HYKS siirtyi suoritepohjaiseen kuntalaskutukseen

Ensimmäisenä sairaalana Suomessa HYKS siirtyi vuoden alussa budjettirahoituksesta tulorahoitukseen. Jäsenkunnat eivät enää maksa HYKS:n menoja maksuosuuksina, vaan menot katetaan palveluista perittävillä, ennakkoon määrätyillä maksuilla. Kiinteähintainen laskutus koskee jäsenkuntia ja muita kuntia samalla lailla. Poikkeuksena ovat eräät erityisvelvoitteet, kuten varastointilain mukaiset velvoitteet, myrkytystietokeskuksen ylläpito ja alueellinen koulutus, joita varten kerätään jäsenmaksu suhteessa asukaslukuun.

Alfa-interferonista lisää terveyttä non-Hodgkinin lymfoomaa sairastaville potilaille

Follikulaariset lymfoomat (FL) muodostavat lähes 40 % kaikista non-Hodgkin lymfoomista. Näiden taudinkulku on hidasta ja suhteellisen oireetonta, mutta sairaus johtaa useimmiten kuolemaan 10 vuoden kuluessa toteamisesta. Monesti näitä potilaita ei edes aktiivisti hoideta, koska potilaat pysyvät kauan hyväkuntoisina ja oireettomina. Pitkälle edenneen sairauden ennuste on enää muutama vuosi.

Lisää vaihtoehtoja tulossa kasvutekijä-hoitoon

Valkosolujen kasvutekijät ovat kuuluneet nykyaikaiseen hematologiseen ja onkologiseen hoitoon jo puolen vuosikymmentä. Käytettävissä ovat olleet granulosyyt- tikasvutekijä (filgrastiimi) ja granulosyytti-makrofaagikasvutekijä (molgramostiimi). Näiden lääkkeiden pääasiallinen indikaatio on sytostaattihoitojen aiheuttaman valkosolukadon korjaaminen. Kasvutekijöitä käytetään myös luuytimensiirtopotilailla.

Itsemurhien ehkäisyprojekti kokosi laajan asiantuntija-verkoston

Suomessa vuonna 1986 käynnistyneessä itsemurhien ehkäisyhankkeessa on edetty tutkimusvaiheesta käytäntöön. Vuonna 1992 julkaistussa strategisessa toiminta- ja tavoiteohjelmassa lähtökohtina ovat itsemurhan monitekijäinen tausta ja elämänongelmien kasautuminen, ja sen pohjalta itsemurhien ehkäisytyössä korostetaan moniammatillisuutta. Itsemurhien ehkäisyprojektin yhdeksi käytännön työvälineeksi koottiin viime syksynä asiantuntijoista moniammatillinen yhteysverkko. Siihen ilmoittautui yli 1 100 asiantuntijaa eri puolilta maata.

Helsingin johtosääntökiista loppuunkäsitelty

Helsingissä vuoden 1991 alusta voimaan tullut uusi johtosääntö poisti nimenomaisesti lääkärin tutkinnon pätevyysvaatimuksista. Asiasta syntyi silloin kiista Lääkäriliiton ja kaupungin välillä. Lääkäriliitto julisti terveysviraston virat ensin hakukieltoon ja myöhemmin hakusaartoon. Tilanne laukesi väliaikaisesti, kun kaupunginhallitus määräsi vuoden 1993 loppuun saakka kaksi lääkäriä hoitamaan avoinna olleita terveysjohtajien virkoja ja asetti työryhmän miettimään terveysviraston johtamisen ja organisaation kehittämistä. Keskeiset ammattijärjestöt olivat edustettuina työryhmässä.

Ammattitautien ilmoittamiseen muutos

Ammattitautien ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty laissa työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (131/73, 22 pykälän 2. momentti): "Milloin lääkäri on todennut työn suorittajassa ammattitautilaissa (1343/88) tarkoitetun ammattitaudin tai työstä johtuneen muun sairaalloisen tilan, on hänen viipymättä tehtävä asiasta ilmoitus lääninlääkärille ja työsuojelun piiriviranomaiselle vahvistettua lomaketta käyttäen. Lääkärin on epäillessään sairautta ammattitaudiksi perehdyttävä työntekijän työolosuhdetietoihin niiden haittatekijöiden osalta, jotka voivat vaikuttaa ammattitaudin syntyyn."

EL:n terveyspolitiikka tähtää ennaltaehkäisyyn

Euroopan liitto aikoo keskittyä terveyspolitiikassaan ennen kaikkea sairauksien ennaltaehkäisyyn. Euroopan liiton komissio piirsi liiton terveyspolitiikalle väljät kehykset viime vuoden lopussa. Komission näkemyksen mukaan ravitsemus-, alkoholinkäyttö-, tupakointi-, hygienia- ja liikuntatottumusten muutoksilla voidaan paitsi parantaa yksilöiden hyvinvointia, myös pienentää jäsenvaltioiden terveyskuluja.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030