Kunnanlääkäri Uulo Arhiolle muistorahasto

Lääkäriliitto on saanut vastaanottaa noin 2,9 miljoonan markan lahjoituksen geriatrisen tutkimustyön edistämiseen. Varat on lahjoittanut rouva Saimi Arhio, joka näin halusi toteuttaa vuonna 1985 kuolleen miehensä kunnanlääkäri Uulo Arhion toivomuksen. Varoilla perustetaan kunnanlääkäri Uulo Arhion muistorahasto, jonka avulla on tarkoitus ryhtyä tukemaan lääketieteellistä vanhustutkimusta sekä geriatriaa opiskelevien lääkärien jatko- ja täydennyskoulutusta.

Markku Äärimaa: Tupoa tarvitaan talouden tasapainottamiseksi

- Nyt pitäisi saada aikaan tulopoliittinen ratkaisu, jossa sovittaisiin ensi vuoden palkoista ja verotuksesta sekä päätettäisiin parin seuraavan vuoden palkkakehityksen yleislinjoista. Tällä olisi maan taloudellista tilaa vakauttava vaikutus. Kysymys julkishallinnon leikkauksista pitäisi jättää tuponeuvottelujen ulkopuolelle poliittisten päätöksentekijöiden vastuulle, katsoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Markku Äärimaa.

Lääkäriliitto hakee korvausta Penttilän konkurssipesältä

Lääkäriliiton hallitus käsitteli 27.8. liiton hotelli- ja koulutuskeskushanketta, jota koskeva projekti on keskeytynyt Penttilä-yhtiöiden ajauduttua kesäkuussa konkurssiin. Hallitus päätti anoa vanhingonkorvausta Penttilä-yhtiöiden konkurssipesältä, jonka valvonta pidetään 19.10. Hallitus katsoi, että hankkeen lopullinen arviointi ja sitä koskevat päätökset tulisi tehdä vasta korvauskysymyksen ratkettua. Koska jäsenistön taholta on tullut tiedusteluja asiasta, kerrataan seuraavassa hankkeen vaiheet.

Tarvitaanko terveydenhuollon oikeusturvakeskusta?

Terveydenhuollon keskushallinto näyttää olevan jatkuvassa muutostilassa. Sosiaali- ja terveyshallitusta suunniteltiin vuodesta 1974 alkaen, ja kun se viimein viime vuonna saatiin perustetuksi ollaankin sen toimintaa jo hajottamassa. Nyt kaavaillaan hallintotehtävien siirtämistä uudelle terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle, jolloin sosiaali- ja terveyshallitus jäisi täysin tutkimus- ja kehittämislaitokseksi.

Marit Henriksson

Akavalaisten palkkoja tutkittu

Akavalaisten keskipalkka viime vuoden lokakuussa oli 14 700 markkaa kuukaudessa. Keskipalkkaan on laskettu bruttopalkka päätoimesta kaikkine lisineen ja luontoisetuineen. Ansiotaso oli korkein itsenäisinä ammatinharjoittajina (19 000 mk) sekä yksityisellä sektorilla (16 700 mk) toimivilla akavalaisilla. Tiedot ilmenevät vastikään valmistuneesta jäsentutkimuksesta, johon on kerätty tietoa akavalaisten asemasta ja palvelussuhteen ehdoista.

Pohjoismaiset lääkäriliitot koolla: Rahoituskriisi ja lääkärityöttömyys yhteisiä ongelmia

Kaikissa Pohjoismaissa kamppaillaan nyt samojen ongelmien kanssa: julkinen rahoitus on kriisissä, terveydenhuollon kustannuksia joudutaan leikkaamaan ja sairaanhoidon kehityksen turvaamiseksi etsitään uusia rahoituslähteitä. Tiukkeneva talous ja markkinahakuisiin järjestelmiin pyrkiminen on johtanut siihen, että terveydenhuollon yksiköiden toiminnan tuloksellisuuteen ja laatuun on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Taloudellinen tilanne varjostaa myös työllisyysnäkymiä: lääkärityöttömyydestä on tullut todellisuutta kaikissa Pohjoismaissa.

