Nivelreuman kehittyvä kirurginen hoito

Keskimäärin joka kolmas reumapotilas tarvitsee kirurgista hoitoa. Suomessa tämä merkitsee noin 7 000-9 000:ta leikkausta vuodessa. Toimenpiteiden indikaatiot jaetaan pakottaviin ja relatiivisiin. Pakottavia ovat esimerkiksi hermopinne tai jännevaurio, atlantoaksiaalinen subluksaatio, johon liittyy neurologisia oireita, purentaokkluusio ja haittaavat reumakyhmyt tai bursat. Relatiivisia indikaatioita ovat esimerkiksi lääkehoitoon vastaamaton niveltulehdus, pitkittynyt särky ja kipu, paha nivelen virheasento ja jäykkyys.

Matti U.K. Lehto, Mauri Lehtimäki

Alkoholihaittojen sekundaaripreventio - perusterveydenhuollon tärkeä haaste

250 000-500 000 suomalaisen alkoholinkulutus on niin runsasta, että se ylittää terveysriskirajat ja voidaan puhua suurkulutuksesta. Perinteisesti terveydenhuollossa on hoidettu alkoholin suurkuluttajia vasta erilaisten psyykkisten tai somaattisten oireiden ilmaannuttua. Ennaltaehkäisyyn ei juuri ole kiinnitetty huomiota. Kuitenkin tämänhetkisen tiedon valossa näyttää siltä, että suurkuluttajiin kohdistuvalla sekundaaripreventiolla eli varhaisilla ehkäisy- ja hoitotoimenpiteillä alkoholihaittoja voitaisiin tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin vähentää. Jotta tarvittava motivaatio ja hoitovalmiudet saavutettaisiin, perusterveydenhuollon henkilöstö tarvitsee koulutusta. Kirjoituksessa esitellään uutta tietoa sekundaaripreventiosta ja sen toteuttamismahdollisuuksista perusterveydenhuollossa.

Pekka Sillanaukee, Päivi A. Sillanaukee, Antti Suokas, Kalervo Kiianmaa, Kaija Seppä

Käytännön kokemuksia familiaalisen hyperkolesterolemian diagnosoinnista

Familiaaliseen hyperkolesterolemiaan (FH) liittyy ennenaikaisen sepelvaltimotaudin riski. Siksi eräät hypolipideemiset lääkkeet ovat olleet heinäkuusta 1990 lähtien FH-potilaille erityiskorvattavia. Vuoden 1992 loppuun mennessä erityiskorvattavuus oli myönnetty noin 3 300 potilaalle, vaikka FH:ta sairastavia on arvioitu olevan maassamme noin 10 000. Läheskään kaikki FH-potilaat eivät siis ole kolesterolia alentavan lääkehoidon piirissä. Kun TYKS-piirissä 1.7.90-30.6.92 kirjoitetut todistukset käytiin läpi, todettiin, että suuri osa hyväksytyistäkin todistuksista oli vakavasti puutteellisia. FH:n korvattavuuskriteerit ovat ilmeisesti liian vaikeat käytännössä sovellettaviksi. Kirjoittajat esittävät ehdotuksen uusiksi FH:n korvattavuuskriteereiksi ja pohtivat yleisemminkin hyperlipidemian hoidon korvattavuuskysymystä.

Jorma Viikari, Hanna Järvinen, Laura Viikari

Äkillinen säteilyvaara - uhka ihmiselle ja ympäristölle

Ydinaseiden käyttö on ainoa säteilyyn liittyvä uhka, joka voi tuhota yhteiskunnan totaalisesti. Artikkelissa käsitellään säteilyvaaraa aiheuttavia äkillisiä tapahtumia tai onnettomuuksia. Yksityiskohtaisesti käydään läpi ydinvoimalaturman välittömät säteilyseuraukset ympäristössä; kirjoituksessa tarkastellaan laskeumaa, joka tulisi Suomeen siinä tapauksessa, että Sosnovyi Borissa lähellä Pietaria tapahtuisi Tshernobylin onnettomuutta vastaava päästö. Sosnovyi Borissa tai muualla ulkomailla tapahtuva ydinvoimalaturma - olipa se miten vakava tahansa - ei aiheuta Suomen väestölle missään olosuhteissa akuutteja terveysvaikutuksia. Kuolemanriski on olemassa ainoastaan ydinvoimalan lähialueella, muutaman kilometrin päässä onnettomuuspaikasta. Tehokkaat ja oikea-aikaiset vastatoimet ovat kuitenkin tarpeen Suomessa. Sisälle suojautuminen ja joditabletin ottaminen vähentäisivät syöpäriskiä jopa sadanteen osaan.

