Kuntoutus tärkeää nyrjähtäneelle nilkalle

Nilkan nyrjähtämisestä johtuvat nivelsidevammat kuuluvat yleisimpien urheiluvammojen joukkoon. Jatkuva kipu ja nivelen vammasta johtuva nilkan löysyys muodostuvat ongelmaksi keskimäärin viidenneksessä nyrjähdyksistä. Vermontin yliopiston ortopedian laitoksella Yhdysvalloissa työskentelevä professori Per Renström katsoo, että vaivan pitkittyminen voitaisiin usein kuntoutuksella välttää. Renström esitteli näkemyksiään The Way to Win -kongressissa Helsingissä.

Ruotsin nuoret tarvitsevat psykiatrista hoitoa

Äsken valmistuneen selvityksen perusteella Ruotsissa lisääntyi viime vuoden aikana psykiatriseen hoitoon hakeutuvien lasten ja nuorten lukumäärä 30 prosentilla. Syiksi todetaan lisääntynyt työttömyys ja kouluterveydenhuollon vähennetty kapasiteetti. Vanhempien omat ongelmat korostuvat huonoina aikoina, eikä heiltä tunnu riittävän enää aikaa lasten ongelmien käsittelyyn. Myös sosiaa-lihuollon kapasiteettia on vähennetty, joten lapset ja nuoret voivat hakea apua enää vain psykiatrian vastaanotoilta ja sairaaloista. Sekä avohoidossa että sairaaloissa lisäys on ollut samankaltainen ja hoitokapasiteetti on äärimmilleen käytössä suurimmissa kaupungeissa, kuten Tukholmassa ja Göteborgissa.

Huippu-uheilijankin sepelvaltimoriski kasvaa, kun urheilu loppuu

Kun Virossa vertailtiin nykyisten aktiiviurheilijoiden ja entisten huippu-urheilijoiden sepelvaltimotaudin riskitekijöitä, kävi ilmi, että liikunnallisesti passiivisten ex-urheilijoiden sepelvaltimotautiriskit olivat selvästi suuremmat kuin aktiivisesti liikkuvien. Harvoin liikkuvien kehon painoindeksi ja rasvaprosentti olivat korkeammat, ja myös HDL-kolesterolin pitoisuus sekä HDL-kokonaiskolesterolisuhde olivat alhaisemmat. Vähän liikkuvat entiset huippu-urheilijat myös tupakoivat enemmän.

Astman hoidossa päävastuu potilaille ja perusterveyden-huoltoon

Ohjattua omahoitoa perusterveydenhuollossa suosittelee astmatyöryhmä aikuisten astmapotilaiden pääasialliseksi hoitomuodoksi. Taudin hoidon porrastusta tulee tarkistaa niin, että perusterveydenhuollon osuus siinä vahvistuu. Sairaanhoitopiirit vastaavat tarvittavasta koulutuksesta ja konsultaatiosta, ja tätä varten kussakin piirissä nimetään alan erikoislääkäri astman hoidon vastuuhenkilöksi. Tiedonvälittäjiksi ja koulutusyhteistyötä varten tarvitaan perusterveydenhuoltoon astmayhdyshenkilöt.

Uusi ammatinharjoittamislaki: 2-vaiheinen laillistus tulossa

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva uusi laki on tulossa lähiaikoina voimaan. Eri ammattiryhmien kiistelyn kohteena ollut, lukuisia muodonmuutoksia kokenut laki hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuun lopulla. Uuden lain mukaan lääkärit saavat ensi vuoden alusta lukien oikeuden itsenäiseen ammatinharjoittamiseen vasta kaksivuotisen perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen jälkeen, joka korvaa nykyisen orientoivan vaiheen palvelun.

Pientä liikettä lääkäreiden työmarkkinoilla

Kesälomasijaisuudet ovat hiukan lievittäneet lääkärityöttömyyttä. Kun työvoimatoimistoihin työttömiksi ilmoittautuneiden lääkäreiden luku huhti-toukokuun välillä kasvoi kuudella, 573:een, se oli kesäkuun loppuun mennessä pienentynyt tästä 526:een. Myös avoimien työpaikkojen määrä 44 osoittaa pientä vaihtuvuutta alan työmarkkinoilla. Toukokuun lopussa avoimia työpaikkoja oli ilmoitettu työvoimatoimistoihin 21.

Teratologinen tietopalvelu

Väestöliitto on aloittanut elokuun alussa Teratologisen tietopalvelun. Kyseessä on maksuton puhelinpalvelu, joka antaa tietoja teratogeeneistä. Teratogeeneillä tarkoitetaan sellaisia ulkoisia tekijöitä, jotka voivat raskausaikana aiheuttaa sikiölle epämuodostumia tai muita kehityspoikkeavuuksia, tai jotka voivat vaikuttaa hedelmällisyyteen. Teratogeenejä voivat olla erilaiset kemialliset ja fysikaaliset tekijät, äidin lääkkeet ja sairaudet, infektiot, rokotukset ja säteily sekä erilaiset työaltisteet. Tunnetuin teratogeeni lienee talidomidi.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030