Työs­sä

 • Katsaus lihavuuden lääkehoidosta

  Lääketutkimusten meta-analyysien mukaan lumevaikutuksella korjattu painon lasku vuoden hoidon jälkeen oli fentermiini-topiramaattia käyttäneillä 8,8 kg, liraglutidia käyttäneillä (annos 3,0 mg/vrk) 5,3 kg, naltreksoni-bupropionilla 5,0 kg, lorkaseriinilla 3,2 kg ja orlistaatilla 2,6 kg. Näistä ainoastaan orlistaatti on tällä hetkellä käytössä Suomessa, sillä liraglutidi- ja naltreksoni-bupropionivalmisteita ei ole tuotu kauppaan, vaikka ne ovat saaneet myyntiluvan jo vuonna 2015. Intensiivisellä elämäntapaohjauksella on vuoden hoidon jälkeen 5 % painostaan onnistunut pudottamaan lähes 70 % potilaista, mikä on suurempi osuus kuin esimerkiksi liraglutidilla parhaimmillaan saavutettu 64 %. Katsauksessa korostetaan elämäntapojen merkitystä sekä painotetaan, että jos lääkehoidolla ei saavuteta 5 %:n painonpudotusta 12–16 viikossa, se on syytä lopettaa.

  Lääkeuutiset  ‐  10.2.2017  ‐  6/2017  ‐  Kommentteja   |  

 • Lääketeollisuuden kymmenien miljoonien dollarien maineenparannuskampanja

  Lääketeollisuutta kritisoidaan Yhdysvalloissa jatkuvasti lääkkeiden hintojen vuoksi. Presidentti Trump syytti vaalikampanjansa aikana lääkeyhtiöitä jopa murhaajiksi. Lääketeollisuus käyttää uudessa kampanjassaan kymmeniä miljoonia dollareita vuodessa kohentaakseen mainettaan. Ensimmäisessä televisiomainoksessa esiin nostetaan yksilöllistetty lääketiede, immunoterapia ja genomiikka. Kampanjan tavoitteena on siirtää yleisön huomio lääkkeiden hinnoista lääkekehityksen tärkeyteen ja uusien lääkkeiden hyötyihin.

  Lääkeuutiset  ‐  10.2.2017  ‐  6/2017  ‐  Kommentteja   |  

 • Oligonukleotideista uusia kolesterolilääkkeitä?

  Maksasoluista verenkiertoon erittyvän PCSK9-proteiinin sitoutuminen maksasolun pinnan LDL-reseptoriin ohjaa reseptorin maksasolun sisään tuhottavaksi. Inklisiraani on siRNA:n (small interfering RNA) vaikutukseen perustuva valmiste. Kyseinen siRNA kiinnittyy spesifisesti PCSK9:n lähetti-RNA:han ja pilkkoo sen, jolloin PCSK9:n tuotanto vähenee. Tämän seurauksena LDL-reseptorien tuhoutuminen hidastuu. Maksasolun sisään siRNA ohjataan siihen kiinnitetyn, spesifisesti maksasolun pintareseptoriin sitoutuvan rakenneosan avulla. Vaiheen 1 lumekontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin ihon alle annetun inklisiraanin turvallisuutta ja farmakodynamiikkaa eri annoksilla terveillä vapaaehtoisilla, joiden LDL-kolesteroli oli vähintään 2,6 mmol/l. Yksittäisiä lääkeannoksia sai 18 henkilöä ja toistuvia annoksia 33 henkilöä, joista 9 sai myös statiinia. Tavallisimmat haittavaikutukset olivat yskä, lihaskipu, nuha, päänsärky, selkäkipu ja ripuli. Vaikeita haittoja ei esiintynyt, eikä kenenkään hoitoa tarvinnut keskeyttää haitan vuoksi. Vähintään 300 mg:n yksittäinen inklisiraaniannos pienensi LDL-kolesterolitason jopa puoleen alkutilanteesta, ja vaikutus kesti ainakin 6 kuukautta. Jäämme odottamaan laajempien tutkimusten tuloksia.

