Katsaus

Yleinen luonne

Katsauksina julkaistaan sekä perinteisiä laajasti aiheen kirjallisuuden kattavia katsauksia että lyhyem­piä käytännönläheisiä artikkeleita lääketieteellisistä ja terveydenhuoltoon liittyvistä aiheista. Terveydenhuollon katsausartikkeleissa voi käsitellä terveys­palvelujen järjestämistä tai laatua, terveydenhuol­lon kustannuksia, lääkäri­koulutusta, lääkärivajetta, mielipidemittauksia ym. lääkärilukijoita kiinnostavaa.

Aiheen rajaaminen on tärkeää, ja rajauksen voi tarvittaessa tuoda ilmi johdannossa.

Pituus

Katsausten enimmäispituus on (25.8.2021 alkaen) 12 000 merkkiä välilyönteineen. Otsikkoa, tiivistelmää, kirjallisuusluetteloa sekä kuva- ja taulukkotekstejä ei lasketa enimmäispituuteen. Katsauksen pituus on lehdessä rajattu neljään painosivuun. Tästä syystä tekstiä voidaan joutua lyhentämään myös jul­kaisuprosessin loppuvaiheessa, vaikka käsikirjoitus olisi kirjoitusohjeiden pituusrajojen mukainen.

Mikäli katsaus on kirjoitettu aiemmin voimassa olleen enimmäismerkkimäärän mittaiseksi, tulee kirjoitusta lyhentää. Aikataulusta voi neuvotella toimituksen kanssa (pertti.saloheimo@laakarilehti.fi). Tekstissä kannattaa keskittyä siihen, mikä olisi yleislääkärilukijalle olennaisinta.

Otsikointi

Käsikirjoitukseen laaditaan otsikkosivu, joka lähetetään erillisenä tiedostona. Katso otsikkosivun ohje tästä.

Jo otsikossa on pyrittävä kertomaan jotakin artikkelin sisällöstä; esim. pelkkä käsiteltävän taudin nimi ei houkuttele lukijoita riittävästi. Väliotsikoissa voi olla enintään kaksi hierarkiatasoa. Viimeisen jakson väliotsikoksi sopii usein ”Lopuksi”, mutta siinä ei ole tarkoitus kerrata katsauksen sisältöä vaan mieluummin tehdä päätelmiä ja esittää aiheeseen liittyviä tulevaisuudennäkymiä.

Tiivistelmä

Tiivistelmä koostuu 3–5 erillisestä ranskalaisin viivoin luetteloidusta virkkeestä, joissa kuvataan katsauksen keskeisimmät asiat. Tiivistelmän enimmäispituus on 600 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.

Kuviot, taulukot ja liiteaineisto

Taulukoiden ja kuvioiden tulee olla itsenäisesti luettavissa, eikä niiden sisältöä pidä toistaa varsinaisessa tekstissä. Kuvioita ja taulukoita voi olla yhteensä enintään 3. Tarvittaessa enemmän kuvioita ja taulukoita voidaan julkaista verkossa. Sama koskee poikkeuksellisen suuria taulukoita ja kuvioita. Verkossa voidaan julkaista myös muuta liiteaineistoa, kuten videoita.

Poti­lasta esittävä valokuva on rajattava tai peitettävä siten, ettei häntä voi tunnistaa, tai häneltä on hankittava kirjallinen lupa kuvan julkaisemi­seen. Lomake potilaan lupaa varten on saatavil­la täältä. Potilaan allekirjoittamaa lomaketta ei lähetetä Lääkärilehdelle vaan kirjoittajan tulee tallettaa se tietoturvalliseen paikkaan esim. potilaan sairauskertomuksen liitteeksi. Käsikirjoitusta lähettäessään kirjoittaja vakuuttaa, että lupa on olemassa.

Tarkempia ohjeita: Kuviot ja kuvat, Taulukot, Sähköinen liiteaineisto, Muualla julkaistun aineiston käyttö.

Kirjallisuusviitteet

Suositeltava kirjallisuusviitteiden määrä on enintään 40. Jos kirjallisuusluettelo on erittäin laaja, se julkaistaan vain verkossa. Viitteiden muotoilu noudattaa Vancouver-järjestelmää. Katso tarkemmat ohjeet.

Sidonnaisuusilmoitus

Kaikkien kirjoittajien on ilmoitettava sidonnaisuutensa ICMJE:n lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet.

Sivu päivitetty 26.5.2023: poistettu tieto englanninkielisestä tiivistelmästä.
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030