1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Luottamusmiesvaalit keväällä – lähtisitkö sinä ehdolle?
Liitto toi­mii 4/2019 vsk 74 s. 200 - 201

Luottamusmiesvaalit keväällä – lähtisitkö sinä ehdolle?

Terveydenhuollon isot muutokset näkyvät lääkäreiden työpaikoilla, ja uusille luottamusmiehille on taas kysyntää. Keväällä valitaan luottamusmiehet seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Jos olet kiinnostunut tehtävästä, ilmaise kiinnostuksesi hyvissä ajoin.

Luottamusmiesvaalit keväällä – lähtisitkö sinä ehdolle? Kuva 1 / 1

Luottamusmies edustaa työntekijöitä, kun työpaikan asioista ja työsuhteen ehdoista neuvotellaan työnantajan kanssa. Kunnissa on tällä hetkellä lääkäriluottamusmiehiä 245, hammaslääkäreitä 95 ja eläinlääkäreitä kolme. Monissa lääkärien työpaikoissa luottamusmiehenä on kuitenkin joku muu kuin lääkäri, mikä ei ole lääkärien etujen mukaista. Lääkäreillä on työ- ja virkaehtosopimuksena oma erillinen Lääkärisopimus, jota esim. opettaja tuskin pystyy sisäistämään samalla tavalla kuin lääkäri.

Käytännössä vain kuntasektorin työpaikoilla on lääkäriluottamusmiehiä. Yksityisellä sektorilla samaa tehtävää saattaa hoitaa luottamusvaltuutettu.

Kunnissa vaalit vappuun mennessä

Keväällä 2019 valitaan kuntien ja kuntayhtymien luottamusmiehet seuraavalle kolmivuotiskaudelle, joka alkaa elokuussa 2019. Usein valinta tehdään vaalilla, mutta jos ehdokkaita ei ole kuin juuri tarvittava määrä, on vaali niin sanottu sopuvaali.

Jos olet kiinnostunut luottamusmiehen tehtävästä, kerro kiinnostuksestasi hyvissä ajoin nykyiselle pääluottamusmiehelle tai luottamusmiehelle. Jos kiinnostusta on vähän, aiemmin ei-ehdokkaana ollut ei välttämättä kuule sopuvaalin tulosta ajoissa. Kokeneiden ja uusien luottamusmiesten yhteistyö on tärkeää, sillä vanhemmilla on kokemusta ja uudet nostavat esiin tuoreita kysymyksiä.

Jos työpaikallasi on luottamusmiesvaali, kannattaa olla mukana äänestämässä hyvän tukihenkilön valintaa. Luottamusmiesten ja luottamusmiesvaalissa ehdolla olevien tulee olla oman ammattiliittonsa jäseniä. Vaalit ja niiden täsmälliset aikataulut ovat työpaikkakohtaisia. Vaalit on pidettävä kuitenkin 30.4. mennessä.

Luottamusmies edustaa työntekijöitä

Luottamusmies edustaa työntekijöitä neuvotteluissa työnantajan kanssa. Luottamusmiehen tehtävässä tarvitaan kiinnostusta työelämän asioihin ja säädöksiin, halua kuunnella työntekijöitä ja halua olla mukana hakemassa ratkaisuja ongelmiin. Oman työpaikan tuntemus ja halu ymmärtää sekä välittää tietoa ratkaisumahdollisuuksista auttavat pitkälle.

Oma osaaminen kehittyy

Omalla työpaikalla luottamusmies saa työntekijöiltä tukea ja ajatuksia, onhan työelämä ja siinä vaikuttaminen yhteispeliä. Sanotaan, että valmiita luottamusmiehiä ei ole: koulutuksen kautta syntyy työelämän kehittäjiä ja neuvottelijoita. Asiatietoihin perustuva, rakentava suhtautuminen auttaa eteenpäin haasteellisissakin tilanteissa.

Moni lääkäriluottamusmies on toiminut luottamusmiehenä pitkään. Yleensä kiinnostus oppia lisää kasvaa sitä mukaa kun pääsee sisälle työelämään vaikuttamiseen. Kokemuksen myötä työelämän säädökset, työntekijän oikeudet ja ongelmien ratkaisumahdollisuudet tulevat tutuiksi.

