Virtsainkontinenssin arviointi ja hoito perusterveydenhuollossa

Valtaosalle naisista, joiden vaivana on virtsankarkailu, voidaan tarjota tehokasta hoitoa jo perusterveydenhuollossa. Anamneesista voidaan yksinkertaisten lomakkeiden avulla selvittää ongelman haitta-aste ja erottaa virtsankarkailun tyyppi, jolloin sopivissa tapauksissa voidaan aloittaa heti konservatiiviset hoidot. Näin voidaan myös tunnistaa se pieni osa potilaista, joka tarvitsee jatkotutkimuksia ja sairaalahoitoa.

Sairaalahoidon vaikutus rajatilapotilaiden masennus- ja ahdistusoireisiin

Hoitotulosten arviointimenetelmät psykiatriassa ovat vilkkaan mielenkiinnon ja kehittämisen kohteena. KYS:n psykiatrian klinikassa mitattiin sairaalahoidon alussa ja lopussa rajatilaryhmään kuuluvien potilaiden oireiden esiintymistä soveltaen yleisessä käytössä olevia standardoituja mittareita ja osastolla kehitettyjä arviointiasteikkoja. Samalla selvitettiin potilaiden ja heitä hoitaneen työryhmän arvioita osastohoidon merkityksestä ja tuloksista. Oireet lievittyivät ja psyykkinen toimintakyky parani osastohoidon aikana merkittävästi useimmilla mittareilla arvioituna. Tulosten mittaamista voidaan käyttää hyväksi hoidon suunnittelun tarkentamisessa ja yleisemminkin psykiatrisen hoidon merkityksen arvioimisessa.

Depression hoito terveyskeskuksessa

Valtaosa masennuspotilaista hakeutuu nykyisin terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Mitä vakavammasta masennustilasta on kysymys, sitä todennäköisemmin psykoterapiaan liitetään antidepressiivinen lääkitys. Noin kaksi kolmasosaa depressiopotilaista saa masennuslääkkeistä selvästi apua. Hoitoa valittaessa on arvioitava depression luonne ja vaikeus sekä otettava huomioon potilaan ikä, elämäntilanne, muut sairaudet ja hänen masennustilojensa hoidosta aikaisemmin saadut kokemukset.

Suurten paikkakuntien omalääkärit tyytyväisimpiä

Lääkärit odottivat perusterveydenhuollon väestövastuukokeilun lisäävän työajan käytön vapautta, työn itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia sen sisällön kehittämiseen sekä parantavan palkkatasoa. Kaikki nämä odotukset ovat toteutuneet ja omalääkärit ovatkin varsin tyytyväisiä työhönsä, ilmenee vastikään valmistuneesta väestövastuisen perusterveydenhuollon kokeiluprojektin teettämästä tutkimuksesta.

Psykososiaalinen stressi, masennus ja immunologia

Psykososiaaliset kuormitustekijät, menetykset, epäonnistumiset ja ratkaisemattomat psykodynaamiset konfliktit myötävaikuttavat tartuntatautien puhkeamiseen. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, missä määrin. Epidemiologiset tutkimukset osoittavat samoilla tekijöillä olevan yhteyttä myös esimerkiksi syöpäsairauksien puhkeamiseen. Vastaavasti psykoterapialla on havaittu olevan jopa syöpäpotilaiden elinikää pidentävää vaikutusta.

