Pääkirjoitus

Yleinen luonne

Lääkärilehti julkaisee sekä tarjottuja että pyydettyjä lääketieteellisiä tai muihin soveltuviin tieteenaloihin liittyviä pääkirjoituksia, jotka joko ovat yhteydessä lehden muuhun sisältöön tai käsit­televät itsenäisiä teemoja. Pääkirjoituksessa kir­joittaja esittää näkemyksensä tieteessä ajankoh­taisesta aiheesta, jolla on yleistä mielenkiintoa. Aihetta taustoi­tetaan jo julkaistulla tiedolla ja pohditaan uusi­en havaintojen merkitystä suhteessa aiempaan tietoon. Siinä hahmotetaan teeman ydinongel­mia ja kehityssuuntia, ja niihin esitetään perus­teltu kannanotto. On tärkeää esittää asia sellaisessa muodossa, että se on muiden kuin kyseisen alan asiantuntijoiden ym­märrettävissä.

Tieteellinen pääkirjoitus julkaistaan tekijänsä nimellä. Sil­lä osoitetaan, että kirjoitus on ensisijaisesti kirjoittajan näkemys, joka on arvioitu laadul­taan Lääkärilehden pääkirjoituksen ar­voiseksi. Vaikka pääkirjoitus olisi laadittu päätoimittajan pyynnöstä, päätoimittaja voi edellyttää kirjoituksen korjailua ja myös hylätä kirjoituksen.

Tieteellinen pääkirjoitus lähetetään lääke­tieteelliselle päätoimittajalle (pertti.saloheimo@laakarilehti.fi).

Pituus

Pääkirjoituksen enimmäispituus on yksi painosivu eli 3 400 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Otsikkoa ja kirjallisuusluetteloa ei lasketa enimmäispituuteen.

Otsikointi

Jo otsikossa on pyrittävä ilmaisemaan pääkirjoituksen keskeisin viesti.

Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteiden enimmäismäärä on 8. Viitteiden muotoilu noudattaa Vancouver-järjestelmää. Katso tarkemmat ohjeet.

Kuvat

Pääkirjoituksen yhteydessä julkaistaan kirjoittajien kuvat, jos heitä on vähemmän kuin kolme. Kuvat lähetetään erillisinä tiedostoina käsikirjoituksen mukana.

Sidonnaisuusilmoitus

Kaikkien kirjoittajien on ilmoitettava sidonnaisuutensa ICMJE:n lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet.

Sivu päivitetty 8.2.2022 pääkirjoituksen enimmäismerkkimäärän osalta.
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030