Valtuuskunta hyväksyi työttömyysohjelman: Töiden uusjako vähentäisi lääkärityöttömyyttä

Suomessa on tämän vuosikymmenen lopussa jopa 3 000 työtöntä lääkäriä, ellei uusia työtilaisuuksia saada syntymään. Lääkäriliiton valtuuskunnan kevätkokouksessaan 7.-8.5. hyväksymässä työttömyysohjelmassa on kartoitettu keinot lääkärityövoiman kasvun rajoittamiseksi ja kysynnän lisäämiseksi sekä esitetään toimenpiteitä työttömien lääkärien ammattitaidon ylläpitämiseksi ja työnvälityksen tehostamiseksi. Työllisyystilannetta voitaisiin merkittävästi helpottaa purkamalla sijais- ja virkajäädytykset ja huolehtimalla ainakin koulutusvirkojen riittävyydestä, mutta myös lääkärit itse voisivat kollegiaalisin päätöksin jakaa töitään nykyistä tasaisemmin.

STM:n toimikunta: Terveyspalvelut rahoitettava pääosin verovaroin

Kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut on vastaisuudessakin rahoitettava pääosin verovaroin ja maksupolitiikan tulee tukea sosiaali- ja terveyspoliittisia tavoitteita, toteaa mietintönsä huhtikuun lopulla jättänyt maksupolitiikkatoimikunta. Maksujen pitäisi olla sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja turvata väestön tasa-arvo asuinpaikasta riippumatta. Toimikunta esittää, että maksuttomista palveluista säädettäisiin jatkossakin lailla ja että nykyiset ilmaispalvelut säilyisivät maksuttomina. Muiden sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen suuruudesta kuntien tulisi saada päättää nykyistä vapaammin.

Säännöt lääketieteen erityispätevyyksistä

Suomen Lääkäriliitto on päättänyt perustaa lääkäreille uuden pätevöitymisjärjestelmän, koska on ilmeistä, että nykyinen asetuksella säädetty erikoislääkärikoulutusjärjestelmä ei voi täysin kattaa koko kehittyvää lääketieteen kenttää. Uuden järjestelmän tarkoituksena on täydentää erikoislääkärin oikeuksiin perustuvaa pätevyysjärjestelmää ja muodostaa siihen liittyvä joustava jatkokoulutusjärjestelmä. Suomen Lääkäriliiton mielestä uusi järjestelmä on tarpeen innostamaan lääkäreitä johdonmukaiseen lisäpätevöitymiseen ja lisätietojen hankintaan oman erikoisalansa erityisalueista sekä hoito- ja tutkimusmenetelmistä. Uusi järjestelmä voi palvella myös kokoamalla yhteen uuden muotoutumassa olevan erikoisalan taitajat. Erityispätevyyden tarkoituksena on toimia samalla laadunvarmistusjärjestelmänä, koska pätevyyksien myöntämistä valvotaan. Erityispätevyyttä voidaan pitää lisäansiona virkavalinnoissa ja myös laadun takeena ostopalvelutoiminnassa.

Tarvitsetko tietoa huumeista?

Nyt on valmistunut huumausaineista laaja tietopaketti, joka on tarkoitettu havainto- ja tukiaineistoksi huumevalistusta varten. Kirjanen ja siihen liittyvä kalvosarja tarjoavat uutta tietoa huumeista, lääkkeiden väärinkäytöstä sekä alkoholin ja huumausaineiden sekakäytöstä. Aineiston ovat tuottaneet Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, sisäasiainministeriön poliisiosasto ja Irti huumeista ry. Tietopaketin voi lainata maksutta Lääkäriliitosta tai ostaa omakustannushintaan Irti huumeista ry:sta, puh. (90) 602 400.

Priorisointia pohdittiin toimittajien kevätseminaarissa

- Priorisointi ei ole terveydenhuollossa mikään uusi asia, vaan sitä on aina jouduttu tekemään. Uutta on se, että nyt joudutaan ensi kertaa karsimaan palveluja. Aiemmin, taloudellisen hyvinvoinnin vuosina, priorisoinnissa oli aina kyse kasvun jaosta. Uudenlainen tilanne on muuttanut lääkärien roolia radikaalisti, totesi Lääkäriliiton terveyspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Kari Pylkkänen liiton lääketieteen toimittajille 21.4. järjestämässä kevätseminaarissa.

Laskentatyöryhmä III: Sisäänotto lääkärikoulutukseen supistettava 350:een

Lääkärityövoiman laskentaryöryhmä katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen huomioon ottaen sisäänotto lääketieteellisiin tiedekuntiin tulee laskea nykyisestä yli 500:sta alle 400:aan uuteen opiskelijaan vuodessa. Työryhmän yksimielinen suositus on aloituspaikkamäärän pudottaminen 350:een vuoteen 1999 saakka. Kysymykseen tiedekuntien lukumäärästä työryhmä ei ota kantaa.

Terveellinen ympäristö

Lääkärit joutuvat nykyisin yhä useammin tekemisiin ympäristön aiheuttamien terveysvaikutusten kanssa. Erilaiset ympäristöongelmat heijastuvat ihmisten fyysisen ja psyykkisen terveyden häiriöinä. Lääkäriliitto pitääkin tärkeänä ympäristöterveydenhuollon aseman vahvistamista ja alan koulutuksen tarjoamista lääkäreille. Liiton hallituksen asettama työryhmä on nyt saanut valmiiksi raportin, jossa esitetään linjaukset liiton ympäristöpoliittisille kannanotoille.

Toimenpidepalkkaus tehostanut terveyskeskusten toimintaa

Toimenpidepalkkiojärjestelmä on muuttanut terveyskeskusten toimintaa tehokkaammaksi ja vaikuttanut myönteisesti hoidon porrastukseen, ilmenee Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vastikään valmistuneesta selvityksestä. Terveyskeskuksissa tehdään aiempaa enemmän ja entistä vaativampia toimenpiteitä, minkä seurauksena sairaalalähetteiden määrä on vähentynyt. Tutkimus kumosi julkisuudessa esitetyt väitteet, että lääkärit palkkauksellisista syistä olisivat ryhtyneet tekemään hoitajille kuuluneita tehtäviä. Lääkärien lisäksi myös talous- ja hoitajahallinnon edustajat kannattavat yleisesti toimenpidepalkkausta.

Akavan ehdotukset akateemisen työttömyyden helpottamiseksi

Akavalaisista kaksi kolmannesta työskentelee julkiselle alalla, joten kuntien ja valtion säästötoimet ovat nopeasti huonontaneet korkeakouluista valmistuvien mahdollisuuksia työnsaantiin. Työttömyys uhkaa etenkin naisvaltaisia opetus-, terveys- ja sosiaalialoja. Akavan laatimassa raportissa "Julkisen sektorin muutos ja akavalaisten työllisyys" esitetään toimenpide-ehdotuksia akateemisen työttömyyden korjaamiseksi.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030