistentti tuberkuloosi on yleisin Latviassa, Intiassa, Virossa, Kiinassa ja Venäjällä. Tauti on siis Suomenkin porteilla ja selvä riski myös meille mm. kasvavan huumeongelman ja lisääntyvän matkailun vuoksi.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Munuaisvaurioita kiinalaisyrteistä Belgiassa

Belgian terveysministeriö on käynnistänyt kampanjan löytääkseen ihmiset, joilla kiinalaisen aristolakkiayrtin käyttöön voi liittyä hiipivä munuaisvaurio. Arviolta ainakin 10 000 belgialaista on saattanut käyttää yrttiä tietämättään osana laihdutusohjelmia. Tähän mennessä on todettu 110:lla munuaisten toiminnanvajaus, joista yli puolet on dialyysihoidossa tai ovat saaneet munuaisensiirron. Muutamilla potilailla on lisäksi havaittu virtsateiden karsinooma, yksi aristolakkiayrtin vakavista haittavaikutuksista. Belgian kampanjassa on otettu yhteys yleislääkäreihin, nefrologeihin ja sairaaloihin riskipotilaiden löytämiseksi. Vastaavia munuaisvaurioita on nyt todettu myös Ranskassa, Espanjassa, Britanniassa, Japanissa ja Taiwanilla.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Jakouurteen merkki löytyy näppärästi Pharmacan tiivistelmäosasta

Tabletin jakouurteen tunnus Pharmaca Fennican tiivistelmäosassa (osa I) on (J). Se on merkitty kyseisen keltasivuisen kirjan tuoteselosteisiin, jotka on esitetty aakkosjärjestyksessä alkupään ns. terapiaosan jälkeen. Esimerkiksi tiivistelmien sivulla 83 (numerointi alkaa uudelleen ykkösestä noin sivulta 260) olevasta Clotam-valmisteen tekstistä käy ilmi, että jakouurre on tableteissa ja depottableteissa, mutta ei kapseleissa eikä peräpuikoissa:

Timo Klaukka

Lääkeopetuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Ongelmalähtöisen lääkärikoulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoille valmius omaehtoiseen tiedon hankkimiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Samalla heille pyritään kehittämään kyky poimia oleelliset asiat vähemmän merkittävistä. Tampereella uskotaan, että tällä metodilla tulevat lääkärit oppivat tarkastelemaan lääkkeitä ja lääkehoitoa kriittisesti ja rationaalisesti.

Pauli Ylitalo, Heikki Saha

Uudet lääkkeet ongelma pediatriassa

Monikansallisen tutkimuksen mukaan lähes puolet (46 %) kaikista lääkemääräyksistä lapsille (lähes 2300 lääkemääräystä) kohdistuu tauteihin ja oireisiin, joita ei ole mainittu hyväksytyissä lääkevalmisteen tuoteselosteissa. Tutkimus tehtiin sairaaloissa Isossa Britanniassa, Italiassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Saksassa. Tekijät ovat perustaneet organisaation (The European Network for Drug Investigation in Children), jonka tarkoituksena on edistää lääketutkimuksia siten, että sopivat ja turvalliset lääkeannokset määritellään myös lapsille. Organisaatio on esittänyt tätä koskevan vetoomuksen tähän mennessä Euroopan yhteisölle, usean maan kansallisille terveysviranomaisille ja poliitikoille sekä Euroopan lääkearviointivirastolle.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Ensimmäinen pneumokokki- rokote lapsille

Yhdysvaltojen Lääke- ja elintarvikevirasto (FDA) on hyväksynyt käyttöön rokotteen Prevnar (American Home Product's), jonka tarkoituksena on estää invasiivisia pneumokokkisairauksia vastasyntyneillä ja parin vuoden ikäisillä lapsilla. Pneumokokki-infektiot tappavat vuosittain arviolta yli 1,2 miljoonaa lasta. Rokote on kallis (232 US dollaria, neljän rokotuksen sarja), mikä rajoittaa sen käyttöä teollisuusmaissa, mutta vielä enemmän kehitysmaissa. Olisi toivottavaa, että hinta saataisiin alas - muutoin tästäkin rokotteesta tulee houkutin, joka lisää kuilua kehittyneen ja kehittymässä olevan maailman välille.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Euroopan Neuvosto vaatii antibiootteja pois rehuista

Taistelu antibioottiresistenssiä vastaan kiihtyy. Nyt Euroopan Neuvosto (41 maan hallituksien yhteistyöelin) vaatii tällä perusteella koko Eurooppaa koskevaa kieltoa antibioottien käytölle eläinrehuissa. Euroopan parlamentti, ministerineuvosto ja lääkearvointivirasto ovat jo aikaisemmin esittäneet samansuuntaisen vaatimuksen. Pohjoismaat ovat jälleen olleet edelläkävijöitä: Tanska, Ruotsi ja Suomi ovat kieltäneet basitrasiinin, spiramysiinin, virginiamysiinin ja tylosiinifosfaatin käytön eläinrehuissa, mikä on vauhdittanut ratkaisevasti päätöksentekoa EU:n piirissä. Euroopan Neuvosto toteaa, että antibiootteja on käytetty eläinrehuissa holtittomasti vuosikymmeniä tulehdustautien ehkäisemiseksi ja eläinten kasvun edistämiseksi. Antibiooteilla on usein yritetty kompensoida eläinten huonoa hygieniaa ja hoitoa.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030