VERTAISARVIOINTI

Lääkärilehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimää kansallista vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Vertaisarviointiprosessin kuvaus

Kaikki Tieteessä-osastossa julkaistaviksi aiotut käsikirjoitukset (alkuperäistutkimukset, katsaukset, Käytännöt-artikkelit ja tapausselostukset) käyvät läpi toimituksen ulkopuolisen kaksoissokkoutetun vertaisarvioinnin. Kirjoittajien nimet eivät tule vertaisarvioijien tietoon.

Kuka päättää vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä?

Päätoimittaja, tarvittaessa yhdessä lääkäritoimittajan kanssa, suorittaa alustavan arvion käsikirjoituksen sopivuudesta julkaisuohjelmaan ja päättää vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä. Lue lisää lääkäritoimituksesta.

Kuka voi toimia vertaisarvioijana?

• Lääkäritoimittaja ehdottaa asiantuntijoita arvioimaan käsikirjoituksen tieteellistä julkaisukelpoisuutta.
• Arvio pyydetään vähintään kahdelta toimituksen ulkopuoliselta ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomalta väitelleeltä tutkijalta tai muulta alan asiantuntijalta.
• Arvioijat toimivat anonyymisti, mutta heidän lausuntonsa, julkaisuehdotuksensa ja arvioijien nimet sekä tehdyt julkaisemispäätökset säilytetään kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta.
• Asiantuntijaksi pyritään valitsemaan henkilöitä, jotka eivät ole käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulaisia tai jotka toimivat kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana. Mikäli mahdollista, pyydetään arvioijat eri yliopistosta tai laitoksesta kuin kirjoittajat.

Mitä prosessissa arvioidaan?

• Prosessissa arvioidaan aineiston kattavuutta, tutkimusalan hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta, sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
• Muiden kuin alkuperäistutkimuskäsikirjoitusten kohdalla arvioidaan, onko käsikirjoitus tärkeä lääketieteellisen yleislehden lukijoille, auttaako käsikirjoitus kliinikkoa tekemään parempia hoitopäätöksiä, sisältääkö käsikirjoitus uutta tietoa, onko keskeinen tutkimustieto tuotu esiin ja onko aiheesta kirjoitettu tasapainoisesti ja puolueettomasti.
• Kukin arvioija esittää joko käsikirjoituksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.

Kuka päättää käsikirjoituksen julkaisemisesta?

• Lausuntojen pohjalta lääkäritoimittaja ehdottaa käsikirjoituksen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin tai sen hylkäämistä. Hylkäyssuosituksessa voi ehdottaa mahdollisuutta tarjota käsikirjoitusta uudelleen kirjoitettuna, jolloin se arvioidaan alusta lähtien uutena käsikirjoituksena.
• Lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta, korjattavaksi lähettämisestä tai sen hylkäämisestä tekee lääketieteellinen päätoimittaja perehdyttyään vertaisarvioijien lausuntoihin ja lääkäritoimittajan suositukseen.
• Kirjoittajia pyydetään palauttamaan vertaisarvioijien ja toimituksen muutosehdotusten mukaan korjattu käsikirjoitus toimituksen arvioon (muutosehdotusten laajuudesta riippuen) 2 tai 3 viikon kuluessa päätöksen saamisesta. Jos palautusaika on umpeutunut, lisäaikaa voi pyytää lääketieteelliseltä päätoimittajalta.
• Korjatut käsikirjoitukset arvioi lääkäritoimittaja, joka voi ehdottaa niiden hyväksymistä julkaistavaksi, uudelleen korjattavaksi tai hylättäväksi. Tarvittaessa korjattu käsikirjoitus lähetetään uudelleen vertaisarvioijille.
• Lopullisen julkaisemispäätöksen tekee lääketieteellinen päätoimittaja.

Sivu päivitetty 16.12.2019.
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030