Lehti 32: Ajan­kohtai­sta 32/1997 vsk 52 s. 3781

Virossa voimaan uusi säteilylaki

Antti Servomaa

Virossa tuli 16.5.97 voimaan uusi ajanmukainen säteilylaki, joka sisältää uusimmat säteilysuojausnäkemykset ICRP 60 mukaisesti. Lain tavoitteissa on esitetty säteilytoiminnan hyväksyttävyyden periaatteet: mm. oikeutus, optimointi ja yksilönsuojaperiaatteet. Edelleen laissa on esitetty säteilytoiminnalle, säteilyaltistukselle, säteilylähteille ja radioaktiivisille jätteille asetetut vaatimukset. Lain mukaan säteilysuojelusta vastaava viranomainen on Tallinnassa sijaitseva Viron säteilysuojauskeskus (The Estonian Radiation Protection Centre), joka on ympäristöministeriön alainen laitos. Säteilysuojauskysymykset hoidetaan keskitetysti samassa laitoksessa.

Säteilytoiminta on lain mukaan luvanvaraista. Turvallisuuslupa vaaditaan mm. radioaktiivisia aineita sisältävien lääkeaineiden ja kulutustavaroiden valmistamiseen ja tuottamiseen, radioaktiivisten aineiden käyttöön diagnostisiin, terapeuttisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin (koskee sekä ihmisiä että eläimiä) sekä röntgenlaitteiden, kiihdyttimien ja radioaktiivisia aineita sisältävien säteilijöiden käyttöön tuotannossa, lääketieteessä ja tieteellisessä tutkimuksessa. Turvallisuusluvan myöntää säteilysuojauskeskus.

Säteilylähteisiin liittyvät turvallisuusvaatimukset koskevat mm. lähteiden pakkauksia ja merkintöjä, asennusta, korjausta ja huoltoa, tyyppitarkastusta, radioaktiivisten aineiden ja niitä sisältävien laitteiden ja radioaktiivisten jätteiden kuljetusta ja säteilyvaaramerkintöjä. Tyyppitarkastusvaatimus koskee säteilylähteitä, säteilylaitteita, säteilysuojausvälineitä ja muita säteilyturvallisuuteen vaikuttavia laitteita ja aineita. Tyyppihyväksynnän antaa säteilysuojauskeskus. Laissa on esitetty myös radioaktiivisten jätteiden käsittelyä, kuljetusta ja maastavientiä koskevat vaatimukset.

Laissa on myös esitetty säteilytyöntekijöiden annosrajat, jotka vastaavat kansainvälisiä suosituksia. Säteilysuojauskeskus on velvollinen ylläpitämään säteilytyöntekijöiden annosrekisteriä. Myös säteilytyöntekijöille asetetut vaatimukset, kuten ikä, terveystarkastus ja työskentelyyn liittyvät vaatimukset, on esitetty laissa.

Lue myös

Lääketieteellisen säteilyn käytön osalta suunnitelmat ovat vielä kesken. Laissa on määritelty lääketieteellinen säteilyn käyttö, sekä todettu, että turvallisuuslupavaatimus, säteilylähteisiin liittyvät turvallisuusvaatimukset ja tyyppitarkastukset koskevat myös lääketieteellisiä säteilylaitteita. Röntgenlaitteiden säteilyturvallisuus- ja toimintakunnontarkastuksista, laadunvarmistuksesta ja henkilökunnan koulutuksesta ei ole laissa erillistä mainintaa. Suunnitelmat valvonnan järjestämisestä ovat myös kesken. Näitä kaikkia kehitellään parhaillaan.

Uusi säteilylaki nostaa säteilysuojelun vaatimukset Virossa eurooppalaiselle tasolle. Lain voimaansaattaminen on tärkeä askel, mutta kaikkien organisaatioiden perustaminen ja resurssien hankkiminen vievät aikaa. Laitteistojen uusiminen, koulutuksen järjestäminen, tarkastusten ja laadunvarmistuksen käynnistäminen vaativat myös paljon resursseja ja kustannuksia, mutta ovat jo hyvällä alulla. Myös suomalaisten ja EU:n panos on ollut osaltaan vaikuttamassa kehityksen eteenpäin viemiseen.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030