Lasten, vammaisten ja vanhusten palveluista ei haluta tinkiä

STAKESin sosiaalihuollon priorisointityöryhmän työhön on liittynyt Kuopion yliopistossa sosiaalipolitiikan professori Pauli Niemelän johdolla toteutettu tutkimus, jossa kyseltiin kuntalaisten, sosiaalityöntekijöiden ja lääkärien, ylimpien viranhaltijoiden sekä luottamusmiesjohdon näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon priorisointikysymyksistä. Lisäksi on selvitetty, millaisia priorisointiprosesseja kunnissa on toteutettu. Tutkimukseen osallistui 13 kuntaa.

Maailman terveyspäivän teemana polion hävittäminen

WHO käynnisti vuonna 1988 kampanjan polion hävittämiseksi maailmasta vuoteen 2000 mennessä. Tuloksia on tullut: villin polioviruksen aiheuttama polio on hävinnyt koko läntiseltä pallonpuoliskolta, läntisen Tyynenmeren alueella ollaan pääsemässä samaan vielä tänä vuonna ja Euroopassa, Pohjois-, Etelä- ja Itä-Afrikassa poliosta vapaa alue laajenee jatkuvasti. Polio katsotaan hävitetyksi, kun viimeisestä tapauksesta on kulunut kolme vuotta.

Sydänpotilaille uusi käsikirja

Lääketietokeskus, Suomen Sydäntautiliitto ja Otava ovat julkaisseet sydänpotilaille hyvän uuden käsikirjan, Sydänlääkeoppaan. Se esittelee kaikki sydänsairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet, 229 valmistetta, aakkosjärjestyksessä samaan tapaan kuin kansantajuinen Lääkeopas Pharmaca Fennica, mutta antaa myös selväsanaisesti perustietoja tärkeimmistä sydänsairauksista ja niiden hoidosta. Kirjan päätoimittaja on LKT Timo Klaukka ja toinen kirjoittaja Sydäntautiliiton asiantuntijalääkäri Jyrki Olkinuora.

Kansanedustajien uskomukset puntarissa

Skepsis ry:n Skeptikko-lehti pyysi viime lokakuussa kansanedustajilta kannanottoa 24 väitteeseen, jotka koskivat yleisiä "henkimaailman asioihin" liittyviä uskomuksia. Taustana tutkimukselle oli lehden mukaan se, että eduskunta on joutunut ja joutuu uskonasioiden kanssa tekemisiin mm. vaihtoehtohoitojen asemaa käsitellessään. Skeptikot halusivat selvittää, minkälaisin perustein päätöksiä näissä asioissa tehdään. Vastauksia ei saatu kuin 48 kansanedustajalta, mutta lehden tämän vuoden ensimmäisessä numerossa julkaistut tulokset ovat kuitenkin kiinnostavia.

Lääkäriliitto vetoaa potilaiden puolesta lakon osapuoliin

Lääkäriliiton hallitus on huolestunut hoitajalakon suojelutyörajojen potilaille aiheuttamasta tilanteesta. Eri puolilta maata on kantautunut tietoja, joiden mukaan kaikki välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat eivät ole työtaistelun vuoksi päässeet hoitoon eikä heidän hoitoaan varten ole voitu saada riittävästi suojelutyövoimaa. Esimerkiksi syöpäpotilaita ja kiireellisesti ohitusleikkausta tarvitsevia potilaita on jouduttu jättämään leikkaamatta.

VR:lle tunnustuspalkinto tupakkalain toteuttamisesta

Tupakoinnin vähentämiseksi järjestäytyneen naisten kansainvälisen verkoston (The International Net-work of Women Against Tobacco) osaverkosto Suomen INWAT on myöntänyt ensimmäisen tunnustuspalkintonsa Valtionrautateille, kiitokseksi ripeästä ja asiallisesta suhtautumisesta matkustajien terveyden edistämiseen ja pakkotupakoinnin haittojen ehkäisemiseen. VR järjestää kaukojuniin erillisiä tupakointitiloja, joissa voi pistäytyä matkan aikana. Samalla nykyiset läpikuljettavat tupakkavaunut poistuvat käytöstä.