Urologian kehitys ja tulevaisuus Suomessa

Urologia on tärkeä operatiivisen lääketieteen osa, joka on Suomessa kirurgian suppea erikoisala. Kirurgisista potilaista on urologisia potilaita 5-18 %, ja heidän osuutensa kasvaa. Suomen Syöpärekisterin ennusteen mukaan Suomessa on 30 000 elossa olevaa urologista syöpäpotilasta vuonna 2006. Eturauhasen syövästä tulee miesten yleisin syöpä. Eturauhasen liikakasvun ja muiden ikääntymiseen liittyvien sairauksien diagnostiikka ja hoito vaativat myös entistä enemmän resursseja. Suomen sairaaloissa työskentelee nykyään 59 urologia. Kansainvälisten väkilukuun suhteutettujen arvioiden mukaan määrän tulisi olla kaksinkertainen. Suomen Urologiyhdistyksen esityksen mukaan maahamme olisi vuoteen 2000 mennessä perustettava 29 uutta urologin virkaa. Vastaavasti koulutusta olisi väliaikaisesti tehostettava lisäämällä koulutusvirkoja. Kouluttajiksi löytyisi riittävästi päteviä urologeja. Urologian omaleimaisuus edellyttää pyrkimystä omaan pääspesialiteettiin.

Palomiesten terveys ja työkyky II: terveydentilan ja fyysisen työkyvyn arviointi

Palomiesten terveystarkastuksista ja fyysisen työkyvyn arvioinnista on koottu uudistetut, työn vaatimuksista johdetut ohjeet. Jokaisen palomiehen terveydentilan ja fyysisen työkyvyn yksilöllinen arvioiminen on tärkeä osa työturvallisuutta. Tositilanteessa kysymys ei ole pelkästään palomiehen omasta työturvallisuudesta, vaan myös työparin, työryhmän ja pelastettavien uhrien turvallisuudesta. Lääkärilehden viime numerossa tarkasteltiin fyysisiä vaatimuksia ja kuormittavuutta palo- ja pelastustehtävissä. Tässä jatkoartikkelissa keskitytään terveydentilan ja fyysisen työkyvyn arviointimenetelmiin käytännön työterveyshuollossa.

Lääkärin työn juonneopetus - terveyskeskusten talkoilla opintouudistuksen tavoitteisiin

Kun juonneopetuskokeilua Turun lääketieteellisessä tiedekunnassa runsas vuosi sitten ryhdyttiin soveltamaan käytäntöön, hanketta ideoiva työryhmä sai innostukselleen vastakaikua. Kaikki ne terveyskeskuslääkärit, joita juonneopettajiksi pyydettiin, ottivat talkookutsun mieluisana haasteena vastaan, siitäkin huolimatta että tarjolla oli vielä hahmoa vailla oleva tehtävä, josta ei rahallista palkkaa tulisi. Ensimmäisenä kokeiluvuotena työssä on ollut mukana 35 lääkäriä 14:stä lähiseudun terveyskeskuksesta. Kokemukset ovat vastanneet optimistisia odotuksia. Opiskelijat ovat juonneopettajansa johdolla työskennelleet terveyskeskuksessa yhden iltapäivän joka toinen viikko ja saaneet näin lähituntumaa lääkärintyöhön ja potilaan kohtaamiseen jo opintojen alusta lähtien. Erilaisista terveyskeskuksista saadut kokemukset ovat välittyneet kurssitovereille vilkkaassa ajatustenvaihdossa. Myös opettajat ilmoittavat saaneensa nuorten palautteesta kimmokkeen monien rutiinien uudelleenarvioimiseen.

Laadunvarmistusprojekti työterveysasemalla

Valtion työterveysasemalla toteutettiin sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn liittyvä laadunvarmistusprojekti. Palvelua varten luotiin toimintaa ohjaavat kriteerit ja tulosta kuvaavat standardit ja mittarit. Ohjaus terveysneuvontaan onnistui ja kolesteroliarvot laskivat tyydyttävästi. Työterveysasemalla opittiin uusi ongelmanratkaisua koskeva työote. Laadunvarmistus sopii kokemusten mukaan työn kehittämisen menetelmäksi työterveyshuollossa.