  Lääkeuutiset  ‐  10.2.2017  ‐  6/2017  ‐  Kommentteja   |  

 • Psykoosilääkkeisiin liittyvän ummetuksen lääkehoito

  Psykoosilääkkeisiin liittyvä ummetus voi olla vaikea-asteista, ja sitä esiintyy jopa 60 %:lla klotsapiinin käyttäjistä. Psykoosilääkkeiden käyttäjillä tulisikin olla asianmukainen ummetuslääkehoito. Tuoreen Cochrane-katsauksen tekijöiden pettymykseksi aiheesta löytyi ainoastaan kaksi tutkimusta, jotka molemmat oli tehty Kiinassa yli 10 vuotta sitten. Tutkimukset olivat laadultaan niin heikkoja, ettei niiden perusteella voi tehdä päätelmiä vaikuttavasta ja turvallisesta ummetuksen hoidosta. Jatkotutkimuksille olisi siten tarvetta.

  Lääkeuutiset  ‐  10.2.2017  ‐  6/2017  ‐  Kommentteja   |  

 • Lisää uusia biosimilaareja

  Kaksi adalimumabin biosimilaaria (Amgevita ja Solymbic) esitettiin hyväksyttäviksi Euroopan lääkevalmistekomitean (CHMP) tammikuun kokouksessa. Valmisteiden käyttöaiheet ovat nivelreuma, juveniili idiopaattinen artriitti, aksiaalinen spondylartriitti, psoriaasiartriitti, psoriaasi, lasten läiskäpsoriaasi, suppuratiivinen hidradeniitti, Crohnin tauti (myös lasten), ulseratiivinen koliitti ja uveiitti. Biosimilaari on biologinen lääke, joka sisältää uuden version alkuperäislääkkeen aktiivisesta aineesta.

  Lääkeuutiset  ‐  10.2.2017  ‐  6/2017  ‐  Kommentteja   |  

 • C-hepatiittilääkkeiden maksahaitat

  Uudet virusspesifiset C-hepatiittilääkkeet eliminoivat viruksen suurimmalta osalta potilaista. Riippumaton Institute for Safe Medication Practices tarkasteli FDA:n haittavaikutustietokantaan vuoden aikana (kesäkuun 2016 loppuun mennessä) ilmoitettuja haittoja. Virusspesifisiin C-hepatiittilääkkeisiin liittyvästä maksan toiminnan pettämisestä oli 524 ilmoitusta ja muusta vaikeasta maksavauriosta 1 058 ilmoitusta. Lisäksi 761 ilmoituksessa kuvattiin tehon puute. Sekä FDA että EMA ovat hiljattain todenneet, että hepatiitti C -lääkkeiden käyttöön liittyy samanaikaisen hepatiitti B -infektion aktivoitumisen riski.

  Lääkeuutiset  ‐  10.2.2017  ‐  6/2017  ‐  Kommentteja   |  

 • Viiden päivän kuuri liian lyhyt pienimmille välikorvatulehduspotilaille

  Yhteensä 520 välikorvatulehdukseen sairastunutta, 6–23 kuukauden ikäistä lasta satunnaistettiin saamaan sokkoutetusti joko 10 tai 5 päivän kuuri amoksisilliini-klavulaanihappoa. Jälkimmäinen ryhmä sai lisäksi lumelääkettä 5 päivää. Lyhyemmän mikrobilääkekuurin saaneet paranivat epätodennäköisemmin (hoidon epäonnistuminen 34 % vs. 16 %; ero 17 prosenttiyksikköä, 95 %:n LV 9–25). Lyhyempään kuuriin ei liittynyt vähäisempää mikrobilääkeresistenssiä. Näin ollen 5 vuorokauden hoito vaikuttaa liian lyhyeltä alle 2-vuotiaille välikorvatulehduspotilaille.