Kansanterveys-laitos ja KELA yhdistävät tutkimus-toimintaansa

Kansaneläkelaitos ja Kansanterveyslaitos ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä väestötason terveystutkimuksessa. KELAn tutkimustyö siirtyy asteittain Kansanterveyslaitoksen toteutettavaksi maaliskuun alusta lähtien. Kansanterveyslaitokseen muodostetaan uusi terveyden ja toimintakyvyn yksikkö, johon KELAn Helsingissä toimiva lääketieteellinen tutkijaryhmä johtajanaan Arpo Aromaa siirtyy. Yksikkö keskittyy väestön terveyden, toimintakyvyn ja terveysturvan tutkimiseen sekä terveyden tietohuollon kehittämiseen. Yhteistyösopimus on osa valtion tutkimusyksiköiden työnjaon ja yhteistyön kehittämistä. Se vahvistaa Kansanterveyslaitoksen tutkimustyötä väestön terveyden seurannassa, ja toisaalta KELA suuntaa omaa tutkimustaan entistä enemmän sosiaaliturvan sosiaalipoliittisiin ja taloudellisiin kysymyksiin.

Teiniraskaudet huolena Yhdysvalloissa

Teini-ikäisten tyttöjen synnytysten määrä on Yhdysvalloissa vähentynyt 1950-luvulta noin kolmanneksen, laillisen abortin saamisen helpotuttua. Nyt ne ovat kuitenkin jälleen lisääntymään päin. 1950-luvulla vain 27 %:lla amerikkalaisnuorista oli seksikokemuksia, mutta nykyään osuus on 60 %. Teinitytöistä 12 % tulee raskaaksi, mikä tarkoittaa miljoonaa teiniraskautta vuosittain ja näistä raskauksista syntyy 500 000 lasta. Center for Health Statisticsin tilastot kertovat myös, että nykyään teiniäitien lapsista 81 % syntyy avioliiton ulkopuolella, kun tilanne 1960-luvun alussa oli päinvastainen.

Syöpä-kuolleisuuden tulevasta kehityksestä pohjoismaiset ennusteet

Miesten kokonaissyöpäkuolleisuuden arvioidaan Suomessa vähenevän ja naisten syöpäkuolleisuuden hitaasti suurenevan lähivuosikymmeninä. Sekä miesten että naisten syöpäkuolemien kokonaismäärän ennustetaan kuitenkin kasvavan, koska väestönkasvun ja keskimääräisen eliniän pitenemisen myötä uusien syöpätapausten määrä ja sitä kautta myös syöpäkuolemien määrä suurenevat. Syöpäkuolleisuuden kehitystä tarkastellaan vasta valmistuneessa pohjoismaiden syöpärekisterien yhteistutkimuksessa. Se on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston aloitteesta käynnistettyä tutkimussarjaa, jossa aiemmin on selvitetty syövän ilmaantuvuuden kehitystä ja uusien syöpätapausten määrää vuoteen 2010 mennessä.

Vain 4 % leikkaisi terveydenhuoltomenoja

Valtaosa väestöstä (60 %) haluaa säilyttää kotikuntansa terveydenhuoltomenot nykyisellä tasolla. 25 prosenttia haastatelluista olisi valmis jopa lisäämään menoja, ja vain 4 % on leikkausten kannalla. Tämä ilmenee STAKESin tekemästä tuoreesta tutkimuksesta, jossa pyrittiin selvittämään, vastaavatko kuntien terveydenhuoltoon suuntaamat voimavarat palvelujen kysyntää. Tutkimus perustuu STAKESin vuosittain keräämään haastatteluaineistoon, ja vuonna 1994 tutkimukseen osallistui lähes 2 300 25-79-vuotiasta suomalaista.

