Merkittävien ja kalliiden lääkkeiden korvaaminen sairausvakuutuksesta

Ensi vuodenvaihteen jälkeen eräiden kalliiden lääkkeiden peruskorvaus sairausvakuutuksesta edellyttää erillisselvitystä. Muutos perustuu sairausvakuutuslain muutokseen, jonka perusteella valtioneuvosto teki lokakuussa päätöksensä. Erillisselvityksenä käytetään B-lääkärinlausuntoa ja Kelalle tehtävää hakemusta samaan tapaan kuin lääkkeiden erityiskorvauksissa. Menettelyllä luodaan mahdollisuus siirtää nyt poikkeuksellisesti maksutta erikoissairaanhoidosta jaetut MS-taudin ja kystisen fibroosin hoidossa käytetyt lääkkeet sairausvakuutuksesta korvattaviksi. Myös uudet Alzheimerin taudin lääkkeet kuuluvat näihin lääkkeisiin. Huhtikuun alusta 1999 lukien järjestelmään tulee mukaan myös kalliita lääkkeitä, joita on tähän mennessä korvattu tavalliseen tapaan ilman erillisiä selvityksiä. Tähän joukkoon kuuluvat lähinnä erityistason hoidossa käytettyjen lääkkeiden lisäksi mm. alkoholiriippuvuuden hoidossa käytetty naltreksoni ja erektiohäiriölääke alprostadiili.

Pekka Koivisto

Kristinuskon etiikka ja lääketiede

Mitä sanomista kristinuskon etiikalla on lääketieteelle? Tähän kysymykseen vastaaminen edellyttää, että on sanottava jotain kristinuskosta, sen etiikasta ja lääketieteestä. Tässä on mahdollisuus vain puutteelliseen määrittelyyn. Etiikan lähtökohtana on näkemys ihmisestä moraalisena olentona. Ihminen on tavoitteellinen toimija, jolla on käsitys toimintansa vaikutuksista ja seurauksista sekä niiden laadusta. Aikuinen ihminen kykenee arvioimaan sekä vaikuttimiaan että tekojaan oikean ja väärän, hyvän ja pahan akselilla. Ihminen ei tavoittele asioita ainoastaan välineinä vaan myös arvoina. Jotkin asiat ovat arvokkaita sen vuoksi, että niiden avulla kyetään saavuttamaan toisia asioita. Nämä ovat välinearvoja. Asiat, joita tavoitellaan niiden itsensä vuoksi, ovat arvokkaita sinänsä. Ne ovat päämääräarvoja.

Jaana Hallamaa

Lääkkeiden käytön ja kustannusten kehitys

Reseptilääkkeitä käyttävien määrä ei ole 10 vuoden aikana olennaisesti kasvanut väestön vanhenemisesta huolimatta, mutta monilääkitys on yleistynyt. Reseptilääkkeiden myynti rahana on jatkuvasti kasvanut, mutta itsehoitovalmisteiden myyntikehitys on viime vuosina ollut hidasta. Rohdosvalmisteita tai luonnonlääkkeitä käyttää päivittäin 15 % väestöstä. Vuonna 1998 lääkekustannukset ja korvaukset tulevat kasvamaan selvästi viimevuotista vähemmän, mikä johtuu pääasiassa hintojen alentumisesta.

Timo Klaukka, Unto Häkkinen

Sildenafiili - apua erektiohäiriöihin

Se keksittiin sattumalta, eli sen sivuvaikutuksesta tuli pääindikaatio. Lääke tarjoaa suurelle osalle käyttäjistä apua erektiohäiriöihin. Yksikään toinen lääke ei ole saanut osakseen yhtä paljon julkisuutta, ja myynti on lähtenyt liikkeelle ennätysnopeudella. Väärennökset, jäljitelmät ja laiton myynti ovat varjostaneet Viagran alkutaivalta. Nyt on myyntilupa myös EU-alueella myönnetty ja potilaita alkaa Suomessakin tulla vastaanotoille reseptin toivossa.

Timo Klaukka, Juhana E. Idänpään-Heikkilä

EU-yhteisvoimin antibioottiresistenssiä vastaan

Paheneva antibioottiresistenssi edellyttää EU-mailta yhteisesti sovittuja toimenpiteitä, jotka tulee ulottaa paitsi antibioottien lääketieteelliseen käyttöön ihmisille ja eläimille, myös niiden käyttöön tuotantoeläinten kasvun parantamisessa. Kööpenhaminassa kokoontunut EU-tason kongressi ja sitä edeltänyt asiantuntijakokous ehdottivat loppuraportissaan mm. antibioottien nykyistä kriittisempää käyttöä, resistenssin tarkkaa seurantaa, kliinisten hoitosuositusten laatimista sekä tutkimusohjelmien käynnistämistä. Antibioottien käytöstä eläinten kasvun edistämiseksi tulisi luopua.

Pentti Huovinen, Timo Klaukka, Jussi Huttunen

Sikiöseulontojen kaksi puolta

Sikiöseulontoihin liittyy kaksi erilaista näkökulmaa. Toinen on yksittäisten perheiden auttaminen, jolloin toiminnan motiivina on vähentää vammaisesta lapsesta perheelle mahdollisesti aiheutuvaa kärsimystä. Toinen sikiöseulontoihin oleellisesti liittyvä puoli on kansanterveydellinen, ennaltaehkäisyyn liittyvä näkökulma. Tällöin seulontojen motiivina on vähentää sairauksista ja vammoista yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja.

Mira Rautavuori

Syöpägeenitestit tulevat - olemmeko valmiit?

Syövälle altistavien geenivirheiden löytyminen ja testien kehittyminen niiden toteamiseksi ovat tuoneet pohdittavaksi monenlaisia hyöty- ja haittanäkökohtia (1). Kokemusta periytyvistä taudeista on toki entuudestaan, mutta viime vuosien nopea kehitys ihmisen genomin tuntemuksessa ja testaamisessa sekä monien yleisten tautien taustalta löytyneet geenivirheet ovat yllättäneet käytännön terveydenhuollon.

Kaija Holli

Eurooppalaiset koululaiset pohtivat geenitekniikan käytön etiikkaa

Saako geenimuuntelulla kehittää ihmiselle siirtoelimiä tuottavia sikoja? Entä nelikulmaisia tomaatteja tai talon kokoisia mansikoita? Pitäisikö tieteentekijöille asettaa rajoja? Euroopan Neuvoston biotekniikan rahoittamassa hankkeessa kyseltiin neljässä maassa koululaisten eettisiä näkemyksiä biotekniikan sovelluksista. Nuorten suhtautuminen vaihteli melko lailla, kriittisimmin geenimuunteluun suhtautuivat saksalaisnuoret.

Heta Häyry, Matti Häyry

Hoitoetiikka - pohdintaa merkityksestä

Useat hoitotieteilijät ovat omaksuneet näkemyksen etiikan kahtiajaosta: toisaalta on subjektiivisuuteen ja inhimillisiin suhteisiin perustuva hoitamisen etiikka, toisaalta objektiivisuuteen ja rationaalisuuteen perustuva parantamisen etiikka. Hoitoetiikka voidaan kuitenkin ymmärtää myös yleisemmin terminä, joka kattaa kaikkeen hoitamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tässä kirjoituksessa pohditaan hoitoetiikan merkityssisältöä ja kyseenalaistetaan näkemys hoitoetiikasta parantamisen etiikan vastakohtana.

Anneli Sarvimäki

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030