Ammattitaudit vähenivät

Työterveyslaitoksen työperäisten sairauksien rekisteriin ilmoitettiin viime vuonna kaikkiaan 7 006 ammattitautia eli 13 % vähemmän kuin vuonna 1992. Talouslama ja työllisten määrän vähentyminen eivät Työterveyslaitoksen arvion mukaan yksinään selitä lukumäärän laskua; myös tautien suhteellinen määrä pieneni 37:stä 34:ään 10 000:ta työllistä kohti. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta vuoden 1993 ammattitautitilastosta.

Laatupolitiikan periaatteet koottu

STAKESin asettama terveydenhuollon laatuneuvosto on laatinut terveyden laatupolitiikka-asiakirjan, jolla on tarkoitus ohjata palvelujen tuottajia, viranomaisia ja järjestöjä systemaattiseen laadun kehittämiseen. Asiakirjaan on koottu yleiset suuntaviivat ohjaamaan laatupolitiikkaa kaiken kokoisissa terveydenhuollon yksiköissä. Jokainen laitos voi kuitenkin itse päättää, miten laatua ryhdytään käytännössä kehittämään, totesi laatuneuvoston pj. Veikko Mäkelä.

Yrittäjille omat työttömyyskassat

Yrittäjien ansioturvatyöryhmä ehdottaa yrittäjien työttömyyskorvausten järjestämistä vapaaehtoisen vakuutuksen pohjalta. Yrittäjien työttömyyskassoihin liittyvät ammatin- ja elinkeinonharjoittajat olisivat oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan samaan tapaan kuin palkansaajat. Vielä ei yrittäjille ole olemassa omia työttömyyskassoja, mutta tämän vuoden aikana ratkaistaan esimerkiksi yksityislääkärien työttömyysturvan järjestelyt. Lääkärien työttömyyskassasta ovat saaneet korvausta vain palkansaajina toimineet Lääkäriliiton jäsenet.

Yrittäjävalmennusta lääkäreille

Lääkäriliitto ja Fennomed järjestivät yhteistyössä Helsingin Kauppakorkeakoulun johtamiskoulutuskeskuksen kanssa toukokuun alussa kahden viikon kestävän yrittäjävalmennuskurssin. Kurssi oli tarkoitettu ensisijaisesti nuorille työttömille tai työttömyysuhan alaisille lääkäreille. Kurssin aikana 15 osanottajaa laativat liiketoimintasuunnitelmaharjoituksen. Toimintamuotoina olivat eri alojen asiantuntijoiden alustukset, ryhmäkeskustelut ja harjoitukset. Kurssin aikana pyrittiin mahdollisimman monipuolisesti kartoittamaan yrittäjyyttä lääkärin tehtävissä ja myös lääkärien perinteisten toimintamuotojen ulkopuolella. Lisäksi kurssin jälkimmäinen puolisko sisälsi mm. kustannus- ja kannattavuuslaskentaa, kirjanpitoa ja markkinointia, mitkä ovat lääkärikoulutuksen saaneille täysin uusia osioita. Kurssin järjestäminen sisältyy yhtenä elementtinä Lääkäriliiton työttömyyden hoidon periaateohjelmaan. Kurssin saama vastaanotto oli hyvin myönteinen ja se uusittaneen jatkossa. (HH)

Pään ja kasvojen "kuvanveistokirurgiaa"

Kallon luutumishäiriöiden hoidossa on neurokirurgin rinnalla työskentelevällä plastiikkakirurgilla suuri merkitys. Vaikeita epämuo-dostumia voidaan korjata kranio-maxillo-fasiaalisella kirurgialla, jossa muotoillaan pään ja kasvojen luustoa sahaamalla ja kiinnittämällä kappaleita levyin ja ruuvein. "Kuvanveistokirurgiaksikin" kutsuttua menetelmää alettiin käyttää 1960- ja 70-luvuilla vaikeiden synnynnäisten epämuodostumien hoidossa. Se on erityisesti parantanut kasvojen yläosan korjausmahdollisuuksia, johon aiemmin on ollut käytössä lähinnä peitemenetelmiä.

Lääkäriliitto: Erikoistumisvirkoja ei saa lakkauttaa

Erikoistumista ei tulisi hankaloittaa hallinnollisilla järjestelyillä, vaikka spesialistipula onkin jo poistunut, toteaa Lääkäriliitto erikoislääkärien koulutustarvetta vuoteen 2010 pohtineen STM:n työryhmän mietinnöstä. Nykyistä koulutuskapasiteettia ei saa suunnittelemattomasti supistaa, sillä erikoislääkärien koulutustarpeen arvioidaan kasvavan ensi vuosikymmenellä. Liikakoulutusta tulisi liiton mielestä kuitenkin varoa erityisesti sairaalasidonnaisilla korkeaa teknologiaa vaativilla aloilla.

SETTI-tutkimus toi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia

Kansanterveyslaitoksen ja Yhdysvaltain National Cancer Instituten SETTI-tutkimus 29 000 suomalaisen 50-69-vuotiaan tupakoivan miehen E-vitamiini- ja beetakaroteenihoidosta ei tuonut vastausta kysymykseen antioksidanttien keuhko- tai muuta syöpää ehkäisevästä vaikutuksesta. Miehet oli satunnaistettu neljään ryhmään, joista yksi sai E-vitamiinia 50 mg päivässä, toinen beetakaroteenia 20 mg päivässä, kolmas kumpaakin vitamiinivalmistetta ja neljäs lumevalmistetta. Ryhmien välillä todettiin joitakin eroja, mutta ne ovat myös laskettavissa sattuman aiheuttamiksi.

Amalgaamista luovutaan ympäristösyistä

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28.2.1994 antanut hammaslääkäreille suosituksen käyttää hampaiden paikkauksessa ensisijaisesti muita materiaaleja kuin amalgaamia. Perusteena ovat ympäristösyyt: amalgaami ja sen sisältämä elohopea joutuvat hammaslääkärien vastaanottojen jätevesien kautta luontoon. Jätevesien suodatusta ja jäteamalgaamin talteenottoa halutaankin tehostaa. Tavoitteena on kuitenkin, että amalgaamin käyttö loppuu Suomessa kokonaan vuoteen 2000 mennessä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030