Onko QALY-vertailu oikea ratkaisu priorisoinnissa?

Niukkuuden vallitessa valinnat ovat väistämättömiä, ja jonkinlaisen mallin keksiminen hoitojen vertailulle on tärkeää. QALY-malli on yritys ratkaista resurssien jaon ongelma. Koska niin odotettavissa olevan elämän määrän kuin sen laadunkin mittaukseen liittyy ylikäymättömiä ongelmia, QALY-mallia ei voida kuitenkaan suositella käytettäväksi terveydenhuollon priorisointikysymysten ratkaisemiseen.

Matti Häyry

HIV-testaus ja itsemääräämisoikeus

Verikokeena suoritettu HIV-testi on nykyisin ainoa keino selvittää HI-virus (human immunodeficiency virus) -tartunta. Koska tauti (Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS) saattaa alkuvaiheessaan olla täysin oireeton, testausten merkitys on korostunut. Terveydenhuollossa korostetaan potilaan oikeutta itse päättää häntä koskevista hoidoista ja tämän vuoksi HIV testit ovat vapaaehtoisia.

Riikka Raitimo, Ansa Ojanlatva, Veikko Launis

Onko immuunikadon herättämiin eettisiin kysymyksiin yleiseurooppalaisittain hyväksyttäviä ratkaisuja?

AIDS: Ethics, Justice and European Policy -hankkeen päämääränä oli selvittää voidaanko Euroopan maissa päästä yksimielisyyteen immuunikadon herättämistä eettisistä ongelmista ja niiden ratkaisusta. Yhteisissä lausumissa jouduttiin lopulta pysymään varsin yleisellä tasolla, mutta joistakin suosituksista pystyttiin kuitenkin sopimaan ryhmän kaikkien jäsenten kesken. Kirjoittajat osallistuivat hankkeen toimintaan sen ainoina suomalaisina jäseninä.

Heta Häyry, Matti Häyry

Kliininen etiikka

Tapaus 1. Yhdysvalloissa tyttärensä luona asuva 90-vuotias saksalainen nainen joutuu sairaalaan, jossa hänellä todetaan akuutti kolekystiitti. Hoidoksi annetaan suonensisäistä nestehoitoa ja antibiootteja. Kirurgi ehdottaa leikkausta, josta potilas kuitenkin kieltäytyy vedoten korkeaan ikäänsä ja aikaisempiin huonoihin kokemuksiinsa muiden leikkausten yhteydessä. Tässä vaiheessa konsultoidaan sairaalan kliinistä eetikkoa, jolle esitetään kysymys: "Tulisiko potilaan saada kieltäytyä leikkauksesta?" (1).

Pekka Louhiala

Eettinen toimikunta nyt ja tulevaisuudessa

Luopuessani kesällä 1995 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan jäsenyydestä takanani oli 10 vuoden työrupeama tässä toimikunnassa. Näiden vuosien aikana olimme arvioineet eettiseltä kannalta satoja mitä erilaisimpia lääketieteellisiä ja lääketiedettä sivuavia tutkimussuunnitelmia. Suomen Lääkärilehti on pyytänyt kokemukseeni perustuvia näkemyksiä eettisen toimikuntamme työskentelystä, esille tulleista ongelmista sekä kehittämistarpeista.

Rainer Fogelholm

Lääkärintoimi ja sen etiikka

Parina viime vuosikymmenenä on maassamme julkaistu hyvinkin runsaasti lääkärin etiikkaa ja potilas-lääkärisuhdetta käsittelevää aineistoa - jopa oppikirjoiksikin tarkoitettuja teoksia. On pohdittu tulisiko antaa opetusta jonkinlaisessa 'yleisessä lääkäriopissa', ja lääketieteen ja terveydenhuollon ottamisesta filosofisenkin pohdinnan kohteeksi on esiintynyt merkkejä. Yhteistä näille julkaisuille on ollut, että niiden lähdeaineistoissa ei ole mainittu Max Oker-Blomin vuonna 1911 yhtä aikaa suomeksi ja ruotsiksi ilmestynyttä teosta 'Lääkärintoimi ja sen etiikka'; Otava ('Läkaryrket och dess etik'; Söderström & Co), vaikka siinä käsitellään lääkärintyötä juuri noista näkökulmista. Kun tuo teos tarjosi vuosikymmenien ajaksi tärkeimmän pohjan lääkärin toiminnan eettisiä ongelmia pohtivalle keskustelulle maassamme, lienee sen mieliin palauttaminen paikallaan.

Tapani Kosonen

Neurogenetiikan ongelmana biologinen determinismi

Maailmaa kuvataan nykyisin varsin biologistisesti. Mutta yksilö ja yhteiskunta ovat todellisuudessa yhtäaikaa sekä biologisia että sosiaalisia kokonaisuuksia. Sosiaalisen huomiotta jättäminen ja biologiseen rajoittuminen on reduktio, jota on tieteessä toistettu jatkuvasti. Nyt uutena piirteenä siihen liittyy uuden genetiikan mystiikka, jonka voi nähdä deterministisiä oppeja vahvistavana tekijänä.

Olli Haapala

Mikrobilääkkeiden lääke-esittelyt Pirkanmaalla

Lääkärilehdessä aiemmin raportoidun Pirkanmaan mikrobilääketutkimuksen yhteydessä selvitettiin, miten usein lääkeyritykset järjestävät lääkäreille lääke-esittelyjä mikrobilääkkeistä. Kyselyyn vastanneissa 15 terveyskeskuksessa oli kuukauden aikana ollut yhteensä 350 esittelyä, eli toiminta on vilkasta. Mikrobilääkkeitä esitellään näissä tilaisuuksissa usein; onhan kilpailu tällä alueella varsin kova. Kefalosporiinit ovat esittelyissä esillä eniten, ja tämä saattaa myös selittää näiden lääkkeiden suosiota Suomessa.

Timo Klaukka, Ulla-Maija Rautakorpi

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030