  Lääkeuutiset  ‐  20.1.2017  ‐  3/2017  ‐  Kommentteja   |  

 • Biosimilaari rituksimabille ja muita uusia lääkkeitä

  Euroopan lääkevalmistekomitea (CHMP) esitti joulukuun kokouksessaan rituksimabin biosimilaarin (Truxima) hyväksymistä alkuperäislääkkeen (MabThera) käyttöaiheisiin (non-Hodgkin-lymfooma, krooninen lymfaattinen leukemia, nivelreuma sekä granulomatoottinen ja mikroskooppinen polyangiitti). Biosimilaari on biologinen lääke, joka sisältää uuden version alkuperäislääkkeen aktiivisesta aineesta. Hyväksyttäväksi esitettiin myös januskinaasien (JAK1 ja JAK2) estäjä barisitinibi (Olumiant) nivelreumaan ja ALK:n estäjä alektinibi (Alecensa) ei-pienisoluiseen keuhkosyöpään.

  Lääkeuutiset  ‐  20.1.2017  ‐  3/2017  ‐  Kommentteja   |  

 • Tutkimuksen ja tuotekehityksen tuotto pienenee

  Deloitten analyysin mukaan 12 suurimman lääkeyrityksen tutkimukseen ja tuotekehitykseen sijoitetun pääoman tuotto pieneni 3,7 %:iin vuonna 2016. Tämä on pienin tuotto siitä lähtien, kun asiaa ruvettiin seuraamaan vuonna 2010 (tuolloin 10,1 %). Uuden lääkkeen kehittäminen kestää arviolta 14 vuotta ja maksaa noin 1,54 miljardia dollaria. Suurin syy tuoton pienenemiseen on se, että lääkkeiden hinnoittelu on lääkeyritykselle entistä suurempi haaste.

  Lääkeuutiset  ‐  20.1.2017  ‐  3/2017  ‐  Kommentteja   |  

 • Lisää tietoa selekoksibin kardiovaskulaarihaitoista

  Selektiivisen syklo-oksigenaasi 2:n (COX 2:n) estäjän selekoksibin kardiovaskulaariturvallisuutta selvitettiin osteoartriittia (90 % potilaista) tai nivelreumaa sairastavilla potilailla, joilla oli suurentunut kardiovaskulaaritapahtuman riski. Yhteensä 24 081 keskimäärin 63-vuotiasta potilasta satunnaistettiin saamaan (keskimääräinen vuorokausiannos ± SD) joko selekoksibia (209 ± 37 mg), naprokseenia (852 ± 103 mg) tai ibuprofeenia (2 045 ± 246 mg). Kaikki saivat myös esomepratsolia. Tutkimuksen keskimääräinen kesto oli 20,3 (± 16,0) kuukautta ja seurannan 34,1 (± 13,4) kuukautta. Päävastemuuttujana oli yhdistelmämuuttuja, johon sisältyivät kardiovaskulaarikuolemat, sydäninfarkti ja aivohalvaus. Sen kohtasi kussakin ryhmässä 2–3 % potilaista, eikä selekoksibiryhmä selvinnyt parittaisissa vertailuissa naprokseenia tai ibuprofeenia saaneita huonommin. Selekoksibia saaneilla oli vähemmän maha-suolikanavan verenvuotoja kuin muissa ryhmissä. Tutkimuksen potilaista noin 40 % oli keskeyttänyt hoidon vuoden kuluttua ja puolet kahden vuoden kuluttua satunnaistamisesta, joten pitkäaikaisen hoidon haittoja ei voitu vertailla. Selekoksibin suositeltu maksimiannos vuorokaudessa on 400 mg. Tutkimuksen keskimäärin puolta pienemmällä annoksella sen teho oli hieman vaatimattomampi kuin naprokseenin.

  Lääkeuutiset  ‐  20.1.2017  ‐  3/2017  ‐  Kommentteja   |  

 • Loperamidin väärinkäyttöön voi liittyä vakavia sydänhaittoja

  Loperamidi on ripulin hoitoon tarkoitettu perifeerinen µ-opioidireseptoriagonisti, jota voi ostaa apteekista itsehoitolääkkeenä Suomessakin. Lääkkeen viihdekäyttöä on kuvattu verkkofoorumeilla vuodesta 2008 lähtien. Kalifornian alueen myrkytystietokeskuksen kattamalla alueella asuu 39 miljoonaa ihmistä ja puheluja tulee vuosittain 300 000. Sinne ilmoitettiin vuosina 2002–2013 yhteensä 224 potilaasta, jotka olivat joutuneet hoidettavaksi loperamidin väärinkäytön vuoksi. Kolme potilaista kuoli ja yhdeksällä esiintyi kardiotoksisuutta. Jälkimmäisillä loperamidiannos (sikäli kun se tiedettiin) oli ollut 200–400 mg vuorokaudessa.