Hyvä lääkäri -teema lääketieteen perusopetuksessa

Lääkärikoulutuksen tavoitteeksi voidaan asettaa "hyvien lääkärien" kouluttaminen. Mutta millainen on hyvä lääkäri? Nykyisen koulutusohjelman mukaan opiskelija on riittävän hyvä lääkäriksi suoritettuaan kaikki opintojaksot, tentit ja harjoittelut, joita lääketieteen lisensiaatilta ja sittemmin laillistetulta lääkäriltä vaaditaan. Suomessa ei tarvitse osoittaa lääkärin taitoja ja muita valmiuksia testitilanteessa. Koulutusohjelmia uudistettaessa tarvitaankin keskustelua "hyvän lääkärin" ominaisuuksista.

Elvytetyn potilaan ennuste ja tehohoito

Sydämenpysähdyksestä elvytettyjen potilaiden selviytymisen säätelee aivotoiminnan toipuminen, ja tähän voidaan vaikuttaa tehohoidon keinoin. Silloin kun hoitoyritykset osoittautuvat tuloksettomiksi, voidaan lopettamispäätöksessä yhtenä kriteerinä käyttää suuriin potilasaineistoihin perustuvia tuloksia. Kirjoittajat ovat tutkineet elvytettyjen potilaiden ennustetta ja ennusteen arvioitavuutta valtakunnallisen tehohoidon monikeskustutkimuksen potilasaineistosta.

Kuinka paljon riskitekijäin muutos selittää sepelvaltimotautikuolemien vähenemistä

Pohjois-Karjalan ja Kuopion lääneissä tutkittiin vuosina 1972 ja 1987 sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät 30-59-vuotiasta väestöä edustavista erillisistä otoksista. Vuoden 1972 otosta seurattiin vuoteen 1987 ja analysoitiin, miten vuonna 1972 mitatut riskitekijät olivat ennustaneet kuolleisuutta sepelvaltimotautiin. Kahden kartoituksen perusteella laskettu riskitekijätason muutos näiden vuosien välillä ennusti miesten sepelvaltimotautikuolleisuuden vähenemistä 33 % ja naisten 35 %. Kuolinsyytilaston mukaan miesten sepelvaltimotautikuolleisuus pieneni kyseisenä ajanjaksona 39 % ja naisten 45 %. Näin arvioituna riskitekijämuutokset näyttävät selittävän suurimman osan sepelvaltimotautikuolleisuuden pienenemisestä.

Diabetesta epäiltäessä lapsi on aina lähetettävä päivystyspotilaana sairaalaan

Jano, polyuria, laihtuminen ja enenevä väsymys ovat insuliininpuutosdiabeteksen yleisesti tunnettuja oireita. Erityisesti lapsella tauti voi nopeasti johtaa voinnin romahtamiseen ja ketoasidoottiseen koomaan. Sen vuoksi lapsi on aina toimitettava lähimpään lastensairaalaan heti, jos hänellä epäillään olevan diabetes. Näin yleensä tehdäänkin, mutta poikkeuksia ilmenee. Auroran sairaalassa tarkastettiin systemaattisesti neljän viime vuoden aikana diagnosoitujen 85 diabeetikkolapsen vaiheet ennen sairaalaan tuloa. Tarkastus osoitti, että 11 potilaan hoidon aloittaminen oli tarpeettomasti viivästynyt, koska terveydenhuoltohenkilöstö oli arvioinut väärin diagnoosin ja hoidontarpeen kiireellisyyden.

Kohdun limakalvon poisto menorragian hoidossa

Kohdun limakalvon resektio (endometriumin ablaatio) tarkoittaa kohtuontelon tähystyksessä tapahtuvaa limakalvon poistamista resektoskoopilla tai tuhoamista lasersäteellä. Toimenpidettä käytetään runsaiden kuukautisvuotojen hoitona. Kirjoittaja esittelee resektiohoidon tuloksia yhden vuoden ajalta 28 menorragiapotilaan aineistossaan. Potilaista seitsemällä oli kohtuontelossa lihaskasvaimia, jotka myös poistettiin. Seuranta-aikana 21 naiselta kuukautiset jäivät kokonaan pois tai tulivat niukkoina 1-2 päivän kestävinä vuotoina. Neljältä potilaalta vuoto väheni hieman. Toimenpide uusittiin kolmelle potilaalle, joista yhdellä runsaat vuodot johtivat kohdunpoistoleikkaukseen. Resektiohoitoihin ei liittynyt komplikaatioita. Kohdun limakalvon poisto on säästävä hoitovaihtoehto naisille, joille harkitaan kohdunpoistoa menorragian vuoksi.

