Taulukot

Taulukko pitää voida ymmärtää ilman, että lukee artikkelia samaan aikaan. Tekstissä ei toisteta taulukon sisältöä.

Taulukoiden (ja kuvioiden) sopivat määrät on ilmoitettu kunkin artikkelityypin ohjeissa. Lisätaulukoita voidaan sijoittaa artikkelin verkkoversioon. Myös isokokoiset taulukot ovat aiheen vaatiessa mahdollisia, mutta taitollisista syistä ne voidaan joskus julkaista vain verkossa.

Taulukot lähetetään kukin erillisessä tiedos­tossa (Excel tai Word) numeroituina. Tekstissä viittaus taulukkoon merkitään sulkeisiin (tau­lukko 1). Taulukon otsikkoteksti, sarakeotsikko-osa ja taulukkoriviosa erotetaan toisistaan vaa­kalinjoin; pystylinjoja ei taulukoissa käytetä lainkaan. Taulukossa käytettävät lyhenteet on selitettävä, vaikka ne olisi selitetty tekstissä. Alaviitteet merkitään numeroin yläin­deksin tapaan. Mahdolliset kirjallisuusviitteet merkitään samalla tavalla kuin tekstissä.

Sähköisessä muodossa julkaistaviin taulukoi­hin viitataan liitetaulukkoina (liitetaulukko 1) ja ne numeroidaan erillään paperilehdessä jul­kaistavista taulukoista.

Jos taulukko on lainattu muusta julkaisus­ta, kirjoittajan on hankittava sille kirjallinen jul­kaisulupa, joka kattaa sekä Lääkärileh­den paperi- että sähköisen version, ja lähetet­tävä se artikkelin mukana. Katso tarkempia ohjeita: Muualla julkaistun aineiston käyttö.

Taulukot viimeistellään lopulliseen muotoon­sa toimituksessa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030