Marit Henriksson

Lääkäriliitolle 50 000 mk kehitysyhteistyöhön

Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosasto on myöntänyt Lääkäriliitolle tänä vuonna 50 000 mk:n tuen yhteistyöhön Namibian lääkäriliiton kanssa. Yhteistyön tavoitteena on pari vuotta sitten perustetun liiton toiminnan tukeminen sekä täydennyskoulutuksen järjestäminen erityisesti köyhässä Pohjois-Namibiassa toimiville lääkäreille. Lisäksi selvitellään mahdollisuuksia lääkärivaihdon toteuttamiseksi Suomen ja Namibian välillä. Kun Namibia itsenäistyi vuonna 1990, maan lääkärit halusivat perustaa oman lääkäriliiton aiemmin maassa toimineen Etelä-Afrikan lääkäriliiton alaosaston sijaan. Suomen Lääkäriliitto tarjosi nuorelle liitolle asiantuntija-apua ja materiaalista tukea vaikutuskanavien, jäsenrekrytoinnin ja muun toiminnan kehittämiseen. Namibian lääkäriliitto pyrkii paitsi ajamaan lääkärikunnan ammattiyhdistys- ja koulutusasioita myös kehittämään maan terveydenhuoltoa. Yhteistyön linjoista sovittiin liiton past-presidentin tri G. B. Maughan Brownin vieraillessa viime vuonna Suomessa. Namibian lääkärikunnasta vaikeimmassa asemassa ovat maan pohjois-osassa työskentelevät lääkärit, jotka joutuvat vastaamaan väestön köyhän enemmistön terveydenhuollosta ja joiden täydennyskoulutusmahdollisuudet ovat pitkien etäisyyksien takia olleet lähes olemattomat. Näillä alueilla toimii monia Afrikassa ja Itä-Euroopan maissa koulutettuja lääkäreitä, joiden peruskoulutuksessakin on puutteita. Siksi Namibian ja Suomen lääkäriliitot sopivat, että yhteistyön yhtenä painopisteenä on maan pohjoisosan lääkärien ammattitaidon kehittäminen. Oshakatin sairaalassa on jo aloitettu suomalaisella tuella alueen lääkärien kokoukset kerran kuussa. Lisäksi Lääketiedetapahtumassa kerättiin englannin- ja saksankielisiä kirjoja Oshakatin sairaalan kirjastoa varten. Elokuussa alueella järjestetään kaksipäiväinen lääkärikongressi, jossa on luennoitsijoina Namibiassa työskenteleviä suomalaislääkäreitä. Asiantuntijoiksi kongressiin matkustavat professori Kari Launiala Kuopion yliopistosta ja järjestöpäällikkö Juha Kiehelä Lääkäriliitosta. Launialan ja Kiehelän on tarkoitus matkansa aikana selvitellä Namibian viimeaikaista poikkeuksellisen vaikeaa ruttoepidemiaa. Lisäksi he kartoittavat alustavasti mahdollisuuksia lääkärivaihdon järjestämiseksi Suomen ja Namibian välillä. Namibiassa on monilla erikoisaloilla huutava pula spesialisteista: esimerkiksi anestesiologeja on koko maassa vain muutama. Suomella, jossa eräillä erikoisaloilla uhkaa jo syntyä ylitarjontaa, olisi periaatteessa hyvät mahdollisuudet välittää spesialisteja Namibiaan tai tukea namibialaisten erikoislääkärikoulutusta.

Terveyskeskuksissakaan ei ole enää lääkäripulaa - Lääkäriliitto ehdottaa laskentaryhmän asettamista

Terveyskeskusten lääkäripula on kadonnut. Lääkäriliiton tekemä selvitys osoittaa, että laillistetun lääkärin viroista terveyskeskuksissa oli toukokuun alussa 99,4 % hoidettuina. Koko maassa oli yhteensä vain 17 hoitamatonta terveyskeskuslääkärin virkaa, joista viisi Vaasan läänissä. Samanaikaisesti oli 178 virkaa jätetty täyttämättä lähinnä säästösyistä.

Lääkäriliiton tavoitteet omalääkärijärjestelmän kehittämiseksi

Lääkäriliiton hallitus on 11.6. hyväksynyt suuntaviivat perusterveydenhuollon lääkäritoiminnan kehittämiselle. Liitto pyrkii siihen, että väestövastuinen omalääkärijärjestelmä mahdollisimman nopeasti ulotetaan koko maahan, sillä kokemukset siitä ovat olleet sekä potilaan, lääkärin että yhteiskunnan kannalta myönteisiä. Samalla myös virkaehtosopimusta on edelleen kehitettävä omalääkäritoimintaa ja siihen liittyviä erityistoimintoja tukevalla tavalla.

Lääketiede 93 Medicin 3.-8.1.93 - myös loppiaisena

Lääketiedetapahtuman johtoryhmä on selvittänyt sekä lääkäriyhdistysten että lääkärien mielipiteitä tapahtuman järjestelyistä vastaisuudessa. Pohdittavana kysymyksenä on ollut erityisesti arkipyhäksi palautetun loppiaisen vaikutus tapahtuman järjestämiseen. Myös tapahtuman pituudesta, työpäivien pituudesta, ohjelmatarjonnasta ym. on haluttu kuulla sekä kurssiohjelmien laatijoiden että osallistujien mielipiteitä. Lääketiede 93 pidetään joka tapauksessa 3.-8.1., jolloin myös loppiaispäivänä, keskiviikkona 6.1., on tarjolla monenlaista ohjelmaa.

Verotukseen tulossa suuria muutoksia

Parhaillaan on valmisteilla laajoja verouudistuksia, jotka johtuvat pyrkimyksestä selkiyttää maamme verojärjestelmää sekä yhdenmukaistaa sitä EY-maiden suuntaan. Ensi vuoden alusta muuttuvat yritys- ja pääomatulojen sekä kiinteistöjen verotus ja vuoden 1994 alusta tulee voimaan uusi arvonlisäverojärjestelmä. Uudistusten yksityiskohdista ei ole vielä päätetty, mutta jäsenistöä informoidaan niistä tarkemmin ensi syksyn kuluessa. Uudistuksilla tulee olemaan vaikutuksia erityisesti yrittäjinä toimivien lääkärien verotukseen.

Marit Henriksson

Sosiaali- ja terveyshallituksen pysyvien asiantuntijoiden palkkiot

Sosiaali- ja terveyshallitus voi kutsua sen pysyviksi asiantuntijoiksi enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä, jotka edustavat sosiaali- ja terveyshallituksen kannalta merkityksellistä tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Pysyvä asiantuntija on velvollinen antamaan asiantuntija-apua sosiaali- ja terveyshallitukselle ja lääninhallitukselle. Sosiaali- ja terveyshallitus on päätöksellään 28.8.1991 nro 206/ 27/ 91 vahvistanut pysyville asiantuntijoilleen maksettavista palkkioista ja korvauksista perusteet 1.9.1991 lukien.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030