  Lääkeuutiset  ‐  20.1.2017  ‐  3/2017  ‐  Kommentteja   |  

 • Kotilääkityksessä sattuu paljon virheitä

  Vaikka valtaosa lääkehoidoista toteutetaan kotioloissa, lääkitysturvallisuustutkimus on keskittynyt lääkehoitoon sairaaloissa. Järjestelmälliseen kirjallisuushakuun perustuvassa katsauksessa tunnistettiin 36 tutkimusta, joiden perusteella selvitettiin virheitä ja niiden ehkäisemistä lääkkeiden annossa kotioloissa. Tutkimuksista 33 tarkasteli vanhempien lapsilleen antamia lääkkeitä, kaksi omaishoitajien antamia lääkkeitä ja yksi hoitajan antamia lääkkeitä. Lääkkeiden antovirheet olivat niin yleisiä, että ne muodostavat vakavan uhan potilasturvallisuudelle. Omaishoitajien virheet olivat samanlaisia kuin ammattilaisten muissa hoitoympäristöissä tekemät, ja ne liittyivät väärään annokseen, lääkkeen antamatta jättämiseen, väärän lääkkeen antamiseen, väärään antoaikaan tai väärään antoreittiin. Virheiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä oli tunnistettu runsaasti, mutta antovirheitä ehkäiseviä toimenpiteitä (kuten omaishoitajien kouluttamista) selvittäviä tutkimuksia oli vähän. Katsauksen laatijat suosittelevat priorisoimaan potilasturvallisuustyössä lääkkeiden antoa kotona.

  Lääkeuutiset  ‐  20.1.2017  ‐  3/2017  ‐  Kommentteja   |  

 • Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistarpeiden arviointi jatkuu

  Lääkekorvausjärjestelmän arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa hahmotetaan järjestelmän nykytilaa ja kehittämistarpeita, kuten sairauksien ja lääkkeiden korvausluokittelua. Toisessa vaiheessa otetaan huomioon sote-uudistuksen rakenteet, rationaalisen lääkehoidon tavoitteet sekä uudet kalliit lääkkeet. Selvityshenkilönä on professori Heikki Ruskoaho. Valmista pitäisi olla kesäkuussa 2018.

  Lääkeuutiset  ‐  25.11.2016  ‐  47/2016  ‐  Kommentteja   |  

 • Karpalo ei estä virtsatieinfektioita

  Vuoden hoidon jälkeen bakteriurian ja pyurian määrässä ei ollut eroa.

  Lääkeuutiset  ‐  25.11.2016  ‐  47/2016  ‐  Kommentteja   |  

 • Ranskan lääke­tutkimus­onnettomuudesta lisätietoa

  Haittojen syntymekanismi jäi edelleen spekulaation asteelle. EMA päivittää ohjeistoaan tutkimusta, joissa annetaan lääkettä ensimmäistä kertaa ihmiselle.

  Lääkeuutiset  ‐  25.11.2016  ‐  47/2016  ‐  Kommentteja   |  

 • QT-ajan pidentymisen vaara paremmin huomioon lääkehoidossa

  Belgiassa Leuvenin yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassa tutkittiin lääkkeiden aiheuttaman QT-ajan pidentymisen yleisyyttä ja keinoja tunnistaa sen riskitekijät käytännön työssä äkillisten sydänkuolemien välttämiseksi. Tutkimuksessa kehitettiin lääkärien päätöksentukijärjestelmiin integroitava riskipisteytys, joka ottaa huomion QT-ajan pitenemistä aiheuttavat lääkkeet ja muut riskitekijät. Terveydenhuoltohenkilöstön tietämys lääkkeiden aiheuttamasta QT-ajan pitenemisen riskistä todettiin heikoksi. Osana tutkimusta laadittiinkin apteekeille verkkokoulutus, jota tarjotaan jatkossa myös perusterveydenhuollon lääkäreille. Tutkimuksessa on hyödynnetty amerikkalaista CredibleMeds-tietokantaa, joka voisi olla hyödyllinen työkalu myös Suomessa (https://crediblemeds.org/). Maksuton tietokanta lajittelee QT-aikaa pidentävät lääkkeet neljään riskiluokkaan.

  Lääkeuutiset  ‐  25.11.2016  ‐  47/2016  ‐  Kommentteja   |  

 • Lääkkeiden hyötyä levinneen syövän hoidossa yliarvioidaan

  Yhdysvalloissa kiinteitä syöpiä sairastavien viiden vuoden elossaololuku on parantunut 49 %:sta 68 %:iin neljässä vuosikymmenessä. Tämä johtuu pääosin diagnostiikan ja hoidon aloittamisen varhentumisesta. Vuosina 2002–14 välillä myyntiluvan saaneiden 48 uuden syöpälääkehoidon hyöty oli keskimäärin 2,1 kuukautta pidempi elinaika kuin vertailuhoidossa. Usein myyntiluvan perusteena on muutos korvikemuuttujassa, kuten taudin etenemättömyysajassa, mikä ei välttämättä heijastu pidempään elinaikaan. Potilailla on taipumusta yliarvioida lääkehoidon teho. BMJ-lehden analyysissä pohditaan syövän lääkehoidon etiikkaa monesta näkökulmasta.

  Lääkeuutiset  ‐  25.11.2016  ‐  47/2016  ‐  Kommentteja   |  

 • Lääkekehitysohjelma loppuu useimmiten tehon puutteeseen

  Vuosina 2013–15 kaikkiaan 218 lääkekehitysohjelmaa lopetettiin vaiheessa II tai III, ja 174:stä on kerrottu lopettamisen syy. Tavallisin syy oli tehon puute, 52 %:ssa epäonnistumisista. 24 %:ssa syynä oli turvallisuuteen liittyvä tekijä ja 15 %:ssa kehittäjäyrityksen strategiaan liittyvä tekijä. Useimmiten epäonnistuttiin syöpälääkkeiden (32 % loppuneista kehitysohjelmista) ja keskushermostolääkkeiden (17 %) kehityksessä, mikä kuvastanee näiden sairauksien lääkekehityksen vilkkautta. Vaiheeseen III ja siitä myyntiluvan hakemiseen ja saamiseen edenneiden kehitysprojektien osuus oli hieman kasvanut verrattuna aiempiin vuosiin.

  Lääkeuutiset  ‐  25.11.2016  ‐  47/2016  ‐  Kommentteja   |  

 • Niraparibilla on tehoa BRCA-mutaatiosta riippumatta

  Niraparibi on suun kautta otettava ihmisen poly-ADP-riboosipolymeraasientsyymien (PARP 1/2) estäjä, jonka farmakologinen vaikutus perustuu DNA:n korjausmekanismien estoon. Vaiheen III kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa uusiutunutta platinaherkkää munasarjasyöpää sairastavat 553 potilasta satunnaistettiin saamaan joko niraparibia tai lumetta. Taudin etenemättömyysaika oli niraparibia saaneilla merkitsevästi pidempi kuin lumeryhmässä: potilailla, joilla oli ituradan BRCA-mutaatio (n = 203), ero oli 15,5 kuukautta ja niillä, joilla ei ollut ituradan BRCA-mutaatiota (n = 350), ero oli 5,4 kuukautta. Kokonaiselossaoloaika ei vielä ole tiedossa. Ensimmäinen myyntiluvan saanut PARP:n estäjä olaparibi näyttää tehoavan vain tiettyihin BRCA-mutaatiopositiivisiin syöpiin.

  Lääkeuutiset  ‐  4.11.2016  ‐  44/2016  ‐  Kommentteja   |  

 • Metformiinia myös kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa sairastaville

  Euroopan lääkeviraston mukaan myös tyypin 2 diabetespotilaat, joilla on kohtalainen munuaisten vajaatoiminta, voivat käyttää metformiinia sisältäviä lääkevalmisteita.

  Lääkeuutiset  ‐  4.11.2016  ‐  44/2016  ‐  Kommentteja   |