Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteet merkitään tekstiin sulkeissa olevin numeroin esiintymisjärjestyksessä (1,2), (4–6) ja luetteloidaan numerojärjestyksessä tekstin loppuun. Tekstinkäsittelyohjelman automaatti­viittausjärjestelmää ei pidä käyttää. Viitteiden enimmäismäärät mainitaan kunkin artikkelityypin omissa ohjeissa.

Kirjallisuusluetteloon merkitään vain kirjallisia viitteitä; julkaisemattomat havainnot, mukaan lukien kongressiabstraktit, ja suulliset tiedonannot voidaan mainita tekstissä sulkeissa (Koskinen, Kauko, julkaisematon havainto) (Virtanen, Matti, henkilökohtainen tiedonanto). Jul­kaistavaksi hyväksytty, mutta vielä julkaisematon kirjoitus voidaan merkitä kirjallisuusluetteloon liittämällä siihen maininta ”painossa”.

Lääketieteelliset aikakauslehdet

Kirjoittajan nimi/nimet. Artikkelin nimi. Lehden nimi vuo­siluku; volyymi (lehden numero, ei välttämätön): sivunumerot. Sivunumeroista merkitään ensimmäinen ja viimeisestä se osa, joka eroaa alkusivun numerosta, esimerkiksi 1234–56. Jos tekijöitä on enemmän kuin kuusi, merkitään kolme ensimmäistä ja niiden jälkeen ym. Lehden nimestä käytetään esim. Medline-tietokannasta löytyviä lyhenteitä ilman pisteitä. Jos artikkelin DOI-numero on käytettävissä, se merkitään internetosoitemuodossa. Esim:

Nohynek H, Jokinen J, Partinen M ym. Pandemiarokot­teen yhteys lasten narkolepsian esiintyvyyden äkilliseen lisääntymiseen Suomessa. Suom Lää­käril 2012;67:1035–44.

Sandini U, Kukkonen AK, Poussa T, Sandini L, Savilah­ti E, Kuitunen M. Protective and risk factor for allergic diseases in high-risk children at the ages of two and five years. Int Arch Allergy Im­munol 2011;156:339–48. https://doi.org/10.1159/000323907

Drummond M, Weatherly H, Fergu­son B. Economic evaluations of health interven­tions. A broader perspective should include costs and benefits for all stakeholders. BMJ 2008;337:a1204. https://doi.org/10.1136/bmj.a1204

(Supplementti:) Pratley RE, Barnett A, Feinglo MM ym. Efficacy and safety of once-weekly (OW) albiglutide vs. once-daily (OD) liraglutide in Type 2 diabetes (T2D) inadequately controlled on oral agents: Harmony 7 trial. Diabetes 2012;61(suppl 1):A240–1.

(Supplementti) Lycett K, Cleary J, Calder R ym. A framework for the Future Healthy Countdown 2030: tracking the health and wellbeing of children and young people to hold Australia to account. Med J Aust 2023;219(10):S3–S10. https://doi.org/10.5694/mja2.52145

(Cochrane-katsaus:) Karner C, Chong J, Poole P. Tiotropium versus placebo for chro­nic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2012;7:CD009285.

Julkaisusarjat

Kirjoittajan nimi, raportin ni­mi, julkaisija, sarjan tiedot, julkaisuvuosi sekä referoitavan osan sivunumerot. Esim:

Jaakola S, Lyytikäinen O, Rimhanen-Finne R ym, toim. Tartuntataudit Suomessa 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 36/2012.

Kirjat

Kirjoittajan nimi, kirjan nimi, julkaisu­tiedot eli painos, julkaisupaikka (julkaisijan ko­tipaikka), kustantaja, painovuosi ja tarvittaessa referoitavan osan sivunumerot. Esim:

Vaughn BV, D´Cruz OF. Cardinal ma­nifestations of sleep disorders. Kirjassa: Kryger MD, Roth T, Dement WC, toim. Principles and Practice in Sleep Medicine, 5. painos. Missouri: Elsevier 2011;647–57.

Väitöskirjat ja opinnäytetyöt

Kirjoittajan nimi, väitöskirjan/opinnäytetyön nimi, yliopisto ja vuosiluku, julkaisusarja. Väitöskirja (tai Pro gradu -tutkielma). Esim:

Salmivuori M. New options for non-invasice imaging and non-invasive treatment of skin cancers. Tampereen yliopisto 2020. Tampere University Dissertations 245. Väitöskirja. 

Sippola S. Uncomplicated acute appendicitis – Studies on diagnosis and treatment outcomes. Turun yliopisto 2021. Turun yliopiston julkaisuja, sarja D, osa 1566, Medica – Odontologica. Väitöskirja.
 

Internet-aineisto

Tekijä tai yhteisö, aineiston otsikko, siteeraus tai päivityspäivämäärä, verk­ko-osoite. Esim:

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodeci­min, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotauti­lääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Diabe­tes. Käypä hoito -suositus 30.11.2011. www.kay­pahoito.fi

Kela. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oi­keutetut ja kustannukset korvauksia saanutta kohti (päivitetty 28.1.2009). www.kela.fi/in/in­ternet/suomi.nsf/NET/070703131233MP? Open Document

Lääketeollisuus ry kotisivut. Astma – investointi sairauden hoitoon kannattaa. (sitee­rattu 12.2.2009). www.laaketeollisuus.fi/page. php?page_id=99&offset=24&news_id=256

Lait, asetukset ja päätökset

Otsikko, (asetuk­sen säätänyt ministeriö, päätöksen tehnyt taho), päivämäärä, numero, verkko-osoite. Esim:

Laki terveydenhuollon ammattihenki­löistä 28.6.1994/559. www.finlex.fi/fi/laki/ajan­tasa/1994/19940559

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 2.12.2010/1088. www. edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/20101088

Valtionneuvoston päätös asbestityöstä 21.12.1994/1380, muutossäädökset 27.4.2006/ 318 ja 30.9.2010/863. www.edilex.fi/saadokset/ lainsaadanto/19941380/

Sivua päivitetty 8.3.2024 (DOI-numeron merkitsemistapa).
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030