Harri Toivonen, Juhani Lahtinen

Sikiövauriot vaarana - Elohopea on ongelma Etelä-Amerikassa

Brasilian Amazoniassa käytetään kullanhuuhdonnassa elohopeaa, ja sitä on levinnyt ympäristöön. Tässä artikkelissa esittelemme Tucuruín tekoaltaan elohopeasaastumista selvittävän suomalaistutkimuksen tuloksia ja niiden merkitystä. Selvityksessä tutkittiin 147 paikallisen ihmisen hiusten elohopeapitoisuudet, ja niiden todettiin korreloivan kalansyönnin kanssa. Kalastajien keskimääräinen hiusten elohopeapitoisuus aineistossa oli 65 myyg/g, ja 80 % tuloksista ylitti WHO:n turvarajan 6 myyg/g. Puolella tutkituista pitoisuus ylitti pitoisuuden 20 myyg/g. Tämän pitoisuuden on aiemmin todettu aiheuttavan lieviä sikiövaurioita.

Tuija Leino, Martin Lodenius

Piilevä tai oireeton keliakia

Keliakia on vehnän, rukiin, kauran ja ohran sisältämien viljavalkuaisen, gluteiinin, aiheuttama ohutsuolen nukkarakennetta vioittava sairaus. Mekanismi, jonka avulla gluteiini tuhoaa nukkarakenteen, ei ole vielä tunnettu, mutta tällä hetkellä on vahvimmin vallalla teoria, jonka mukaan taudin puhkeamiseen vaikuttaa immunologisen systeemin häiriö ohutsuolen limakalvolla. Keliakiataudin patogeneesissä on havaittu olevan paljolti autoimmuunisairauden piirteitä.

Kati Holm

Kehitysvammaisuuden riskit

Keski- ja loppuraskauden sekä synnytyksen aikaisia tekijöitä, joihin liittyy älyllisen kehitysvamman riski, selvitettiin Etelä-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen kehitysvammapiirien alueilta kerätyn sairauslähtöisen aineiston avulla. Tutkimukseen otettiin kehitysvammaisia, joiden vammaisuuden epäilty syy oli perinataalinen tai tuntematon ja jotka olivat syntyneet vuosina 1967-81. Heitä löytyi alueelta 339, verrokkeja oli 364.

Pekka Louhiala

Kontrastikoodaus näköaistinsoluissa

Luonnossa esiintyvien valoärsykkeiden voimakkuuserot voivat vaihdella jopa miljardikertaisesti. Kuitenkin silmän näköaistinsolut sopeutuvat näihin valaistusmuutoksiin. Valoadaptoituneet näköaistinsolut pystyvät koodaamaan suuretkin valomuutokset muutaman voltin tuhannesosan suuruisiksi solukalvon jännitemuutoksiksi. Jos näköaistisolu vahvistaisi - solun aikaisemmasta ärsytystilasta riippumatta - valoärsykkeet vakioiduiksi jännitemuutoksiksi, verkkokalvon aiheuttamat valoinformaation vääristymät antaisivat eläimille luonnon valaistusoloista varsin epäluotettavan kuvan.

Mikko Juusola

Adjuvanttihoito myös paksusuolisyöpään

Suurikokoisen, mutta vielä paikallisen paksusuolisyövän leikkauksen jälkeen annettu levamisolin ja 5-fluorourasiilin (5-FU) yhdistelmähoito on pidentänyt kahdessa suuressa satunnaistetussa tutkimuksessa potilaiden elinaikaa, ja tätä yhdistelmää onkin mm. Yhdysvalloissa pidetyssä konsensuskokouksessa suositeltu taudin standardihoidoksi. Tehokkaampia yhdistelmiä on kuitenkin todennäköisesti olemassa; esimerkiksi 5-FU ja leukovoriini voisi olla tehokkaampi, mutta sitä ei ole vielä testattu paksusuolisyöpäleikkauksen jälkeen annettavana lisähoitona.

Fluorokinolonit vaarallisia hengitystieinfektioissa

Siprofloksasiini ja ofloksasiini sekä juuri markkinoille tullut fleroksasiini saattavat tuntua houkuttelevilta vaihtoehdoilta myös hengitystieinfektioiden hoidossa. Hengitystieinfektiot kuuluvat sipro-floksasiinin indikaatiolistaankin. Ofloksasiinin kohdalla voidaan valmisteyhteenvedon mukaan edellyttää bakteriologista diagnoosia ennen käyttöä hengitystieinfektioissa, ja fleroksasiini on aiheellinen vain kroonisten bronkiittien pahenemisvaiheiden hoitoon.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030