• Tuomas Keränen

Uudistuva työaikalaki muuttaa päivystystä

Lakiesitys määrittelee kaiken työpaikalla vietetyn ajan työajaksi.

Uudistuva työaikalaki  muuttaa päivystystä Kuva 1 / 1

Työ- ja elinkeinoministeriön esitys työaikalaiksi on lausuntokierroksella. Nykyinen työaikalaki on tullut voimaan yli 20 vuotta sitten, joten laki on vanhentunut. Esityksen tavoitteena on saattaa työaikalaki tähän päivään, jotta se vastaisi työelämässä tapahtuneita muutoksia. Lakiuudistuksen arvellaan valmistuvan aikaisintaan syyskuun alkupuolella.

Lääkäriliiton lakimies Konstantin Laakkonen kertoo, että TEM:n lakiesitys on suurimmaksi osaksi liiton näkemyksen mukainen. Lääkäreitä uudessa työaikalaissa koskettaa eniten kohta, jossa määritellään, että kaikki työpaikalla vietetty aika olisi työaikaa. Tämä koskee nimenomaan päivystystä, jossa vain aktiivinen työssäoloaika on luettu työajaksi.

”On totta, että sote tulee lisäämään matkustusta, joten se pitäisi laskea työajaksi.”

Konstantin Laakkonen

– Käytännössä kaikki aika, jonka lääkäri on työpaikalla päivystyksessä, olisi sitä aktiivista työaikaa.

Muutos ei ole lääkäreille Laakkosen mukaan dramaattinen, koska lähes kaikki päivystyspisteet ovat jo nyt erittäin aktiivisia ja lepoaikoja ei juuri ole. Muutos on kuitenkin huomattava niillä työpaikoilla, joilla aktiivityön osuus lääkärin työajasta on vain esimerkiksi kolmannes. Näin on usein poikkeavan työpaikkapäivystyksen päivystyspisteissä. Ongelmaksi voi muodostua se, miten säilytetään tasapaino enimmäistyöajan ja riittävän levon suhteen.

Lisäksi keskustelua on herättänyt opt out -järjestelmä, jossa voidaan sopia toisin enimmäistyöaikaa koskevista määräyksistä.

– Tietyillä erikoissairaanhoidon aloilla voi tulla hankaluuksia erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoamisessa, jos ei saada riittävästi työvoimaa, Laakkonen muistuttaa.

Hallituksen esityksessä minimiehtona on kuitenkin asiasta sopiminen erillisellä työ- tai virkaehtosopimuksella. Sen määräyksellä voidaan sopia toisin enimmäistyöaikaa koskevista määräyksistä. Tämä on Liiton mukaan ehdoton vähimmäisehto.

Matkustusaika halutaan työajaksi

Akava vaatii uuteen työaikalakiin kirjausta, että matkustamiseen käytetty aika on säädettävä työajaksi. Laakkonen kertoo, että työaikadirektiivi ei edellytä tätä, vaan ainoastaan lepoaikojen noudattamista.

– On totta, että sote tulee lisäämään matkustusta, joten se pitäisi laskea työajaksi. Emme valitettavasti kuitenkaan usko, että näin suurta muutosta saadaan sellaisenaan lakiin. Laki koskee kuitenkin vain riittäviä lepoaikoja työsuojelullisesta näkökulmasta eikä periaatteessa ota kantaa matka-ajan korvattavuuteen.

– Lain sanamuoto on hyvin väljä siitä, kuinka paljon vapaa-aikaa ja lepoaikaa pitää olla. Se pitää sanoa laissa selvemmin, Laakkonen jatkaa.

Huomattava osa asioista jätetään sovittavaksi työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin. Siellä ratkaistaan muun muassa korvauskysymykset.

Uusi työaikalaki halutaan voimaan alkuvuonna 2018. Laakkonen pitää aikataulua epärealistisena.

– Monen asian pitäisi mennä putkeen. Aikataulu on toki mahdollinen, mutta epätodennäköinen.

› Lue myös Päivystämisestä tuli raskaampaa, sivut 1906–9.

Lisää aiheesta

Geenitutkimuksen tukirakenteita rakennetaan lainsäädännössä
Lääkäreiden kellokortin käyttö on keskeytetty
Jäykkä työajanseuranta hiertää

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Lisää aiheesta

Uusimmat / Ajassa

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi