Muistithan tehdä ammattitauti-ilmoituksen

On jälleen aika muistuttaa kollegoita ammattitautien ilmoitusvelvollisuudesta, josta on säädetty laissa työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (1037/93, 22 pykälä): "Milloin lääkäri on todennut työn suorittajassa ammattitautilaissa (1343/88) tarkoitetun ammattitaudin tai työstä johtuneen muun sairaalloisen tilan, on hänen viipymättä tehtävä salassapitosäännösten estämättä asiasta ilmoitus vahvistettua kaavaa käyttäen työsuojelun piiriviranomaisella." Lisäksi "lääkärin on epäillessään sairautta ammattitaudiksi perehdyttävä työntekijän työolosuhdetietoihin niiden haittatekijöiden osalta, jotka voivat vaikuttaa ammattitaudin syntyyn".

Ilona Valtanen

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 18-19/1997 Kommentteja

Kännykätkö vaarallisia terveydelle?

Matkapuhelinten sähkömagneettisten kenttien mahdolliset biologiset vaikutukset ovat jo jonkin aikaa kiinnostaneet tutkijoita. Syynä on matkapuhelinten käytön räjähdysmäinen kasvu ja sähkömagneettisen kentän ulottuminen puhelimen käyttäjän pään alueelle. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Työterveyslaitos, Säteilyturvakeskus ja Kuopion yliopisto ovat yhdessä tutkineet matkapuhelinten teknisiä ja biologisia vaikutuksia. Hankkeen eri osaprojekteissa on tutkittu mm. matkapuhelinten neurofysiologisia vaikutuksia, puhelimen aiheuttaman lämpöabsorption määrittämistä päässä ja radiotaajuussäteilyn syöpää edistäviä vaikutuksia koe-eläimillä. Teknisenä osaprojektina on kehitetty laskennallista työkalua, jolla voidaan simuloida käsipuhelimen käyttäjän altistuminen puhelimen radiotaajuisille kentille. Laskennallinen mallitus on tärkeää siksi, että pään sisäistä kenttäjakautumaa ei voida suoraan mitata. Ohjelmalla voidaan laskea esim. käsipuhelimen aiheuttamat radiotaajuiset kentät tai ns. SAR-arvot (Specific Absorption Rate) käyttäjän pään alueella. Arvo kuvaa sitä, paljonko tehoa absorboituu kudoksessa tarkastelupisteessä. Altistusrajat on määritelty SAR-arvon avulla.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 18-19/1997 Kommentteja

Väsyttämättömissä antihistamiineissa on eroja

Erilaiset allergiset sairaudet kuten atopia, allerginen nuha ja astma ovat yleisiä pitkäaikaissairauksia. Näiden sairauksien hoidossa mm. "uusilla" väsyttämättömillä antihistamiineilla on tärkeä osa. Lindquist ja Edwards julkaisivat vastikään Lancetissa WHO:n haittavaikutusrekisterin tietoihin perustuvan raportin antihistamiinien haittavaikutuksista (Lindquist ym. Risks of non-sedating antihistamines. Lancet 1997 Vol 349, May 3, 1322).

Hannu Anttila

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 16/1997 Kommentteja

Huumepolitiikan peruslinja pysyy tiukkana

Suomen huumausainepolitiikan rajoittavaa peruslinjaa ei haluta muuttaa. Kuitenkin kontrollitoimien rinnalla on korostettava yhteisöllisiä ja sosiaalipoliittisia keinoja, joilla huumeiden käyttäjiä ja riskiryhmiä yritetään integroida yhteiskuntaan. Näin toteaa sosiaali- ja terveysministeriön asettama huumausainepoliittinen toimikunta, joka jätti mietintönsä huhtikuun lopulla. Huumausainestrategia 1997 -mietintö hahmottaa linjoja ja toimenpiteitä ensi vuosituhannen puolelle.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 15/1997 Kommentteja

Lastentautien tutkimussäätiö 50 vuotta

Lastentautien tutkimussäätiö perustettiin arkkiatri Arvo Ylpön täyttäessä 60 vuotta 1947. Säätiön tärkein toimintamuoto on ollut apurahojen jakaminen. Alusta alkaen on periaatteena ollut sellaisten summien jakaminen, jotka mahdollistavat tutkijan irrottautumisen päätoimiseen tutkimustyöhön. Apurahoja on myönnetty nuorille tutkijoille, jotka ovat työskennelleet tutkijaryhmissä vanhempien tutkijoiden ohjauksessa. Tällä tavoin on säätiö tukenut jo yli sadan väitöskirjan valmistumista. Muutoinkin ovat säätiön jakamat apurahat olleet aina avainasemassa suomalaisen lastentautien tutkimuksen tukemisessa.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 14/1997 Kommentteja

Paljonko määräsit lääkkeitä viime vuonna?