Keliakia on muuttunut vauvojen ripulista yleissairaudeksi

Imetyksen jälkeen puhkeava keliakia on meillä nykyisin harvinainen. Sairaus todetaan myöhemmin lapsuudessa tai aikuisena, jolloin taudin ilmenemismuodot ovat moninaisempia ja vaikeammin diagnosoitavia. Tauti olisi kuitenkin todettava mahdollisimman varhain, jolloin gluteenittomalla ruokavaliolla voidaan estää tulehtuneen suolen aiheuttamat suolen toimintahäiriöt ja muut seuraamukset, joista tärkein on malignoomariskin lisääntyminen.

Onko alaselkäkipu riippuvainen ihmisen persoonallisuudesta?

Pitkäaikaisesta ristiselkäkivusta kärsiville aikuisille tehty seurantatutkimus osoitti kroonisten selkäkipupotilaiden persoonallisuuspiirteillä ja niiden muutoksilla olevan yhteys selän terveydentilaan. Potilaita vertailtaessa havaittiin eniten korrelaatioita selän terveydentilaa kuvaaviin muuttujiin tutkimuksessa käytetyn MMPI-testin hypokondriaa, hysteriaa ja depressiota kuvaavilla asteikoilla. Koko 43 potilaan aineistossa persoonallisuustekijät eivät ennustaneet selän paranemista, mutta osaryhmissä havaittiin ennustearvoa olevan ennen kaikkea depressiolla.

Onko aminoglykosideille edelleen tarvetta?

Aminoglykosidit ovat kuuluneet tärkeimpiin ja tehokkaimpiin antibiootteihin jo yli 30 vuoden ajan. Niitä on käytetty yhdistelmähoidoissa tavallisimmin beetalaktaamien tai klindamysiinin kanssa vaikeisiin, pääasiassa sairaalasyntyisiin infektioihin. Toksisuudestaan huolimatta ne ovat olleet korvaamaton antibioottiryhmä. Mutta tilanne on muuttunut. Laajakirjoisia antibiootteja on tullut runsaasti lisää. Aminoglykosidit eivät enää ole yhtä korvaamattomia kuin ennen, mutta tuskin vielä tarpeettomiakaan.

Palomiesten terveys ja työkyky I: työn fyysiset vaatimukset ja kuormittavuus

Palomiehet joutuvat vähintään muutaman kerran vuodessa tekemään palo- ja pelastustehtäviä, joissa on erittäin suuri kardiorespiratorinen ja biomekaaninen kuormitus. Tehtävistä suoriutuminen edellyttää palomiehiltä hyvää terveydentilaa ja erityistä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Kuitenkin Suomessa palomiesten terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi on epäyhtenäistä. Palomiesten terveyttä ja työkykyä tarkastellaan kahden artikkelin sarjassa, jonka toinen osa ilmestyy seuraavassa Lääkärilehdessä.

Lasten lyhkin hyöty ja säästöt

Lyhytjälkihoitoisella kirurgialla (lyhki) pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon leikkauksia käyttäen mahdollisimman vähän hoitopäiviä ja vuodepaikkoja. Menettelytapa sopii hyvin myös lastenkirurgiaan. Lyhkin aiheuttamat todelliset säästöt ovat odotettua pienemmät. Toiminnasta on kuitenkin huomattavasti hyötyä, koska se on tuonut kirurgisiin yksikköihin taloudellisen ajattelutavan ja tehostanut niiden toimintaa. Tuloksellisuutta arvioitaessa tulee käyttää oikeita mittareita.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030