Omorganiseringen av Akava

Akavas styrelse har den 30 september fattat beslut om att skilja Akavas uppgift som huvudavtals-organisation från uppgiften som centralorganisation. I detta syfte planeras egna förhandlingsorgan för det statliga området (Akava-V), församlingarna (Akava-S), kommunsektorn (Akava-K) och undervisningsområdet (Akava-OAJ). Bland förtroendemännen finns dock fortfarande starkt stöd för en enhetlig förhandlingsorganisation för den offentliga sektorn. Förtroendemännen menar också att uppdelningen i tre huvudavtalsorganisationer innebär ett hot mot den lokala förtroendemannainstitutionen.

Statsandelssystemet

I början av året gav styrelsen hälsopolitiska utskottet i uppdrag att bereda förbundets ställningstaganden till statsandelssystemet i hälso- och sjukvården. I utskottets mellanrapport konstateras att det ännu inte är möjligt att få enhetliga och tillförlitliga uppgifter om verkningarna av det nya systemet. De ändringar som gjorts i hälso- och sjukvårdens tjänster och servicestruktur har nämligen främst genomförts som ett resultat av inbesparingar och nedskärningar i den offentliga hushållningen. Hälsopolitiska utskottet fortsätter att följa upp verkningarna av statsandelsreformen och nästa vår arrangerar utskottet bl.a. ett uppföljningsseminarium om dessa frågor.

Eduskunnalle vetoomus: Virkoja eurolääkärikoulutusta varten

Lääketieteen opiskelijat sekä lääkärijärjestöjen edustajat luovuttivat toimintapäivänä eduskuntaryhmille vetoomuksen nuorten lääkärien työllisyystilanteen helpottamiseksi. Orientoivan vaiheen viroista suurin osa on lakkautettu eikä tulevaa eurokoulutusta varten ole edes suunnitteilla vakansseja. Paikalla olleet kaikkien puolueiden edustajat ja kansanedustajalääkärit lupasivat ryhtyä toimiin lääkärien eurokoulutuksen turvaamiseksi.

Lääkäriliitto ei hyväksy palkkojen leikkauksia

Nykyinen tulopoliittinen sopimus päättyy lokakuun lopussa ja syyskuun kuluessa käynnistyvät palkkaneuvottelut, joista odotetaan tällä kertaa poikkeuksellisen vaikeita. Vientiteollisuuden ammattiliitot haluavat palkankorotuksia, kun taas kuntien ja valtion palveluksessa olevilta vaaditaan säästösyistä merkittäviä palkkojen leikkauksia. Valtion ensi vuoden budjettiesitys pohjautuu siihen, että julkisen sektorin henkilöstömenoja vähennetään 10,5 %:lla vuoden 1992 tasosta.

Terveyskeskukset toimivat vajaamiehityksellä - yli 100 lääkärinvirkaa lakkautettu ja 200 jäädytetty

Kaikki terveyskeskuslääkärin virat ovat nykyisin täynnä ja vähäisiin tarjolla oleviin vakansseihin on runsaasti pyrkijöitä. Lääkärinpalveluista on kuitenkin monissa terveyskeskuksissa puutetta, mutta nyt siitä syystä, että kunnat jättävät virkoja ja sijaisuuksia säästösyiden takia täyttämättä. Ongelmat ovat samat kuin lääkäripulan vuosina: työssäolevien lääkärien työpaine on kova ja potilaiden pääsy vastaanotolle viivästynyt.

Suomen Lääkäriliitto: Lääkekorvauksia voidaan kehittää nykyiseltä pohjalta

Lääkekorvausjärjestelmässä on viime vuosina tapahtunut monia muutoksia ja säästötoimien takia korvaustasoja on jouduttu leikkaamaan. Euroopan yhdentyminen edellyttää uudistuksia mm. suomalaiseen lääkkeiden myyntilupakäytäntöön sekä nykyisestä hintasääntelystä luopumista. Lääkekorvausjärjestelmän uudistamista on selvitelty sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, jonka muistiosta Lääkäriliitto on nyt antanut lausuntonsa. Liitto korostaa lääkärien roolia lääkehoidossa ja lääkekustannusten hallitsemisessa.

Etiikkakirjan uusi painos nyt myös ruotsiksi

Lääkäriliitto julkaisi vuosi sitten uuden, laajennetun painoksen Lääkärin etiikka -kirjasta, joka nyt on ilmestynyt myös ruotsinkielisenä. Kirjassa tarkastellaan monipuolisesti lääkärin työtä, yhteiskuntasuhteita, oikeuksia ja velvollisuuksia. Uusina asioina toisessa painoksessa käsitellään mm. ympäristökysymyksiin, lasten ja vanhusten kaltoin kohteluun sekä vieraista kulttuureista tulevien potilaiden hoitoon liittyviä eettisiä näkökohtia.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030