Toukokuun alussa tulee Kelalta postia lääkäreille, joiden määräämiä lääkkeitä apteekit ovat toimittaneet vuoden 1996 aikana yli 200 kertaa ja joista sairausvakuutus on maksanut korvausta. Näin Kelan konekieliseen reseptitiedostoon tulleista resepteistä on tulostettu lääkäreille henkilökohtainen yhteenveto. Siitä lääkäri näkee, kuinka paljon sairausvakuutuksen korvaamia reseptejä hän on kirjoittanut, mitä lääkkeitä hän on eniten määrännyt, paljonko lääkkeet ovat maksaneet ja kuinka suuren summan sairausvakuutus on niistä korvannut potilaille. Vertailun vuoksi on koosteen saajalle esitetty myös kaikkien lääkäreiden sekä hänen oman erikoisalansa keskiarvotiedot.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 13/1997 Kommentteja

Lääketeollisuusliitto kannellut EU:n komissiolle

Lääketeollisuusliitto on tehnyt kantelun Euroopan unionin komissiolle Suomen tasavallan tekemästä laiminlyönnistä. Lääketeollisuusliitto katsoo, että valtio ei ole oikealla tavalla sisällyttänyt lääkkeiden hintojen säännöstelytoimenpiteiden avoimuutta koskevaa direktiiviä (89/105/ETY) kansalliseen lainsäädäntöön eikä valtio sovella täysimääräisesti direktiivin periaatteita ja määräyksiä muutenkaan oikeusjärjestelmässään. Tämä viivästyttää Lääketeollisuusliiton mielestä nykyisiä lääkkeitä tehokkaampien ja turvallisempien valmisteiden tuloa laajaan potilaskäyttöön.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 13/1997 Kommentteja

Työryhmä kartoittaa geneettisen seulonnan eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän selvittämään geneettistä seulontaa ja siihen liittyviä eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Työryhmä kartoittaa geneettisen seulonnan tieteellistä perustaa Suomessa ja EU:n jäsenmaiden asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja ohjausjärjestelmiä. Se myös arvioi Euroopan neuvoston asiaa käsittelevien suositusten ja sopimusten vaikutuksia ja laatii ehdotuksen siitä, minkälaista sääntelyä Suomessa tarvitaan.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 13/1997 Kommentteja

Diabeetikot hyötyvät kolesterolitason alentamisesta vielä enemmän kuin muut

Sepelvaltimotaudin riski on diabeetikoilla suuri ja taudin ennuste tavallista huonompi. Suurentunut riski perustuu sekä itse diabeteksen aiheuttamiin verisuonivaurioihin että sairauteen liittyviin muutoksiin sepelvaltimotaudin riskitekijöissä. Aikuistyypin diabeteksessa tavallisia ovat kohonnut verenpaine ja veren rasva-arvojen häiriöt. Diabeetikoiden kokonaiskolesteroliarvo ei välttämättä poikkea keskimääräisestä, mutta HDL-kolesteroliarvo on usein pieni ja triglyseridiarvot koholla. Suuressa amerikkalaisessa MRFIT-tutkimuksessa todettiin, että diabeetikoiden sepelvaltimotautiriski on 2-3-kertainen kaikilla kolesterolitasoilla.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 13/1997 Kommentteja

Uudet uhkaavat tartuntataudit terveyspäivän teemana

Maailman terveysjärjestö WHO valitsi 1997 terveyspäivän teemaksi uudet uhkaavat tartuntataudit. Väestötiheyden kasvu sekä epävakaat taloudelliset ja poliittiset olosuhteet ovat luoneet otolliset edellytykset monien tartuntatautien leviämiselle. Uusia tauteja, kuten HIV, Ebola, apinarokko ja elintarvikkeista peräisin olevat EHEC sekä hullun lehmän tauti, on puhjennut eri puolilla maailmaa, ja osa vanhoistakin on tekemässä uutta tulemista. Tällaisia ovat mm. tuberkuloosi, kurkkumätä, keltakuume ja jopa rutto.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 13/1997 Kommentteja
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030