Sairaaloiden hoitoajat lyhenivät edelleen

Kunnallisten sairaaloiden hoitoajat ovat lyhentyneet 1990-luvulla selvästi. Vuonna 1996 keskimääräinen hoitoaika oli 6,2 vuorokautta. Somaattisessa erikoissairaanhoidossa hoitoaika oli 4,7, kun se 1990 oli 6,4 vuorokautta. Psykiatrisessa sairaanhoidossa hoitopäiviä oli enää keskimäärin 46. Vuosikymmenen vaihteessa niitä oli vielä 104. Sairaaloissa hoidettiin viime vuonna noin miljoona ihmistä. Joka viides suomalainen käytti siis sairaalapalveluja. Sairaansijat kuitenkin vähenivät noin 500:lla edellisestä vuodesta. Hoitoaikojen lyhentyessä eivät sairaalan kustannukset välttämättä pienene. Potilaille tehdään nyt lyhyemmässä ajassa enemmän toimenpiteitä ja tutkimuksia kuin ennen. Painopiste on edelleen siirtymässä avohoidon suuntaan. Kunnallisten sairaaloiden poliklinikoiden käyntimäärät lisääntyivät noin 5 %:lla, ja käyntejä oli kaikkiaan 5,5 miljoonaa.

Maidon antibioottijäämien testille EU-hyväksyntä

Maidon antibioottijäämiä on jo parin vuoden ajan testattu muutamissa meijereissä testillä, joka sisältää geenitekniikalla muunnetun Streptococcus thermophilus -kannan. Testiä käytetään meijereiden laboratorioissa ja maidon kokoamiseen tarkoitetuissa keräilyautoissa. Kanta on luonnostaan erittäin herkkä antibiooteille. Siihen on geenitekniikan avulla siirretty valoa tuottava ominaisuus, jonka ansioista testiorganismi on helposti mitattavissa. Valio Oy on nyt saanut ensimmäisenä suomalaisena tuotehyväksynnän geenitekniikalla muunnellulle tuotteelle EU:n markkinoille.

GMO-tuotteisiin yhtenäinen merkintä

Geneettisesti muunnelluista organismeista valmistettuihin tuotteisiin on hyväksytty yhtenäinen pakkausmerkintä. EU:n alueella on kaikkiin geneettisesti muunneltuja organismeja sisältäviin tuotteisiin lisättävä merkintä: "Tämä tuote sisältää...", tai "Tämä tuote saattaa sisältää...", mikäli geneettisesti muunneltujen organismien käytöstä ei ole varmaa tietoa, mutta joissa käytön mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Mikäli tuote ei sisällä mainittuja organismeja, on merkintätapa vapaaehtoinen, esim. "Tämä tuote ei sisällä..." Geenitekniikan lautakunnan pääsihteeri Irma Salovuori kertoo, että käytännössä kuluttajan kannalta luokitus on kaksijakoinen. Mikäli tuote "saattaa sisältää" geneettisesti muunneltuja organismeja, on sillä samanlainen vaikutus kuin tuote sisältäisi niitä. Suomen markkinoilla viimemainittuun ryhmään kuuluvat soija ja maissi, joista valmistettujen tuotteiden pakkauksissa tulee olla kyseinen maininta. Soijan ja maissin tuontieristä noin 2 % on arvioitu olevan geneettisellä muuntelulla tuotettuja. Kotimaisen perunan muuntelun osalta on tutkimustyö kesken, ja valmista tuotetta saatetaan joutua odottamaan vielä 5-6 vuotta.

Kuuro lapsi ja sisäkorvaimplantti

Sisäkorvailmplantteja on menestyksellä asennettu kuuroutuneille aikuisille, joiden kuulo on tämän apuvälineen avulla palautunut lähes ennalleen. Tilanne on toisenlainen lapsilla, jotka ovat syntymästään saakka tai pian sen jälkeen kuuroutuneita. Leena Komonen Kuulovammaisten lasten vanhempien liitosta kertoo, että syntymäkuurojen lasten implanttileikkaukset aloitettiin Suomessa vuonna 1995, ja tähän mennessä niitä on tehty vasta noin viidelle lapselle.

Sosiaaliturva painottuu yhä enemmän tulonsiirtoihin

Kaksi vuotta sitten Stakes julkaisi ensimmäisen katsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehityksestä. Palvelukatsaus tuli osaksi sosiaaliturvan tilaa kuvaavaa kertomusjärjestelmää, johon kuuluu mm. viime vuonna ensi kertaa esitetty kansanterveyskertomus. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 1997 sisältää tämän vuosikymmenen kehityslinjoja kuvaavia artikkeleita. Lisäksi laaja tilastoliite kuvaa keskeisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjontaa, kustannusrakennetta, rahoitusta ja käyttöä sekä alueellista vaihtelua ja 1990-luvun kehityslinjoja.

Lääketieteen suurmessut Düsseldorfissa ensi syksynä

Joka toinen vuosi pidetään Düsseldorfissa neljät lääketieteen erikoismessut, joihin kaikkiin liittyy alan kongressi. Ensimmäisenä on vuorossa REHA International -kuntoutusmessut lokakuussa, sen jälkeen marraskuussa A+A työsuojelun ja työlääketieteen messut, MEDICA, lääkärikeskusten ja sairaaloiden maailmanfoorumi sekä ComPaMED, lääketieteellisen teollisuuden komponentteja, puolivalmisteita ja raaka-aineita esittelevät messut. Tässä jättitapahtumassa on yhteensä noin 4 000 näytteilleasettajaa ja kävijöitä messuille odotetaan yli 200 000.

2 000 verenpaine- potilasta osallistuu ASCOT-tutkimukseen

Yhteensä 18 000 verenpainepotilasta Pohjoismaista, Englannista ja Irlannista osallistuu ensi syksynä käynnistyvään ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcome Trial) -verenpainelääketutkimukseen. Suomesta tutkimuksessa on mukana 2 000 avohoidossa olevaa verenpainepotilasta. Tutkimuksessa verrataan jo pitkään käytössä olleiden beetasalpaajien ja diureettien sekä näitä uudempien verenpainelääkkeiden, kalsiumkanavan salpaajien ja ACE-estäjien tehoa toisiinsa. Keskeisinä lääkkeinä käytetään kalsiumkanavan salpaaja amplodipiinia ja beetasalpaaja atenololia. Osa tutkittavista saa myös veren kolesterolia alentavaa lääkitystä.

Terveydellinen eriarvoisuus ja päihteet uhkakuvia ja haasteita terveydenedistämistyössä

Syrjäytyminen, päihteet ja nuorten pahoinvointi ovat kuntien terveysjohtajien ja terveysalan järjestöjohtajien mielestä tämän hetken päällimmäiset haasteet terveydenedistämistyölle. Terveyden edistämisen keskuksen Terveysbarometri-tutkimuksessa haastatellut terveysjohtajat toivat esiin osin ristiriitaisia näkymiä tulevaisuuden suhteen: synkkiä polarisoitumisen uhkakuvia ja toisaalta valoisiakin tuntoja talouden elpymisen merkkien myötä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030