Suomalaisten asenteet mikrobi-lääkkeiden käyttöön asialliset

Suomalaiset näyttävät omaksuneen hyvin tiedot mikrobilääkkeiden tehosta ja tarpeellisuudesta. Lääkelaitoksen lääkeinformaatioyksikön ja Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitoksen haastattelututkimuksessa 76 % vastaajista tiesi mikrobilääkkeiden tehoavan vain bakteerin aiheuttamiin tulehduksiin eikä niiden oletettu esimerkiksi nopeuttavan tavallisen flunssan paranemista. 96 % vastaajista piti tärkeänä, että määrätty lääkekuuri syödään loppuun. Puhelinhaastatteluun osallistui 1 000 aikuista suomalaista eri puolilta maata.

Uudenmaan erikoissairaanhoidon rationointihankkeiden edistymistä arvioidaan

Uudenmaan lääninhallituksen kuntapalveluiden johtaja Esko Hänninen ja Kansanterveyslaitoksen ylijohtaja Jussi Huttunen tekivät HYKS-neuvottelukunnan toimeksiannosta 31.8.1994 selvityksensä HYKS:n, Helsingin (HEKS) ja Uudenmaan erikoissairaanhoitopiirien (USHP) uudelleenjärjestelyistä. Selvitysmiehet laskeskelivat ehdottamiensa rationoivien toimenpiteiden vaikutuksiksi jopa 800 miljoonan markan vuositason käyttömenojen säästöt. Ehdotuksia on sen jälkeen valmisteltu ja konkretisoitu edelleen lukuisissa neuvottelukunnan työryhmissä. Joistakin HYKS:n ja Helsingin välisistä erikoissairaanhoidon työnjaon tarkistuksista on jo päätettykin.

Elintenluovutustestamentti 13 %:lla suomalaisista

Suomalaiset suhtautuvat erittäin myönteisesti elintenluovutukseen. Lähes tuhannen hengen haastattelututkimus osoitti, että 83 % vastaajista tosiaan tunsi elintenluovutustestamentin ja 13 %:lla oli itsellään allekirjoitettu testamenttikortti. Kaikkiaan 71 % vastaajista suhtautui elinten luovutukseen myönteisesti, ja ilmoitti olevansa valmis siihen, että omia elimiä siirrettäisiin kuoleman jälkeen toiselle.

Maailman AIDS-päivä 1995

Ensimmäinen AIDS-tapaus raportoitiin Yhdysvalloista vuonna 1981. Nykyään HIV-tartuntoja on raportoitu lähes kaikkialta maailmasta. Pandemian aikana tartunnan saaneiden kokonaismääräksi arvioidaan lähes 20 miljoonaa ja AIDSiin arvellaan sairastuneen 4,5 miljoonan ihmisen. Infektion pysäyttävää viruslääkettä ei ole onnistuttu kehittämään, ja potilaiden ennustetta on lääketieteen keinoin pystytty kymmenen vuoden aikana parantamaan vain jonkin verran: taudin edistyminen AIDS-vaiheeseen on saatu hidastumaan parhaimmillaan 8 kk ja elinikä AIDS-diagnoosin jälkeen on pidentynyt 6-9 kk. Hoitokeinoista tärkeimmät ovat viruslääkkeet ja liitännäisinfektioiden hoito. Kuolinsyynä maailmanlaajuisesti tuberkuloosi on nykyään yleisin.

MRSA:n torjunnasta valta-kunnallinen ohje

Sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä koottu asiantuntijatyöryhmä on antanut ohjeen metisilliinille resistenttien Staphylococcus aureusten (MRSA) torjunnasta sairaaloissa. Kansanterveyslaitoksen kokoaman ryhmän puheenjohtajana toimi erikoistutkija Jaana Vuopio-Varkila, ja suositus on julkaistu Kansanterveyslaitoksen julkaisusarjassa. Suosituksessa annetaan käytännön ohjeet MRSA-tartunnan tunnistamisesta, toteamisesta ja ehkäisystä sekä infektioiden ja kantajuuden hoidosta.

TEO:lle lisää sananvaltaa kriminaalipotilaan hoitopaikan valinnassa

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa antaa Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle, TEO:lle, enemmän valtaa päättää kriminaalipotilaiden hoitopaikoista. Rikoksen tehneitä mutta syyntakeettomina tuomitsematta jätettyjä eli ns. kriminaalipotilaita hoidetaan nykyään yhä useammin kunnallisissa sairaaloissa, joissa ei kuitenkaan aina ole riittäviä edellytyksiä näiden potilaiden hoitoon.

Depressio-tutkimukseen EU-rahoitusta

STAKESin Mieli maasta! -projekti on mukana toteuttamassa kuuden Euroopan maan yhteistä depressiotutkimusta, johon EU:n Biomed 2 -tutkimusohjelma on myöntänyt yhteensä 3 miljoonan markan rahoituksen. Tutkimuksella on tarkoitus selvittää depression esiintyvyyttä kaupunki- ja maaseutuoloissa sekä depression ennustetta ja mm. ehkäisyohjelmien vaikutusta siihen, erityisesti varhaisen hoidon mahdollisuuksia. Tutkimuksessa vertaillaan myös masennuksen ilmenemistä eri maissa.

Venäjän työsuojelua uudistetaan suomalaisten johdolla

Suomen työministeriö on yhdessä Helsingin yliopiston Tietopalvelut Oy:n kanssa voittanut tarjouskilpailun Tacis-projektista, jolla on tarkoitus uudistaa työsuojelulainsäädäntöä ja tarkastusjärjestelmää sekä alan koulutusta Venäjällä. Uudistusta ryhtyy toteuttamaan kansainvälinen ryhmä suomalaisten johdolla. Tacis on Euroopan Unionin teknisen avun rahasto, jonka kautta EU avustaa mm. Venäjää. Nyt käynnistyvän projektin arvo on noin 9 miljoonaa markkaa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030