Tutkimus alkoholismin hoidosta opiaatinsalpaajilla käynnistymässä Suomessa

Opiaatinsalpaajalääkitystä alkoholismin hoidossa ryhdytään Suomessa kokeilemaan kliinisissä tutkimuksissa Järvenpään sosiaalisairaalassa ja Kuopion yliopistossa. Keskushermoston opioidivälitteistä säätelyjärjestelmää ja opiaatinsalpaajien käyttömahdollisuuksia päihderiippuvuuden hoidossa on Suomessa aiemmin tutkittu koe-eläinmalleilla Alkon biolääketieteen osastolla tri David Sinclairin johdolla, joka on alan kansainvälisesti tunnetuimpia perustutkijoita. Kliinisiä lääkehoitotutkimuksia opiaatinsalpaajilla on tehty Yhdysvalloissa, ja tulokset ovat olleet lupaavia. Yhdysvaltain Food and Drug Administration hyväksyi tammikuussa opiaatinsalpaaja nal-treksonin käyttöön alkoholismin hoidossa. Opiaatinsalpaajia ja niillä saatuja hoitotuloksia esiteltiin Lääkärilehdessä 29/94.

Uusi tupakkalaki voimaan

Maaliskuun alusta voimaan tulevan tupakkalain voi odottaa vähentävän merkittävästi tupakansavulle altistumista, mutta myös tupakointia. Laki kieltää tupakoinnin 1) päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja niiden ulkoilualueilla, 2) virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa, 3) sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa, joihin yleisöllä on esteetön pääsy, 4) yleisissä kulkuneuvoissa sekä 5) työyhteisöjen yleisissä, yhteisissä ja asiakkaille tarkoitetuissa tiloissa. Tupakkatuotteiden ostoikäraja nousee 18 vuoteen ja mainontakielto kiristyy.

Keski-ikäisenä lihominen sydänsairauksien riskitekijänä

Lihavuuden mukanaan tuomat haitat tuntuvat meistä usein itsestään selviltä. Siitä huolimatta kohauttaa lukea JAMA:n tuoreesta (8.2.1995) numerosta Bostonin seudulla tehdyn suuren tutkimuksen tuloksia. Tutkijat seurasivat suurta keski-ikäisten yli 115 000 naisen ryhmää. Neljäntoista vuoden seurannassa todettiin lihavuuden olevan merkittävä sydäntautien riskitekijä. Kaiken kaikkiaan n. 1 300 tutkimuksessa mukana olleelle naiselle kehittyi sydänsairaus. Joukon sorjimmalla frekvenssi oli noin sata tapausta 100 000 naisvuotta kohden, mutta yli 18 vuoden iässä saadut 5 tai useampi lisäkiloa toivat mukanaan 25 % suuremman sydänsairauden riskin. Tutkimuksen tekijät arvioivat noin 40 % kaikista keski-ikäisiä naisia kohdanneista sydänsairauksista johtuvan ylipainosta. Lehdistötilaisuudessa tutkijaryhmän jäsen kertoi, että miesten kohdalla on saatu samansuuntaisia tuloksia. USA:n tähänastiset, 1985 julkaistut, suositukset ovat pitäneet hyväksyttävänä ja jopa suositeltavana melkoistakin painonnousua yli 25-vuotiailla. Nyt julkaistu tutkimus panee viranomaiset miettimään suosituksia uudestaan. Keskustelu on jo alkanut myös USA:n julkisessa sanassa.

Vakuutus-pohjaisuus siirtäisi rahoitusvastuuta pienituloisille

Jos Suomen terveydenhuollon rahoitustapa muutettaisiin sairausvakuutukseen tai yksityiseen vakuutukseen perustuvaksi, terveydenhuollon rahoitusvastuu jakautuisi tuloluokkien kesken toisin kuin nykyään. Alemmat tuloluokat osallistuisivat rahoitukseen nykyistä enemmän. Tähän tulokseen on päädytty STAKESin terveydenhuollon tutkimusyksikössä, jossa on selvitetty terveydenhuollon rahoitusta ja erityisesti sen jakautumista tuloluokittain.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030