Suurten kaupunkien vanhustenhuollon toimintatavoissa selviä eroja

Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa olivat mukana Kuntaliiton ja suurten kaupunkien yhteisessä tutkimuksessa, jossa kartoitettiin ns. RAVA-indeksin avulla vanhusten hoidon tarvetta, toimintakyvyn eroja ja eri hoitomuotojen välistä vaihtelua. RAVA-indeksi koostuu kysymyksistä, joiden avulla mitataan vanhustenhuollon asiakkaan päivittäisen avun tarvetta liikkumisessa, syömisessä ja pukeutumisessa. Muistin ja käyttäytymisen alueet sekä näön, kuulon, puheen ja lääkkeitten ottamisen arviointi sisältyvät mittariin. RAVA-indeksi on Turun terveysviraston kehittämä. Tutkimusjakson aikana koottiin tiedot kaikista yli 64-vuotiaista henkilöistä, jotka olivat saaneet tutkimukseen osallistuvien kaupunkien itse tai ostopalveluna järjestämiä avo- ja laitospalveluja.

Rintaproteesin hankkineet voivat äänestää vahingonkorvauksista

Dow Corning -yhtiölle on esitetty satojatuhansia korvausvaatimuksia ja muita tuotevastuuvaateita yhtiön valmistamien silikoniproteesien aiheuttamien ongelmien takia. Vaatimuksia ovat esittäneet naiset, joiden rintaproteesi on rikkoutunut, vuotanut tai muuten aiheuttanut komplikaatioita kuten tulehduksia ja vierasesinereaktioita. Vuonna 1995 yhtiö ajautui velkajärjestelyjen vuoksi Yhdysvaltain konkurssilain mukaisiin Chapter 11 -järjestelyihin. Silikoniongelmista kärsiviä naisia edustava korvausvaadekomitea ja Dow Corning -yhtiö ovat nyt laatineet yhteissuunnitelman vahingonkorvausten maksamiseksi. Yhteissuunnitelma on äskettäin lähetetty äänestystä varten kaikille korvauksenhakijoille. Korvausta hakeneet naiset saavat äänestyksessä päättää hyväksyvätkö he yhteissuunnitelman, jossa kriteerit täyttäville hakijoille maksetaan 2 000-250 000 USD suuruinen korvaussumma, vai haluavatko he vaihtoehtoisesti valita vaateidensa oikeuskäsittelyn. Äänestysaika päättyy 14.5.1999. Menettelytapoja koskeviin kysymyksiin vastaa Dow Corningin ja korvausvaadekomitean yhdessä perustama tiedotustoimisto, johon voi soittaa vastapuhelun. Tiedotustoimiston puhelinnumero on +1-718-361-4500.

Kuopion yliopisto saa perustaa oman apteekin

Kuopion yliopistolle on annettu oikeus pitää apteekkia Kuopiossa. Helsingin yliopiston apteekki luovuttaa Kuopion sivuapteekkinsa Kuopion yliopistolle ja saa korvaukseksi perustaa uuden sivuapteekin pääkaupunkiseudulle. Helsingin yliopiston uuden sivuapteekin paikan Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla määrää Lääkelaitos. Lääkelakia muutettiin, koska Kuopion yliopiston katsotaan tarvitsevan omaa apteekkia, jotta yliopiston farmasian opetukseen liittyvä käytännön harjoittelu ja farmasian tutkimus voitaisiin järjestää nykyistä tarkoituksenmukaisemmin.

Ikääntymisen tutkimukseen laaja-alainen ohjelma

Tänä keväänä käynnistyy Suomen Akatemian koordinoima kolmevuotinen tutkimusohjelma, jolla halutaan vahvistaa ikääntymistä koskevaa perus- ja soveltavaa tutkimusta ja lisätä tutkimusalojen yhteistyötä. Tutkimusohjelman teemoissa nousee esiin kaksi peruskysymystä: itse vanhenemisprosessin tarkastelu ja toisaalta ikääntymisen tuomien haasteiden tarkastelu. Tavoitteena on rohkaista monitieteistä tarkastelua, siis biologisen, psykologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen näkökulman vuorovaikutusta ja tieteenalojen välistä keskustelua.

Kivunhoito organisoitava alueellisesti

Kivunhoitoon tarvitaan kunnollinen alueellinen organisaatio, jottei se ole pelkästään yksittäisten työntekijöiden aktiivisuuden varassa, kuten tähän asti. Jokaiselle HYKS:n sairaanhoitoalueelle tarvitaan kipuvastaanotto ja kipulääkäri, joka konsultoi alueensa muita lääkäreitä. Myös saattohoito on keskitettävä nykyistä harvempiin sairaaloihin, joihin samalla keskitetään saattohoitoon koulutettua henkilökuntaa.

Sairaanhoitajapäivät 1999: Viralliset suositukset hoitohenkilöstön määristä puuttuvat

Suomen Sairaanhoitajaliiton puheenjohtajan Katriina Laaksosen mukaan olisi ensiarvoisen tärkeää saada viralliset suositukset hoitohenkilöstön määristä. Kun päätösvalta ja kustannusvastuu on siirtynyt kunnille, ratkaisut tehdään pääosin käytettävissä olevien varojen eikä väestön tarpeiden pohjalta. Potilaat ovat erittäin eriarvoisessa asemassa terveydenhuoltopalvelujen suhteen.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030