Lääkärikartelli uudistaa luottamusmieskoulutusta

Luottamusmiehen tehtävään saa koulutusta, valmiiksi ei tarvitse osata asioita. Lääkärikartelli, eli Lääkäri-, Hammaslääkäri- ja Eläinlääkäriliiton neuvotteluelin järjestää luottamusmieskoulutusta ja mm. suosittuja luottamusmiesristeilyjä. Näiden myötä syntyy verkostoja ja oma osaaminen, tietämys ja ymmärrys työelämän asioista lisääntyvät. Koulutukset ovat korkeatasoisia ja niissä käsitellään mm. edunvalvontaa, sopimusasioita ja neuvottelu- ja viestintätaitoja. Yksin jäämistä ei tarvitse pelätä, Lääkäriliiton lakimiehet ovat aina luottamusmiesten tukena.

Luottamusmiesten työ on sekä haastavaa että palkitsevaa. Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto kehittävät ja uusivat luottamusmieskoulutusta parhaillaan. Koulutuksesta tulee moduulimainen, jolloin itselle sopivia osia voi valita tarpeen mukaan. Verkkokoulutuksiin panostetaan perinteisten koulutuspäivien lisäksi.

Luottamusmiehen tehtävät

– valvoo työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla

– huolehtii, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti

– neuvoo tarvittaessa ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja ongelmatilanteiden selvittämisessä

– neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa

– kehittää työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa

– voi edustaa yhteistoimintaneuvotteluissa koko henkilöstöä.

Luottamusmies toimii tehtävässään joko oman toimensa ohella, osa-aikaisesti tai päätoimisesti työpaikan koon ja sopimusalan mukaan. Luottamusmiesten asema perustuu työntekijä- ja työnantajajärjestöjen keskinäisiin sopimuksiin, yleensä työehtosopimukseen.

Lue myös

Luottamusmiehellä on oikeus hoitaa tehtäviä ja käydä koulutuksessa työajalla.

Luottamusmiehellä on tavallista vahvempi irtisanomissuoja.

Luottamusmies saa ammattiliitolta koulutusta ja tukea tehtäviinsä.

Uudelle luottamusmiehelle on eniten hyötyä kiinnostuksesta perehtyä, oppia ja olla mukana vaikuttamassa työelämän asioihin.

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu

Luottamusmies edustaa työpaikalla työntekijöitä, ammattiliittoa ja työehtosopimusta. Aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta, ei ole luottamusmiehiä. Luottamusmiehen valitsevat tehtävään työpaikan ammattiliittoon järjestäytyneet työntekijät. Valitun tulee myös kuulua liittoon.

Luottamusvaltuutetun työntekijät voivat valita keskuudestaan, jos työpaikalla ei ole työehtosopimusta. Luottamusvaltuutetun aseman määrittelee työsopimuslaki.

Työsuojeluvaltuutettu pitää lain mukaan valita työpaikalle jossa työskentelee vähintään kymmenen henkeä. Valtuutetun on perehdyttävä työpaikkansa työympäristöön sekä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin. Valtuutetun on myös tutustuttava työsuojelusäännöksiin.

Lääkärikartelli ja JUKO

Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto muodostavat neuvotteluelimen nimeltä Lääkärikartelli. Lääkärikartelli on Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn jäsenyhdistys. JUKOon kuuluvat omien neuvottelujärjestöjensä kautta lähes kaikki akavalaiset liitot.

www.juko.fi

Kirjoittajat
Anna Parkkari Ja Pauliina Pohjala Piirros Petri Suni

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea: Lääkkeellistä happea ja ilmaa voi valmistaa

Sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen on valvottava valmistusta.

Ajassa
Koronaepidemia hiipuu tasaisesti

Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 5 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Ajassa
Opiskelijavalinnoista valituksia oikeusasiamiehelle

Poikkeusolojen vuoksi tehdyistä muutoksista lääketieteen opiskelijavalintoihin on valitettu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Ajassa
Brolusitsumabista arviointi silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan

Fimea julkaisi arvioinnin uudesta brolusitsumabi-lääkkeestä.

Liitossa
Tukea työssä jaksamiseen!

Esa Saarinen puhuu lääkäreille webinaarissa.